Juny 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGV núm. 5108. Dimecres, 1 de juny de 2005

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar les proves selectives per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, la prova prèvia de coneixement dels idiomes oficials de la comunitat valenciana i d’espanyol per a estrangers, convocats per orde de 14 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/6139] 

CorrecciÓ d’errades a l’Orde de 23 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització d’obertura i funcionament per als ensenyaments que s’especifiquen en l’annex a diversos centres docents privats. [2005/X6173] 

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es fa pública la llista definitiva d’adjudicació de les ajudes de llibres de text, per al curs 2005-2006 (fase A). [2005/M6170] 

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incoa expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció del castell del Castellar d’Oliva (València) i determinació de normativa protectora d’este. [2005/M6172] 

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2005, de la direcció general d’Ensenyament, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2005/2006. [2005/X6197] 

DOGV núm. 5019. Dijous, 2 de juny de 2005

ORDRE de 18 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 14 de març de 2005, referida a canvis en el catàleg d’unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2005/F6064] 

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2005 del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficiales d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, la prova prèvia de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i d’espanyol per a estrangers, convocats per Orde de 14 d’abril de 2005. [2005/X6243] 

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2005, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de destinacions convocades per la Resolució de 13 d’octubre de 2004 (DOGV de 26 d’octubre de 2004). [2005/6067] 

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, mitjançant la qual es resol amb caràcter definitiu el procediment de provisió de places vacants per a funcionaris docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 18 d’octubre de 2004. [2005/6066]

ORDRE conjunta d’11 de maig de 2005, de les conselleries de Cultura, Educació i Esport i d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’aproven les bases reguladores i el procediment general per a la concessió d’ajudes per al desenrotllament de programes de garantia social. [2005/X6226] 

DOGV núm. 5020. Divendres, 3 de juny de 2005

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2005, de la direcció general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica la Resolució de 15 de març de 2005 que fa pública la relació de llocs de treball vacants que s’han de proveir en el concurs de trasllats en el Cos de Mestres, convocat per la Resolució de 13 d’octubre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/F6069] 

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per mitjà de la qual es resol amb caràcter definitiu procediment convocat per Resolució de 18 d’octubre de 2004, per a la provisió de places vacants en la inspecció d’Educació. [2005/6065] 

RESOLUCIÓ de 18 de maig del 2005, del director general d’Ensenyament per la que es prorroga l’experimentació del projecte educatiu “Tots músics, tots diferents“ per a la incorporació d’alumnat amb necessitats educatives especials al grau elemental de música en el Conservatori Professional de Música de Torrent (València). [2005/6031] 

ORDRE de 15 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar les activitats de formació de pares i mares d’alumnes realitzades per les confederacions i les federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes de la Comunitat Valenciana. [2005/6115] 

Adjudicació de contracte d’obres a l’Institut d’Educació Secundària Enrique Tierno Galván de Moncada. [2005/S5544]

DOGV núm. 5021. Dilluns, 6 de juny de 2005

ORDRE d’11 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions d’alumnes de centres i programes municipals de Formació de Persones Adultes (FPA) de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. [2005/6119]

ORDRE de 12 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. [2005/6118]

ORDRE de 13 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a les organitzacions sindicals de personal docent no universitari que tenen implantació a la Comunitat Valenciana. [2005/X6117]

ORDE de 14 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions de pares i mares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. [2005/6116]

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2005, de la direcció general d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2005. [2005/S6262]

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2005, de la direcció general d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d’ensenyaments musicals de grau elemental i/o mitjà durant l’exercici 2005. [2005/S6263]

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen huit beques convocades per Orde de 30 de novembre de 2004 (DOGV núm. 4.923, de 13 de gener de 2005). [2005/X6258]

Expedient número 74/2003. Ampliació d’edificació i desenvolupament d’instal·lacions de calefacció, al CEE la Panderola de Vila-real. [2005/X6266] 

DOGV núm. 5022. Dimarts, 7 de juny de 2005

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2005, del director general de Personal Docent, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d’ingrés i accés als cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats. [2005/X6429]

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2005, del director general de Personal Docent, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aproven les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el concurs oposició per a ingrés en el cos de mestres i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats, convocats per Orde de 14 d’abril de 2005, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/X6430] 

