Gener 2006

 
  DOGV núm. 5168. Dilluns, 2 de gener de 2006

ORDRE de 13 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau Elemental i/o Mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d’ensenyances musicals de grau Elemental i/o Mitjà durant l’exercici 2006. [2005/F14453] 

ORDRE de 13 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2006. [2005/F14454]

ORDRE de 13 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre, per a l’exercici 2006. [2005/X14452] 

ORDRE d’1 de desembre del 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es convoca concurs públic per a atorgar beques de formació en assistència tècnica de gestió de fons documentals didàctics i recursos educatius per a l’any 2006. [2005/X14417] 

Concurs número CNMY06/AB15S/1. Servici de vigilància i seguretat en les dependències dels servicis centrals de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/X14431] 

DOGV núm. 5169. Dimarts, 3 de gener de 2006

ORDRE de 26 de novembre de 2005 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la millora d’instal·lacions informàtiques de les biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana dins del Programa d’Informatització Comuna de les Biblioteques Valencianes i el programa “Internet en les Biblioteques”. [2005/14420] 

ORDRE de 26 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la millora de mobiliari de les biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana. [2005/14418] 

ORDRE de 26 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l’increment bibliogràfic destinat a biblioteques i agències de lectura públiques de la Comunitat Valenciana. [2005/S14416] 

ORDRE de 26 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d’activitats culturals de foment de l’hàbit lector en les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. [2005/14415]

ORDRE 13 de desembre de 2005 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a les associacions d’escriptors de la Comunitat Valenciana. [2005/14408] 

ORDRE de 26 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques de formació de personal tècnic de biblioteques de Formació Professional del Mòdul III, de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació, en centres i servicis bibliotecaris de la Generalitat Valenciana. [2005/S14422] 

ORDRE de 26 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques de formació de personal tècnic de biblioteques en centres i servicis bibliotecaris de la Generalitat Valenciana.[2005/14423] 

DOGV núm. 5170. Dimecres, 4 de gener de 2006

ORDRE de 26 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a les associacions de bibliotecaris de la Comunitat Valenciana. [2005/14421] 

ORDRE de 13 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a les associacions d’editors i llibreters i empreses editorials de la Comunitat Valenciana per a l’organització i la participació en fires del llibre, congressos i activitats similars. [2005/F14409] 

ORDRE de 13 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a les associacions d’il·lustradors de la Comunitat Valenciana. [2005/F14411] 

ORDRE de 13 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a les associacions de tipògrafs de la Comunitat Valenciana. [2005/X14414]

ORDRE de 14 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen les ajudes de les accions descentralitzades de la segona fase del Programa Sòcrates de la Unió Europea. [2005/S14460] 

ORDRE de 15 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques de col·laboració de personal tècnic en el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de la Comunitat Valenciana. [2005/14455] 

ORDRE de 28 de desembre de 2005, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2006. [2005/14526] 

Expedient número 2005/067. Reparació de cobertes en el C. P. Gómez Navarro, de Novelda (Alacant). [2005/M14620] 

DOGV núm. 5171. Dijous, 5 de gener de 2006

DOGV núm. 5.172. Dilluns, 9 de gener de 2006

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es convoquen les proves de caràcter específic d’accés a les ensenyances esportives a què es referix l’Orde de 23 de desembre de 2004 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i es determina el calendari i el procediment per a l’admissió i la matriculació per a cursar les mencionades ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i de Futbol Sala en l’Institut d’Educació Secundària número 2, de la localitat de Cheste, durant l’any 2006. [2006/M144]

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2005, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es prorroga la duració de huit beques adjudicades mitjançant una resolució d’11 de maig de 2005. [2005/A14625] 

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2005, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu, correcció de textos i llenguatge als mitjans de comunicació. [2005/Q14624] 

Concurs número CNMY05/RE78A/139. Obres de construcció 3 E.I.+ 6 E.P.+ J.P.V.+ menjador (100, 2t) + habitatge al Col·legi Públic Ausiàs March a la Vall d’Uixó (Castelló). [2005/Q14618]

DOGV núm. 5.173. Dimarts, 10 de gener de 2006

DOGV núm. 5.174. Dimecres, 11 de gener de 2006

ORDRE de 19 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen subvencions a les universitats de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de la investigació en ciències de l’esport durant l’any 2006. [2006/M149] 

ORDRE de 19 de desembre de 2005, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’establixen les bases reguladores per a les subvencions al foment de l’esport federat en la Comunitat Valenciana, i es convoca la corresponent a l’any 2006. [2006/A150]

