Anuncis i documents


   
24/1/12 RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2012, del subsecretari de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.
20/12/11

Resolució definitiva d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial.

Text de la resolució

Annex I - Llistat d'ajudes concedides

Annex II - Llistat d'ajudes desestimades

Per error es va publicar que la quantitat mínima per sol · licitar l'ajuda era 110 euros, quan en realitat són 100 euros.

Ajudes Individuals Formació Permanent
ORDE 2/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. [2011/2052] DOCV 6466 de 23/02/2011

Resolució definitiva d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. Modalitats A,B

Text de la resolució

Annex I - Llistat d'ajudes concedides

Annex II - Llistat d'ajudes desestimades


05/11 Sol.licitud d'esmena d'ajudes individuals: titulacions.
El termini per a presentar la documentació requerida finalitza el 18 de maig del 2011.( Més informació)

15/04/11 ORDE 19/2011, de 5 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix la Xarxa de Centres Docents Plurilingües
09/04/11 Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 30 de març de 2011, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística.
18/03/11

calendari i procediment d'admissió de l'alumnat d'EI, Primària, ESO, Batxillerat i FP, en centres públics i centres privats concertats (DOCV 18/03/11)

València    Alacant     Castelló


18/03/11

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2011, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores


14/03/11

Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.


23/02/11

ORDRE 2/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. 
DOCV Dimecres, 23 de febrer de 2011 Núm 6.466

– Modalitat A: Activitats: jornades, congressos, seminaris, cursos de formació i de perfeccionament del personal citat en la base segona, incloent les que formen el Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià, i el Programa de Suport a l’Ensenyança i Aprenentatge de Llengües Estrangeres (Programa PALE). Es consideraran a més la realització d’estudis propis de les universitats o activitats d’extensió universitària (excepte els estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa en tot l’Estat espanyol).
– Modalitat B: Activitats: jornades, congressos, seminaris, cursos de formació i de perfeccionament del personal mencionat en l’article primer.
El termini per a presentar les sol·licituds en suport paper, conjuntament amb la resta de la documentació requerida, serà fins al dia 24 de març de 2011.


21/02/11 RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

08/03/11 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de febrer de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.


   
01/11/10

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es realitza la convocatòria amb caràcter experimental per a l'organització de l'acció formativa específica Introducció a la Llengua i Cultura Xinesa en els centres docents de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010-2011.


25/10/11 ORDRE 85/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a l'expedició dels títols acadèmics i professionals la gestió dels quals correspon a la Generalitat.
10/11

DECRET 164/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual es regula el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.


04/10/10

Cursos del pla de formació lingüisticotècnica en llengües del professorat no universitari

Convocatòria ordinaria. Cursos de llengua i cursos específics. Texto de la Convocatòria. OBSERVACIÓ: Únicament professorat en actiu. Termini d'inscripció del 4 al 21 d'octubre de 2010 Formulari d’inscripció
Calendari Curs 2010-2011 Llocs hora i data de les proves


20/09/10

Catalunya: Incorporació a les borses
Llista provisional de persones admeses i excloses
Presentació de reclamacions: del 21 de setembre a l'1 d'octubre del 2010


20/09/10

Obert el termini de presentació de sol·licituds per a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

 Termini de presentació de sol·licituds: del 15 al 30 de setembre

 Opcions per a fer la inscripció:

  • 1- Replegar les sol·licituds i presentar-les al Servei de Llengües, al Centre d'Autoaprenentatge de Llengües o a la Conselleria d'Educació.

  • 2- Imprimir la sol·licitud que trobareu a la pàgina web de la Junta Qualificadora : http://www.edu.gva.es/polin/val/jqcv/solicitud_sara.html i després d’efectuar-ne el pagament presentar-la a la Conselleria d'Educació, al Servei de Llengües o al Centre d'Autoaprenentatge de Llengües.

  • 3- Fer la tramitació telemàtica, en aquest cas es necessita una firma digital acreditada i no cal que envieu cap full perquè la inscripció es registra automàticament.

A la següent adreça podreu trobar més informació. http://www.edu.gva.es/polin/val/jqcv/solicitud_firma.html


17/09/10

Programa experimental de detecció de bones pràctiques en els PQPI

El  programa s’inscriu en el marc del conveni subscrit entre la Generalitat Valenciana i el Ministeri d’Educació, per al desenvolupament de la LOE i té com a objecte ajudar econòmicament als centres públics que desenvolupen bones pràctiques en implementació de Programes de Qualificació Professional Inicial. L’objectiu últim es minorar el fracàs escolar i millorar les taxes d’èxit en els centres que participen en el programa i estudiar la seva possible extrapolació a altres centres i contextos educatius.

El termini de presentació de les sol·licituds és el  dia 15 d'octubre.

DOCV 17 de setembre de 2010, núm 6.357. Conselleria d'Educació
RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoca el programa experimental de detecció de bones pràctiques en els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) en centres educatius de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2010/09/17/pdf/2010_9906.pdf


 

 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >