BOE Novembre 2006

 

Novembre 2006

 
  DOGV núm. 5379. Dijous, 2 de novembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2006, de la direcció general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés en els cossos docents de mestres, professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocats per ordes de 13 de març de 2006. [2006/11646]

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució de representants de la Mesa de Pares en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/M12468]

Resolució de 29 de setembre de 2006 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià i Museus de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat per la qual es sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de l’entorn de protecció del Castell i les Muralles de Castellnovo (Castelló) i determinació de normativa protectora d’este. [2006/11644] 

DOGV núm. 5380. Divendres, 3 de novembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs número CNMY06/AI00D/96. Servici de manteniment del sistema d’informació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (SIEC) i col·laboració en el desenvolupament d’aplicacions informàtiques en esta Conselleria. [2006/M12656]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Correcció d’errades del concurs número OB 202/2006. Execució d’obra relativa a centre docent. [2006/12714]

DOGV núm. 5381. Dilluns, 6 de novembre de 2006

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A. (CIEGSA)

– Concurs de l’expedient núm. OB 177/06. Execució i Redacció d’Obres relativa a Centre Docent. [2006/11746]

– Concurs de l’expedient núm. OB 178/2006. Execució i Redacció d’Obres relativa a Centre Docent. [2006/11747]

DOGV núm. 5382. Dimarts, 7 de novembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2006, de la direcció general de Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats i processos previs en el cos de Mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Primària, Educació Especial, primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria, departaments d'orientació en instituts i de Centres de Formació de Persones Adultes dependents de l'àmbit de gestió de la conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/12655]

Concurs de l’expedient núm. CNMY06/AI40A/89. Desenvolupament i posada en marxa d’una aplicació de gestió d’arxius i els servicis derivats per a la implantació del sistema d’informació i gestió integral dels arxius que integren el sistema arxivístic valencià, conforme a les especificacions previstes en el plec de Prescripcions Tècniques. [2006/12353]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

– Concurs de l’expedient núm. OB 198/06. Execució d’Obres relatives a Centres Docents. [2006/12378]

– Concurs de l’expedient núm. ATCC 54/06. Assistència Tècnica per a la reatlizació dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/12097]

– Concurs de l’expedient núm. ATCC 55/06. Assistència Tècnica per a la reatlizacio dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/12095]

– Concurs de l’expedient núm. ATCC 51/06. Assistència Tècnica per a la reatlizacio dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/12094]

– Concurs de l’expedient núm. ATCC 57/06. Assistència Tècnica per a la reatlizació dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/12091]

– Concurs de l’expedient núm. OB 162/06. Execució d’Obres relatives a Centres Docents. [2006/11751]

– Concurs de l’expedient núm. ATCC 56/06. Assistència Tècnica per a la reatlizació dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/12092]

– Concurs de l’expedient núm. OB 182/06. Execució i Redacció d’Obres relativa a Centre Docent. [2006/11750]

– Concurs de l’expedient núm. OB 179/06. Execució i Redacció d’Obres relativa a Centre Docent. [2006/11749]

DOGV núm. 5383. Dimecres, 8 de novembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 18 de setembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “San José y San Antonio”, de Sueca (València). [2006/11970]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Assistència tècnica de redacció i direcció d’obra relativa a centre docent. [2006/A11831]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Resolució de 3 d’octubre de 2006, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià i Museus de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incoa expedient de declaració de bé d’interés cultural, amb categoria de monument, a favor de l’edifici de l’Ajuntament de Llíria, i s’obri període d’informació pública. [2006/12357] 

DOGV núm. 5384. Dijous, 9 de novembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 d’octubre de 2006, de la direcció general de Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats i processos previs en el cos de Mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d’Educació Infantil, Primària, Educació Especial, primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria, departaments d’orientació en instituts i de Centres de Formació de Persones Adultes dependents de l’àmbit de gestió de la conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/13016]

RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Esport, per la qual es publiquen les subvencions concedides en base a l’Ordre de 28 de desembre de 2005, per la qual es convoquen subvencions destinades a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament dels plans d’especialització esportiva i adquisició de material immobilitzat durant l’any 2006. [2006/12696]

CORRECCIÓ d’errors a la Resolució de 16 d’octubre del 2006, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual s’adjudiquen noves ajudes econòmiques per al desenrotllament de la Primera Fase dels Programes de Garantia Social, per a les modalitats d’Iniciació Professional i per a Alumnat amb Necessitats Educatives Especials, convocades per l’Orde de 30 de març del 2006 (DOGV núm. 5.260, 17.05.2006). [2006/12866]

