BOE Desembre 2006

 

Desembre 2006

 
   
  DOGV núm. 5400. Divendres, 1 de desembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 10 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l’adquisició de llibres de text per a l’alumnat que cursa l’educació primària i l’educació secundària obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2007-2008. [2006/13628]

RESOLUCIÓN de 24 noviembre de 2006 de la Dirección General de Enseñanza, por la que se adjudican los Premios Extraordinarios de Bachillerato, convocados por la orden de 26 de mayo de 2006, (DOGV de 12 de junio de 2006) y correspondientes al curso académico 2005-2006. [2006/14130]

DOGV núm. 5401. Dilluns, 4 de desembre de 2006

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació

DECRET 179/2006, d’1 de desembre, del Consell, pel qual es determina el calendari laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2007. [2006/14180]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 17 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’implanten i se suprimixen determinades ensenyances en instituts d’Educació Secundària de la Comunitat Valenciana. [2006/13928]

Anunci d’expedició de duplicat de títol acadèmic. [2006/12199]

DOGV núm. 5402. Dimarts, 5 de desembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 7 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià. [2006/13626]

DOGV núm. 5.404. Dilluns, 11 de desembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2006, de la secretària autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es concedixen les ajudes, derivades de les economies resultants, a les galeries d’art valencianes admeses en ARCO IFEMA/Feria de Madrid, convocades per l’Orde de 25 d’abril de 2006. [2006/14229]

– Resolució de 27 de novembre de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2006/14330]

– Resolució de 28 de novembre de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2006/14329]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

– Adjudicació de l’expedient ATCC 26/06. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2006/14173]

– Adjudicació de l’expedient ATCC 42/06. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2006/14168]

 Expedient número ATCC 39/2006. Control de qualitat per laboratori homologat, d’obra relativa a centre docent a Alcàsser. [2006/A14170]

DOGV núm. 5.406. Dimarts, 12 de desembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 30 de novembre del 2006 del director general d’Ensenyament de la conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es designa els membres encarregats de realitzar els exàmens de les proves úniques per al curs 2006-2007 per a l’obtenció del Certificat de Cicle Elemental i del Certificat d’Aptitud del Cicle Superior, primer nivell, de les ensenyances oficials d’idiomes per règim d’ensenyança lliure. [2006/14398]
 

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. Modalitat A, B. [2006/14324]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 d’octubre del 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria del concurs d’ajudes a projectes de formació del professorat en centres docents privats concertats i de titularitat municipal d’educació preescolar o d’ensenyaments escolars de la Comunitat Valenciana. [2006/F14301]

Concurs de l’expedient CVE.06.CAE.01. Tripulació, docència i manteniment preventiu i correctiu, si és el cas, del Barco Escola “Tirant Pimer de la Generalitat durant l’any 2007.[2006/14332]

Adjudicació de l’expedient núm. CNMY06/AI00D/81. Contractació de l’assistència tècnica per a l’administració de Servidors de la Xarxa Corporativa de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/14303]

DOGV núm. 5406. Dimecres, 13 de desembre de 2006

DOGV núm. 5407. Dijous, 14 de desembre de 2006

DOGV núm. 5408. Divendres, 15 de desembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública la decisió del jurat del VI Premi de les Arts Plàstiques de la Generalitat. [2006/14397]

DOGV núm. 5409. Dilluns, 18 de desembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs número DGD.06.SE.04. Servici de restauració (catering) per als participants de l’Escola de la Mar de Burriana en la Campanya d’Activitats Nàutiques de la Generalitat «A la Mar 2007».

DOGV núm. 5410. Dimarts, 19 de desembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 de novembre de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l’obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial. [2006/F14658]

DECRET 185/2006, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es crea un institut d’Educació Secundària a Guadassuar, per transformació de la Secció d’Educació Secundària existent. [2006/14726]

DECRET 186/2006, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es crea un Institut d’Educació Secundària a Alcásser, per transformació de la Secció d’Educació Secundària existent. [2006/14737]

DECRET 187/2006, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es crea un Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària a Sant Vicent del Raspeig, per desglossament del Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària Bec de l’Àguila, de la mateixa localitat. [2006/14723]

DOGV núm. 5411. Dimecres, 20 de desembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 17 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, que modifica l’Orde de 10 de maig de 2004, per la qual es regulen les proves de maduresa per a accedir a les ensenyances esportives a la Comunitat Valenciana. [2006/F14774]

DOGV núm. 5412. Dijous, 21 de desembre de 2006

DOGV núm. 4513. Divendres, 22 de desembre de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2006, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià. [2006/14908]

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2006, de la direcció general d’Ensenyament, per la qual es convoquen les proves de maduresa per a accedir a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i a les for-macions esportives de nivell I i de nivell III. [2006/14971]

Resolució de 4 de desembre de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu número 2/000929/2006 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2006/F14907]

   
 

BOE Desembre 2006

   
  BOE 295 de 11/12/2006

Resolución de 14 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunitat de Valencia para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco, para la puesta en marcha del Programa «Internet en el Aula».

BOE 297 de 13/12/2006

Orden ECI/3789/2006, de 29 de noviembre, por la que se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos de funcionarios docentes en el exterior.

BOE 299 de 15/12/2006

LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

BOE 300 de 16/12/2006

Orden ECI/3832/2006, de 30 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consellería de Cultura, y Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el proceso selectivo convocado por Orden de 14 de abril de 2005.