Octubre 2005

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGV núm. 5105. Dilluns, 3 d’octubre de 2005
 
RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, sobre eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana. [2005/X10812]
 
Informació pública de l’adjudicació de les obres relatives a vestidors, lavabos i millores al centre IES Malilla de València. [2005/M10524]
 
DOGV núm. 5106. Dimarts, 4 d’octubre de 2005

Expedient número CNMY05/LB00D/61. Catalogació de fons bibliogràfics retrospectius de la Biblioteca Valenciana, en València [2005/F10598]
 
DOGV núm. 5107. Dimecres, 5 d’octubre de 2005
 
Correcció d’errades del concurs número CNMY05/AI00D/108, corresponent al servici de suport informàtic d’Internet i de la xarxa de comunicació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/X10947]
 
DOGV núm. 5.108. Dijous, 6 d’octubre de 2005

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2005/F10996]
 
DOGV núm. 5109. Divendres, 7 d’octubre de 2005
 
Correcció d’errades de l’Orde de 13 de setembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es relacionen els llocs de treball docents existents als centres públics de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2005/X11017]
 
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual nomena funcionaris en pràctiques del cos de mestres els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Orde de 14 d’abril de 2005. [2005/X10973]
 
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, mitjançant la qual es convoca procediment per a la consolidació parcial del complement específic dels directors de centres docents públics. [2005/X11041]

Correcció d’errades de l’anunci del concurs número CNMY05/AI00D/108, corresponent al servici de suport informàtic d’Internet i de la xàrcia de comunicacions de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/A11081]

DOGV núm. 5110. Dissabte, 8 d’octubre de 2005
 
DECRET 140/2005, de 7 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual concedix la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural a la senyora María Luz Terrada Ferrandis. [2005/S11171]
 
DECRET 141/2005, de 7 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual concedix la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural al senyor Vicente Luna Cerveró. [2005/11172]
 
DECRET 142/2005, de 7 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual concedix la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural al Certamen Internacional d’Havaneres i Polifonia de Torrevieja. [2005/M11170]
 
DOGV núm. 5.111. Dilluns, 10 d’octubre de 2005
 
RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2005, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l’Ajuntament de Benimuslem per a la creació d’un Centre d’Educació Preescolar, de titularitat municipal, denominat el Portalet, en la citada localitat. [2005/X10643]
 
RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Esport, per la qual es publiquen les beques concedides en base a l’Ordre de convocatòria de beques academicoesportives per a esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana matriculats en centres oficials d’ensenyament. [2005/X10626]
 
DOGV núm. 5.112. Dimarts, 11 d’octubre de 2005
 
DOGV núm. 5113. Dijous, 13 d’octubre de 2005
 
DECRET 143/2005, de 7 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els currículums dels cicles formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Estilisme d’Indumentària i en Modelisme d’Indumentària, pertanyents a la família professional d’arts aplicades a la indumentària, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2005/A11212] [2005/X11074]
 
RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament i de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i funcionament dels programes de Garantia Social de les modalitats de Formació Ocupació, Iniciació Professional i per a alumnat amb necessitats educatives especials, per al curs 2005/2006, promoguts per entitats col·laboradores i centres públics. [2005/X11210]
 
ORDRE de 21 de setembre 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca tots els centres docents públics on s’impartixen ensenyances no universitàries dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana a integrar-se en la Xarxa de Centres Educatius LliureX. [2005/X10972]
 
RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2005/A11251]
 
DOGV núm. 5114. Divendres, 14 d’octubre de 2004
 
RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2005, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es concedixen les ajudes a les galeries d’art valencianes admeses en ARCO IFEMA/Fira de Madrid, convocades per l’Orde de 8 d’abril de 2005 (DOGV núm. 5002 de 10/05/2005). [2005/X10820]
 
RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2005, del director general d’Ensenyament, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió d’assignacions per despeses extraordinàries de funcionament i subvencions per a la realització d’estades formatives en empreses d’altres països d’Europa. [2005/X10850]
 
RESOLUCIÓ de 27 de setembre del 2005, del director general d’Ensenyament, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió d’assignacions per despeses extraordinàries de funcionament i subvencions per a la realització i desenrotllament de projectes d’acció professional. [2005/X10851]
RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Educació per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions d’alumnes de centres i programes municipals de Formació de Persones Adultes, convocades per l’Orde d’11 d’abril de 2005 (DOGV número 5.021 de 6 de juny). [2005/X11227]
 
Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana

Expedients número ATRD 92/05: IES la Plana a Castelló de la Plana; i número ATRD 97/05: CP Fabián i Fuero a Villar del Arzobispo. [2005/X10814]
 
– Resolució de 23 de setembre de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’obri període d’informació pública en l’expedient incoat per a la declaració de bé d’interés cultural, amb categoria de monument, a favor de l’Ajuntament del Toro, a la província de Castelló. [2005/M10819]
 
– Resolució de 22 de setembre de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda continuar amb els tràmits per a la declaració com a bé d’interés cultural, amb categoria de monument, a favor del pont de Santa Quitèria, entre Almassora i Vila-real, província de Castelló, i s’obri el període d’informació pública. [2005/M10818]

