Novembre 2005

 
  DOGV núm. 5.126. Dimecres, 2 de novembre de 2005 

DECRET 158/2005, 28 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de Monument l’Església de San Miguel Arcángel d’Enguera. [2005/12059] 
DOGV núm. 5.127. Dijous, 3 de novembre de 2005 
DOGV núm. 5.128. Divendres, 4 de novembre de 2005
 
RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’autoritza amb caràcter definitiu el funcionament del Programa d’Adaptació Curricular en Grup en centres docents que impartixen Educació Secundària Obligatòria, durant el curs acadèmic 2005-2006. [2005/X11483]
 
RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’autoritza amb caràcter definitiu el funcionament del Programa de Diversificació Curricular en centres docents que impartixen Educació Secundària Obligatòria, durant el curs acadèmic 2005-2006. [2005/X11484]
 
RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 2005, de la directora de l’Institut Valencià d’Avaluació i Qualitat Educativa, per la qual es concedixen les ajudes econòmiques als centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d’implantació de sistemes de gestió de qualitat. [2005/X11875]
 
RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2005 de la Comunitat Valenciana a la integració dels temes transversals en el currículum. [2005/X12084]
Anul·lació del concurs nº CNMY05/PL50A/36, treballs de consultoria i assistència per a la redacció del projecte i direcció de les obres de restauració de les cobertes de l’església parroquial de Sant Bartomeu, a Xàbia (Alacant). [2005/X12124]
 
Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Expedient número OB 16/05. Contractació d’obra relativa a centre docent CP José Mª Paternina, a Calp (Alacant). [2005/X12146]

DOGV núm. 5.129. Dilluns, 7 de novembre de 2005

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’adjudica el Premi de la fase de la Comunitat Valenciana del VI Concurs Hispanoamericà d’Ortografia de l’any 2005, convocat per la Resolució d’11 de juliol de 2005 de la Direcció General d’Ensenyament (DOGV de18 de juliol de 2005). [2005/F12199] 

DOGV núm. 5.130. Dimarts, 8 de novembre de 2005

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es fan públiques les modificacións proposades al pla d’activitats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, autorizadas per esta Direcció General. 2005/11874] 

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2005, de la direcció general d’Ensenyament, per la qual es fa pública la llista definitiva d’adjudicació de les ajudes de llibres de text, per al curs 2005-2006 (fase B). [2005/12024] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

– Concurs número OB 51/05. Execució d’obres relatives a centres docents. [2005/X12149]

– Concurs número OB 52/05. Execució d’obres relatives a centres docents. [2005/M12152]

– Concurs número OB 53/2005. Execució d’obres relatives a centres docents. [2005/Q12154]

– Concurs número OB 50/05. Execució d’obres relatives a centres docents. [2005/X12155] 

DOGV núm. 5.131. Dimecres, 9 de novembre de 2005

RESOLUCIÓ de 20 d’octubre del 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Esport, per la qual es publiquen les subvencions concedides en base a l’orde de convocatòria de subvencions destinades a entitats participants en el nivell de “iniciació al rendiment“ dins dels XXIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. [2005/12086] 

RESOLUCIÓ de 20 d’octubre del 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Esport, per la qual es publiquen les subvencions concedides en base a l’Orde de convocatòria de subvencions per a l’organització d’activitats per a la formació en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport durant l’any 2005. [2005/12087] 

RESOLUCIÓ de 20 d’octubre del 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Esport, per la qual es publiquen les subvencions concedides en base a l’Orde de convocatoria de subvencions a les universitats de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de la investigació en ciències de l’esport durant l’any 2005. [2005/12088] 

RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 2005, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes per a finançar millores en l’equipament de les sales del Circuit Teatral Valencià. [2005/A12251] 

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques per a la realització de projectes d’investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2005-2006. [2005/X12200] 

– Expedient número 2004/086A. Reparació d’estructura II (ampliació de crèdit) al CP Julio María López Orozco, d’Elx (Alacant). [2005/X11990]

- Expedient número 2004/087A. Reparació d’estructures (ampliació de crèdit) al CP Vicente Blasco Ibáñez, d’Elx (Alacant). [2005/X11991] 

DOGV núm. 5.132. Dijous, 10 de novembre de 2005

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’un concurs de selecció de projectes de formació del professorat en centres públics docents d’educació preescolar o descolars de la Comunitat Valenciana. [2005/A12281]

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca l’activitat de les Escoles Viatgeres per a l’any 2006. [2005/X12336]

– Expedient número 2005/056. Reparació d’instal·lació elèctrica i substitució de xemeneies de calefacció a l’IES l’Assumpció de Ntra. Sra. d’Elx (Alacant). [2005/X12249]

