Juny 2006

 
 

DOGV núm. 5273. Dilluns, 5 de juny de 2006

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2006, del director general d’Ensenyament, per la qual es modifica i amplia la Resolució de 20 de juliol de 2005, de les direccions generals d’Ensenyament i de Personal, per la qual es regula l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’Idiomes, dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana. [2006/X6508]

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es modifica la Resolució de 10 de juny del 2003 (DOGV de 27.6.03), per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i els requisits acadèmics exigits per a concórrer a les proves d’accés a les ensenyances superior de Disseny per al curs 2006/07. [2006/X6447]

DOGV núm. 5274. Dimarts, 6 de juny de 2006

RESOLUCIÓ de 29.05.06, de la Direcció General d’Ensenyament, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2006/2007. [2006/X6562]

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual establix els criteris i el procediment per a l’autorització del funcionament durant el curs acadèmic 2006-2007, dels Programes d’Acompanyament Escolar en Col•legis Públics d’Educació Primària i en Instituts d’Educació Secundària i el Programa de Suport i Reforç a Instituts d’Educació Secundària. [2006/A6585]

Concurs. Servicis de manteniment d’instal•lacions de climatització, electricitat i llanterneria del Museu de Belles Arts de València. [2006/M6724]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

– Concurs CAP 01/06. Contractació de la instal·lació, lloguer i desmuntatge de les aules en el CP Mare de Déu de Loreto a Santa Pola. [2006/6514]

– Concurs núm. OB 89/06. Execució d’obres en CP Maestro Tarazona en Sagunt-Port (Valencia). [2006/6015]

– Concurs núm. OB 120/06. Execució d’Obres relatives a Centres Docents. [2006/5998]

– Concurs núm. ATCC 37/06. Assistència Tècnica de Control de Qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/5999]

– Concurs núm. OB 116/06. Execució d’Obra relativa a Centre Docent en Vila-Real (Castelló). [2006/6107]

– Concurs núm. OB 88/06. Contractació d’obres relatives a centres docents. [2006/3226]

– Concurs núm. B 97/06. Contratació d’obres relatives a centre docent. [2006/S5991]

– Concurs núm. OB 90/06. Contractació d’obres relatives a centre docent. [2006/6017]

– Concurs núm. OB 109/06. Contractació d’obres relatives a centre docent. [2006/6254]

– Concurs núm. OB 87/06. Contractació d’obres relatives a centres docents. [2006/3268]

– Concurs núm. CAP 02/06. Contractació d’aules prefabricades relatives a centre docent. [2006/6515]

– Concurs núm. CAP 03/06. Contractació d’aules prefabricades relatives a centre docent. [2006/6516]

DOGV núm. 5275. Dimecres, 7 de juny de 2006

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula i es convoca el concurs d’adjudicació de destinació provisional per al curs 2006/2007 dels funcionaris del cos de mestres en la Comunitat Valenciana sense destinació definitiva. [2006/S6722]

ORDRE de 12 d’abril de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica el conveni de creació de l’Escola d’Educació Infantil Municipal d’Alboraya (València), per ampliació del nombre d’unitats. [2006/6381]

ORDRE de 19 d’abril de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre docent privat Elsa, de Bocairent (València), per canvi de titularitat. [2006/6372]

ORDRE de 19 d’abril de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer i segon cicles, denominat La Mar Salada, a Alacant. [2006/6374]

ORDRE de 19 d’abril de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament per a impartir l’Educació Infantil, segon cicle, i es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius, al centre docent privat “San Cristóbal II”, de Castelló de la Plana (Castelló). [2006/6375]

ORDRE de 25 d’abril de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització d’obertura i funcionament per als ensenyaments que s’especifiquen en l’annex a diversos centres docents privats. [2006/6385]

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2006, del director general d’Ensenyament, per la qual es prorroga l’experimentació del projecte educatiu “Tots músics, tots diferents” per a la incorporació d’alumnat amb necessitats educatives especials al grau elemental de Música en el Conservatori Professional de Música de Torrent (valència). [2006/6450]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Concurs número PL04/2006. Realització de la producció de suports audiovisuals per a la promoció del valencià.[2006/6657]
– Subhasta núm. 55/2005. Construcció i substitució parcial de la tanca. [2006/6510]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Expedient número ATRD 137/05. Assistència tècnica, redacció i direcció d’obra relativa a centre docent. [2006/X6612]

