Novembre 2004

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGV núm. 4874. Dimarts, 2 de novembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2004, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les associacions de mares i pares d’alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, convocades per l’Orde de 20 d’abril de 2004 (DOGV núm. 4.762, de 27.05.2004). [2004/F11063]

DOGV núm. 4875. Dimecres, 3 de novembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2004, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de professors d’ensenyament secundari, professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny. [2004/X10868]

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, mitjançant la qual es convoca concurs de trasllats per a la provisió de places vacants en la Inspecció d’Educació. [2004/F10734]

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es fa pública la llista definitiva d’adjudicació de les ajudes de llibres de text, per al curs 2004-2005 (fase B). [2004/Q11111]

DOGV núm. 4876. Dijous, 4 de novembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport / Conselleria de Territori i Habitatge

RESOLUCIÓ conjunta de 22 d’octubre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es resol la convocatòria del concurs públic d’ajudes i subvencions per a la realització de projectes d’educació ambiental per centres docents públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, que impartixen educació preescolar o ensenyances escolars. [2004/M10991]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2004, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les associacions de mares i pares d’alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, convocades per l’Orde de 20 d’abril de 2004 (DOGV núm. 4.762 de 27.05.2004). [2004/A11108]

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques per a la realització de projectes sobre educació per a la salut per centres docents de la Comunitat Valenciana pertanyents a la Xàrcia Europea de Centres Promotors de Salut durant l’any 2004. [2004/Q11120]

ORDRE d’1 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica d’Hort de Feliu a l’Institut d’Educació Secundària d’Alginet. [2004/X10819]

ORDRE d’1 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament del Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària de Fanzara. [2004/10811]

RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2004 de la Comunitat Valenciana a materials didàctics dirigits a l’atenció educativa de l’alumnat immigrant. [2004/A11121]

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2004 de la Comunitat Valenciana a l’Educació Vial. [2004/X11109]

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’adjudica el premi de la fase de la Comunitat Valenciana del V Concurs Hispanoamericà d’Ortografia de l’any 2004, convocat per la Resolució de 20 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament (DOGV de 29 de juliol de 2004). [2004/Q11122]

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2004, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual s’establixen els torns d’examen per a l’obtenció de certificats administratius de coneixements de valencià, s’incrementa la quantitat de comissions examinadores i es nomenen els seus membres. [2004/F11151]

Ajuntament de Manises

Informació pública del projecte d’expropiació de terrenys per a l’ampliació del col·legi públic Ausiàs March. [2004/S10989]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Notificació a Mónica Antequera Yepes i altres. Diversos expedients. [2004/Q10808]

– Notificació a Gloria Doménech Martínez i altres. Diversos expedients. [2004/F10809]

DOGV núm. 4877. Divendres, 5 de novembre de 2004
DOGV núm. 4878. Dilluns, 8 de novembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca l’activitat de les Escoles Viatgeres per a l’any 2005. [2004/X11153]

RESOLUCIÓ de 15 de octubre de 2004, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incoa expedient de declaració de Bé d’Interés Cultural, amb categoria de Monument, a favor del tram històric de la séquia de Mislata, a Quart de Poblet (València). [2004/X11155] 

DOGV núm. 4879. Dimarts, 9 de novembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 244/2004, de 5 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual cessa el secretari autonòmic de Cultura i Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, David Serra Cervera. [2004/F11365]

DECRET 245/2004, de 5 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual cessa, a petició pròpia, el secretari autonòmic d’Esport, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, José Emilio Cervera Llavador. [2004/F11366]

DECRET 246/2004, de 5 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual cessa la directora general de l’Esport, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Concepción Gómez Ocaña. [2004/X11367]

DECRET 247/2004, de 5 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual nomena Concepción Gómez Ocaña com a secretària autonòmica de Cultura i Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2004/X11368]

DECRET 248/2004, de 5 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual nomena David Serra Cervera com a secretari autonòmic d’Esport, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2004/X11369]

DECRET 249/2004, de 5 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual nomena director general de l’Esport, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Enrique Sarasol Soler. [2004/X11372]

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2004, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa i desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2004-2005. [2004/X10906]

Concurs número CNMY04/AI00D/122. Servici de suport d’ofimàtica necessari per al normal funcionament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, així com la incorporació de noves tecnologies informàtiques. [2004/F11333]

Notificació de la Resolució de 21.06.04, del conseller de Cultura, Educació i Esport, de concessió i denegació d’ajudes per al foment i suport d’activitats culturals organitzades amb motiu de festes populars. [2004/X11283]

DOGV núm. 4880. Dimecres, 10 de novembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés en els cossos docents de Mestres, professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional convocats per órdens de 4 de maig de 2004.[2004/F11332]

