Març 2006

 
  DOGV núm. 5.209. Dimecres, 1 de març de 2006


RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública la llista de llocs de treball vacants que cal proveir en el procediment de provisió de places i processos previs, en el Cos de Mestres, convocat per la Resolució de 17 d’octubre de 2005, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/2242]
 

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública l’adjudicació provisional de destinacions, convocades per la Resolució de 17 d’octubre de 2005 (DOGV de 20 d’octubre). [2006/2243] 

ORDRE de 16 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat Aire Libre, de Petrer (Alacant). [2006/2009] 

ORDRE de 18 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “La Lluna”, de Castelló de la Plana. [2006/2010] 

ORDRE de 25 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament d’un centre de nova creació d’ensenyaments de música de grau mitjà denominat “Mestre Onofre Díez Monzó” a Montserrat (València). [2006/2012] 

ORDRE de 30 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, primer i segon cicles, al centre docent privat “El Salvador”, d’Alcoi (Alacant). [2006/2011] 

ORDRE de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es concedix una ajuda als estudiants que han obtingut Premi Extraordinari de Batxillerat corresponent al curs 2004-2005. [2006/2013] 

ORDRE de 8 de febrer de 2006, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es publica la línia pressupostària i l’import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entidades privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes en la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2006, convocades per Orde de 13 de desembre de 2005. [2006/2018] 

ORDRE de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es publica la línia pressupostària i l’import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2006, convocades per Orde de 13 de desembre de 2005. [2006/2017] 

ORDRE de 8 de febrer de 2006, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es publica la línia pressupostària i l’import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen corservatoris de música de Grau Elemental i/o Mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d’ensenyances musicals de Grau Elemental i/o Mitjà durant l’exercici 2006, convocades per Orde de 13 de desembre de 2005. [2006/2016] 

ORDRE de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es publica la línia pressupostària i l’import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre, per a l’exercici 2006, convocades per Orde de 13 de desembre de 2005. [2006/2015] 

DOGV núm. 5210. Dijous, 2 de març de 2006

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del conveni marc de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i Ciència i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana per a l’aplicació de diversos programes de suport a centres d’Educació Primària i Educació Secundària. [2006/F2122] 

Concurs número 09.03.02.003/06-A. Servici de neteja de les instal·lacions del Museu de Belles Arts de València i del Centre del Carme. [2006/A2399] 

DOGV núm. 5211. Divendres, 3 de març de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs número 3-MY/2006. Servici de neteja en les dependències de la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport d’Alacant. [2006/2141]

DOGV núm. 5212. Dilluns, 6 de març de 2006

DOGV núm. 5213. Dimarts, 7 de març de 2006

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2006, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca procés de selecció per a la provisió de llocs de treball d’assessories de formació dels centres de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana. [2006/2362] 

DECRET 29/2006, de 3 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es declaren Bé d’Interés Cultural amb la categoria de Zona Paleontològica, els jaciments d’icnites dels termes municipals de Morella, Bicorp, Bejís, Alpuente, Dos Aguas i Millares, de la Comunitat Valenciana. [2006/X2588] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

– Concurs exp. OB 84/06. Execució d’obra relativa a centre docent CP Ciutat de Bolonya a València. [2006/2330]

– Concurs número OB 68/2005. Execució d’obra relativa a centre docent IES Penyagolosa a Castelló de la Plana. [2006/2331]
 

DOGV núm. 5214. Dimecres, 8 de març de 2006

ORDRE d’1 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a programes d’activitats culturals. [2006/2432] 

ORDRE de 14 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en documentació. [2006/2433] 

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Esport de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca el Programa de Formació Permanent per al 2006. [2006/X2400] 

Resolució d’1 de març de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2006/2639]

Resolució de 22 de febrer de 2006, de la direcció general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2006/2637] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs número ATRD 142/06. CEIP Cervantes en Alcàntera de Xúquer (València). [2006/X2430] 

DOGV núm. 5215. Dijous, 9 de març de 2006

RESOLUCIÓ de 14 de febrer del 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l’estructura i el contingut del treball escrit d’investigació dels ensenyaments superiors de Música i el projecte final de carrera dels estudis superiors de Dansa. [2006/2640] 

