Març 2005

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGV núm. 4.956. Dimarts, 1 de març de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 21 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d’intercanvis escolars entre alumnes dels centres mantinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2005/2135]

DECRET 38/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de conjunt històric, el denominat Desert de les Palmes de Benicàssim. [2005/2196]

DOGV núm. 4957. Dimecres, 2 de març de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 9 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques per a l’estudi de la cultura valenciana. [2005/X2136]

ORDRE de 15 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a actuacions de restauració i conservació de pintura mural. [2005/X2137]

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2005/2284]

Concurs número CNMY04/RE78A/100. Reformes i Millores de l’IES Conselleria de València. Concurs número CNMY05/RE78A/11. Adequació/Ampliació 12 SO + 4B + 6CF + cafeteria + vivenda de l’IES Pere Boil a Manises (Valencia). [2005/2268]

DOGV núm. 4958. Dijous, 3 de març de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades al Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aproven els estatuts de la Universitat de València (Estudi General). [2005/2272]

ORDRE de 10 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es creen determinats llocs de treball de mestres especialistes en pedagogia terapèutica en instituts i seccions d’educació secundària. [2005/X1821]

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’inclou en la llista d’aspirants seleccionats en les proves selectives convocades per Orde de 4 de maig de 2004, María Luisa Llamas de Paz. [2005/X1705]

ORDRE de 18 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat Pekas, a València. [2005/A1822]

ORDRE de 18 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’acorda l’extinció de l’autorització per cessament d’activitats docents del centre docent privat Los Chopos, de Puig (València). [2005/M1824]

ORDRE de 18 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat Els Marinerets, a València. [2005/Q1825]

ORDRE de 21 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació de Formació Professional denominat Centre Polivalent Social i Educatiu, a Alacant. [2005/Q1823]

ORDRE de 27 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell de Batxillerat al centre docent privat “Almedia”, de Callosa d’En Sarrià (Alacant). [2005/X1826]

ORDRE de 27 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en els nivells d’Educació Infantil, primer i segon cicles, al centre docent privat El Edén, de València. [2005/A1828]

ORDRE de 27 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre docent privat Guppy, de València, per canvi de titularitat. [2005/M1829]

ORDRE de 27 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització a diversos centres docents privats, en els nivells educatius que s’especifiquen en l’annex. [2005/A1830]

Subhasta número 17/2004. Instal·lació de calefacció i gas canalitzat a l’IES Sant Vicent Ferrer de València. [2005/Q2282]

– Notificació a Rosa María Jovani Roda i Pablo Jesús Cervera Lavarías. Expedients V-366-2003 i V-920-2004, respectivament. [2005/Q2034]

– Notificació en extracte a Pau Vergara Belinchón i altres. Diversos expedients. [2005/A2033]

DOGV núm. 4959. Divendres, 4 de març de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2005, del director general de personal docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el procediment per a l’adquisició de la categoria de director prevista en la disposició transitòria tercera de la llei orgànica de qualitat de l’educació. [2005/S2339]

ORDRE de 14 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la producció editorial en valencià. [2005/2286]

ORDRE de 14 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la producció de línies editorials en castellà. [2005/2287]

ORDRE de 14 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la producció de llibres de caràcter professional. [2005/2288]

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2005, de la Direcció General, d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’amplia i completa per al segon i tercer quadrimestre del curs escolar 2004-2005 les ajudes als centres privats concertats sostinguts amb fons públics que impartixen ensenyaments de règim general d’Educació Infantil (2n cicle), Primària i Educació Secundària Obligatòria, per al desenrotllament de projectes de compensació educativa. [2005/A2133]

RESOLUCIÓ d’11 de febrer de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es dóna de baixa l’associació denominada AMPA CP El Palmar del cens de confederacions, federacions i associacions de pares i mares d’alumnes de centres docents, no universitaris, de la Comunitat Valenciana, creat per l’Orde de 4 de novembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. [2005/F1913]

RESOLUCIÓ de 15 de febrer del 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Esport de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca el programa individual de la campanya d’activitats nàutiques de la Generalitat Valenciana A la Mar 2005. [2005/2248]

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen els Premis de la Generalitat Valenciana per a les activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2005/A2338]

Anunci per donar compliment de tràmit de vista i audiència al titular del centre Orfeo. [2005/X1707]

DOGV núm. 4960. Dilluns, 7 de març de 2005

DOGV núm. 4961. Dimarts, 8 de març de 2005

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 de febrer de 2005, del director general de personal docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el procediment per a l’adquisició de la categoria de director prevista en la disposició transitòria tercera de la llei orgànica de qualitat de l’educació. [2005/2525] 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Expedient número CNMY04/AI00D/137. Servici informàtic en programació Foxpro, per a la creació i modificació de programes informàtics en el desenrotllament del programa de gestió de centres. [2005/Q2049] 

DOGV núm. 4.962. Dimecres, 9 de març de 2005

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels Programes de Garantia Social de les modalitats d’Iniciació Professional i per a Alumnat amb Necessitats Educatives Especials, convocades per l’Orde de 31 de maig del 2004 (DOGV 4.769, 07.06.2004). [2005/2344] 

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, de la Conselleria de Educació, Cultura i Esport, per la que es completa per al segon i tercer, quadrimestre del curs escolar 2004-2005 les ajudes als centres públics sostinguts amb fons públics, que impartixen ensenyances de règim general d’Educació Infantil (2 cicle), Primària i Secundària Obligatòria per al desenrotllament de projectes de compensació educativa. [2005/Q2132] 

