FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

   

tornar a    de tot l'ensenyament públic 

 
 
06/04/11 La Mesa dels Agents Socials per a la FPA presenta als partits polítics la seua aposta per la formació com a clau per afrontar la crisi econòmica
 
   
   

  

   

 Anteriors

 

   

 

 

La Mesa dels Agents Socials per a la FPA presenta als partits polítics la seua aposta per la formació com a clau per afrontar la crisi econòmica

Representants de la Mesa dels Agents Socials han presentat
l’acord reivindicatiu assolit a l’assemblea de Cocentaina

amb PSPV

amb EUPV

amb COMPROMÍS


amb PP
 

no ha contestat la sol·licitud d'entrevista


 
 

Des de la Mesa dels Agents Socials per a la Formació de Persones Adultes valorem que l’actual situació de crisi econòmica ha generat una gran demanda de formació per part de la població en general, tant l’aturada com la no aturada, i les administracions públiques no està responent adequadament a les necessitats de professorat, de mitjans i de materials per atendre les exigències que s’estan generant. A més, els joves que han abandonat prematurament el sistema educatiu retornen a la formació en períodes d'atur i la demanda d'orientació professional està creixent com a eina per afrontar la recerca de feina.

Pel que fa a la Formació de Persones Adultes, al nostre territori, des de 1995 comptem amb una Llei de FPA que havia de convertir-se en la ferramenta fonamental que garantira el dret a una Formació de Persones Adultes entesa com a peça clau en el desenvolupament personal i de l'entorn, com a mecanisme de redistribució dels béns educatius i culturals, econòmics i laborals, i instrument de solidaritat, participació i articulació del nostre territori.

Tot i això, aquesta Llei encara té aspectes per desenvolupar i els darrers pressupostos de la Generalitat han retallat l’assignació de les despeses i els convenis amb els ajuntaments per a centres de formació de persones adultes més d’un 35%.

En aquest sentit, i pel que fa a les retallades pressupostàries, volem cridar l’atenció sobre el fet que a FEVAEPA (alumnes de FPA) se li ha retirat la subvenció que rebia de la Generalitat i per tant s’ha convertit en l’única federació d’associacions d’alumnes que no rep cap ajut de l’administració.

Per això, la Mesa pels Agents Socials s’ha adreçat avui a tots els partits polítics amb representació parlamentària per tal de fer palesa la nostra preocupació per la situació que s’està generant i per tal que no s’arribe a una situació crítica de col•lapse educatiu i formatiu en els centres d’FPA del País Valencià i per a traslladar-los les exigències que es recullen als acords de l’assemblea de Cocentaina.

En aquest manifest, d’entre altres reivindicacions destaquen: la necessitat d’un Conveni General Multilateral, entre la Generalitat i les corporacions locals, l'increment dels recursos fins arribar a l'1% del Producte Interior Brut Valencià, un pla d'actuacions integrat, a l’àmbit autonòmic i local, per adequar i dignificar la xarxa de centres públics de FPA i la millora dels seus equipaments i construir-ne nous, la potenciació del funcionament del Consell de la Formació de Persones Adultes com a òrgan fonamental de participació, assessorament i configuració d'un model integral de FPA i la constitució d'un sistema valencià d'educació i formació permanent i la signatura d'un acord institucional i social per la FPA que establisca els compromisos i responsabilitats envers l'educació i formació de persones adultes i que assenyale, coordine i integre els recursos, mitjans, instruments i iniciatives de les diferents administracions públiques.

A l’entrevista, des del grup de Compromís, Enric Morera, portantveu parlamentari del grup, ha insistit en millorar el model de finançament autonòmic per incrementar les possibilitats d’inversió en el sistema educatiu i de la seua aposta per l’educació, així com el fet de que la reducció de la despesa en assessories i en grans events faria possible la creació de milers de llocs de treball, entre d’altres els necessaris per millorar l’atenció educativa.
Des del grup parlamentari del PSPV-PSOE, Ana Noguera, portantveu parlamentària d’educació i Pilar Sarrión, responsable d’educació i de cultura del PSPV, han destacat les seues iniciatives parlamentàries en aquesta legislatura (totes elles postergades pel PP) i l’advertència de que el principal perill per a un model d’educació pública i de qualitat rau en la iniciativa del govern valencià de cedir sòl públic a 75 anys per a empreses privades. També s’ha destacat la necessitat d’enfortir els convenis entre municipis i Generalitat per a la FPA i l’aposta per un model mancomunat per aplicar a les poblacions menudes i a les zones rurals.