DOGV núm. 5023. Dimecres, 8 de juny de 2005 

ORDRE de 16 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual s’autoritza a impartir l’especialitat instrumental de Percussió, en els graus elemental i mitjà de música al centre autoritzat professional de música Centre d’Estudis Unió Musical de Benaguasil, de Benaguasil (València). [2005/5555]

ORDRE de 16 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’acorda l’extinció de l’autorització per cessament progressiu d’activitats docents dels centres Juan Badal March i Juan Badal March II, de València. [2005/5556]

ORDRE de 30 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “L’Escoleta de Palma de Gandia”, a Palma de Gandia (València). [2005/5661]

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es publica la relació de matèries optatives autoritzades i denegades a partir del curs 2005-2006 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d’Educació Secundària Obligatòria. [2005/5705]

ORDRE de 16 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per al doblatge al valencià de produccions audiovisuals. [2005/A6417]

ORDRE de 26 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de la segona fase dels projectes d’investigació i innovació educativa i desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2004-2005. [2005/X6424]

ORDRE de 26 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d’investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2005-2006, així com els Premis 2005 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa. [2005/X6425]

RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2005, del Secretari Autonòmic d’Esport, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions destinades als clubs esportius d’elit de la Comunitat Valenciana amb participació en competicions oficials internacionals i/o Lligues de màxima categoria nacional d’esport no professional, per a l’any 2005. [2005/5723]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2005, del secretari autonòmic d’Esport, per la qual es resol l’import pendent de concedir de la convocatòria de subvencions destinades als clubs esportius d’elit de la Comunitat Valenciana amb participació en competicions oficials internacionals i/o Lligues de màxima categoria nacional d’esport no professional, per a l’any 2005. [2005/5724]

RESOLUCIÓ d’1 de juny 2005, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aproven els programes de garantia social a impartir en instituts d’Educació Secundària i en centres públics específics d’Educació Especial, per al curs 2005/2006. [2005/X6533]

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 21 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial d’Alacant, per la qual es resol definitivament l’ampliació del pla d’inversions corresponent a l’addenda del conveni de col·laboració per a l’execució d’instal·lacions esportives entre la Conselleria de Cultura i Educació i les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i València. [2005/M6426]

Subhasta número 2004/016. Construcció de menjador al CPEE Antonio Sequeros d’Orihuela. [2005/F6543]

– Concurs número ATCC 04/2005. Control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centres docents. [2005/S6261]

– Concurs número OB 16/05. Execució d’obres relatives a centres docents. [2005/X6265]

– Adjudicació de contracte d’obres al centre Batallar de l’Alcúdia. [2005/S5545]

Expedient número CA 01/2005. Contractació del subministrament de divers material nàutic per als centres d’activitats nàutiques de Sagunt, Piles i la Vila Joiosa. [2005/M5716] 

DOGV núm. 5024. Dijous, 9 de juny de 2005

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2005, del conseller de Cultura, Educació i Esport, mitjançant la qual disposa el cessament de Fernando León Marcos com a personal eventual. [2005/F6561] 

DOGV núm. 5025. Divendres, 10 de juny de 2005

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2005, del conseller de Cultura, Educació i Esport, mitjançant la qual disposa el cessament de Mª Paz Francés Rodríguez com a personal eventual. [2005/M6727]

ORDRE de 12 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell de Batxillerat al centre docent privat “Miralvent”, de Betxí (Castelló). [2005/X6260]

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 16 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per al doblatge al valencià de produccions audiovisuals. [2005/6660]

DECRET 105/2005, de 3 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de Conjunt Històric, el denominat el Molinar d’Alcoi. [2005/X6634]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es concedixen premis per als esportistes paralímpics de la Comunitat Valenciana participants en els Jocs Paralímpics d’Atenes 2004. [2005/M6632]

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es donen instruccions per a la tramitació de l’exempció de valencià. [2005/X6542]

– Concurs número ATCC 05/2005. Control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centres docents. [2005/S6018]

– Concurs número OB 17/2005. Execució d’obres relatives a centres docents. [2005/S6019]

DOGV núm. 5026. Dilluns, 13 de juny de 2005

ORDRE de 15 de maig de 2005 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. [2005/X6122] 

