Setembre 2005

 
  DOGV núm. 5.083. Dijous, 1 de setembre de 2005
DOGV núm. 5.084. Divendres, 2 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 14 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament d’un centre de nova creació d’ensenyaments de música de grau elemental i mitjà denominat Juan Sebastián Bach a Sagunt (València). [2005/9290]

ORDRE de 30 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer i segon cicles, al centre docent privat Nuestra Señora de los Desamparados, de Carcaixent (València). [2005/9337] 

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 de juliol de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades als centres docents privats autoritzats per a impartir el segon cicle d’Educació Infantil que no disposen d’Educació Primària per al curs escolar 2005-2006. [2005/9864]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda continuar amb els tràmits per a la delimitació de l’entorn de protecció del castell de Penella a Cocentaina (Alacant) i l’establiment de la corresponent normativa protectora i obrir període d’informació pública. [2005/9654]

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultura Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda incoar expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció del recinte murallat d’Almassora (Castelló) i establiment de la seua corresponent normativa protectora. [2005/Q9811]

RESOLUCIÓ de 28 de juliol del 2005, de la Direcció General d’Ensenyament i de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es prorroga i completa per al curs 2005-2006 la Resolució de 15 de juny del 2001, completada per les Resolucions de 26 de juny del 2002, de 9 de juliol del 2003 i de 30 de juny del 2004, per les que es dictaven instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres d’Educació Secundària. [2005/9602]

RESOLUCIÓ de 15 de juliol del 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’accepta la donació efectuada per la Sra. Elena i el Sr. José Luis Sánchez Cuñat a favor de la Generalitat Valenciana. [2005/9263]

DOGV núm. 5.085. Dilluns, 5 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 22 d’agost de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, per la qual es resol la concessió d’ajudes per a la realització d’actuacions de restauració i conservació de ponts, aqüeductes, pous de neu i la resta de construccions hidràuliques d’interés patrimonial de la Comunitat Valenciana. [2005/S9861]

FE D’ERRADES

En el DOGV núm. 5.084, de 2 de setembre, s’han asignat en la secció III.e), Concessió de subvencions administratives, les ordres de 14 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament d’un centre de nova creació d’ensenyaments de música de grau elemental i mitjà denominat Juan Sebastián Bach a Sagunt, i la de 30 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell  d’Educació Infantil, primer i segon cicles, al centre docent privat Nuestra Señra de los Desamparados, de Carcaixent, quan haurien d’estar en la secció III.c), Autoritzacions administratives. 

DOGV núm. 5.086. Dimarts, 6 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 29 de juliol del 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomenen assessors de formació dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius de la Comunitat Valenciana. [2005/9657]

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2005/A9905] 

DOGV núm. 5.087. Dimecres, 7 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de mestres, convocat per Orde de 4 de maig de 2004. [2005/9662]

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés i accessos en el cos de professors d’ensenyament secundari, professor d’escoles oficial d’idiomes, professors de musica i arts escèniques i professors tècnics de formació professional, convocat per Orde de 4 de maig de 2004. [2005/9663]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

– Concurs números OB 36/2005, OB 37/2005 i OB 38/2005. Execució d’obres relatives a centres docents. [2005/S9876]

– Concursos números ATCC 12/2005 i ATCC 13/2005. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centres docents. [2005/Q9875]

DOGV núm. 5.088. Dijous, 8 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 2005 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda incoar expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció de l’església de la Mare de Déu dels Àngels de Tuéjar (València) i l’establiment de la seua corresponent normativa protectora. [2005/X9948] 

DOGV núm. 5.089. Divendres, 9 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria del concurs d’ajudes econòmiques per a la realització de la segona fase dels projectes d investigació i innovació educativa i desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2004-2005. [2005/9812]

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda incoar expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció del castell de Benaguasil, València, i l’establiment de la corresponent normativa protectora. [2005/A9949]

DOGV núm. 5.090. Dilluns, 12 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 13 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica la composició per unitats dels centres públics de Formació de Persones Adultes de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2005/M10043]

– Expedient núm. 9/2005. Servici de vigilància del Complex Educatiu Castell de Sant Ferran d’Alacant. [2005/X10024]

– Expedient núm. 3/2005. Servici de jardineria del Complex Educatiu de Cheste. [2005/X10025]

DOGV núm. 5.091. Dimarts, 13 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda incoar expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció del recinte murallat de Benaguasil (València) i l’establiment de la seua corresponent normativa protectora. [2005/Q9809]

Expedient número 5/2005. Neteja del Complex Educatiu de Cheste (codi CPA 74.70.13, codi CPV 74760000-4). [2005/Q9865]

– Resolució de 16 d’agost de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’obri període d’informació pública en l’expedient incoat per a la declaració de Bé d’Interés Cultural, amb categoria de monument, a favor de l’Aqüeducte de Morella (Castelló). [2005/M9836]

– Resolució de 30 d’agost de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual se sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de l’entorn de protecció del Castell i les Muralles de Callosa d’En Sarrià (Alacant) i determinació de normativa protectora d’este. [2005/M9944] 

DOGV núm. 5.092. Dimecres, 14 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de juliol de 2005 (DOGV núm.  5.064 de 4 d’agost de 2005), de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritzen els Centres i Programes de Compensació Educativa dels diversos nivells educatius per al curs 2005-2006. [2005/X10127]

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2005, complementària i de correcció d’errades de la Resolució de 25 de maig de 2005 de la fase A, de la convocatòria d’Ajudes per a l’Adquisició de Llibres de Text, per al curs 2005-2006, de la direcció general d’Ensenyament. [2005/X10167] 

DOGV núm. 5.093. Dijous, 15 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 12 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es suprimixen determinats llocs de treball de mestres especialistes en Pedagogia Terapèutica en Instituts i Seccions d’Educació Secundària. [2005/X10203] 

DOGV núm. 5.094. Divendres, 16 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Notificació en extracte de la resolució de sol·licitud d’indemnització de danys i perjudicis en matèria de responsabilitat patrimonial de Milagros Cot Toledo. [2005/X10011]. 