ORDRE de 27 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es delimita l’entorn de protecció del castell d’Ayora (València) i se n’establix la normativa de protecció. [2006/M145]

Resolució de 14 de desembre de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual s’obri un període d’informació pública en l’expedient incoat per a la declaració de Bé d’Interés Cultural, amb categoria de Jardí Històric, a favor del Jardí Botànic de la Universitat de València. [2005/14064]

DOGV núm. 5.175. Dijous, 12 de gener de 2006

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 12 de desembre de 2005, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca procediment d’adscripció dels funcionaris de carrera del Cos de Mestres amb destí definitiu en els centres de Formació de Persones Adultes als llocs de treball determinats per l’Orde de 13 de setembre de 2005. [2006/M285]

ORDRE de 20 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d’ajudes al sector de la dansa de la Comunitat Valenciana. [2006/196]

ORDRE de 20 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d’ajudes als sectors teatral i circense de la Comunitat Valenciana. [2006/198]

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resol la convocatòria dels Premis Josep Renau d’Art Digital 2005. [2005/14622]

DOGV núm. 5.176. Divendres, 13 de gener de 2006

RESOLUCIÓ de 9 desembre de 2005, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de la revisió salarial per a l’any 2005 del Conveni Col·lectiu de Centres i Serveis d’Atenció a Persones Discapacitades de la Comunitat Valenciana (Codi núm. 8000335). [2005/14116]

ORDRE de 18 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització a diversos centres docents privats, en els nivells educatius que s’especifiquen en l’annex. [2005/14287]

ORDRE de 18 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, segon cicle, al centre docent privat “San Roque”, de València. [2005/14291]

ORDRE de 18 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització per a impartir formació bàsica de persones adultes, cicles I i II, i es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat “HERMES”, de València. [2005/14289]

ORDRE de 22 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat “Academia Luis Vives”, d’Elx (Alacant), per a l’autorització d’una unitat d’Educació Especial (suport a la integració en Primària) i modificació de la resta de nivells autoritzats.[2005/14288]

ORDRE de 24 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’Escola incompleta d’Educació Infantil Municipal de Tous (València). [2005/14290]

ORDRE de 24 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització d’Educació Infantil, primer cicle, i d’Educació Especial, suport a la integració, al centre docent privat “Sant Francesc”, de Guadassuar (València). [2005/14285]

ORDRE de 25 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Menuts”, de Massanassa (València). [2005/14284]

ORDRE de 30 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en els nivells d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria, al centre docent privat “Altozano”, d’Alacant. [2005/14295]

ORDRE de 30 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, del centre docent privat concertat “San Francisco y Santo Domingo”, de Vilamarxant, per canvi de titularitat i variació del nombre de llocs escolars en Educació Infantil, primer i segon cicles. [2005/14294]

ORDRE de 30 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament d’un centre de nova creació d’ensenyaments de música de grau mitjà denominat Societat Musical d’Alzira a Alzira (València). [2005/14292]

ORDRE d’1 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre docent privat “Centre de Formació Professional Manuel Folgado”, de València, per canvi de titularitat. [2005/14297]

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 26 de novembre del 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l’increment bibliogràfic destinat a biblioteques i agències de lectura públiques de la Comunitat Valenciana. [2006/280]

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 26 de novembre del 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d’activitats culturals de foment de l’hàbit lector en les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. [2006/281]

ORDRE de 13 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aproven les bases i es convoquen els premis a la labor dels llibreters de la Comunitat Valenciana en la difusió del llibre. [2005/S14412]

ORDRE de 13 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aproven les bases i es convoquen els premis als llibres millor editats a la Comunitat Valenciana. [2005/S14413]

ORDRE de 22 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques per a l’estudi de la cultura valenciana. [2005/M14689]

ORDRE de 28 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2006. [2006/276]

ORDRE de 28 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena en l’àmbit de la Comunitat Valenciana el 2006. [2006/A279]

DOGV núm. 5.177. Dilluns, 16 de gener de 2006

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2005, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l’Ajuntament d’Alzira, per a la creació d’una escola d’Educació Infantil de primer cicle, denominada Llepolies, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2005/A14119]

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2005, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l’Ajuntament de l’Olleria, per a la creació d’una Escola d’Educació Infantil de Primer Cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2005/14121]

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2005, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), per a col·laborar en el desenrotllament del cicle formatiu de grau superior corresponent a la Família Professional d’Indústries Alimentàries. [2005/14123]

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2005, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni singular entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i la Universitat Internacional Menéndez Pelayo per a la formació del professorat. [2005/14135]

ORDRE de 29 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per al doblatge al valencià de produccions audiovisuals. [2006/282]

ORDRE de 29 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes per a 2006. [2006/283]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

– Concurs número ATRD 136/2005. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu al centre docent. [2005/S14637]

– Concurs número ATRD 137/2005. Assistència tècnica relativa al centre docent CEIP Cervantes de Betxí (Castelló). [2005/F14380] 

DOGV núm. 5.178. Dimarts, 17 de gener de 2006

ORDE de 14 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització a diversos centres docents privats, en els nivells educatius que s’especifiquen en l’annex. [2005/14301] 

ORDRE de 18 de novembre 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització a l’Escola d’Educació Infantil Municipal de primer cicle incomplet, denominada “La Milotxa” de Gavarda (València). [2005/14299] 

ORDRE d’1 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, segon cicle, al centre docent privat “Sagrada Familia”, d’Elda (Alacant). [2005/14451] 

ORDRE d’1 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament per als ensenyaments que s’especifiquen en l’annex a diversos centres docents privats. [2005/14450]

Concurs núm. 1/2006. Servici de neteja en les dependències de la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport de Castelló, síta en l’Avinguda del Mar, 23 de Castelló de la Plana. [2006/146] 

DOGV núm. 5179. Dimecres, 18 de gener de 2006 

ORDRE de 28 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de fogueres en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2006. [2006/284] 

ORDRE de 28 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades als clubs esportius d’elit de la Comunitat Valenciana que participen en competicions oficials internacionals i/o lligues de màxima categoria nacional d’esport no professional, per a l’any 2006. [2006/M360] 

ORDRE de 28 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a federacions esportives, clubs esportius, ajuntaments, entitats locals menors i organismes autònoms municipals, per a ló d’esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana durant l’any 2006. [2006/M361] 

ORDRE de 28 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament dels plans d’especialització esportiva i adquisició de material immobilitzat durant l’any 2006. [2006/M362] 

ORDRE de 28 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de programes de tecnificació esportiva i adquisició de material immobilitzat durant l’any 2006. [2006/X363] 

ORDRE de 28 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a donar suport a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana amb participació, com a seleccions autonòmiques, en els campionats d’Espanya oficials, durant l’any 2006. [2006/X364] 

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda incoar expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció del recinte murallat de Tuéjar (València) i l’establiment de la seua corresponent normativa protectora. [2005/14693] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A. (CIEGSA)

– Concurs núm. ATRD 131/05. Redacció del Projecte Bàsic i d’Execució, Redacció de Projectes d’Instal·lacions i Estudi de Seguretat i Salut, Direcció d’Obra, Direcció d’Execució d’Obra, Direcció de Projectes d’Instal·lacions i Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció dels Projectes d’Instal·lacions de les Obres de construcció relatiu al centre docent CEIP REIG CERDÁ en Otos (València). [2006/135]

– Concurs número 130/2005. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut i direcció dels projectes d’instal·lacions de les obres de construcció relatiu al centre docent. [2006/S215] 

– Expedient número ATRD 122/05. Cra. Penya Escàbia a Bejís. [2005/X14635]

– Expedient número ATRD 129/05. CP Vicente Blasco Ibáñez a Cheste (València). [2005/X14636]

– Expedient número ATRD 114/05. CP Gregal a Castelló. [2006/X490] 

DOGV núm. 5180. Dijous, 19 de gener de 2006

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

Concurs número ATCC 17/2005. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/S332] 

DOGV núm. 5.181. Divendres, 20 de gener de 2006

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 19 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es convoquen les proves de caràcter específic d’accés a les ensenyances esportives a què es referix l’Orde de 23 de desembre de 2004 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i es determina el calendari i el procediment per a l’admissió i la matriculació per a cursar les mencionades ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i de Futbol Sala en l’Institut d’Educació Secundària número 2, de la localitat de Cheste, durant l’any 2006. [2006/X525] 

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 13 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2006. [2006/X543] 

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incoa expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció del Castell de Tuéjar (València) i la determinació de la seua normativa protectora. [2005/14694] 

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 13 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aproven les bases i es convoquen els premis als llibres millor editats a la Comunitat Valenciana. [2006/X545] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs ATCC 19/2005. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/S520]

DOGV núm. 5182. Dilluns, 23 de gener de 2006

RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació dels empleats públics al servei de l’administració de la Generalitat Valenciana i de l’administració local, per a l’any 2006. [2006/X504] 

Annex I. Cursos de Formació Contínua, convocats per la Direcció General d’Ensenyament per al personal docent no universitari. 

DOGV núm. 5183. Dimarts, 24 de gener de 2006

DECRET 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els Esportistes d’Elit de la Comunitat Valenciana. [2006/X759] 

DOGV núm. 5184. Dimecres, 25 de gener de 2006

Expedient núm. CNMY05/AC10A/136 Adjudicació de la contractació del subministrament del Retaule de Sant Miquel, atribuït a l’autor Marçal de Sas. [2006/836] 

DOGV núm. 5185. Dijous, 26 de gener de 2006

ORDRE de 13 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Sambori”, de València. [2006/147] 

ORDRE de 20 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre docent privat d’Educació Infantil “Nanos”, de València, per canvi de titularitat. [2006/148] 

CORRECCIÓ d’errades a l’Orde de 18 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, segon cicle, al centre docent privat San Roque, de València, amb número de codi 46012070. [2006/M644] 

ORDRE de 12 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques de formació de personal tècnic d’arxius en centres i servicis de la Generalitat Valenciana. [2006/813] 

ORDRE de 12 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques de formació per a titulats en Formació Professional del mòdul III, de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació, en centres i servicis d’arxiu de la Generalitat Valenciana. [2006/815] 

ORDRE de 12 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la compra de material homologat per a la conservació de la documentació dels arxius municipals dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana. [2006/814] 

ORDRE de 12 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la millora d’instal·lacions d’arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2006/816] 

ORDRE de 12 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la realització de treballs de restauració de documents dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2006/817] 

ORDRE de 12 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la digitalització de la documentació històrica dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2006/818]

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incoa expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció de la Torre de la Plaça de Benifaió (València) i determinació de la seua normativa protectora. [2006/X151] 

– Expedient número DGD.05.SE.02. Servici de vigilància i seguretat en les dependències de l’Escola de la Mar de Burriana i Centre de Tecnificació d’Alacant. [2006/M695] 

– Adjudicació expedient número DGD 05.SE.03. Servici de vigilància i seguretat en les dependències de la Secretaria Autonòmica d’Esport. [2006/696] 

– Expedient número CNMY05/AI00D/108. Servici de suport ofimàtic d’Internet i de la xàrcia de comunicacions de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/M838] 

DOGV núm. 5186. Divendres, 27 de gener de 2006

ORDRE de 10 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es publica la línia pressupostària per al desenrotllament de la segona fase dels programes de garantia social, convocats per l’Orde de 2 de juny de 2005 de les conselleries de Cultura, Educació i Esport i d’Economia, Hisenda i Ocupació (DOGV 5.035 de 24.06.05). [2006/X905] 

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 13 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a les associacions d’editors i llibreters i empreses editorials de la Comunitat Valenciana per a l’organització i la participació en fires del llibre, congressos i activitats similars. [2006/X697] 

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 29 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes per a 2006. [2006/952] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

Concurs número ATCC 21/2005. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/S613] 

Anunci d’adjudicació del contracte d’obres al centre Batallar de l’Alcúdia. [2006/X527] 

Expedient número ATRD 107/2005. Assistència tècnica, redacció i direcció d’obra relativa al centre docent IES Miralcamp de Vila-real. [2006/F211] 

Expedient número ATRD 99/2005. Assistència tècnica, redacció i direcció d’obra relativa al centre docent CP R. Bonanza d’Orihuela. [2006/F213]

DOGV núm. 5187. Dilluns, 30 de gener de 2006

DOGV núm. 5.188. Dimarts, 31 de gener de 2006

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2005, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudica la vacant de subdirector territorial de Cultura, en la Direcció Territorial de València, anunciada en la Convocatòria 121/05, de 6 de setembre de 2005 (DOGV número 5095, de 19 de setembre de 2005). [2006/X552]

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2005, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’ adjudica la vacant de coordinador/a assessor/a Secretaria Autonòmica, anunciada en la Convocatòria 120/05, de 2 de setembre de 2005 (DOGV número 5094, de 16 de setembre de 2005). [2006/X553]

Anunci d’adjudicació de contracte d’obres al centre CEFIRE de Torrent. [2006/X528]