ORDRE de 26 de maig de 2005 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs d’ajudes per a la realització d’Estades de Formació en Empreses del Professorat de Formació Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny. [2005/X6600] 

DOGV núm. 5.027. Dimarts, 14 de juny de 2005 

Concursos número OB 23/05 i OB 24/05. Execució d’obres relatives a centres docents. [2005/X6747] 

–        Informació pública de la pèrdua del document original de la fiança, aval número 9340.03.0185927.85, de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, Caixa General d’Estalvi Popular. Expedient: 4/97 per a la realització dels servicis de vigilància i seguretat del Complex Educatiu de Cheste. [2005/X6032] 

–        Informació pública de la pèrdua del document original de la fiança, aval número 9340.03.0185928.98, de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, Caixa General d’Estalvi Popular. Expedient: 7/97 per a la realització dels servicis de vigilància i seguretat del Complex Educatiu de Misericòrdia de València. [2005/X6033] 

DOGV núm. 5.028. Dimecres, 15 de juny de 2005

ORDRE de 3 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de desplegament del Reglament Orgànic i Funcional del departament. [2005/6770] 

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es determina el preu màxim del servici de menjador escolar en els centres concertats. [2005/M6873] 

ORDRE de 16 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, del centre docent privat Elsa, de Bocairent (València), per canvi de titularitat. [2005/A6124]

ORDRE de 16 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat San Roque Primaria, d’Alcoi (Alacant). [2005/F6125] 

ORDRE de 5 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat Vilavella, de València. [2005/A6123] 

ORDRE de 8 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, que modifica l’Orde de 29 de març de 2005, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres d’Educació Infantil de primer cicle de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2005/2006. [2005/A6745] 

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública la llista de centres beneficiaris de la convocatòria d’ajudes per a la realització d’intercanvis escolars entre l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2005/X6126] 

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Esport, per la qual es publiquen les subvencions concedides en base a l’Ordre de convocatòria de subvencions destinades a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament de programes de tecnificació esportiva i adquisició de material immobilitzat durant l’any 2005. [2005/X6175] 

ORDRE d’11 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula, amb caràcter provisional, el trasllat d’expedients acadèmics d’alumnes que cursen ensenyances de grau superior de Dansa i de Música. [2005/M6121] 

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les beques de formació de personal tècnic d’arxius en centres i servicis de la Generalitat Valenciana. [2005/X6628] 

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les beques de formació per a titulats en Formació Professional del Mòdul III, de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació, en centres i servicis d’arxiu de la Generalitat Valenciana. [2005/X6629] 

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana i la Diputació provincial de València, per la qual es resol definitivament l’ampliació del pla d’inversions corresponent a l’addenda del conveni de col·laboració per a l’execució d’instal·lacions esportives entre la conselleria de Cultura i Educació i les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i València. [2005/X6127] 

CORRECCIÓ d’errades al Decret 223/2004, de 8 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un col·legi públic d’Educació Infantil i Primària a Gandia, per desglossament del Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària Cervantes. [2005/A6790] 

CORRECCIÓ d’errades a l’Orde de 3 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Comarcal de Burjassot. [2005/M6791] 

DOGV núm. 5029. Dijous, 16 de juny de 2005

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2005, del director general d’Ensenyament, per la qual es regula la realització i avaluació de les proves d’accés als estudis superiors d’Art Dramàtic, Dansa i Música, de l’alumnat que no disposa del títol de Batxillerat o equivalent. [2005/M6264] 

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2005, de la secretària autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es resol el concurs públic convocat per l’Orde de 10 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (DOGV núm. 4.954, de 25.02.2005), per a la concessió d’una beca d’investigació per a completar la catalogació dels fons del Museu de Belles Arts de València, una beca de col·laboració bibliogràfica per a participar en les tasques d’organització i informatització de la seua biblioteca, i una beca de col·laboració en didàctica museística per a participar en les labors de preparació i execució de plans i activitats de didàctica del Museu. [2005/X6879] 

Concurs número ATCC 06/2005 i ATCC 07/2005. Control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centres docents. [2005/S6746] 

Resolució de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport a València, per la qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres. [2005/X6259] 