Resolució de 14 d’octubre de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. (Procediment abreujat núm.  383/04). [2004/11403]

DOGV núm. 4881. Dijous, 11 de novembre de 2004
DOGV núm. 4882. Divendres, 12 de novembre de 2004


Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2004, del director general d’Ensenyament, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resol la convocatòria extraordinària d’autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d’Educació Infantil (2n cicle), Primària i Secundària Obligatòria per al curs 2004-2005. [2004/Q11106]

Concurs número DGD.04.SE.02. Servici de neteja, consergeria i manteniment del Centre de Tecnificació d’Alacant. [2004/S11443]

– Concurs número 15/2004. Transport del personal del Complex Educatiu de Cheste. [2004/X11446]

– Concurs número DGD.04.SE.03. Servici de transport per als participants en els jocs esportius de la Comunitat Valenciana i en esdeveniments d’àmbit nacional. [2004/Q11441]

DOGV núm. 4883. Dilluns, 15 de novembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs número 16/2004. Contractació del servici de transport de l’alumnat del Complex Educatiu de Cheste. [2004/M11445]

– Expedient número 7/2004. Servici de manteniment de les instal·lacions d’alta tensió de centres docents de la Comunitat Valenciana. [2004/F11391]

– Expedient número 2001/12AR. Reformat addicional a ampliació de dos unitats de EI al Col·legi Públic Virgen de los Desamparados, d’Orihuela-Desamparados. [2004/M10909]

DOGV núm. 4884. Dimarts, 16 de novembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 256/2004, de 12 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 207/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’establixen els requisits mínims dels centres docents de Formació de Persones Adultes que impartisquen ensenyances bàsiques. [2004/A11596]

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2004 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa. [2004/X11154]

DOGV núm. 4885. Dimecres, 17 de novembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2004, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica la llista d’aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Orde de 4 de maig de 2004 i la Resolució de 15 de setembre de 2004, del director general de Personal Docent, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el marc de l’esmentat procediment. [2004/M11398]

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2004, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica la llista d’aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Orde de 4 de maig de 2004 i la Resolució de 15 de setembre de 2004, del director general de Personal Docent, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el marc de l’esmentat procediment. [2004/A11396]

ORDRE de 30 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització a diversos centres docents privats, en els nivells educatius que s’especifiquen en l’annex. [2004/X11229]

ORDRE d’1 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització a diversos centres docents privats, en els nivells educatius que s’especifiquen en l’annex. [2004/F11282]

ORDRE de 6 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’acorda l’extinció de l’autorització per cessament d’activitats docents, del nivell de Batxillerat al centre docent privat Pléyade, de Torrent (València). [2004/11280]

ORDRE de 10 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització a diversos centres docents privats, en els nivells educatius que s’especifiquen en l’annex. [2004/X11230]

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’autoritza amb caràcter definitiu el funcionament del programa d’adaptació curricular en grup en centres docents que impartixen Educació Secundària Obligatòria, durant el curs acadèmic 2004-2005. [2004/F11235]

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’autoritza amb caràcter definitiu el funcionament del programa de diversificació curricular en centres docents que impartixen Educació Secundària Obligatòria, durant el curs acadèmic 2004-2005. [2004/X11238]

RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. Recurs contenciós administratiu número 03/1447/2004. [2004/F11603]

Concurs número 23/2004. Servici d’edició de llibres d’escolaritat i de qualificacions. [2004/M11630]

– Expedient número 9/2004. Servici de vigilància del complex educatiu de Velluters, de València. [2004/S11388]

– Expedient número 8/2004. Servici de manteniment de les 143 instal·lacions de calefacció i climatització en els centres docents de la província d’Alacant. [2004/F11389]

DOGV núm. 4886. Dijous, 18 de novembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2004, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula les pràctiques dels aspirants que van superar el concurs de mèrits per a la selecció i nomenament a directors de centres docents públics de la Generalitat Valenciana. [2004/X11677]

ORDRE de 7 d’octubre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre docent privat concertat Jesús María, d’Alacant, per canvi de titularitat. [2004/M11444]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2004, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2004/F11666]

Expedient número 2002/2AR. Reformat addicional a reparacions diverses al CP Cervantes, de Monòver (Alacant). [2004/F11423]

DOGV núm. 4887. Divendres, 19 de novembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 d’abril de 2004, de la Secretaria Autonòmica d’Esport de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’elabora la llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana corresponent a l’any 2003. [2004/X11744]

Correcció d’errades de l’anunci del concurs núm. DGD.04.SE.02, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Servici de neteja, consergeria i manteniment del Centre de Tecnificació d’Alacant. [2004/X11750]

– Expedient número 2000/19A. Reforma i ampliació al col·legi públic San Lorenzo Mártir, de Busot (Alacant). [2004/S11424]