RESOLUCIÓ de 23 de febrer del 2006, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’àmplia i completa per al segon i tercer quadrimestre del curs escolar 2005-2006 les ajudes als centres privats concertats sostinguts amb fons públics que impartixen ensenyances de règim general d’Educació Infantil (2n cicle), Primària i Educació Secundària Obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa. [2006/2490] 

RESOLUCIÓ de 23 de febrer del 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la que es completa per al 2n i 3r quadrimestre del curs escolar 2005-2006,les ajudes als centres públics sostinguts amb fons públics, que impartixen ensenyances de règim general d’Educació Infantil (2 cicle), Primària i Secundària Obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa. [2006/2491]

 

ORDRE de 26 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els Premis 2006 de la Comunitat Valenciana a materials didàctics dirigits a l’atenció educativa de l’alumnat immigrant. [2006/X2492] 

ORDRE de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Instituto d’Educación Secundaria de Redován. [2006/X2486] 

ORDRE de 15 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 2 beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d’organització, en servicis de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/2488] 

Concurs número CNMY06/PL55S/20. Obres de restauració de la Masia Rupestre i corrals contigus, en Morella. [2006/2638] 

DOGV núm. 5216. Divendres, 10 de març de 2006

ORDRE de 14 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca el Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana per a 2006. [2006/X2741] 

– Concurs número CNMY06/PL55S/22. Obres de restauració dels Casalicis d’Alzira (V). [2006/F2715]

– Concurs número CNMY06/PL55S/21. Obres de restauració de la fatxada de l’Església Parroquial Sant Jaume, a Sant Jordi (Castelló). [2006/M2717]

– Concurs número CNMY06/PL55S/19. Obres de recuperació, restauració i consolidació de la Torre Major de la Torre de les Maçanes (A). [2006/X2719] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

Concurs número OB 85/05. Execució d’obres relatives al centre docent CP Comte Salvatierra a Fontanars dels Alforins. [2006/F2518]

DOGV núm. 5.217. Dilluns, 13 de març de 2006

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l’Ajuntament de Formentera del Segura, per a la creació d’una Escola d’Educació Infantil de Primer Cicle, denominada “Los Duendes”, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2006/2631] 

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa l’Addenda al conveni marc de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i Ciència i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana per a l’aplicació de diversos programes de suport a centres d’educació primària i educació secundària. [2006/X2636] 

Concurs número CV-214/2006. Pla de comunicació institucional per a difondre la institució de les Corts Valencianes en els centres educatius de la Comunitat Valenciana, en localitats amb un nombre d’entre 15.000 i 50.000 habitants. [2006/X2772] 

Expedient número CNMY05/AI00D/112 Adjudicació del servici de suport d’ofimàtica per al normal funcionamient del sistema informàtic de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, així com la incorporació de noves tecnologies informàtiques. [2006/2635] 

DOGV núm. 5218. Dimarts, 14 de març de 2006

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2006, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores. [2006/A2811]

 

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, que modifica les resolucions de 8 de març i 15 d’abril de 2002, la de 9 de març de 2004 i la de 22 de març de 2005, per les quals s’adscriuen col·legis d’Educació Primària a instituts i seccions d’Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l’efecte de l’escolarització de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria. [2006/M2744] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Expedient número ATRD 120/05. Redacció i direcció d’obra relativa a l’IES Ausiàs March de Gandia (València). [2006/X2705] 

DOGV núm. 5219. Dimecres, 15 de març de 2006

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que anuncia el procediment per a canvi de destinació i reingressos a resultes del mateix, dels professors especials d’instituts tècnics d’ensenyaments mitjans «a extingir». [2006/2742] 

ORDRE de 9 de febrer de 2006, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a entitats participants en el nivell d’Iniciació al Rendiment dins dels XXIV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, i sles bases per les quals es regula la concessió d’estes. [2006/X2824] 

ORDRE de 9 de febrer de 2006, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades als ajuntaments o les institucions públiques municipals o supramunicipals que directament organitzen competició municipal o intermunicipal dins dels XXIV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i s’aproven les bases per les quals es regula la concessió d’estes. [2006/X2825] 

ORDRE de 27 de febrer de 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la restauració de campanes i les seues instal·lacions tradicionals a la Comunitat Valenciana. [2006/X2833]

ORDRE de 27 de febrer de 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la restauració i conservació d’elements del patrimoni etnològic a la Comunitat Valenciana. [2006/X2834] 