Per part d’EUPV, Antonio Arnau i Lluís Torró, diputat autonòmic, s’ha volgut fer èmfasi en el fet que cal conèixer les necessitats concretes de cada centre per poder actuar sobre els problemes centre a centre. També, en aquest cas, s’ha posat l’accent en la necessitat de recursos i en la importància que la Generalitat no descarregue les seues obligacions pressupostàries als municipis i s’assumisca un model unificat de FPA.

En resum, els diversos grups parlamentaris - PSPV, Compromís (Bloc, Iniciativa i Els Verds) i EUPV – han donat el seu suport a la demanda de millors recursos i gestió de la Formació de Persones Adultes i incorporen aquesta iniciativa a les seues propostes electorals, a excepció del Partit Popular que no ha respost a la demanda d’entrevista.

   
 

acord reivindicatiu assolit a l’assemblea de Cocentaina

Per això, La Mesa dels Agents Socials per a la Formació de Persones Adultes, preocupada per la situació que s’està generant i per tal que no s’arribe a una situació crítica de col·lapse educatiu i formatiu en els centres d’FPA del País Valencià, exigeix:

1.- El desplegament de tots el Programes Formatius, la millora de les condicions i qualitat de la Formació de Persones Adultes i l’increment dels recursos fins arribar a l’1% del Producte Interior Brut Valencià abans del 2003, prioritzant les inversions en els sectors i territoris més desafavorits. 

2.- La promulgació i la formalització d’un Conveni General Multilateral, entre la Generalitat Valenciana i les corporacions locals, que reordene les competències, les relacions i el finançament de la FPA.

3.- La garantia que tots els centres d’FPA de l’actual xarxa pública, de titularitat autonòmica, local i social tinguen la possibilitat d’oferir tota l’etapa formativa (des de l’alafabetització fins el graduat de secundària), de manera presencial.

4.- Un pla d’actuacions integrat, a nivell autonòmic i local, per adequar i dignificar la  xarxa de centres públics de FPA i la millora dels seus equipaments i construir-ne nous.

5.- L’establiment de plans locals, comarcals o mancomunals de formació de persones adultes que atenguen les necessitats formatives de les persones en els seus territoris.

6.- La creació i dotació a cada centre o conjunt de centres dels equips multiprofessionals adequats per atendre la demanda i l’oferta dels programes formatius. La formació específica del professorat atenent les demandes del sector i l’estabilitat de les plantilles.

7.- La potenciació del funcionament del Consell de Formació de Persones Adultes com a òrgan fonamental per a la participació, assessorament  i configuració d’un model integral de FPA, així com  per al coneixement i garantia de les respostes a les necessitats i demandes educatiu-culturals, formatives i laborals-econòmiques de la població adulta valenciana.

8.- La negociació immediata i posterior aprovació i publicació d’un Reglament de funcionament  específic.

9.- Propiciar la realització d’investigacions i estudis sobre la situació, les necessitats i els interessos formatius, socials, culturals, laborals, etc. de la població adulta valenciana a través de convenis entre les Universitats valencianes, els agents socials implicats en la formació de persones adultes i d’altres entitats i institucions.

10.- El compromís per part de les diferents administracions públiques valencianes de destinar pressupostos per tal de realitzar campanyes institucionals de sensibilització i dinamització de l’opinió pública respecte de l’educació i formació de persones adultes.

11.- La constitució d’un sistema valencià d’educació i formació permanent i la signatura d’un Acord Institucional i Social per la FPA que establisca els compromisos i responsabilitats envers l’educació i formació de persones adultes i que assenyale, coordine i integre els recursos, mitjans, instruments i iniciatives de les diferents administracions públiques.

 


 

< anar al començament | All-i-Oli | Principal >