DOGV núm. 5030. Divendres, 17 de juny de 2005

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2005, de la direcció general de Personal Docent, per la qual s’anuncia la convocatòria d’adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2005/2006, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana. [2005/X6802] 

ORDRE de 18 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució d’un membre del Consell Escolar Valencià. [2005/6419] 

ORDRE de 20 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual nomena un vocal de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. [2005/X6422] 

ORDRE de 12 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat Peke’s II, a Castelló de la Plana. [2005/6421]

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2005 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda incoar expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció del castell de l’Alcalatén a l’Alcora (Castelló) i establiment de la seua corresponent normativa protectora. [2005/6878] 

Concursos d’obres al CRA Domínguez Roca de Petrés, CP Sant Carles Borromeo d’Albal, CEIP Mare de Déu del Miracle de Rafelbunyol, i CEI de Cheste. [2005/X6880]

DOGV núm. 5031. Dilluns, 20 de juny de 2005

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2005, de la direcció general de Personal Docent, per la qual s’anuncia la convocatòria d’adjudicació de llocs en comissió de servicis per a professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyaments de règim especial, durant el curs 2005/2006, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana. [2005/X7023]

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula i es convoca el concurs d’adjudicació de destinació provisional per al curs 2005/2006 dels funcionaris del cos de mestres en la Comunitat Valenciana sense destinació definitiva. [2005/S6872]

ORDRE de 25 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual el Col·legi Públic de Fanzara s’integra en el Col·legi Rural Agrupat Espadà – Millars. [2005/A6902]

ORDRE de 25 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es constituïx el Col·legi Rural Agrupat Benavites-Quart de les Valls. [2005/M6904] 

DOGV núm. 5032. Dimarts, 21 de juny de 2005

DECRET 113/2005, de 17 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea una escola d’Educació Infantil a Guadassuar. [2005/X7184]

ORDRE de 25 de maig de 2005 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es constituïx el Col·legi Rural Agrupat Número 38. [2005/X6908]

ORDRE de 25 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es constituïx el Col·legi Rural Agrupat número 39. [2005/F6906]

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2005, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2005/X7121]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 de maig de 2005, del director general d’Ensenyament, per la qual es regula la realització i avaluació de les proves d’accés als estudis superiors d’Art Dramàtic, Dansa i Música, de l’alumnat que no disposa del títol de Batxillerat o equivalent. [2005/7108]

Diverses adjudicacions. [2005/X6951] 

DOGV núm. 5033. Dimecres, 22 de juny de 2005

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual nomena els nous membres dels òrgans de selecció en el concurs oposició per a l’ingrés en el cos de mestres i en el procediment d’adquisició de noves especialitats que substituïxen els que han perdut la seua condició. [2005/X7089]

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual nomena els nous membres dels òrgans de selecció en els procediments selectius per a l’ingrés i accés en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional i en el procediment d’adquisició de noves especialitats, que substituïxen els que han perdut la seua condició i es corregixen errors de la Resolució de 26 de maig de 2005. [2005/X7091]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 de juny de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d’ingrés i accés als cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors de Música i Arts Escèniques i professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats. [2005/X7087]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 de juny de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el concurs oposició per a ingrés en el cos de mestres i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats. [2005/X7088]

ORDRE de 27 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els Premis 2005 de la Comunitat Valenciana a materials didàctics dirigits a l’atenció educativa de l’alumnat immigrant. [2005/X6871]

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda continuar amb els tràmits per a la declaració com a Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de monument, a favor de la l’església arxiprestal de Nostra Senyora dels Àngels de Chelva (València), i s’obri període d’informació pública. [2005/X6544]

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Esport de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’elabora una Llista Parcial, de caràcter excepcional, d’Esportistes d’Elit de la Comunitat Valenciana amb motiu de l’admissió als ensenyaments universitaris. [2005/X7145] 

DOGV núm. 5.034. Dijous, 23 de juny de 2005

ORDRE de 12 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació de Formació Professional denominat Manuel Folgado, a València. [2005/M6618]

