CEFIRE

   

   

tornar a    de tot l'ensenyament públic


Dilluns, 16 d'abril de 2007               Núm 5.490
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca procés de selecció per a la provisió de llocs de treball d'assessories de formació dels centres de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana
26/03/07 Informe mesa tècnica formació - resolució convocatòria CEFIRES. Projecte de Resolució
07/08/06 Convocatòria places d'Assessories en CEFIRE - 2006 - DOGV núm. 5213. Dimarts, 7 de març de 2006

14/02/06

Mesa tècnica formació convocatòria - assessories de CEFIRES
 

 

CURS 04/05


05/07/2005

- Calendari d'intervencions en la fase "C" de defensa del projecte en el procediment de provisió de llocs de treball d'assesoríes de formació dels centres de formació, innovació i recursos educatius

- Llistat baremat de participants en el procediment de provisió de llocs de treball d'assesoríes de formació dels centres de formació, innovació i recursos educatius


30/05/2005

Provisió de llocs de treball d'assesoríes de formació dels CEFIRE. DOGV 30/05/05


25/05/05

Convocatòria de places en els CEFIRE.
Informe de la Mesa Sectorial. Resolució a publicar en el DOGV


30/06/04

Negociacions en la Taula Sectorial del 30/06/04

 


 

Informe mesa tècnica formació - resolució convocatòria CEFIRES

Descarregar esborrany de document

L’Administració ha presentat un document que és bàsicament el mateix de l’any passat, amb algunes modificacions que resaltem en el text de la convocatòria.

Les modificacions són principalment d’estil o de redacció.

Ara bé, en l’apartat cinc, 5. de la convocatòria, l’Administració ha posat un afegit que modifica les convocatòries anteriors, ja que sobre els  30 punts que es poden atorgar a la defensa del projecte, s’ha d’aconsegur un mínim de 10.

Des de l’STEPV-Iv ens posicionat en contra d’aquesta nova redacció i hem defensat la redacció anterior.

Els llocs que convocaran són els següents:

ANNEX I - LLOCS CONVOCATS

CEFIRE

ÀMBIT D'ASSESSORIA

ALACANT

EDUCACIÓ MUSICAL, DANSA I ART DRAMÀTIC

PLÀSTICA, DISENY I CERÀMICA

ALCOI

GENERALISTA DE PRIMÀRIA

ORIENTACIÓ I TUTORIA

ALZIRA

ÀMBIT TECNOLÒGIC

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA I INTERCULTURALITAT

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

CASTELLÓ

AULA DE NATURALESA

AULA DE NATURALESA

GENERALISTA DE PRIMÀRIA

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT – EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA I INTERCULTURALITAT

TRANSVERSALITAT

CHESTE

ADMINISTRACIÓ

ARTS GRÀFIQUES/COMUNICACIÓ, IMATGE I SO

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

FABRICACIÓ MECÀNICA/MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCIÓ

HOSTALERIA I TURISME

ELDA

GENERALISTA DE PRIMÀRIA

ELX

ÀMBIT CIENTÍFIC

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT – NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

EDUCACIÓ INFANTIL

GANDIA

ÀMBITO CIENTÍFIC

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

GENERALISTA DE PRIMÀRIA

ORIENTACIÓ I TUTORIA

GODELLA

INFORMÀTICA

ONTINYENT

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

GENERALISTA DE PRIMÀRIA

ORIHUELA

ÀMBIT TECNOLÒGIC

EDUCACIÓ INFANTIL

ORIENTACIÓ I TUTORIA

SAGUNT

ÀMBIT CIENTÍFIC

EDUCACIÓ FÍSICA

TRANSVERSALITAT

TORRENT

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT – EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA I INTERCULTURALITAT

EDUCACIÓ INFANTIL

ESCOLA RURAL

GENERALISTA DE PRIMÀRIA

PLÀSTICA, DISENY I CERÀMICA

VALÈNCIA

ÀMBIT CIENTÍFIC

GENERALISTA DE PRIMÀRIA

ORIENTACIÓ I TUTORIA

VINARÒS

ÀMBIT TECNOLÒGIC

ESCOLA RURAL

XÀTIVA

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

ORIENTACIÓ I TUTORIA

 


 

Mesa tècnica formació convocatòria - assessories de CEFIRES

Administració informa que l’esborrany de resolució presentat és el mateix de l’any passat, que en poc temps es publicarà al DOGV i que els llocs que convocaran són els següents:

    1. ANNEX I
    2. LLOCS QUE ES CONVOCARAN

 

CEFIRE

ÀMBIT D'ASSESSORIA

 

 

ALACANT

ÀMBIT TECNOLÒGIC

AULA DE NATURALESA

ÀMBIT HUMANÍSTIC

ÀMBIT CIENTÍFIC

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

ALCOI

ORIENTACIÓ I TUTORIA

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

ALZIRA

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

AULA DE NATURALESA

 