ORDRE de 6 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l’escolarització als centres d’Educació Infantil Primer Cicle de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2006-2007. [2006/2877] 

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es donen de baixa diverses associacions de pares i mares d’alumnes del cens de confederacions, federacions i associacions de pares i mares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, creat per l’Orde de 4 de novembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. [2006/2888]

 

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es donen de baixa a diverses associacions de pares i mares d’alumnes del cens de confederacions, federacions i associacions de pares i mares d’alumnes de centres docents, no universitaris, de la Comunitat Valenciana, creat per l’Orde de 4 de novembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. [2006/2889] 

– Expedient número 55/2003. Ampliació d’edificació 2 aules + lavabos al Col·legi Públic de Benlloch (Castelló). [2006/X2835]

– Expedients número CNMY05/RE78A/50, ampliació 3 unitats d’educació infantil al Col·legi Públic Pintor Camarón de Segorbe (Castelló), i altres. [2006/X2885]

DOGV núm. 5222. Dilluns, 20 de març de 2006

DOGV núm. 5223. Dimarts, 21 de març de 2006

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 14 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Esport, per la qual es convoca el Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana per a 2006. [2006/X3029]

RESOLUCIÓ de 13 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen els Premis de la Generalitat Valenciana per a les activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2006/3121] 

DOGV núm. 5224. Dimecres, 22 de març de 2006

RESOLUCIÓ de 14 de març del 2006, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2006/2007, que s’han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places vacants corresponent als cossos de professors d’Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 17 d’octubre del 2005. [2006/F3123] 

ORDRE de 13 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització a l’Escola d’Educació Infantil Municipal de Montserrat (València). [2006/X2933]

ORDRE de 13 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques i subvencions per als centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana que tinguen aprovada la realització de projectes d’implantació de sistemes de gestió de qualitat. [2006/2935] 

ORDRE de 6 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de la Generalitat Valenciana, per la qual es delimita l‘entorn de protecció del castell de l‘Alcalatén de l‘Alcora (Castelló) i se n‘establix la normativa de protecció. [2006/Q2936] 

ORDRE de 7 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana per la qual es delimita l’entorn de protecció del castell d’El Toro (Castelló) i se n’establix la normativa de protecció. [2006/S2939] 

ORDRE de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual es delimita l’entorn de protecció del castell de Marinyén de Benifairó de la Valldigna (València) i se n’establix la normativa de protecció. [2006/F2938] 

Resolució de 8 de març de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2006/X3162] 

DOGV núm. 5225. Dijous, 23 de març de 2006

ORDRE de 13 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs oposició per a l’ingrés en el cos de Mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats. [2006/X3245]

 

ORDRE de 13 de març de 2006, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen procediments selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors dOficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. [2006/X3246]

ORDRE de 20 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen a través de l’Institut Valencià de la Música ajudes a la producció i edició discogràfica per a l’any 2006. [2006/X3091] 

ORDRE de 20 de febrer de 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen a través de l’Institut Valencià de la Música, beques per al perfeccionament de músics jóvens, durant l’any 2006 i el curs acadèmic 2006/2007, i s’aproven les bases corresponents. [2006/X3092] 

ORDRE de 21 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca a través de l’Institut Valencià de la Música la concessió de subvencions per a l’organització de festivals, cursos, concursos, projectes musicals de caràcter singular, participació en activitats musicals fora de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i projectes de producció musical per a l’any 2006. [2006/X3090] 

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Esport de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca el Programa Lliure de la Campanya d’Activitats Nàutiques de la Generalitat Valenciana «A la mar 2006». [2006/A3130] 

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2006/X3161] 

DOGV núm. 5226. Divendres, 24 de març de 2006

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Expedient número ATCC 15/05. IES Ràdio Exterior a Alacant. [2006/X3223] 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Resolució de 28 de febrer de 2006, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda continuar amb els tràmits per a la declaració com a bé d’interés cultural, amb la categoria de monument, a favor del santuari de la Mare de Déu de la Font de la Salut, a Traiguera (Castelló), i s’obri el període d’informació pública. [2006/Q3165]

DOGV núm. 5.227. Dilluns, 27 de març de 2006

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2006, del director territorial de Cultura, Educació i Esport d’Alacant, per la qual s’estableix el calendari per a l’assignació de llocs escolars a alumnes de centres adscrits i per a l’admissió d’alumnes en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2006-2007. [2006/M3027]
 