DOGV núm. 5095. Dilluns, 19 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 30 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer i segon cicles, al centre docent privat Los Ángeles de València. [2005/M10070]

ORDRE de 30 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat Jesús Niño, de Burjassot (València). [2005/A10071]

ORDRE de 30 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer i segon cicles, al centre docent privat Los Duendes, de València. [2005/M10077]

ORDRE d’11 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre docent privat d’Educació Infantil “Anaia” de València, per canvi de titularitat. [2005/X10069]

ORDRE de 12 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre docent privat el Peixet, de Peñíscola (Castelló), per canvi de titularitat. [2005/X10068]

ORDRE de 28 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Especial (suport a la integració) i per a impartir Cicles Formatius, al centre docent privat “Virgen al Pie de la Cruz”, de Puçol (València). [2005/X10072]

ORDRE de 28 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat Pax, de València. [2005/M10073]

ORDRE de 28 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat Joan de Montcada, de Beniarjó (València). [2005/F10074]

ORDRE de 28 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat Escuela Familiar Agraria El Campico, de Jacarilla (Alacant). [2005/M10075]

ORDRE de 28 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Dehesa”, de València. [2005/X10076]

ORDRE de 28 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat Peucos, a València. [2005/M10078]

ORDRE de 28 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat Sant Josep i Sant Antoni, de Sueca (València). [2005/X10079]

ORDRE de 28 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat Santísima Trinidad, de València. [2005/F10080] 

DOGV núm. 5096. Dimarts, 20 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Expedient número PL07/2005. Manteniment i adequació del programa de traducció Salt. [2005/M10169]

–  Expedient número 6/2005. Servici de manteniment del Complex Educatiu de Cheste. [2005/X10168] 

DOGV núm. 5097. Dimecres, 21 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2005/X10379]

Expedient número CNMY05/PL50A/45. Recuperació estructural de l’església–fortalesa Mare de Déu dels Àngels, a Castielfabib (V). [2005/X10371] 

DOGV núm. 5098. Dijous, 22 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes per a la realització d’estades de formació en empreses del professorat de Formació Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny. [2005/A10204] 

DOGV núm. 5099. Divendres, 23 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Expedient número 7/2005. Servici de manteniment integral del Complex Educatiu Castell de Sant Ferran d’Alacant. [2005/M10372]

DOGV núm. 5100. Dilluns, 26 de setembre de 2005

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2005, de la secretària autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per al doblatge al valencià de produccions audiovisuals. [2005/X10373]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2005, del director general d’Ensenyament, per la qual s’amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d’ensenyances musicals de grau elemental i/o mitjà durant l’exercici 2005. [2005/X10520]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2005, del director general d’Ensenyament per la qual s’amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a escoles de música dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre, per a l’exercici 2005. [2005/X10521]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2005, del director general d’Ensenyament, per la qual s’amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2005. [2005/X10522]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2005, del director general d’Ensenyament, per la qual s’amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre per a l’exercici 2005. [2005/S10523] 

DOGV núm. 5101. Dimarts, 27 de setembre de 2005

Concurs CNMY05/AI00D/108. Servici de suport informàtic d’Internet i de la xàrcia de comunicacions de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/A10599] 

DOGV núm. 5.102. Dimecres, 28 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2005, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’inclou en la llista d’aspirants seleccionats en les proves selectives convocades per Orde de 4 de maig de 2004, la senyora Mª. Carmen Bellver Moreno. [2005/10625] 

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc dels procediments selectius convocats per Orde de 14 d’abril de 2005. [2005/F10622]

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2005, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública la llista d’aspirants que han adquirit una nova especialitat en els cossos de professors d’Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional, en el procediment selectiu convocat per Orde de 14 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per a l’adquisició de noves especialitats. [2005/S10624]

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2005, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública la llista d’aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos mestres, en el procediment selectiu convocat per l’Orde de 14 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per a l’adquisició de noves especialitats. [2005/10623] 

Construccions I Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana

Expedient números ATCC 04-08/05. Control de qualitat per laboratori homologat, d’obra relativa a centres docents. [2005/X10575] 

DOGV núm. 5.103. Dijous, 29 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes a les organitzacions sindicals de personal docent no universitari que tenen implantació a la Comunitat Valenciana, convocades per l’Orde de 13 d’abril de 2005 (DOGV núm. 5.021 de 06.06.2005). [2005/S10595] 

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es concedixen ajudes a les federacions i associacions d’alumnes, convocades per l’Orde de 12 d’abril de 2005 (DOGV núm. 5.021, de 06.06.2005). [2005/S10596] 

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2005/M10735] 

DOGV núm. 5.104. Divendres, 30 de setembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 13 de setembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es relacionen els llocs de treball docents existents en els centres públics de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2005/X10725] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs número ATRD 99/2005. Redacció del Projecte Bàsic i d’Execució, Redacció de Projectes d’Instal·lacions i Estudi de Seguretat i Salut, Direcció d’Obra, Direcció d’Execució d’Obra, Direcció de Projectes d’Instal·lacions i Coordinació de Seguretat i Salut relatiu al centre docent CEIP Raiguero Bonanza a Orihuela. [2005/X10574]