ORDRE de 18 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es delimita l’entorn de protecció del castell del Castellar d’Oliva (València) i se n’establix la normativa de protecció. [2006/12698]

ORDRE de 18 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es delimita l’entorn de protecció del castell de Penella a Cocentaina (Alacant) i s’establix la seua normativa de protecció. [2006/12699]

RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2006, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià i Museus de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat, per la qual s’acorda incoar un expedient per delimitar l’entorn de protecció de la masia fortificada Torre Beltrans a Ares del Maestre (Castelló) i establir la normativa protectora corresponent. [2006/12786]

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Esport de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca el Programa Blau dins de la Campanya d’Activitats Nàutiques de la Generalitat A la mar 2007. [2006/12697]

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 12 de maig del 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes per a la millora d’instal·lacions informàtiques de les biblioteques i agències de lectura públiques municipals de la Comunitat Valenciana dins del programa d’Informatització Comuna de la Biblioteques Valencianes i el programa «Internet en les Biblioteques». [2006/12695]

DOGV núm. 5385. Divendres, 10 de noviembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades, de 2 de novembre de 2006, de la Resolució de 13 d’octubre de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca l’activitat de les Escoles Viatgeres per a l’any 2007. [2006/F12939]

Concurs de l’expedient DGD.06.SE.01. Servici de neteja dels locals de les Escoles de la Mar de Burriana i Benicàssim i de la Secretaria Autonòmica d’Esport. [2006/12938]

– Adjudicació de l’expedient CNMY05/RE78A/139. Construcció 3l+6P+JPV+com+viv en Col·legi Públic AUSIÀS MARCH en Vall d’Uixò (Castelló). [2006/11641]

– Adjudicació del expediente núm. CNMY06/RE78A/41. Ampliació a 6l+12P+ Com+ viv en CEIP Germans Ochando d’Almassora (CS). [2006/11643]

DOGV núm. 5386. Dilluns, 13 de novembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, mitjançant la qual es convoca concurs de trasllats per a la provisió de places vacants en la Inspecció d’Educació. [2006/12782]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

– Concurs de l’expedient OB 200/06. Redaccio de Proyectes i Execució d’Obra de Construccio de Actuacions Industrialitzades. [2006/12723]

– Concurs de l’expedient ATCC 58/06. Assistència Tècnica de Control de Qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/12725]

– Concurs de l’expedient OB 203/06. Execució d’Obra relativa a Centre Docent. [2006/12722]

– Concurs de l’expedient ATCC 59/06. Assistència Tècnica de Control de Qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/12724]

– Concurs de l’expedient ATCC 60/06. Assistència Tècnica per a la reatlizació dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/12730]

– Concurs de l’expedient OB 197/06. Execució d’Obra relativa a Centre Docent. [2006/12432]

– Concurs de l’expedient OB 193/06. Execució d’Obra relativa a Centre Docent. [2006/12494]

– Concurs de l’expedient OB 189/06. Execució d’Obra relativa a Centre Docent. [2006/12493]

– Concurs de l’expedient OB 188/06. Execució d’Obra relativa a Centre Docent. [2006/12492]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Anunci d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/12204]

– Anunci d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/12203]

– Anunci d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/12202]

– Anunci d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/12201]

– Anunci d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/12200]

– Anunci d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/12198]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/12197]

– Anunci d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/12196]

– Anunci d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/12195]

DOGV núm. 5396. Dilluns, 27 de novembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es concedixen ajudes a les federacions i associacions d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, convocades per l’Orde de 4 d’octubre de 2006 (DOGV núm. 5.378, de 31.10.2006). [2006/13612]

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2006, de la Direcció General del Llibre i Biblioteques, per la qual es deixa sense efecte l’ajuda concedida a l’Asociación Nuevo Milenio (Ágora de Humanidades) per a les associacions d’escriptors de la Comunitat Valenciana. [2006/F13833]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2006 de la Comunitat Valenciana a materials didàctics dirigits a l’atenció educativa de l’alumnat immigrant. [2006/13296]

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedeixen els Premis d’Assaig de la Generalitat Valenciana. [2006/13834]

Concurs de l’expediente DGD.06.SE.02. Servici de neteja, consergeria i manteniment del Centre de l’Esport d’Alacant i del Centre de Tecnificació d’Alacant. [2006/13708]

