Gener 2005

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGV núm. 4916. Dilluns, 3 de gener de 2005
DOGV núm. 4.917. Dimarts, 4 de gener de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 26 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l’increment bibliogràfic destinat a biblioteques i agències de lectura públiques de la Comunitat Valenciana. [2004/X13438]

ORDRE de 26 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a les associacions de bibliotecaris de la Comunitat Valenciana. [2004/X13439]

ORDRE de 26 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques de formació de personal tècnic de biblioteques de Formació Professional del Mòdul III, de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació, en centres i servicis bibliotecaris de la Generalitat Valenciana. [2004/X13435]

ORDRE de 26 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d’activitats culturals de foment de l’hàbit lector en les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. [2004/X13436]

ORDRE de 26 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques de formació de personal tècnic de biblioteques en centres i servicis bibliotecaris de la Generalitat Valenciana. [2004/13437]

ORDRE de 20 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de Fogueres en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2005. [2004/A13660]

DOGV núm. 4.918. Dimecres, 5 de gener de 2005
DOGV núm. 4.919. Divendres, 7 de gener de 2005

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2004, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord subscrit entre la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i les organitzacions sindicals del sector Justícia CSI-CSIF i CEMSATE, sobre mesures econòmiques en matèria de complement específic i productivitat del personal al servici de l’administració de Justícia dependent de la Generalitat Valenciana, per als exercicis pressupostaris 2003 a 2005 i de l’Acord subscrit amb les organitzacions CSI-CSIF, CEMSATSE, CC OO, UGT-PV i STAP-IV, que introduïx una addenda a l’anterior. [2004/12971]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 20 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de Falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2005. [2004/13659]

ORDRE de 20 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2005. [2004/13661]

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2004 de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es fa pública la relació de persones que han obtingut la qualificació d’aptes per impartir el primer cicle de l’Educació Infantil. [2004/X13284]

DOGV núm. 4.920. Dilluns, 10 de gener de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 18 d’octubre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, sobre avaluació en Educació Secundària Obligatòria. [2004/X13072]

DOGV núm. 4.921. Dimarts, 11 de gener de 2005
DOGV núm. 4922. Dimecres, 12 de gener de 2005

 Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 22 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifiquen les condicions del concert i del conveni econòmic singular (model A), i es determina el nombre d’unitats del segon cicle de l’educació infantil dels centres públics i privats concertats que passen a percebre l’import de l’apartat “altres gastos” del mòdul econòmic per al sosteniment amb fons públics dels centres concertats. [2004/X13114]

ORDRE de 2 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a atorgar beques de formació en assistència tècnica de gestió de fons documentals didàctics i recursos educatius per a l’any 2005. [2005/13528]

Concurs número 2005/03. Prestació del servici de manteniment de l’entorn de sistemes d’emmagatzemament SAN (Storage Area Network) i còpies de seguretat de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/M42]

Consorci del Pla Zonal de Residus de les Zones III i VIII, Àrea de Gestió 2

Informació pública dels projectes de gestió de residus urbans de l’Àrea de Gestió 2, corresponent al Pla Zonal de Residus de les Zones III i VIII. [2005/F132]

DOGV núm. 4.923. Dijous, 13 de gener de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 29 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, que establix el procediment a seguir pels centres docents de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar l’accés al règim de convenis o concerts educatius, o convenis o concerts econòmics singulars; la seua renovació; la seua pròrroga; o la modificació d’estos, i per la qual s’aproven els models de documents administratius en què s’han de formalitzar els citats convenis o concerts. [2005/162]

ORDRE de 30 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen huit beques per a la realització de pràctiques professionals en estudis i col·laboracions en la Direcció General de Règim Econòmic. [2004/13521]

DOGV núm. 4.924. Divendres, 14 de gener de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 de desembre de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca procediment d’adscripció als llocs de treball del primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria en instituts i seccions d’Educació Secundària, per a funcionaris del Cos de Mestres. [2005/240]

ORDRE de 29 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a les associacions d’editors i llibreters i empreses editorials de la Comunitat Valenciana, per a l’organització i participació en fires del llibre, congressos i activitats similars. [2004/X13574]

ORDRE de 29 de novembre de 2004 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a les associacions d’escriptors de la Comunitat Valenciana. [2004/A13575]

ORDRE de 29 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a les associacions d’il·lustradors de la Comunitat Valenciana. [2004/M13576]

ORDRE de 29 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a les associacions de tipògrafs de la Comunitat Valenciana. [2004/X13581]

ORDRE de 29 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la creació i manteniment de pàgines web d’associacions de la Comunitat Valenciana vinculades al sector del llibre. [2004/M13577]

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, addicional de les resolucions de les fases A i B de la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text, per al curs 2004-2005. [2004/13519]

RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques a entitats sense finalitat de lucre per a l’organització d’activitats de renovació pedagògica i de formació del professorat. [2004/13520]

ORDRE de 29 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aproven les bases i es convoquen els premis als llibres millor editats a la Comunitat Valenciana. [2004/A13583]

ORDRE de 29 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aproven les bases i es convoca el premi a la labor dels llibreters de la Comunitat Valenciana en la difusió del llibre. [2004/13572]

DOGV núm. 4925. Dilluns, 17 de gener de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 10 de gener del 2005 del director general d’Ensenyament per la qual es concedixen ajudes als centres i programes de compensació educativa corresponent al curs 2004-2005. [2005/242]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de d’7 de desembre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. Modalitat A, B y C. [2005/276]

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2004 del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es reconeix el Museu Etnològic Casa del Cocó de Calpe (Alacant) com a museu de la Comunitat Valenciana. [2004/13522]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

– Concurs número C-005/2004. Subministrament per a l’equipament de centres docents. [2005/S192]

– Concurs número C-009/2004. Subministrament per a l’equipament de centres docents. [2005/S193]

– Concurs número C-010/2004. Subministrament per a l’equipament de centres docents. [2004/S189]

– Concurs número C-006/2004. Subministrament per a l’equipament de centres docents. [2005/S191]

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA

Concurs número 59/2004. Servici de manteniment de barreres de tancament i el transport de les restes extretes al Parc Natural de L’Albufera. [2004/S13561]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Adjudicació. Substitució de tanca al centre Francisco Martínez Cullá de Chiva. [2005/Q271]

DOGV núm. 4.926. Dimarts, 18 de gener de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 29 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació denominat Torrenova, a Betxí (Castelló). [2004/13523]

ORDRE de 29 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell de Batxillerat i es modifica l’autorització dels altres nivells educatius al centre docent privat Mas Camarena, de Bétera (València). [2004/13527]

ORDRE de 14 d’octubre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, segon cicle, al centre docent privat José Arnauda, d’Alcoi (Alacant). [2004/13529]

ORDRE de 18 d’octubre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es resolen els expedients d’incorporació, de pròrroga, de concerts provisionals i de modificació dels concerts educatius amb els centres privats. [2004/13518]

ORDRE de 18 d’octubre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat Dálmatas, a València. [2004/13517]

ORDRE de 18 d’octubre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat Nuestra Señora de los Ángeles, d’Alacant. [2004/13530]

ORDRE de 15 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat Marni II, a València. [2004/13531]

ORDRE de 17 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat Santa Cruz, de Mislata (València). [2004/13524]

ORDRE de 17 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat Escuela Internacional de Nuevas Tecnologías, d’Alacant. [2004/13525]

ORDRE de 17 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat Santísimo Cristo de la Fe, d’Alcàsser (València). [2004/13526]

Expedient número 04/04-SE. Digitalització de fons de la Biblioteca Valenciana. [2005/X98]

DOGV núm. 4.927. Dimecres, 19 de gener de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Adjudicació de la reparació de cavallons i minvells als edificis del Conservatori de Música Joaquín Rodrigo i Centro de Arte Dramático de València. [2005/M44]

– Adjudicació de la reparació i reforma de persianes a l’IES Abastos de València. [2005/M45]