BENIDORM

GENERALISTA DE PRIMÀRIA

AULA DE NATURALESA

ÀMBIT TECNOLÒGIC

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

 

 

CASTELLÓ

EDUCACIÓ MUSICAL, DANSA I ART DRAMÀTIC

ESCOLA RURAL

EDUCACIÓ FÍSICA

AULA DE NATURALESA

ORIENTACIÓ I TUTORIA

 

 

CHESTE

IMATGE PERSONAL

COMUNICACIÓ, IMATGE I SO

SANITAT

ADMINISTRACIÓ

QUÍMICA I INDÚSTRIES ALIMENTÀREIS

ELDA

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

ELX

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA I INTERCULTURALITAT

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

ORIENTACIÓ I TUTORIA

 

GANDIA

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

INFORMÀTICA

ÀMBIT TECNOLÒGIC

EDUCACIÓ MUSICAL, DANSA I ART DRAMÀTIC

 

 

GODELLA

ORIENTACIÓ I TUTORIA

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA I INTERCULTURALITAT

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

ONTINYENT

ÀMBIT CIENTÍFIC

 

ORIHUELA

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA I INTERCULTURALITAT

GENERALISTA DE PRIMÀRIA

 

SAGUNT

GENERALISTA PRIMÀRIA

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

EDUCACIÓ FÍSICA

 

 

TORRENT

ÀMBIT CIENTÍFIC

TRANSVERSALITAT

ÀMBIT HUMANÍSTIC

AULA DE NATURALESA

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

 

 

 

VALÈNCIA

ÀMBIT CIENTÍFIC

ÀMBIT HUMANÍSTIC

INFORMÀTICA

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ MUSICAL, DANSA I ART DRAMÀTIC

EDUCACIÓ FÍSICA

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

VINARÒS

ESCOLA RURAL

EDUCACIÓ INFANTIL

 

XÀTIVA

PLÀSTICA, DISENY I CERÀMICA

GENERALISTA DE PRIMÀRIA

ÀMBIT TECNOLÒGIC

 


 

Convocatòria de places en els CEFIRE

veure document que convoca assesories de CEFIRE (2006)

El passat 19 de maig es va negociar la Resolució que convoca el procés de selecció per a la provisió de llocs de treball d’assessories als CEFIREs.

Aquesta negociació naix de la pressió sindical per tal que la provisió d’aquests llocs de treball es faça de manera transparent i objectiva, ja que des de l’any 1997 aquestes places s’han anat proveint en comissió de serveis, sense cap control sindical i a voluntat de l’Administració.

Després que la Conselleria ajornara la negociació sense tancar-la durant el curs passat, la signatura del Protocol de Negociació en febrer d’aquest any, ha possibilitat que es convoquen ara el 30% de les places actuals. És a dir, 56 de les 181 places que existeixen actualment als CEFIREs.

La negociació no ha anat com l’STEPV-Iv volia, ja que la Resolució emana d’un decret –el Decret 231/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià–, que en el seu dia vam rebutjar, i per tant, el punt de partida ja estava viciat.

No obstant això, hem estat pragmàtics i hem entrat a negociar, per intentar incidir, i finalment modificar parcialment una Resolució que en els esborranys presentats per l’Administració volia perpetuar l’actual sistema de provisió –"a dit" – en el temps.

A grans trets, la negociació s’ha centrat en la composició i presència sindical en els tribunals de valoració, en la modificació del barem i en les places que havien d’eixir.

Després d’una negociació en la qual l’Administració es negava a incloure cap proposta sindical, finalment es va acceptar:

  • modificar substancialment el barem (eliminació d’una entrevista i substitució per la defensa del projecte, major pes de l’experiència docent, eliminació dels apartats que beneficiaven els actuals assessors i assessores, modificació de les puntuacions globals de cada apartat, etc.), i,
  • la inclusió dels sindicats en els tribunals de valoració amb veu, però sense vot.

Així doncs, aquest no és ni el model de CEFIREs ni el model de provisió dels llocs de treball que defensa l’STEPV-Iv, però després del que ha passat en els últims anys, esperem que aquesta convocatòria servesca, si més no, per donar transparència i objectivitat al sistema de provisió dels llocs de treball.

 


 

CEFIRES: Negociacions en la Taula Sectorial del 30/06/04

La Conselleria no vol uns CEFIRES al servei de les necessitats del professorat de la seua demarcació.

En efecte, malgrat els avanços que s'havien realitzat en les sessions de treball amb el Servei de Formació del Professorat, les propostes sindicals davant els elements centrals del model de CEFIRE i que afecten al paper i competències del Consell de Formació (selecció per als llocs de direcció i assessories, així com la composició del propi Consell, etc.) no han estat acceptades.

Ara, només cal esperar que una vegada publicat el Decret, trenquen la tradició de deu anys de secretisme i nomenament a dit, i al menys convoquen per primera vegada el concurs públic per a proveir les places de direcció i assessories.