– Expedient número CNMY05/EN00D/84. Subministrament de la Gran Enciclopèdia de la Comunitat Valenciana. [2005/M12045] 

DOGV núm. 5.133. Divendres, 11 de novembre de 2005

ORDRE de 4 d’octubre de 2005, del conseller de Cultura, Educació i Esport de creació de l’arxiu de registres sobre convivència escolar  

ORDRE de 22 de setembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització per a impartir formació bàsica de persones adultes, cicles I i II, i es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat “Izquierdo”, de Castelló de la Plana. [2005/12157] 

ORDRE de 29 de setembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre docent britànic a Espanya denominat British School of València, de València.[2005/12159] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Expedient número OB 17/05. Contractació d’obra relativa a centre docent, CIP Sant Antoni de Pàdua a Xeresa (València). [2005/X12381]

DOGV núm. 5.134. Dilluns, 14 de novembre de 2005

CORRECCIÓ d’errors a l’Orde de 31 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat Asunción de Nuestra Señora, de Riba-roja de Túria (València), amb número de codi 46007271. [2005/X12568] 

DOGV núm. 5.135. Dimarts, 15 de novembre de 2005

DECRET 166/2005, d’11 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 233/2004, de 22 d’octubre, pel qual es va crear l’Observatori per a la Convivència Escolar als Centres de la Comunitat Valenciana. [2005/12610] 

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2005, de la Direcció General de Personal Docent, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regulen les comissions dictaminadores per a l’avaluació dels mèrits al·legats pels participants en el procediment de provisió de places vacants de funcionaris docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny. [2005/A12538] 

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública la data per a la realització del sorteig dels vocals de les comissions de dictamen del procediment de provisió de places vacants a funcionaris docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que imparteixen els Ensenyaments Artístics i d’Idiomes. [2005/X12540] 

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques a entitats sense ànim de lucre per a l’organització d’activitats de renovació pedagògica i de formació del professorat. [2005/X12508] 

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2005 de la Secretaria Autonòmica d’Educació, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les associacions de mares i pares d’alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, convocades per l’Orde de 14 d’abril de 2005 (DOGV núm. 5.021 de 06.06.2005). [2005/X12541]

ACORD d’11 de novembre de 2005, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d’Accionistes, amb el caràcter d’Extraordinària i Universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s’amplia el capital social i es modifiquen els Estatuts. [2005/12613] 

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2005/A12600] 

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2005/X12601] 

Subhasta número 55/2003. Ampliació edificació 2 aules + lavabos. [2005/X12531] 

Resolució de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport a València, per la qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres. [2005/X12536] 

Anunci per donar tràmit de vista i audiència previ a la proposta de denegació d’autorització al centre docent estranger, denominat Mar Azul School, de Torrevieja (Alacant). [2005/X12085] 

DOGV núm. 5.136. Dimecres, 16 de novembre de 2005

– Subhasta número DGD.05.SE.02. Servici de vigilància i seguretat en les dependències de l’Escola de la Mar de Burriana i Centre de Tecnificació d’Alacant. [2005/A12598]

– Subhasta número DGD.05.SE.03. Servici de vigilància i seguretat a les dependències de la Secretaria Autonòmica d’Esport. [2005/X12599] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

– Concurs número ATCC 15/2005. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centres docents. [2005/S12147]

– Concurs número OB 49/2005. Execució d’obres relatives a centres docents. [2005/S12153]

– Concurs número OB 55/2005. Execució d’obres relatives a centres docents. [2005/S12151]

– Concurs número OB 54/2005. Execució d’obres relatives a centre docent. [2005/F12150]

DOGV núm. 5.137. Dijous, 17 de novembre de 2005

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2005, del director general d’Ensenyament, per la qual s’autoritza la renovació de les entitats vinculades al Centre Específic d’Educació a Distància. [2005/12283] 

RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es modifica i amplia la Resolució de 29 d’abril de 2005. [2005/X12285] 

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’establixen les recomanacions tècniques per a la creació i renovació d’infraestructures en centres de lectura pública. [2005/X12253] 

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2005 de la Comunitat Valenciana a l’Educació Vial. [2005/M12672] 

DOGV núm. 5.138. Divendres, 18 de novembre de 2005

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2005, del director general d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resol la convocatòria extraordinària d’autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d’Educació Infantil (2n cicle), Primària i Secundària Obligatòria per al curs 2005-2006. [2005/M12660] 

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2005 de la Comunitat Valenciana a materials didàctics dirigits a l’atenció educativa de l’alumnat immigrant. [2005/X12777] 

Concurs d’obres a l’IES Cid Campeador de València, CEIP Santa Teresa de València, i CP l’Hereu de Borriol (Castelló). [2005/X12776] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