DOGV núm. 5276. Dijous, 8 de juny de 2006

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es modifiquen les plantilles de diversos centres de Secundària, del Cos de Mestres al Cos de Professors de Secundària. [2006/S6584]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es publica la relació de matèries optatives autoritzades i denegades a partir del curs 2006-2007 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d’Educació Secundària Obligatòria. [2006/F6004]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Expedient número ATRD 145/06. Assistència tècnica, redacció i direcció d’obra relativa a centre docent. [2006/M6764]

DOGV núm. 5277. Divendres, 9 de juny de 2006

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2006 de la direcció general d’Ensenyament, de la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text per a l’alumnat que cursa l’Educació Primària i el Primer Cicle d’Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2006-2007. Fase A. [2006/6810]

DOGV núm. 5278. Dilluns, 12 de juny de 2006

ORDRE de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els Premis Extraordinaris de les modalitats de Batxillerat, regulat per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, corresponents al curs 2005-2006. [2006/F6868]

ORDRE de 29 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen huit beques per a la realització de pràctiques professionals en estudis i col·laboracions en la Direcció General de Règim Econòmic. [2006/6867]

DOGV núm. 5279. Dimarts, 13 de juny de 2006

ORDRE de 24 de maig de 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l’obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial. [2006/6859]

ORDRE de 25 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. [2006/6858]

Concurs número CNMY06/PL55S/69. Alçament planimètric i topogràfic, redacció del projecte bàsic i d’execució i direcció i control de les obres de restauració de les hostatgeries del santuari de la Balma, a Zorita del Maestrazgo. [2006/Q6954]

DOGV núm. 5280. Dimecres, 14 de juny de 2006

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2006, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’anuncia la convocatòria d’adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2006/2007, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat. [2006/6953]

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2006, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’anuncia la convocatòria d’adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a professors d’ensenyament secundari, professors tècnics de formació professional i funcionaris docents que impartixen ensenyaments de règim especial, durant el curs 2006/2007, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat. [2006/6951]

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes per a la digitalització de la documentació històrica dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2006/F7006]

Resolució de 29 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a la realització de treballs de restauració de documents dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2006/S7007]

ORDRE de 8 de juny del 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats complementàries i extraescolars, realitzades per alumnes dels centres educatius d’Educació Infantil i Educació Primària, sostinguts amb fons públics de la Generalitat, que tinguen com a fi la conciliació de la vida familiar i laboral, durant l’any 2006. [2006/6982]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Concurs número CNMY06/EN00D/57. Muntatge, arrendament i desmuntatge de mòduls prefabricats amb destí a centres públics d’educació infantil, primària i secundària de la Comunitat Valenciana. [2006/X6271]

– Concurs número 16/2006. Gestió del servici públic de transport escolar en la província d’Alacant. [2006/M7053]

– Concurs número 15/2006, per a la gestió del servici públic de transport escolar en la província de València. [2006/S7054]

– Concurs número 14/2006. Gestió del servici públic de transport escolar a la província de Castelló. [2006/S7055]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Expedient número ATCC 20/05. Assistència tècnica per al control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/X6108]

DOGV núm. 5281. Dijous, 15 de juny de 2006

DOGV núm. 5282. Divendres, 16 de juny de 2006

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2006, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 23/2006, de 22 de febrer de 2006 (DOGV núm. 5.211, de 3 març de 2006). [2006/F6965]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Esport, per la qual es publiquen les subvencions concedides en base a l’Ordre de 28 de desembre de 2005, per la qual es convoquen subvencions destinades a donar suport a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana amb participació, com a seleccions autonòmiques, en els campionats d’Espanya oficials, durant l’any 2006. [2006/6583]

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es concedixen les ajudes econòmiques per a activitats complementàries realitzades per centres específics d’Educació Especial sostinguts amb fons públics. [2006/6449]

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, de la secretària autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per al doblatge al valencià de produccions audiovisuals. [2006/6723]