Consideracions i Propostes i Esmenes del STEPV fets al projecte de Decret ____/2004 de CEFIRES

Consideracions prèvies:

- L'esperança que amb aquest decret es trenque la tradició –iniciada en l'últim període dels CEPs i de l'anterior Govern– caracteritzada fins hui pel nomenament “digital” de les direccions i i pròrroga igualment arbitrària de les assessories. 

- Cal agrair que en el pròleg del Decret s'expresse la voluntat d'afavorir la participació del professorat en els programes de formació del professorat, encara que no compartim els models de participació que es desenvolupen en la pràctica. 

- Continuen sense desenvolupar un conjunt de mesures complementaries sense les quals no canviarà la situació de la formació permanent del professorat. Els docents, en contrast amb una concepció jeràrquicament estructurada i externa de la motivació i la recompensa (carrera docent, incentius econòmics, etc.), estan motivats, per la seva habilitat per a ensenyar bé, a rebre un conjunt de factors interns, recompenses intrínseques per als qui conceben el treball amb una ètica de servei i una orientació de la professionalitat centrada principalment en l'alumne i alumna. 

- És necessari abordar en profunditat tots aquells factors que promoven la motivació, del professorat que afavoreixen la reflexió sobre la seua pràctica i que per tant renoven l'ensenyament. Cal senyalar entre altres:

1.- Un ambient amb els recursos adequats que proporciona les condicions mínimes per a ensenyar. La reflexió sobre quin tipus de recursos, coordinació , caràcter ,etc. Aquests recursos han de cobrir el pressupost per a l'elaboració de material curricular, assessoraments puntuals, i estructures, de centre de zona. 
2.- Suport a la creació, manteniment i potenciació d'equips estables de docents lligats a l'existència de Projectes Educatius de Centre. Cal incentivar el manteniment dels equips docents per períodes més dilatats, especialment en els processos d'experimentacions específiques, i per als Plans de Formació del Professorat del Centre que així ho requereixen. 
3.- Impuls a la participació i intervenció dels docents, junt als sectors implicats en els diversos nivells dels Plans de Zona en el seu disseny, desenvolupament i avaluació. Conseqüentment amb això, suport l'autoavaluació qualitativa enfront de la fiscalització quantitativa. 
4.- Exigenència d’una revisió i unificació del calendari i jornada laboral (lectiva i no lectiva), perquè partint de la reducció de l'actual nombre d'hores lectives del, possibilite les tasques de formació, i d’altres lligades al lloc de treball. 

Mantenim que el disseny i desenvolupament dels CEFIRES ha d’estar basat en la voluntat d'integrar la Formació Institucional (Conselleria) amb la no institucional (MRPs i grupsde treball i seminaris). Basem en aquest principi, garant de l'èxit i prestigi dels CEPs valencians en el seu primer període- (86-93), les següents esmenes:

ART. 4

Destinataris de les activitats:
Incloure als aturats i als interins interins

ART.8

Selecció, elecció i nomenament del director o directora

8.2.

Canviar per: Seran valorades pel Consell Pedagògic
En citar els criteris, cal fer referència que el Projecte haurà d’adequar-se al Projecte elaborat per a la Zona pel Consell Pedagògic

8.3

Existeix un acord sobre el procediment al referir-se a una primera convocatòria d'un nou CEFIRE. Per a la resta cal reforçar el procediment de gestió democràtica basat en la proposta realitzada a través del Consell Pedagògic

8.4

En compte de dos proposem que no podrà tornar a presentar-se fins quatre anys de reincorporar-se a la tasca docent. (considerem que una reincorporació suposa un any d'adaptació al centre, i no es pot estar pensant en eixir-se’n l’any següent)

ART 9

Nomenament director o directora
Mantenim les nostres reserves sobre els suposats" mèrits mínims" per l'Administració, cal suprimir aquesta referència del decret.

ART 10

Ceament Nomenament director o directora
Incorporar " a proposta del Consell Pedagògic"

ART 12

Nomenament del Secretari/a: Proposat pel director / a escoltat " el Consell Pedagògic"

ART 14

EL CONSELL PEDAGÒGIC

14.1

Composició: Els docents seran elegits entre els coordinadors / as dels Seminaris, Grups de Treball, Centres amb Projecte, adscrits al CEFIRE amb mes d'un any d'antiguitat.
Afegir la presència amb veu i vots dels sindicats i els m.r.p. representatius

14.5

Funcions: - Proposar el Director / a analitzats els seus projectes i mérits- Ser escoltats en la proposta de Secretari / a.

16.8

Assessories: En compte de dos proposem que no podrà presentar-se fins quatre anys de reincorporar-se a la tasca docent. (considerem que una reincorporació suposa un any d'adaptació al centre, i no es pot estar pensant a sortir al següent)

 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >