Febrer 2006

 
  DOGV núm. 5189. Dimecres, 1 de febrer de 2006

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del conveni de cooperació tecnològica per a la implantació i execució

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l’Ajuntament de Benisanó, per a la creació d’una Escola d’Educació Infantil de Primer Cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2006/X631]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

Concurs número ATCC 18/2005. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/S934]

–Anunci d’adjudicació de contracte d’obres a l’IES Lluís Vives de València. [2006/X662]

–Anunci d’adjudicació de contracte d’obres al centre Sant Miquel, de Llíria. [2006/X663]

DOGV núm. 5.190. Dijous, 2 de febrer de 2006

DOGV núm. 5191. Divendres, 3 de febrer de 2006

DOGV núm. 5192. Dilluns, 6 de febrer de 2006

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels Programes de Garantia Social de les modalitats d’Iniciació Professional i per a Alumnat amb Necessitats Educatives Especials, convocades per l’Orde de 2 de juny de 2005 (DOGV 5.035, 24.06.2005). [2006/X1224]

DOGV núm. 5193. Dimarts, 7 de febrer de 2006

DOGV núm. 5.194. Dimecres, 8 de febrer de 2006

DOGV núm. 5.195. Dijous, 9 de febrer de 2006

DOGV núm. 5.196. Divendres, 10 de febrer de 2006

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2006, de la Direcció General d’Ensenyança, per la qual es resol el concurs públic per a atorgar beques de formació en assistència tècnica de gestió de fons documentals didàctics i recursos educatius per a l’any 2006, convocat per Orde d’1 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/X1336]

DOGV núm. 5197. Dilluns, 13 de febrer de 2006

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució de representants de la Mesa d’Alumnes. [2006/1540]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució de representants de la Mesa de Pares en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/A1541]

ORDRE de 9 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2006. [2006/X1370]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

– Concurs número ATCC 22/2005. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/Q1252]

– Concurs expedient ATCC 23/05. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/1261]

– Correcció d’errors del concurs, procediment obert, per a la contractació d’assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent IES La Marxadella a Torrent (València). [2006/M1588]

DOGV núm. 5198. Dimarts, 14 de febrer de 2006

ORDRE de 27 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es determina el crèdit que ha de finançar les ajudes per a l’adquisició de llibres de text per a l’alumnat que cursa l’Educació Primària i el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2006-2007, regulades en l’Orde de 14 de novembre de 2005, i s’establix l’import individual de les ajudes. [2006/X1382]

ORDRE de 30 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre, per a l’exercici 2006. [2006/1558]

DOGV núm. 5199. Dimecres, 15 de febrer de 2006

ORDRE de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de dos beques per a la realització de pràctiques professionals d’explotació i anàlisi de dades estadístiques de les matèries competència de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/X1598]

– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de BUP de María Carmen Grau Romero. [2006/X1260]
– Informació pública de la sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/M1262]
– Informació pública de la sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/M1263]
– Informació pública de la sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/M1265]
– Informació pública de la sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/M1266]
– Informació pública de l’expedició de duplicat del títol acadèmic. [2006/A1270]
– Informació pública de l’expedició de duplicat del títol acadèmic. [2006/A1267]
– Informació pública de l’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/M1268]
– Informació pública de la sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/M1274]
– Informació pública de la sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/M1272]
– Informació pública de la sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/X1276]
– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Graduat Escolar de Francisco Rodolfo Albiach. [2006/X1395]
– Sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Graduat Escolar d’Amèlia Puchades Montoliu. [2006/X1396]
– Anunci de sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic d’Elena Martí Moragón. [2006/X1406]
– Anunci d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Beatriz Sánchez Ribera. [2006/X1398]
– Anunci de sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Francisca Muñoz García. [2006/X1399]
– Anunci de sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Ricardo Cuenca Ahulló. [2006/X1400]
– Anunci de sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Núria Mirón Lavara. [2006/X1401]
– Anunci de sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic d’Inmaculada Martí Biot. [2006/X1402]
– Anunci de sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic d’Isabel Carrilero Alarcón. [2006/X1403]
– Anunci de sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de José Bernardo García Peiró. [2006/X1404]
– Anunci de sol·licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Didier Melero Morillas. [2006/X1405]

DOGV núm. 5200. Dijous, 16 de febrer de 2006

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el trasllat d’expedients acadèmics d’alumnes que cursen estudis de grau superior de Música i de Dansa, en els conservatoris superiors de la Comunitat Valenciana. [2006/X1583]

ORDRE de 30 de desembre de 2005,de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es classifiquen els llocs de treball docent d’especial dificultat de centres públics d’Educació Infantil i Primària per al curs 2005/2006. [2006/X1687]

Resolució de 3 de febrer de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2006/A1760]

DOGV núm. 5.201. Divendres, 17 de febrer de 2006

ORDRE de 7 de febrer de 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional Específica, corresponents al curs 2004/2005. [2006/X1779]

RESOLUCIÓ de 10 febrer de 2006, sobre regulació de les borses d’ocupació per a substitucions temporals en llocs de treball d’educadors d’Educació Especial, educadors d’Educació Infantil, subalterns i fisioterapeutes, convocades per les resolucions de 14 de desembre de 2005. [2006/X1850]

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2006, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es reconeix la Col•lecció Museogràfica Nino Bravo com a col•lecció museogràfica permanent de la Comunitat Valenciana. [2006/X1797]

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2006 del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es reconeix el Museu de l’Horta de Rojales (Alacant) com a museu de la Comunitat Valenciana. [2006/X1798]

– Expedient número 12/2005. Servici de vigilància de l’IES el Cabanyal de València. [2006/X1776]
Expedient número 22/2005. Servici d’edició de llibres de qualificacions. [2006/X1777]

DOGV núm. 5202. Dilluns, 20 de febrer de 2006

DOGV núm. 5203. Dimarts, 21 de febrer de 2006

DECRET 23/2006, de 17 de febrer, del Consell de la Generalitat, que modifica el Decret 207/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’establixen els requisits mínims dels centres docents de Formació de Persones Adultes que impartisquen ensenyances bàsiques.[2006/X1989]

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2006, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat sobre Carrera i Desenvolupament Professional, subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals CCOO, CEMSATE, CSI-CSIF, STSPV-IV, UGT i SAE. [2006/X1593]

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2006, del director general d’Ensenyament, per la qual es transformen els programes municipals d’Educació Permanent d’Adults en centres docents, i s’autoritzen els programes formatius que impartiran estos centres. [2006/1581]

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 12 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la realització de treballs de restauració de documents dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2006/F1825]

RESOLUCIÓ d’1 de febrer del 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula la convocatòria dels premis extraordinaris final de carrera dels estudis superiors de Música i de Dansa, vigents en la Comunitat Valenciana. [2006/1582]
Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs número ATRD 145/06. CP Josep Gil i Hervàs de Benimodo (València). [2006/X1529]

– Informació pública sobre l’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/A1500]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María Jesús Cuenca García. [2006/X1501]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic d’Inmaculada Lloret Sanz. [2006/X1502]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María Inmaculada Mompó Armengol. [2006/X1505]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Marién Escarfullery Blesa. [2006/X1506]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María Amparo Toledo Castañeda. [2006/X1508]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Juan Antonio Artola Fenollosa. [2006/X1509]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Miguel Ángel Imedio Satorre. [2006/X1512]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Daniel Rodríguez Fernández. [2006/X1514]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María Trinidad Padillo Rodríguez. [2006/X1515]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic d’Alejandro José Vaya Alonso. [2006/X1516]

DOGV núm. 5204. Dimecres, 22 de febrer de 2006

Resolució de 15 de febrer de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2006/X2043]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs número OB 60/2006. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/F1613]

DOGV núm. 5205. Dijous, 23 de febrer de 2006

ORDRE de 12 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització d’obertura i funcionament per als ensenyaments que s’especifiquen en l’annex a diversos centres docents privats. [2006/X1765]

ORDRE de 12 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament per trasllat de domicili i modificació de l’autorització per canvi de titularitat al centre docent d’Educació Infantil, primer i segon cicles, “Alevín”, de Rocafort (València). [2006/X1769]

ORDRE de 16 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’ampliació de determinades especialitats del Conservatori d’Ensenyances Musicals de grau elemental Vicente Perelló de titularitat municipal, de l’Ajuntament de Benimeli (Alacant). [2006/X1764]

ORDRE de 12 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’ampliació d’ensenyaments de música de grau elemental al Centre Elemental de Música Societat Artística Musical d’Alginet (València). [2006/X1766]

ORDRE de 12 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat “Centro Europeo de Formación”, de València. [2006/X1767]

ORDRE de 12 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es desestima la sol•licitud d’autorització d’un centre docent estranger a Espanya, amb sistema educatiu d’Anglaterra i País de Gal•les, anomenat “Mar Azul”, a Torrevieja (Alacant). [2006/X1768]

ORDRE de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’implanten ensenyances al Conservatori Professional de Música d’Ontinyent. [2006/X1763]

ORDRE de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes i subvencions per a la realització de pràctiques formatives (PF) per part d’alumnes que cursen estudis no universitaris de caràcter professionalitzador. [2006/X1761]

ORDRE de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Núm. 15 d’Elx. [2006/X1770]

ORDRE de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària de Teulada. [2006/X1771]

ORDRE de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut de Formació Professional Superior Ciutat de l’Aprenent de València i cessen determinades ensenyances en l’Institut d’Educació Secundària José Viguer. [2006/X1772]

ORDRE de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària de Gata de Gorgos. [2006/X1773]

ORDRE de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Núm. 3 de Petrer. [2006/X1774]

ORDRE de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Antonio Cañuelo de València. [2006/X1775]

– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Vanessa Álvarez Herrero. [2006/X1663]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Margarita Plumed Ibáñez. [2006/X1664]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de María Ángeles Ortiz Rubio. [2006/X1665]
– Anunci d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Francisca Chardí Burguet. [2006/X1666]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Ramón Tarazona Martínez. [2006/X1667]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Salvador Comes Chust. [2006/X1668]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Francisco Javier Álvarez Morala. [2006/X1669]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Carlos Javier Castillo García Pardo. [2006/X1670]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic de Marcos Martínez González. [2006/X1676]
– Anunci de sol•licitud d’expedició de duplicat de títol acadèmic d’Esther Cerdán Gavara. [2006/X1677]

Institut Valencià d’Habitatge, SA

– Notificació a Manuel Gómez Díaz. Expedient número V-DAIL-226/2005. [2006/F1791]
– Notificació a Carmen Bueno Moreno. Expedient número V-DAMC-228/2005. [2006/F1792]

DOGV núm. 5.206. Divendres, 24 de febrer de 2006

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per al desenrotllament de les modalitats d’iniciació professional i per a alumnat amb necessitats educatives especials dels programes de garantia social, regulats per l’Orde de 24 de febrer de 2000, en Instituts d’Educació Secundària i en centres públics d’Educació Especial, per al curs 2006/2007. [2006/X2156]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs número ATRD 147/06. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal•lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal•lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu al CP Severí Torres a Villanueva de Castellón (València). [2006/M1966

DOGV núm. 5207. Dilluns, 27 de febrer de 2006

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2006, de la direcció general d’Ensenyament, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional Específica. [2006/X1896]

DOGV núm. 5208. Dimarts, 28 de febrer de 2006

ORDRE de 15 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es creen determinats llocs de treball de mestres especialistes en Pedagogia Terapèutica en instituts i seccions d’Educació Secundària. [2006/2241]

ORDRE de 20 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica el catàleg d’unitats, el de llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2006/2240]

DECRET 25/2006, de 24 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de la Generalitat, per a l’any 2006. [2006/2307]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs número OB 11/2006. Execució d’obres relativa a centre docent. [2006/Q1955]