DOGV núm. 5115. Dilluns, 17 d’octubre de 2005
 
RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2005, del director general d’Ensenyament, per la qual s’amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2005. [2005/A11358]
 
RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda continuar amb els tràmits per a la declaració com a bé d’interés cultural a favor de la cartoixa de Portaceli de Serra (València) i s’obri període d’informació pública. [2005/X11297]
 
DOGV núm. 5.116. Dimarts, 18 d’octubre de 2005
 
RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés en els cossos docents de mestres, professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional convocats per ordes de 14 d’abril de 2005. [2005/X10962]
 
ORDRE de 18 d’agost de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat Sagrada Família, de Silla (València), per a l’autorització d’una unitat d’Educació Especial (suport a la integració). [2005/X10961]
 
ORDRE de 22 d’agost de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació de Formació Professional denominat Hemeroscopea, a Teulada (Alacant). [2005/X10960]
 
RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2005, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es convoquen els cursos de promoció dels coneixements de valencià per als empleats públics de l’administració de la Generalitat Valenciana. [2005/X11091]
 
Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

– Concurs número ATRD 104/05. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut  relatiu als  centres docents: CP Nuestra Señora de la Esperanza a Crevillent (Alacant). [2005/M11023]
 
– Concurs número ATRD 107/05. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a l’IES Miralcamp a Vila-real (Castelló). [2005/M11025]

Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

Concurs número 2005/EL/0056. Obres de millora de l’EDAR de Cims de València a Moixent (València). [2005/F10988]
 
DOGV núm. 5.117. Dimecres, 19 d’octubre de 2005
 
Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA. CIEGSA

Concurs número ATRD 113/2005 i altres. Diversos expedients. [2005/S11187]
 
DOGV núm. 5.118. Dijous, 20 d’octubre de 2005
 
RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2005 de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places i processos previs en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d’Educació Infantil, Primària, Educació Especial i primer cicle de l’Educació Secundària Obligatòria en instituts d’Educació Secundària dependents de l’àmbit de gestió de la conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/X11496]
 
RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual es convoca procediment de provisió de places vacants per a funcionaris docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny. [2005/X11497]
 
DOGV núm. 5.119. Divendres, 21 d’octubre de 2005
 
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2005, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudica una vacant anunciada en la Convocatòria 81/2005. [2005/X11382]
 
CORRECCIÓN d’errades d’11 d’octubre de 2005, a la Resolució de 12 d’agost de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels programes garantia social, per a les modalitats d’iniciació professional i per a alumnat amb necessitats educatives especials, convocades per Orde de 2 de juny de 2005. [2005/X11481]
 
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 de setembre de 2005, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es convoquen els cursos de promoció dels coneixements de valencià per als empleats públics de l’administració de la Generalitat Valenciana. [2005/11620]

DOGV núm. 5.120. Dilluns, 24 d’octubre de 2005
 
Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2005, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la que es declara deserta la vacant anunciada en la Convocatòria 45/04. [2005/X11380]
 
CORRECCIÓ d’errades a l’Orde de 26 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resolen els expedients de renovació, incorporació i pròrroga de concerts provisionals i de modificació dels concerts educatius amb els centres privats. [2005/X11655]
 
RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. Modalitat D. [2005/X11513]
 
CORRECCIÓ d’errades del Decret 273/2004, de 10 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural el conjunt històric de Jérica. [2005/X11619]
 
Notificació de citació del procediment abreviat núm. 98/05 del Jutjat del Contenciós
 
– Expedient número CNMY05/EN00D/87. Contractació de l’arrendament i desmuntatge de mòduls prefabricats amb destí a diversos centres d’educació de la Comunitat Valenciana. [2005/X11616]
– Expedient número CNMY05/EN00D/95. Contractació del muntatge, arrendament i desmuntatge de mòduls prefabricats amb destí a diversos Centres d’Educació de la Comunitat Valenciana. [2005/X11617]
– Expedient número CNMY05/EN00D/89. Contractació del muntatge, arrendament i desmuntatge de mòduls prefabricats amb destí a diversos Centres d’Educació de la Comunitat Valenciana. [2005/X11612]
– Expedient número CNMY05/EN00D/91. Contractació del muntatge, arrendament i desmuntatge de mòduls prefabricats amb destí a diversos Centres d’Educació de la Comunitat Valenciana. [2005/X11613]
– Expedient número CNMY05/EN00D/90. Contractació del muntatge, arrendament i desmuntatge de mòduls prefabricats amb destí a diversos Centres d’Educació de la Comunitat Valenciana. [2005/X11614]

- Expedient número CNMY05/EN00D/100. Contractació del muntatge, arrendament i desmuntatge de mòduls prefabricats amb destí a diversos Centres d’Educació de la Comunitat Valenciana. [2005/X11615]
 
DOGV núm. 5.121. Dimarts, 25 d’octubre de 2005
 
DECRET 146/2005, de 21 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina el calendari laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2006. [2005/X11761]
 
ORDRE de 15 de setembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià. [2005/X11359]
 