– Expedients núm. CNMY06/AC50A/88. Obres complementàries de tractament d’accessos al Museu de BB.AA. Sant Pius V des dels Jardins de Vivers, a València. Expedient núm. CNMY06/PL55S/78. Restauració de la capella gòtica de l’antic Hospital Municipal de Xàtiva (V). [2006/13048]

– Adjudicació de l’expedient . CNMY06/AI00D/79.Assistència tècnica per a l’administració de bases de dades corporatives de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/13294]

Resolució de 2 de novembre de 2006, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià i Museus de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incoa expedient d’ampliació de la declaració de bé d’interés cultural amb categoria de zona arqueològica a favor del jaciment arqueològic terrestre i subaquàtic del Grau Vell, en el terme municipal de Sagunt (València). [2006/13395]

DOGV núm. 5397. Dimarts, 28 de novembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 30 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica el conveni de creació de l’Escola d’Educació Infantil Municipal, de Callosa d’en Sarrià (Alacant). [2006/13298]

ORDRE de 30 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, segon cicle, al centre docent privat “San Pablo-CEU”, de Moncada (València). [2006/13324]

ORDRE de 30 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Vamar”, d’Alfafar (València). [2006/13323]

ORDRE de 30 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Redolins”, de València. [2006/13321]

ORDRE de 30 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Chiquitin-Campanar”, de València. [2006/13320]

ORDRE de 30 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Angelets”, d’Elx (Alacant). [2006/13317]

ORDRE de 30 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat “Mi Chalet”, de València, per a ampliar el nombre d’unitats d’Educació Infantil, primer i segon cicles. [2006/13315]

ORDRE de 30 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat “María Asunta”, de Castalla (Alacant), per a l’autorització d’una unitat d’Educació Especial, suport a la integració per a Educació Secundària Obligatòria.[2006/13313]

ORDRE de 30 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament en els nivells d’Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria i l’autorització d’una unitat d’Educació Especial, suport a la integració en Primària, al centre docent privat “La Purísima”, de Torrevieja (Alacant). [2006/13311]

ORDRE de 30 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es modifica l’autorització del centre docent privat “L’Escoleta de Palma de Gandia”, de Palma de Gandia, per canvi de titularitat. [2006/13310]

ORDRE de 30 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es modifica l’autorització del centre docent privat “Campanilla”, de Riba-roja de Túria, per canvi de titularitat. [2006/13309]

ORDRE de 30 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Santa María”, de València. [2006/13306]

ORDRE de 30 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat “Centro Enseñanza Cooperativa Salus”, de Castelló de la Plana. [2006/13305]

ORDRE de 30 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat “La Cañada”, de Paterna-La Canyada (València), per a l’autorització d’una unitat d’Educació Especial, suport a la integració en Educació Infantil i Primària. [2006/13304]

ORDRE de 30 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat “Manuel Folgado”, de València. [2006/13302]

ORDRE de 3 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual s’autoritza l’ampliació de determinades especialitats del Conservatori Professional de Música de grau elemental i mitjà “San Rafael”, de titularitat municipal, de l’Ajuntament de Buñol (València). [2006/13301]

ORDRE de 3 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica el Conveni de creació de l’Escola d’Educació Infantil Municipal de Pinedo (València), per ampliació del nombre d’unitats. [2006/13300]

DECRET 177/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es crea un institut d’Educació Secundària a Peñíscola, per transformació de la Secció d’Educació Secundària existent. [2006/13902]

ORDRE de 15 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 5 beques de formació de personal en tecnologies de la informació i la comunicació, en servicis de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/13849]

ORDRE de 15 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 2 beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d’organització, en servicis de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/13851]

ORDRE de 15 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 2 beques de formació de personal tècnic informàtic i de telecomunicacions, en servicis de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/13850]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2006 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa. [2006/13297]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13528]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13527]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13526]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13525]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13524]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13523]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13522]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13521]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13520]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13519]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13518]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13517]

DOGV núm. 5398. Dimecres, 29 de novembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 15 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es creen llocs itinerants de treball docent en determinats centres públics d’Educació Infantil i Primària, de titularitat de la Generalitat, per al curs 2006/07. [2006/13927]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13516]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13515]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13514]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13513]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13512]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13511]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13510]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13509]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13508]

– Anunci sobre expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/13507]

DOGV núm. 5398. Dijous, 30 de novembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2006, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2006/14030]

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2006, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves extraordinàries de coneixements orals i grau elemental de coneixements de valencià. [2006/14031]

   
 

BOE Novembre 2006

   
  BOE 263 de 3/11/2006 

Orden ECI/3393/2006,de 23 de octubre, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos y Canadá, para el próximo curso 2007/08.