RESOLUCIÓ de 8 de març del 2006, de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport de València, per la qual s’establix el calendari i el procediment d’admissió d’alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2006/2007. [2006/X3094] 

DOGV núm. 5.228. Dimarts, 28 de març de 2006

DECRET 36/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament de Composició i Funcionament de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana. [2006/3449] 

Concurs número CNMY06/RE78A/25. Obres d’adequació a 3 unitats d’Educació Infantil + espais complementaris a l’Escola Infantil Ausiàs March, a Massanassa (València). [2006/M3430] 

Informació pública del tràmit de vista i audiència al titular del centre Pequeños Deportistas de Castelló de la Plana. [2006/M2978] 

DOGV núm. 5229. Dimecres, 29 de març de 2006

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2006, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es proveix la vacant anunciada per la Convocatòria 145/05, de 21 d’octubre de 2005 (DOGV núm. 5137, de 17 de novembre de 2005). [2006/X3031]

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es fa pública la relació dels plans d’activitats de formació del professorat, proposats per les entitats col·laboradores per a l’any 2006. [2006/X3028] 

ORDRE de 2 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’assignació per despeses extraordinàries de funcionament i subvencions per a la realització d’estades formatives en empreses d’altres països d’Europa, per alumnes de centres docents no universitaris, públics i privats concertats, de la Comunitat Valenciana. [2006/F3379] 

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 6 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l’escolarització als centres d’Educació Infantil, Primer Cicle, de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2006-2007. [2006/M3525] 

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2006, del director territorial de Cultura, Educació i Esport de castelló que determina el calendari ordinari i extraordinari d’admissió d’alumnes als centres docents no universitaris mantinguts amb fons públics per al curs 2006-2007. [2006/3451] 

Resolució de 27 de febrer de 2006, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual es sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de l’entorn de protecció de la Torre de la Plaça de Benifaió (València) i determinació de normativa protectora d’esta. [2006/F3030] 

DOGV núm. 5230. Dijous, 30 de març de 2006

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 23 de febrer de 2006 (DOGV 5.215, de 9 de març de 2006) de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, en la que es completen per al 2n i 3er quadrimestre del curs escolar 2005-2006, les ajudes als centres privats concertats sostinguts amb fons públics que impartixen ensenyances d’Educació Infantil (2n cicle), Primària i Secundària Obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa. [2006/M3564] 

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 de febrer del 2006 (DOGV 5.215, de 9 de març del 2006) de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, en la que es completen per al 2n i 3r quadrimestre del curs escolar 2005-2006, les ajudes als centres públics sostinguts amb fons públics que impartixen ensenyances d’Educació Infantil (2n cicle), Primària i Secundària Obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa. [2006/F3565] 

ORDRE de 20 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d’actuacions arqueològiques i paleontològiques a la Comunitat Valenciana. [2006/3456] 

ORDRE de 22 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de la segona fase dels projectes d’investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2005-2006. [2006/3459] 

ORDRE de 23 de febrer de 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a l’assistència de tècnics i professionals en activitats de formació en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport, durant l’any 2006. [2006/X3452] 

ORDRE de 23 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a l’organització d’activitats per a la formació en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport durant l’any 2006. [2006/3453] 

ORDRE d’1 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d’investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2006-2007, així com els Premis 2006 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa. [2006/3458]

ORDRE de 8 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d’intercanvis escolars entre alumnes dels centres mantinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2006/3387] 

DOGV núm. 5.231. Divendres, 31 de març de 2006

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es donen de baixa diverses associacions de pares i mares d’alumnes del cens de confederacions, federacions i associacions de pares i mares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, creat per l’Orde de 4 de novembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. [2006/3571] 

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament per la qual s’adscriuen d’ofici, a efectes d’escolarització de l’alumnat, escoles d’Educació Infantil a col·legis d’Educació Primària. [2006/3573]

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les beques de col·laboració de personal tècnic en el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de la Comunitat Valenciana. [2006/3589]

Resolució de 15 de març de 2006, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’obri període d’informació pública en l’expedient incoat per a la declaració de Bé d’Interés Cultural, amb categoria de monument, a favor del tram històric de la séquia de Mislata, a Quart de Poblet (València). [2006/M3163]