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública la llista de centres beneficiaris de la convocatòria d’ajudes per a la realització d’intercanvis escolars entre l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2006/6857]

DOGV núm. 5283. Dilluns, 19 de juny de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2006, de la secretària autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual s’adjudiquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en documentació. [2006/6654]

DOGV núm. 5284. Dimarts, 20 de juny de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es publica la resolució definitiva d’adjudicació de destinacions en el procediment per al canvi de destinació de professors especials d’instituts tècnics d’ensenyaments mitjans «a extingir» convocat per Resolució de 3 de març de 2006, modificada per la Resolució de 12 d’abril de 2006. [2006/M7237]

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2006, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual nomena els membres de la Junta Qualificadora de Documents Administratius. [2006/S7276]

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2006, del director general d’Ensenyament, per la qual s’amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització als centres d’Educació Infantil primer cicle, de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2005/2006. [2006/A7164]

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2006, del director general d’Ensenyament, per la qual s’amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques destinades als centres privats autoritzats per a impartir Educació Infantil de segon cicle, que no disposen d’Educació Primària per al curs escolar 2005/2006. [2006/F7165]

DECRET 87/2006, de 16 de juny, del Consell, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de Monument, el pont de Santa Quitèria, entre Almassora i Vila-real, província de Castelló. [2006/F7337]

Resolució de 6 de juny de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2006/S7167]

DOGV núm. 5285. Dimecres, 21 de juny de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aproven nous programes de garantia social a impartir en instituts d’Educació Secundària i en centres públics específics d’Educació Especial, per al curs 2006/2007. [2006/F7292]

DECRET 86/2006, de 16 de juny, del Consell, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural, amb categoria de Monument, a favor de l’Ajuntament d’El Toro, de la província de Castelló. [2006/F7365]

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2006, de la secretària autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es concedixen ajudes per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual 2006. [2006/6908]

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2006, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2006/F7311]

DOGV núm. 5286. Dijous, 22 de juny de 2006

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2006, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomena els nous membres dels òrgans de selecció en els procediments selectius per a l’ingrés i accés en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional i en el procediment d’adquisició de noves especialitats, que substituïxen els que han perdut la seua condició i es corregixen errors de la Resolució de 17 de maig de 2006. [2006/S7252]

ORDRE de 16 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió de beques de formació de personal tècnic per a la catalogació de fons aliens als de la Biblioteca Valenciana. [2006/7146]

Correcció d’errors de l’anunci per al concurs número 14/2006, per a la gestió del servici públic de transport escolar en la província de Castelló. [2006/M7386]

DOGV núm. 5287. Divendres, 23 de juny de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la que es determina el preu màxim del servici de menjador escolar en els centres concertats. [2006/7144]

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2006, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual nomena els nous membres dels òrgans de selecció en el concurs oposició per a l’ingrés en el cos de mestres i en el procediment d’adquisició de noves especialitats que substituïxen els que han perdut la seua condició. [2006/A7249]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 de maig de 2006, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el concurs oposició per a ingrés en el cos de mestres i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats. [2006/A7244]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 de maig de 2006, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d’ingrés i accés als cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors de Música i Arts Escèniques i professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats. [2006/M7245]

ORDRE de 5 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs d’ajudes per a la realització d’estades de formació en empreses del professorat de Formació Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny. [2006/F7263]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

– Concurs núm. CAP 05/06. Contractació d’aules prefabricades relatives a centre docent. [2006/7035]

– Concurs número CAP 06/2006. Instal•lació, lloguer i desmuntatge de les aules prefabricades al CP Errando Vilar a Almassora (Castelló). [2006/F7039]

– Concurs núm. CAP 04/06. Contractació d’aules prefabricades relatives a centre docent. [2006/7028]

DOGV núm. 5288. Dilluns, 26 de juny de 2006

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’establix el calendari de les proves d’accés al grau superior de les ensenyances d’Art Dramàtic, Dansa i Música, de l’alumnat que no disposa del títol de Batxillerat o equivalent. [2006/M7265]

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, sobre intercanvis escolars entre instituts d’Educació Secundària de la Comunitat Valenciana i centres docents de Suïssa que impartixen ensenyances equivalents, durant el curs acadèmic 2006-2007. [2006/F7328]

