Febrer 2005

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGV núm. 4.936. Dimarts, 1 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Subhasta número 74/2003. Obres d’ampliació d’edificació i desenvolupament d’instal·lacions de calefacció al CEE La Panderola de Vila-real. [2005/F837]

DOGV núm. 4.937. Dimecres, 2 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Expedient número 23/2004. Contractació de l’edició de llibres d’escolaritat i de qualificacions. [2005/X676]

DOGV núm. 4938. Dijous, 3 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 3 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament de programes de tecnificació esportiva i adquisició de material immobilitzat durant l’any 2005. [2005/A994]

ORDRE de 3 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament dels plans d’especialització esportiva i adquisició de material immobilitzat durant l’any 2005. [2005/997]

Expedients números DGD.04.SE.01/02/03. Diverses adjudicacions. [2005/F836]

DOGV núm. 4939. Divendres, 4 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs CNMY04/AC109/160. Contractació del servici de vigilància i seguretat del Museu de Belles Arts de València. [2005/985]

Resolució de 13 de gener del 2005 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana per la qual se sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la declaració de bé d’interés cultural, amb la categoria de monument, a favor de l’aqüeducte dels Arquets de Manises (València). [2005/763]

DOGV núm. 4939bis. Diumenge, 6 de febrer de 2005
DOGV núm. 4940. Dilluns, 7 de febrer de 2005
DOGV núm. 4.941. Dimarts, 8 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 29 de novembre, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a les associacions d’editors i llibreter i empreses editorials de la Comunitat Valenciana, per a l’organització i participació en fires, congressos i activitats similars. [2005/X1184]

DOGV núm. 4.942. Dimecres, 9 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat Valenciana. [2005/1273]

– Expedient número CNMY05/AB15S/1. Servici de neteja de diversos edificis on s’ubiquen els servicis centrals de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/X1185]

– Expedients número CNEM04/PL50A/33 y CNEM04/PL50A/31. Diverses adjudicacions. [2005/X889]

– Expedient número CNMY04/AC50A/83. Restauració de les façanes que recauen als carrers Moratín i Barcelonina de l’edifici Teatre Filmoteca Rialto, a València. [2005/X890]

DOGV núm. 4943. Dijous, 10 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 28 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en documentació. [2005/1187]

ORDRE de 28 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs sobre la situació i l’evolució social del valencià. [2005/1188]

Subhasta número CNMY05/AB15S/04. Subministrament de folis i diversa papereria impresa per als servicis centrals de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/S1186]

DOGV núm. 4.944. Divendres, 11 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 27 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regulen les proves per a l’obtenció del títol de Tècnic Superior de Formació Professional Específica a la Comunitat Valenciana. [2005/1431]

ORDRE de 31 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per mitjà de la qual es publica la línia pressupostària per al desenrotllament de la segona fase dels programes de garantia social, convocats per l’Orde de 31 maig de 2004 de les conselleries de Cultura, Educació i Esport, i d’Economia, Hisenda i Ocupació (DOGV 4.769 de 07.06.04). [2005/1432]

ORDRE de 31 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional Específica, corresponents al curs 2003/2004. [2005/1433]

DOGV núm. 4945. Dilluns, 14 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 26 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques de formació de personal tècnic de Formació Professional del mòdul III, de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació, en centres i servicis bibliotecaris de la Generalitat Valenciana. [2005/A1486] 

DOGV núm. 4946. Dimarts, 15 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2004, de la direcció general d’Ensenyament de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es regula, amb caràcter provisional, l’assignatura “Pràctiques de Professorat” de les especialitats de grau superior de Pedagogia de la Música i Pedagogia de la Dansa. [2005/X1492]

ORDRE de 24 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2005. [2005/Q1487] 

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2005 del director general d’Ensenyament, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes als centres i programes de compensació educativa corresponent al curs 2004-2005. [2005/1306]

– Concurs número 09/04-SE. Servici de neteja de les instal·lacions de la biblioteca pública de Castelló de la Plana. [2005/S1484]

– Concurs número DGD.05.SE.01. Servici de revisió mèdica i valoració funcional dels esportistes d’elit d’Alacant. [2005/A1491]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs número CAN –01/05. Subministrament de divers material nàutic per als centres d’activitats nàutiques de Sagunt, Piles i la Vila Joiosa. [2005/X1468]

Expedients número 2004/043 y 2004/043A. Adequació del IES Sant Vicent (antic Maigmó) a EI per a 5 I + 1 EE + menjador + costos mesures seguretat i salut i ampliació de crèdit. [2005/S1476]

DOGV núm. 4947. Dimecres, 16 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 23 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula, amb caràcter experimental, la implantació de les ensenyances conduents a l’obtenció dels títols oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en les especialitats de Futbol i Futbol Sala, en l’Institut d’Educació Secundària número 2 de la localitat de Cheste, en col·laboració amb la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. [2005/A1485]

ORDRE d’11 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió de cinc beques de perfeccionament per a restauradors. [2005/X1567]

DOGV núm. 4948. Dijous, 17 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 13 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes per a 2005. [2005/X1617]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde d'11 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió de cinc beques de perfeccionament per a restauradors. [2005/1689]