– Expedient número CNMY04/PL50A/23. Restauració de cobertes de l’església de Sant Pere, a la Pobla de Benifassà. [2004/X11592]

– Expedient número CNMY04/EN00D/60. Contractació del subministrament de material amb destinació a cicles formatius. [2004/X11601]

– Expedients número 25/03-SE, servici de manteniment integral de les instal·lacions de la Biblioteca Valenciana de Sant Miquel dels Reis; i 03/04-SE, servici de neteja de la Biblioteca Valenciana. [2004/X11675]

DOGV núm. 4888. Dilluns, 22 de novembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Concurs número CNMY04/RE78A/117. Obres de construcció de 2 unitats d’Infantil + 3 unitats de Primària + menjador (25,1t). Annex VI-2 en el col·legi públic Manuel Riquelme, a Orihuela-Hurchillo (Alacant). [2004/S11725]

– Correcció d’errades de l’anunci del concurs número DGD.04.SE.03, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Servici de transport per als participants en els jocs esportius de la Comunitat Valenciana i en esdeveniments d’àmbit nacional. [2004/M11774]

Ajuntament de Mislata

Concurs número 04-SE-46. Servici d’atenció psicopedagògica als centres escolars de Mislata. [2004/S11747]

DOGV núm. 4889. Dimarts, 23 de novembre de 2004
DOGV núm. 4890. Dimecres, 24 de novembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2004 de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’un concurs de selecció de projectes de formació del professorat en centres públics docents d’educació preescolar o d’ensenyaments escolars de la Comunitat Valenciana. [2004/11945]

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2004 de la Direcció General d’Ensenyament per la qual es resol la convocatòria d’un concurs d’ajudes a projectes de formació del professorat en centres docents privats concertats i de titularitat municipal d’educació preescolar o d’ensenyaments escolars de la Comunitat Valenciana.[2004/11947]

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2004, de la Direcció General de l’Esport, per la qual es concedix l’exempció de l’obligació de complir els nivells màxims acústics de pertorbació a Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, al Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo. [2004/F11593]

DOGV núm. 4891. Dijous, 25 de novembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regulen les comissions dictaminadores per a l’avaluació dels mèrits al·legats pels participants en el concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny. [2004/F11860]

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública la data per a la celebració del sorteig dels vocals de les comissions de dictamen del concurs de trasllats a funcionaris docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que imparteixen els ensenyaments artístics i d’idiomes. [2004/M11858]

RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2004, de les direccions generals de Personal Docent i d’Ensenyament, per la qual es dicten instruccions per a l’adscripció a llocs o funcions dels funcionaris dels cossos de professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny de les antigues especialitats, i la correspondència de la qual amb les noves especialitats no ve establida en el Reial Decret 1.284/2002, de 5 de desembre. [2004/X11949]

DOGV núm. 4.892. Divendres, 26 de novembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 3 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament d’un centre de nova creació d’ensenyaments de dansa de grau elemental denominat Centre Elemental de Dansa de la Unió Musical d’Alaquàs, a Alaquàs (València). [2004/A11608]

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

ORDRE de 22 de novembre de 2004, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s’aprova el Pla d’Emergència Exterior de l’Empresa CEPSA ELF GAS, ubicat al municipi de Paterna. [2004/M12076]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs número 08/2004. Substitució de tanca al centre Francisco Martínez Cullá de Chiva. [2004/X12075]

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2004, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual se sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de l’entorn de protecció i determinació de la normativa de protecció de la Torre Mussa, a Benifaió (València). [2004/X11727]

DOGV núm. 4893. Dilluns, 29 de novembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es dicten instruccions per al funcionament de la Formació Professional Específica en la modalitat a distància per al curs escolar 2004-2005. [2004/X12119]

Subhasta número 08/2004. Substitució del tancat al centre Francisco Martínez Cullá de Chiva. [2004/S11898]

DOGV núm. 4894. Dimarts, 30 de novembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs número CNMY04/AI00D/137. Servicis informàtics en programació Foxpro, per a la creació i modificació de programes informàtics en el desenrotllament del programa de Gestió de Centres. [2004/M12074]

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2004, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’obri període d’informació pública en l’expedient incoat per a la declaració de Bé d’Interés Cultural, amb categoria de monument, a favor del Canal de Bellús a Xàtiva, situat als termes municipals de Xàtiva, Genovés i Bellús (València). [2004/M11731]

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2004, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual se sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de l’entorn de protecció i determinació de la normativa de protecció del Castell dels Alcalans, en Monserrat, València. [2004/M11730]

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2004, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual se sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de l’entorn de protecció i determinació de la normativa de protecció del Castell de Montesa, en Montesa (València). [2004/M11728