ORDRE de 20 de setembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual nomena un vocal de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. [2005/X11342]
 
Concurs número CNMY05/PL50A/36. Treballs de consultoria i assistència per a la redacció del projecte i direcció de les obres de restauració de les cobertes de l’església parroquial de Sant Bartomeu, a Xàbia (Alacant). [2005/X11657]
 
DOGV núm. 5.122. Dimecres, 26 d’octubre de 2005
 
DECRET 148/2005, de 21 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. [2005/X11812]
 
RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2005, de la Secretària Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es concedixen ajudes a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconeguts de la Comunitat Valenciana per a la dotació d’equipament i per a la restauració dels seus fons, convocades per Orde de 23 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (DOGV núm. 4.995, de 28.04.2005). [2005/X11786]
 
RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2005, de la Secretària Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es concedixen ajudes a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconeguts de la Comunitat Valenciana per al seu funcionament i la realització de l’inventari dels seus fons, convocades per Orde de 22 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (DOGV núm. 4.995, de 28.04.2005). [2005/X11787]
 
RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Esport de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca el Programa Blau dins de la Campanya d’Activitats Nàutiques de la Generalitat Valenciana «A la mar 2006». [2005/X11733]
 
Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

– Concurs número OB 46/05. Execució d’obres relatives a centres docents. [2005/X11789]
-  Correcció d’errades a l’anunci publicat en data 14 d’octubre de 2005, en el DOGV núm. 5114, relatiu a l’exp. OB 44/05. [2005/X11790]
 
DOGV núm. 5.123. Dijous, 27 d’octubre de 2005
 
ORDRE de 15 de setembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es modifica l’autorització al Centre Professional de Música “Unió Musical d’Alaquàs”, d’Alaquàs (València), per canvi de denominació específica i ampliació d’ensenyaments en els graus Elemental i Mitjà. [2005/X11343]
 
ORDRE de 16 de setembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat Sant Patrici, de Bétera (València). [2005/X11344]
 
ORDRE de 16 de setembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Mi Casita”, de Godella (València). [2005/X11345]
 
RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es modifica i amplia la Resolució de 29 d’abril de 2005. [2005/X11460]
 
RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2005 de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’un concurs de selecció de projectes de formació del professorat en centres públics docents d’educació preescolar o d’ensenyaments escolars de la Comunitat Valenciana. [2005/X11650]
 
RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2005 de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’un concurs d’ajudes a projectes de formació del professorat en centres docents privats concertats i de titularitat municipal d’educació preescolar o d’ensenyaments escolars de la Comunitat Valenciana. [2005/X11654]
 
ORDRE de 12 d’agost de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Presentación Sáez al Centre de Formació de Persones Adultes núm. 2 de Picassent. [2005/X11347]
 
ORDRE de 12 d’agost de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Victoria Kent al Centre de Formació de Persones Adultes núm.3 de Castelló de la Plana. [2005/X11348]
 
ORDRE de 12 d’agost de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Benigasló a l’Institut d’Educació Secundària núm.3 de la Vall d’Uixó. [2005/X11349]
 
ORDRE de 12 d’agost de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Sant Pasqual a l’Instituto de Educación Secundaria de Dolores. [2005/X11350]
 
ORDRE de 12 d’agost de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Miguel Hernández a l’Instituto de Educación Secundaria de Bigastro. [2005/X11351]
 
ORDRE de 12 d’agost de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Les Foies a l’Institut d’Educació Secundària de Benigànim. [2005/X11352]
 
ORDRE de 12 d’agost de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Los Alcores a l’Instituto de Educación Secundaria de San Miguel de Salinas. [2005/X11353]
 
ORDRE de 12 d’agost de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Músic Martín i Soler a l’Institut d’Educació Secundària núm.3 de Mislata. [2005/X11354]
 
ORDRE de 12 d’agost de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Xebic a l’Institut d’Educació Secundària d’Ondara. [2005/X11355]
 
ORDRE de 12 d’agost de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Doctor Balmis a l’Institut d’Educació Secundària núm. 11 d’Alacant. [2005/X11356]
ORDRE de 12 d’agost de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica dels Ports a l’Institut d’Educació Secundària de Morella. [2005/X11357]
 
ORDRE de 12 d’agost de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Salvador Seguí al Conservatori Superior de Música de Castelló de la Plana. [2005/M11346]
 
Expedient numero CNEM05/PL55S/31. Obres d’emergència de restauració del ràfol de la façana exterior del Col·legi Sant Domènec, a Oriola (A); i altres. [2005/X11656]
 
DOGV núm. 5.124. Divendres, 28 d’octubre de 2005
 
Concurs número CNMY05/AI00D/112. Servici de suport d’ofimàtica per al normal funcionament del sistema informàtic de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, així com la incorporació de noves tecnologies informàtiques. [2005/S11876]
 
DOGV núm. 5.125. Dilluns, 31 d’octubre de 2005
 
RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2005, de la direcció general d’Ensenyament, per la qual es resol la celebració d’una segona convocatòria de les proves de maduresa, corresponents a l’any 2005, per a accedir als ensenyaments de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i a les formacions esportives de Nivell I i de Nivell III. [2005/X11948]