DOGV núm. 4949. Divendres, 18 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Expedient número 16/2004. Transport de l’alumnat del Complex Educatiu de Cheste. [2005/X1217]

DOGV núm. 4950. Dilluns, 21 de febrer de 2005
DOGV núm. 4.951. Dimarts, 22 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució de representants de la Mesa d’Alumnes en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/X1740] 

DECRET 33/2005, de 18 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un conservatori professional de Música a Utiel. [2005/X1881] 

DECRET 34/2005, de 18 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova l’adscripció de l’Escola Superior de Turisme Lope de Vega a la Universitat Miguel Hernández d’Elx. [2005/X1882] 

DECRET 35/2005, de 18 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula l’organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. [2005/X1883] 

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2005 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda continuar amb els tràmits per a la declaració com Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de monument, a favor de l’església de Sant Miquel Arcàngel, situada en Enguera, província de València, i s’obri període d’informació pública. [2005/X1320] 

DOGV núm. 4.952. Dimecres, 23 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2005, del director general d’Ensenyament per la qual es dicten instruccions per a l’aplicació de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, i del Reial Decret 2.393/2004, de 30 de desembre, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social en el sistema educatiu. [2005/X1851] 

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, de la Conselleria de Cultura,Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució de representants de la Mesa d’Alumnes en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/X1927] 

ORDRE de 2 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic d’ajudes per a la realització d’activitats complementàries per a l’alumnat escolaritzat en centres específics d’educació especial sostinguts amb fons públics. [2005/1704] 

ORDRE de 7 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2005, ajudes a la realització d’actuacions arqueològiques i paleontològiques a la Comunitat Valenciana. [2005/X1831] 

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 13 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i edició d’obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes. [2005/F1916] 

DOGV núm. 4953. Dijous, 24 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 21 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques de formació de personal tècnic d’arxius en centres i servicis de la Generalitat Valenciana. [2005/Q1813] 

ORDRE d’1 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual. [2005/X1814] 

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual se seleccionen els centres docents de la Comunitat Valenciana que participaran en l’activitat de les escoles viatgeres per a l’any 2005. [2005/X1915] 

DOGV núm. 4954. Divendres, 25 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 21 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per al foment i el suport d’activitats culturals organitzades amb motiu de festes populars. [2005/X1850] 

ORDRE de 25 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es publica la línia pressupostària i l’import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre per a l’exercici 2005, convocades per Orde de 13 de desembre de 2004. [2005/A1816] 

ORDRE de 25 de gener del 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es publica la línia pressupostària i l’import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d’ensenyaments musicals de grau elemental i/o mitjà durant l’exercici 2005, convocades per Orde de 13 de desembre del 2004. [2005/Q1817] 

ORDRE de 25 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es publica la línia pressupostària i l’import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2005, convocades per Orde de 13 de desembre de 2004. [2005/A1818] 

ORDRE de 25 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es publica la línia pressupostària i l’import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenrotllen la Formació de Persones Adultes en la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2005, convocades per Orde de 13 de desembre de 2004. [2005/M1819] 

ORDRE de 10 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d’una beca d’investigació per a completar la catalogació dels fons del Museu de Belles Arts de València, una beca de col·laboració bibliogràfica per a participar en les labors d’organització i informatització de la seua biblioteca, i una beca de col·laboració en didàctica museística per a participar en les labors de preparació i execució de plans i activitats de didàctica del Museu. [2005/X1917] 

ORDRE de 20 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 2 beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d’organització, en servicis de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/S1820]  

ORDRE de 25 de gener de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques de formació per a titulats en Formació Professional del Mòdul III, de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació, en centres i servicis d’arxiu de la Generalitat Valenciana. [2005/S1815] 

ORDRE de 7 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de beques de formació de personal tècnic en el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de la Comunitat Valenciana. [2005/1827] 

– Expedient número 2002/4AA. Reparació escala i aules, supressió barreres arquitectòniques i instal·lació ascensor (ampliació de crèdit) al Col·legi Públic Cervantes, de Dénia. [2005/Q1475]

– Expedient número 2001/35AR. Reformat addicional de la construcció de dues aules al CP Gabriel Miró, de Benidorm. [2005/X1479] 

– Expedients número 2004/086 i 2004/087. Adjudicacions diverses. [2005/X1480]

DOGV núm. 4955. Dilluns, 28 de febrer de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2004, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es reconeix la Col·lecció Museogràfica Permanent d’Etnologia Luis Perales de Llanera de Ranes (València) com a col·lecció museogràfica permanent de la Comunitat Valenciana. [2005/S1481]

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2004, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es reconeix la Col·lecció Museogràfica Permanent d’Aquarel·la Rafael Boluda, de Llanera de Ranes (València), com a col·lecció museogràfica permanent de la Comunitat Valenciana. [2005/A1482]

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol el concurs públic per a atorgar beques de formació en assistència tècnica de gestió de fons documentals didàctics i recursos educatius per a l’any 2005, convocat per Orde de 2 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/X1964]

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Esport de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca el Programa de Formació Permanent per al 2005. [2005/2050]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2005, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores. [2005/2068]