ORDRE de 17 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació de Formació Professional denominat Centro de Formación de la Profesión de Panadería y Pastelería, a València. [2005/F6615]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6954]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6955]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6956]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6958]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6959]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6960]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6961]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6962]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6963]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6964]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6965]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6966]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6967]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6968]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6969]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6970]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6971]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6972]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6973]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2005/X6974]

DOGV núm. 5.035. Divendres, 24 de juny de 2005

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 31 de maig de 2005, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’anuncia la convocatòria d’adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyaments de règim especial, durant el curs 2005/2006, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana. [2005/Q7303]

ORDRE conjunta de 2 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes per al desenrotllament de programes de garantia social per al curs 2005-2006. [2005/X7354]

ORDRE de 6 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques i subvencions per als centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana que tinguen aprovada la realització de projectes d’implantació de sistemes de gestió de qualitat. [2005/A7289]

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica parcialment l’annex de la Resolució de 30 de març de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, per la qual s’incoa expedient de declaració de bé d’interés cultural immaterial, a favor del Tribunal de les Aigües de València. [2005/6729]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les beques de formació per a titulats en Formació Professional del mòdul III, de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació, en centres i servicis d’arxiu de la Generalitat Valenciana. [2005/Q7297]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les beques de formació de personal tècnic d’arxius en centres i servicis de la Generalitat Valenciana. [2005/Q7298]

– Concurs número 09/2005. Servici de vigilància del Complex Educatiu Castell de Sant Ferran d’Alacant. [2005/M7301]

– Concurs número 10/2005. Servici de vigilància, mitjançant un auxiliar de control, de l’IES El Cabanyal de València. [2005/M7302]

DOGV núm. 5036. Dilluns, 27 de juny de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 14 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es modifica l’autorització, del centre docent privat Colegio Ruzafa, de València, per canvi de titularitat. [2005/6795]

ORDRE de 14 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, del centre docent privat concertat Madre Sacramento, de Torrent (València), per canvi de titularitat. [2005/6793]

ORDRE de 20 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament dels centres docents privats San Antonio, de Pego, i San Agustín, d’Alacant, per a la impartició dels ensenyaments que s’especifiquen en l’Annex de la present Orde. [2005/X6797]

ORDRE de 22 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat La Devesa, a Xàtiva (València). [2005/X6799]

ORDRE de 5 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació de Formació Professional denominat Arrima Centre d’Estudis, SL, a Moncada (València). [2005/6789]

ORDRE de 12 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’acorda l’extinció de l’autorització per cessament d’activitats docents dels centres que s’indiquen en l’annex. [2005/X6801]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2005, de la direcció general d’Ensenyament, per la qual es resolen les sol·licituds d’inscripció, en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, de les escoles de Música, de Dansa o de Música i Dansa que s’hi indiquen en l’annex. [2005/6788]

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d’altres entitats sense ànim de lucre per a l’exercici 2005. [2005/M7299]

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes per a la realització d’actuacions arqueològiques i paleontològiques a la Comunitat Valenciana. [2005/X7296] 

DOGV núm. 5.037. Dimarts, 28 de juny de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 119/2005, de 24 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es dicten normes per a la creació de centres de lectura pública municipals a la Comunitat Valenciana. [2005/M7475]

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2005. [2005/X7300]

ORDRE de 17 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els Premis 2005 de la Comunitat Valenciana a l’Educació Vial. [2005/M7265]

DOGV núm. 5038. Dimecres, 29 de juny de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Resolució de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport a València, per la qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres. [2005/X6875]

– Resolució de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport a València, per la qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres. [2005/X6876]

– Expedient núm. 2/2005. Servici de realització de l’assistència tècnica per al desenvolupament de sistemes d’informació per a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/X6912]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Expedient número OB 07/05. Execució d’obra relativa a centre docent IES nº 4 en Torrevieja (Alacant). [2005/X6748]

DOGV núm. 5039. Dijous, 30 de juny de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomenen nous membres dels òrgans de selecció en els procediments selectius per a l’ingrés i accés en el cos docent de professors d’Ensenyament Secundari. [2005/S7524]

– Concurs núm. 07/2005, Servici de manteniment integral del Complex Educatiu Castell de Sant Ferran, d’Alacant. [2005/X7292]

– Concurs núm. 03/2005. Servici de jardineria del Complex Educatiu de Cheste. [2005/X7293]