BASE DE DADES JURÍDIQUES

       pendent d'actualització     

  
LEGISLACIÓ GENERAL
LEGISLACIÓ UNIVERSITARIA
LEGISLACIÓ EDUCATIVA NO UNIVERSITÀRIA
LEGISLACIÓ FUNCIÓ PÚBLICA
LEGISLACIÓ ADMINISTRATIVA 
LEGISLACIÓ LABORAL I SINDICAL
SALUT LABORAL
MÉS LEGISLACIÓ

Centre d'Informació i Documentació Jurídico-Administrativa 
de la Generalitat Valenciana

Centro de Información administrativa - Ministerio de las Administraciones Públicas

 

LEGISLACIÓ GENERAL 

Costum de València (1240) Fonaments del Dret valencià.
Furs de València (1261)
Recopilació preceptiva de les Corts dels Regne de València.
Decret de Nova Planta (1707)
Ocupat militarment el territori, aquest decret abolí el règim polític propi de l'Estat Valencià, derogà Furs i Institucions valencianes i instaurà les lleis, usos i costums de Castella.
Declaració Universal dels Drets Humans (1948)
Constitució Espanyola (1978)

Estatut d'Autonomia (1982)
Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (1983)
Llei de Creació de l'Entitat Pública RTVV (1984)
Llei del Consell Valencià de Cultura (1985)
Llei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana (1986)
Llei Electoral Valenciana (1987)
Estatut de Consumidors/es i Usuaris/es de la C.V. (1987)
Llei de Designació de Senadors/es en Representació de la C.V. (1988)
Llei del Síndic de Greuges (1988)
Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la C.V. (1989)
Llei d'Impacte Ambiental (1989)
Llei d'Activitats Qualificades (1989)
Llei de Creació de l'IVAJ (1989)
Llei d'Ordenació del Territori de la C.V. (1989)
Llei de Participació Juvenil (1989)
Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la G.V. (1991)
Llei de Creació del Comité Econòmic i Social de la C.V. (1993)
Llei Forestal de la C.V. (1993)
Llei de l'Esport de la C.V. (1993)
Llei Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular de la C.V. (1993)
Llei de la Infància (1994)
Llei d'Espais Naturals Protegits (1994)
Llei de Formació de Persones Adultes (1995)
Llei de Consells i Col.legis Professionals de la C.V. (1997)
Llei de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la C.V. (1997)
Llei d'Accesibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació (1998)
Llei de Patrimoni Cultural Valencià (1998)
Text Refós de la Llei de Cooperatives de la C.V. (1998)
Llei de Creació de l'Acadèmica Valenciana de la Llengua (1998)
Llei de Fundacions de la C.V. (1998)
Llei de Pressupostos de la G.V. per a l'exercici 2000 (1999)
Llei de Creació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació SERVOF


LEGISLACIÓ UNIVERSITARIA


LEGISLACIÓ EDUCATIVA NO UNIVERSITÀRIA

i també:
homologació i revalidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària


LEGISLACIÓ FUNCIÓ PÚBLICA 

Text Refós de la Llei de Funció Pública (1995)
Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa (D 33/99)
Sentència TSJ-CV sobre la NO consolidació de grau per comissió de serveis (2000)
Condicions de Treball (D 34/99)
Taules de Permisos, Llicències i Excedències
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Admones. Públicas (1985)
Órganos de Representación de l@s Funcionari@s Públic@s....y Participación (1987)


LEGISLACIÓ ADMINISTRATIVA 

 • Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (92 i 99)
 • Ley de Contratos de las Admones. Públicas (2000) Exposición de motivos y libro I Libro II y disposiciones


LEGISLACIÓ LABORAL I SINDICAL 

 • Llei Orgànica de Llibertat Sindical (1985)
  Estatut dels Treballadors (1995)
  Conveni Col.lectiu Universitats Valencianes (1997)
  Acords de la CIEV sobre el Conveni (1998)
   


SALUT LABORAL 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals (1995)
Reglament Serveis de Prevenció ( RD 39/97)
Senyalització (RD 485/97)
Llocs de Treball (RD 486/97)
Manipulació Manual de Càrregues (RD 487/97)
Pantalles de Visualització (RD 488/97)
Agents Biològics (RD 664/97)
Agents Cancerígens (RD 665/97)
Equips de Protecció Individual (RD 773/97)
Equips de Treball (RD 1215/97)
Obres de Construcció (RD 1627/97)
 


I MÉS LEGISLACIÓ A:

http://www.ua.es/va/normativa/index.html

BASES DE DADES JURÍDIQUES:

Centre d'Informació i Documentació Jurídico-Administrativa de la Generalitat Valenciana

Base de dades de legislació educativa (LEDA) del MEC

Base de dades de normes i actes administratives del MEC

Base de dades legislativa de la Generalitat Valenciana

Altres bases de dades legislatives
http://www.ua.es/es/servicios/juridico/basedatos.htm


< tornar a pàgina intersindical >