ORDRE de 23 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es crea una secció d’Educació Secundària en San Fulgencio. [2005/X2138] 

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica la llista d’aspirants seleccionats en les proves selectives convocades per Orde de 9 d’abril de 2001 i la Resolució de 19 de setembre de 2001, per la qual es nomena estos aspirants funcionaris en pràctiques, en el sentit d’incloure Vicente Luis García García com a aspirant seleccionat en virtut del compliment de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2005/X2290] 

Subhasta número 2004/088. Obras en el CP de EIP, en Almoradí-Heredades (Alacant). [2005/2345] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

– Concurs número OB 07/05. Execució d’obres relatives a centres docents. [2005/X2474] 

– Concurs número ATCC 02/05. Control de qualitat per laboratori homologat de l’obres relatives a centres docents. [2005/X2607] 

DOGV núm. 4963. Dijous, 10 de març de 2005

RESOLUCIÓ de 1 de març de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per al desenrotllament de les modalitats d’iniciació professional i per a alumnat amb necessitats educatives especials dels programes de garantia social, regulats per l’Orde de 24 de febrer de 2000, en Instituts d’Educació Secundària i en centres públics d’Educació Especial, per al curs 2005/2006. [2005/X2608] 

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2005, de la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport de València, per la qual s’establix el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2005/2006. [2005/Q2572] 

DOGV núm. 4964. Divendres, 11 de març de 2005 

RESOLUCIÓ de 4 de març del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà en prevenció de riscos laborals, torn d’accés lliure, Convocatòria 4/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004. [2005/X2579] 

ORDRE de 14 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià. [2005/X2578] 

– Concurs número PL18/2005. Realització del treball de camp i del procés de dades d’una enquesta general sobre coneixement i ús del valencià 2005. [2005/X2605]

– Concurs número PL04/2005. Realització de la creativitat, la planificació i la difusió en diferents tipus de suport de la publicitat de promoció del valencià. [2005/X2673]

DOGV núm. 4965. Dilluns, 14 de març de 2005

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2005, del director general d’Investigació i Transferència Tecnològica, per la qual es prorroguen les ajudes per a projectes d’investigació, adjudicades en la convocatòria de 2004. [2005/X2511] 

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2005, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’accepta la cessió gratuïta de la propietat de la parcel·la de 3.033 m² de superfície, que segons mesurament recent resulta que té una superfície real de 2.937,70 m², situada a Vila-real, realitzada per l’ajuntament del dit municipi, per a l’ampliació de l’institut d’ensenyament secundari Miralcamp. [2005/X2469] 

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2005, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’accepta la cessió gratuïta de la propietat de la parcel·la d’11.882,35 m² de superfície, situada a Albalat de la Ribera (València), destinada a la construcció d’un institut, realitzada per l’ajuntament del dit municipi. [2005/X2470] 

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2005, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’accepta la cessió gratuïta de la propietat des les parcel·les de 13.562 i 4.918 m² de superfície, situades en el sector 14 del PGOU de Torrevieja (Alacant), destinades a la construcció d’un centre escolar d’educació secundària, batxillerat i cicles formatius, realitzada per l’ajuntament del dit municipi. [2005/X2472] 

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2005, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’accepta la cessió gratuïta de la propietat de la parcel·la de 10.502 m² de superfície, situada a València, avinguda dels Pinars (forest la Devesa del Saler), destinada a la construcció d’un institut d’ensenyament secundari, realitzada per l’ajuntament del dit municipi. [2005/X2468] 

DOGV núm. 4966. Dimarts, 15 de març de 2005 

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2005, del director territorial de Cultura, Educació i Esport de Castelló, que determina el calendari ordinari i extraordinari d’admissió d’alumnes als centres docents no universitaris mantinguts amb fons públics per al curs 2005-2006. [2005/X2806]

DOGV núm. 4967. Dimecres, 16 de març de 2005 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (Ciegsa)

Concurs número ATCC 03/2005. Control de qualitat per laboratori homologat d’obres relatives a centres docents. [2005/M2797] 

DOGV núm. 4968. Dijous, 17 de març de 2005 

DOGV núm. 4969. Divendres, 18 de març de 2005 

DOGV núm. 4970. Dilluns, 21 de març de 2005 

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’aprova el Pla de Formació Especialitzada (abans continuada) de l’Institut Valencià d’Administració Pública, dirigit als empleats públics de l’administració de la Generalitat Valenciana i de l’administració local, per a l’any 2005. [2005/3045] 

DOGV núm. 4971. Dimarts, 22 de març de 2005 

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de gener de 2005, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat Valenciana. [2005/3054] 

DOGV núm. 4972. Dimecres, 23 de març de 2005 

RESOLUCIÓ de 8 març del 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2005/2006,que s’han de proveir en els centres públics per al concurs de trasllats corresponent als cossos de professors d’Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, professors d’escoles d’idiomes, catedràtics i professors de música i arts escèniques, professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny; i per la qual es determina el nombre de vacants que poden estar ocupades amb caràcter definitiu en la Inspecció d’Educació, que s’han de proveir en el concurs de trasllats corresponent, convocats per les Resolucions de 18 d’octubre del 2004. [2005/2991]