BOE Setembre 2006

 

Setembre  2006

 
  DOGV núm. 5.337. Divendres, 1 de setembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 24 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es delimita l’entorn de protecció de la torreta d’Elda (Alacant) i se n’establix la normativa protectora corresponent. [2006/10081]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Correcció d’errades del concurs número OB 158/06. Execució d’obres relatives al centre docent IES la Font de la Figuera a València. [2006/10129]

DOGV núm. 5.338. Dilluns, 4 de setembre de 2006

RESOLUCIÓ conjunta de 19 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Territori y Habitatge, per la qual es resol la convocatòria de selecció de projectes d’educació ambiental, a efectes d’ajuda per al seu finançament en els centres docents públics i la seua subvenció en els centres privats concertats de la Comunitat Valenciana, que impartixen ensenyances no universitàries. [2006/9980]

Resolució de 25 de maig de 2006, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incoa l’expedient de delimitació de l’entorn de protecció del castell de Chiva, per determinar-ne la normativa protectora, i s’obri el període d’informació pública. [2006/M10146

DOGV núm. 5339. Dimarts, 5 de setembre de 2006

ORDRE de 18 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat “Natividad de Nuestra Señora”, de Burjassot (València), per a l’autorització d’una unitat d’Educació Especial (suport a la integració en Educació Primària). [2006/10085]

ORDRE de 18 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació denominat “Centro de Formación Profesional Hospitales Nisa”, a València. [2006/10086]

ORDRE de 2 d’agost de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat “Santa María”, d’Elx (Alacant), per a l’autorització d’una unitat d’Educació Especial, suport a la integració en Primària. [2006/10108]

ORDRE de 26 de juliol 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es delimita l’entorn de protecció de les restes del castell i les muralles de Chelva i se n’establix la normativa protectora corresponent. [2006/10114]

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’accepta la donació efectuada pel Sr. Martín Ochoa d’Aranda a favor de la Generalitat. [2006/10083]
RESOLUCIÓ de 14 de juliol del 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’accepta la donació efectuada pel Sr. José Vento González a favor de la Generalitat. [2006/10084]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

– Concurs número ATCC 45/06. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa al centre docent Ses Nueva en Museros (València). [2006/10090]

– Concurs número ATRD 181/06. Redacció del projecte bàsic i d’execució de les obres, estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, coordinació de seguretat i salut, certificació, liquidació y recepció, relatiu a centre docent CP Maestro Canos en Castelló. [2006/10092]

– Concurs número ATRD 182/06. Redacció del projecte bàsic i d’execució de les obres, estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, coordinació de seguretat i salut, certificació, liquidació y recepció, relatiu al centre docent CE San Fernando en Alacant. [2006/10093]

– Concurs número ATRD 186/06. Redacció del projecte bàsic i d’execució de les obres, estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, coordinació de seguretat i salut, certificació, liquidació y recepció, relatiu a centre docent CP Elías Tormo en Albaida. [2006/10095]

– Concurs número OB 166/06. Execució d’obres relatives al centre docent IES Francesc Ribalta en Castelló. [2006/10096]

– Concurs número OB 165/06. Execució d’obres relatives al centre docent CP Cervantes en Ibi (Alacant). [2006/10097]

DOGV núm. 5340. Dimecres, 6 de setembre de 2006

ORDRE de 24 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els xxv jocs esportius de la comunitat valenciana per a xiquets i jóvens en edat escolar, i s’aproven les bases per les quals es regiran estos. [2006/10116]

DOGV núm. 5341. Dijous, 7 de setembre de 2006

ORDRE de 31 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “Sol, Solet”, a Onda (Castelló). [2006/10111]

ORDRE de 31 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es modifica l’autorització al Centre Elemental de Música “Ateneu Musical” de Cullera (València), per a poder impartir els ensenyaments de grau Elemental de l’especialitat instrumental de Fagot. [2006/10112]

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’accepta la donació efectuada per D. Ricardo J. Vicent Museros, Sra. Catherine Baudin Mazin, D. Gonzalo Sales Nogués i Sra. Livia-Ida Genovés Farinetti, a favor de la Generalitat. [2006/10105]

DOGV núm. 5342. Divendres, 8 de setembre de 2006

RESOLUCIÓ de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià i Museus de data 28 d’agost del 2006 per la qual es resol la concessió d’ajudes per a la realització d’actuacions de restauració i conservació de ponts, aqüeductes, pous de neu i la resta de construccions hidràuliques d’interés patrimonial de la Comunitat Valenciana. [2006/10168]

DOGV núm. 5343. Dilluns, 11 de setembre de 2006

DOGV núm. 5344. Dimarts, 12 de setembre de 2006

DOGV núm. 5345. Dimecres, 13 de setembre de 2006

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2006 de la directora de l’Institut Valencià d’Avaluació i Qualitat Educativa, per la qual es concedixen els Premis 2006 de la Comunitat Valenciana a les iniciatives, bones pràctiques educatives i plans de convivència per al desenvolupament de la convivència i la prevenció de la violència escolar. [2006/10277]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, Ciegsa

Correcció d’errors de l’anunci, concurs procediment obert, contractació d’execució d’obres i redacció de projectes relatives a centres docents. [2006/M10321]

DOGV núm. 5346. Dijous, 14 de setembre de 2006

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2006, del director general d’Ensenyament, per la qual s’amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a escoles de música dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre, per a l’exercici 2006. [2006/M10325]

RESOLUCIÓ de 1 de setembre de 2006, del director general d’Ensenyament, per la qual s’amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen la formació de persones adultes en la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2006. [2006/10326]

RESOLUCIÓ de 1 de setembre de 2006, del director general d’Ensenyament, per la qual s’amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2006. [2006/10327]

RESOLUCIÓ de 1 de setembre 2006, del director general d’Ensenyament, per la qual s’amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d’ensenyances musicals de grau elemental i/o mitjà durant l’exercici 2006. [2006/10328]

DOGV núm. 5347. Divendres, 15 de setembre de 2006

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 23 de febrer de 2006 de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’amplia i completa per al segon i tercer quadrimestre del curs escolar 2004-2005 les ajudes als centres privats concertats sostinguts amb fons públics que impartixen ensenyances de règim general d’Educació Infantil (2 cicle), Primària i Secundària Obligatòria per al desenvolupament de projectes de Compensació Educativa. [2006/M10450]

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 14 de juliol de 2006 (DOGV núm. 5.311, de 26 de juliol de 2006) de la Direcció General d’ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritzen els centres i programes de compensació educativa dels diversos nivells educatius per al curs 2006-2007. [2006/M10451]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, CIEGSA

Adjudicació expedient: ATCC 24/05: CP NOU en Sant Vicent del Raspeig. [2006/10130]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Resolució de 29 de juny de 2006, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda incoar expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció del castell i les muralles de Castellnovo (Castelló) i l’establiment de la seua corresponent normativa protectora. [2006/10231]
   
 

BOE Setembre 2006

   
 

BOE 219 de 13/9/2006

Resolución de 22 de agosto de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los campeonatos de España en edad escolar para el año 2007. 

Resolución de 30 de junio de 2006, de la Secretaría General de Educación, por la que se hace pública la lista de candidatos españoles seleccionados para intercambiar puesto por puesto con profesores alemanes, británicos y franceses durante el curso 2006/2007. 

Resolución de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte por la que se hace pública la adjudicación del concurso público núm. 04/2006, servicio de limpieza de centros docentes de la Comunidad Valenciana. 

BOE  220 de 14/9/2006 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.