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 29 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen huit beques per a la realització de pràctiques professionals en estudis i col•laboracions en la Direcció General de Règim Econòmic. [2006/M7268]

Subhasta núm. 50/2006. Reforma, Adecuació i Equipament de la Sala d’actes, IES Ramón Cid de Benicarló. [2006/6811]

DOGV núm. 5.289. Dimarts, 27 de juny de 2006

DECRET 90/2006, de 23 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 151/1993, de 17 d’agost, del Consell, pel qual s’establix el currículum dels graus elemental i mitjà de música i es regula l’accés a tals graus, i s’incorpora al catàleg de titulacions l’especialitat de Dolçaina. [2006/7610]

CORRECCIÓ d’errors del Decret 55/2006, de 28 d’abril, del Consell, pel que es declara Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de Monument, Els Arcs de Manises. [2006/7412]

DOGV núm. 5.290. Dimecres, 28 de juny de 2006

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Esport de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’elabora la Llista Parcial d’Esportistes d’Elit de la Comunitat Valenciana de l’any 2006. [2006/7410]

DOGV Núm. 5.291. Dijous, 29 de juny de 2006

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2006, del conseller de Cultura, Educació i Esport, de concessió d’ajudes per al foment i el suport d’activitats culturals organitzades amb motiu de festes populars, d’acord amb l’Orde de 28 de novembre de 2005. [2006/7405]

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes a les organitzacions sindicals de personal docent no universitari que tenen implantació a la Comunitat Valenciana, convocades per l’Orde de 14 de març de
2006 (DOGV núm. 5.239 de 12/04/2006). [2006/7291]

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2006, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es designen els vocals de la comissió avaluadora prevista en l’Orde de 18 de maig de 2006 (DOGV núm. 5.266, de 25 de maig de 2006) per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió de beques per a la realització de projectes d’investigació o creació artística a l’estranger. [2006/7506]

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2006, de les Direccions Generals d’Ensenyament i de Personal Docent, per la que es prorroga i completa per al curs 2006-2007 la Resolució de 15 de juny del 2001, completada per les Resolucions de 26 de juny del 2002, de 9 de juliol del 2003, de 30 de juny del 2004 i de 28 de juliol del 2005, per les que es dictaven instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres d’Educació Secundària. [2006/7515]

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2006, de la direcció general d’Ensenyament i la direcció general de Personal Docent, per la que prorroga i completa per al curs 2006/2007 la Resolució de 15 de juny del 2001 completada per la Resolució de 26 de juny del 2002, per la Resolució de 9 de juliol del 2003, la Resolució de 29 de juny del 2004 i per la Resolució de 6 de juliol de 2006 per les quals es dicten i aproven instruccions per a l’organització i funcionament dels col•legis d’Educació Infantil i Primaria. [2006/7517]

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Esport de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de modificació de la de 28 de març de 2006, per la qual s’elabora la Llista d’Esportistes d’Elit de la Comunitat Valenciana de l’any 2006. [2006/7411]

– Resolució de 20 de juny de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2006/7565]

– Resolució de 20 de juny de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2006/7566]

DOGV núm. 5.292. Divendres, 30 de juny de 2006

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de març de 2006, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 158/2005, de 2 de desembre de 2005 (DOGV núm. 5169, de 3 de gener de 2006). [2006/7636]

Informació pública de l’acord entre la FVMP i els Sindicats CCOO, UGT i CSI-CSIF per a les administracions locals de la Comunitat Valenciana. [2006/7042]

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Esport, per la qual es publiquen les subvencions concedides en base a l’Ordre de 28 de desembre de 2005, per la qual es convoquen subvencions destinades a federacions esportives, ajuntaments, entitats locals menors i organismes autònoms municipals per a l’organització d’esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana durant l’any 2006. [2006/7145]

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2006, del director general d’Ensenyament, per la qual es resol el concurs públic per a laconcessió d’assignacions per despeses extraordinàries de funcionament i subvencions per a la realització d’estades formatives en empreses d’altres països d’Europa. [2006/7169]

Adjudicació del concurs número PL20/2006. Enquesta a la ciutat de València 2006. [2006/7168]