– Concurs número ATCC 24/2005. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centres docents. [2005/S12562]

– Concurs número OB 59/2005. Execució d’obra relativa a centre docent. [2005/S12561]

DOGV núm. 5.139. Dilluns, 21 de novembre de 2005

DOGV núm. 5.140. Dimarts, 22 de novembre de 2005

DOGV núm. 5.141. Dimecres, 23 de novembre de 2005

RESOLUCIÓ de 7 novembre del 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, que modifica la Resolució de 20 d’abril de 2005, per la qual es dicten instruccions per a regular el procés de sol·licitud, registre i ompliment del Llibre d’Escolaritat de l’Ensenyança Bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2005/12595] 

RESOLUCIÓ de 7 novembre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, que modifica la Resolució de 20 d’abril del 2005, per la qual es dicten instruccions per a regular el procés de sol·licitud, registre i ompliment del Llibre de Qualificacions de Batxillerat en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2005/12596] 

RESOLUCIÓ de 7 novembre del 2005, de la Direcció General d’Ensenyament que modifica la Resolució de 20 d’abril del 2005 per la qual es dicten instruccions per a regular el procés de sol·licitud, registre i ompliment del Llibre de Qualificacions de Formació Professional en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2005/12597] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana

– Expedient número ATCC 12/05. Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA. [2005/X12886] 

– Expedient número ATCC 13/05. Control de qualitat per laboratori homologat, d’obra relativa a centre docent. [2005/X12891]

– Expedient número ATCC 09/05 i número ATCC 10/05. [2005/X12888] 

– Expedient número ATRD 103/05. CP Pare Melcior a Benissa (Alacant). [2005/X12893] 

– Resolució de 20 d’octubre de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana per la qual es sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de l’entorn de protecció de l’església de la Mare de Déu dels Àngels de Tuéjar (València) i determinació de la seua normativa protectora. [2005/X12534] 

– Resolució de 20 d’octubre de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual es sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de l’entorn de protecció del Recinte Murallat de Almassora (Castelló) i determinació de la seua normativa protectora. [2005/X12533] 

DOGV núm. 5.142. Dijous, 24 de novembre de 2005

RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2005 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda incoar expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció del castell i de les muralles de Riba-roja (València) i per a l’establiment de la corresponent normativa protectora. [2005/12949] 

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incoa expedient de declaració de bé d’interés cultural, amb categoria de monument, a favor de l’església parroquial de L’Assumpció a Andilla, en la província de València. [2005/A12950] 

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2005 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa. [2005/X12778] 

Concurs número CNMY05/PL55S/120. Redacció del projecte i direcció de les obres de restauració de les agulles de la torre, elements decoratius i emmotlaments de la portada principal i baranes del cimbori de la Basílica de Sant Vicent Ferrer (Església dels Dominics), a València. [2005/F12948] 

DOGV núm. 5.143. Divendres, 25 de novembre de 2005

ORDRE de 10 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució d’un membre del Consell Escolar Valencià. [2005/X12728] 

ORDRE de 3 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’acorda l’extinció de l’autorització per cessament d’activitats docents del centre docent privat Minerva Orravan, de València. [2005/12721] 

ORDRE de 13 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització d’obertura i funcionament per als ensenyaments que s’especifiquen en l’annex a diversos centres docents privats. [2005/S12719] 

ORDRE de 19 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat Escuelas San José (I. Politècnic), de València. .[2005/12723] 

ORDRE de 20 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, segon cicle incomplet, al centre docent privat Mickey, de València. [2005/12725] 

ORDRE de 20 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació de Formació Professional denominat Folguera-Vicent, a Alboraya (València). [2005/A12726] 

ORDRE de 21 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament per als ensenyaments que s’especifiquen en l’annex a diversos centres docents privats. [2005/12724] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Expedient número C-004/05. Equipament centres docents. [2005/X13024]

DOGV núm. 5.144. Dilluns, 28 de novembre de 2005

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2005 de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, pel qual es nomenen les Comissions Dictaminadores que han de valorar els mèrits del procediment de provisió de places vacants per a funcionaris docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que imparteixen els Ensenyaments Artístics i d’Idiomes. [2005/13133] 

DOGV núm. 5.145. Dimarts, 29 de novembre de 2005

DECRET 182/2005, de 25 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la constitució, composició i funcions de la Comissió Mixta Autonòmica prevista en l’article 13.5 de la Llei 10/2002, 12 de desembre, de la Generalitat, de Protecció de la Colombicultura i del Colom Esportiu. [2005/F13188] 

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2005, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2005/M13193] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

Concurs número C-007/05. Subministrament per a l’equipament de centre docent. [2005/X13187] 

DOGV núm. 5.146. Dimecres, 30 de novembre de 2005