DOGV núm. 4.928. Dijous, 20 de gener de 2005
DOGV núm. 4929. Divendres, 21 de gener de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2004, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 47/2004, de 22 de setembre de 2004 (DOGV núm. 4859, de 8 d’octubre de 2004). [2005/X494]

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública les modificacions proposades al pla d’activitats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, autoritzades per esta Direcció General. [2005/230]

ORDRE de 3 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització a diversos centres docents privats, en els nivells educatius que s’especifiquen en l’annex. [2005/X97]

– Concurs número CNMY04/AI00D/148. Servicis informàtics de desenrotllament, manteniment i supervisió de diversos aplicatius informàtics amb la ferramenta Power Builder 7 per a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/X429]

– Concurs número PL01/2005. Mecanització, informatització i digitalització de les dades de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Convocatòries dels anys 2005 i 2006. [2005/X462]

DOGV núm. 4930. Dilluns, 24 de gener de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 13 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre per a l’exercici 2005. [2005/X556]

CORRECCIÓ d’errades al Decret 222/2004, de 8 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un centre específic d’Educació Especial a Elx, per desglossament del Col·legi Públic d’Educació Especial Virgen de la Luz. [2005/X557]

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2005/X541]

– Recurs contenciós administratiu, procediment abreujat número 350/2004. Citació. [2005/F539]

DOGV núm. 4.931. Dimarts, 25 de gener de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 13/2005, de 21 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la consolidació parcial del complement específic dels directors de centres docents públics. [2005/X612]

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2004, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 46/2004, de 22 de setembre de 2004 (DOGV núm. 4859, de 8 d’octubre de 2004). [2005/X495]

ORDRE de 18 d’octubre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es crea la Secció d’Educació Secundària Obligatòria del Centre de Reeducació els Reiets d’Alacant. [2005/X228]

ORDRE de 18 d’octubre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es crea una secció d’Educació Secundària a Mutxamel. [2005/X229]

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2005, de la direcció general d’Ensenyament, per la qual es convoquen les proves de maduresa, corresponents a l’any 2005, per a accedir als ensenyaments de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i a les formacions esportives de Nivell I i de Nivell III. [2005/X537]

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2005/A538]

– Concurs número PL02/2005. Impressió i distribució dels protocols d’exàmens de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Convocatòries dels anys 2005 i 2006. [2005/X465]

– Subhasta, procediment obert, de l’expedient nº 17/2003, construcció menjador al centre Salvador Andrés d’Algemesí. [2005/X563]

– Expedient número CNMY04/EN00D/88. Subministrament de diversos lots que quedaren deserts en concurs. [2005/X562]

– Expedient número 15/2004. Contractació del servici de transport del personal del Complex Educatiu de Cheste. [2005/X536]

DOGV núm. 4932. Dimecres, 26 de gener de 2005
DOGV núm. 4933. Dijous, 27 de gener de 2005

 Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Adjudicació de l’ampliació de l’obra de reparació de façanes al centre Lucio Gil Fagoaga de Requena. [2005/X387]

DOGV núm. 4934. Divendres, 28 de gener de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 10 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a entitats participants en el nivell d’”iniciació al rendiment” dins dels XXIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, i s’aproven les bases per què es regula la concessió de d’estes. [2005/721]

ORDRE de 10 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades als ajuntaments o institucions públiques municipals o supramunicipals que directament organitzen competició municipal o intermunicipal dins dels XXIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i s’aproven les bases per què es regula la concessió d’estes. [2005/722]

ORDRE de 30 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a federacions esportives, clubs esportius, ajuntaments i organismes autònoms municipals, per a l’organització d’esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana durant l’any 2005. [2005/M716]

ORDRE de 30 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades als clubs esportius d’elit de la Comunitat Valenciana amb participació en competicions oficials internacionals i/o lligues de màxima categoria nacional d’esport no professional, per a l’any 2005. [2005/717]

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2005, de la direcció general d’Ensenyament, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de formació professional específica. [2005/X684]

– Resolució de 24 de gener de 2005, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es corregixen errors en l’anunci del concurs número 2005/03. [2005/A673]

DOGV núm. 4935. Dilluns, 31 de gener de 2005