Desembre 2005

 
  DOGV núm. 5.147. Dijous, 1 de desembre de 2005

ORDRE de 14 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l’adquisició de llibres de text per a l’alumnat que cursa l’Educació Primària i el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2006-2007. [2005/13244] 

DOGV núm. 5.148. Divendres, 2 de desembre de 2005

DOGV núm. 5149. Dilluns, 5 de desembre de 2005

DOGV núm. 5150. Dimecres, 7 de desembre de 2005 

DECRET 189/2005, de 2 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la Junta Qualificadora de Documents Administratius i el procediment de valoració, conservació i eliminació del patrimoni documental dels arxius públics. [2005/13522] 

CORRECCIÓ d’errades a la Resolució d’11 de novembre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2005 de la Comunitat Valenciana a l’Educació Vial. [2005/X13437] 

DOGV núm. 5151. Divendres, 9 de desembre de 2005

ORDRE de 25 de novembre del 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula la notificació de les incidències que alteren la convivència escolar, emmarcada dins del Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència als centres escolars de la Comunitat Valenciana (PREVI). [2005/X13382] 

RESOLUCIÓ conjunta d’1 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es resol la convocatòria del concurs públic d’ajudes i subvencions per a la realització de projectes d’educació ambiental per centres docents públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, que impartixen educació preescolar o ensenyances escolars. [2005/X13577] 

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2005, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià. [2005/13573]

Expedient número 2003/008A. Reparació d’estructura (ampliació de crèdit) a l’IES La Nía, d’Aspe (Alacant). [2005/X13243]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana

Expedient número ATRD 113/05. EEI Gregal a Castelló de la Plana.[2005/X13549]

DOGV núm. 5152. Dilluns, 12 de desembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ d’14 de novembre de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda incoar expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció de la Torreta d’Elda (Alacant) i l’establiment de la corresponent normativa protectora. [2005/13576]

DOGV núm. 5.153. Dimarts, 13 de desembre de 2005

DOGV núm. 5.154. Dimecres, 14 de desembre de 05

DOGV núm. 5.155. Dijous, 15 de desembre de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2005, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula la convocatòria per a l’any 2006 de la jubilació anticipada voluntària, conformement a la disposició transitòria novena de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu. [2005/13726]

CORRECCIÓ d’errades a l’Orde de 26 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resolen els expedients de renovació, incorporació i pròrroga de concerts provisionals i de modificació dels concerts educatius amb els centres privats, en tot allò que afecta el centre “Jesús María” de València, codi 46010221 i el “Real Colegio Escuelas Pías” de Gandia (València), codi 46004127. [2005/13779]

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. Modalitat A, B i C. [2005/X13693]

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda incoar expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció de les restes del castell i les muralles de Chelva, i l’establiment de la seua corresponent normativa protectora. [2005/A13692]

 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2005, de la direcció general d’Ensenyament, per la que s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per l’Orde de 10 de juny de 2005, i corresponents al curs acadèmic 2004-2005. [2005/F13740]

DOGV núm. 5.156. Divendres, 16 de desembre de 05

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs número 22/2005. Servici d’edició de llibres de qualificacions. [2005/M13682]

DOGV núm. 5.157. Dilluns, 19 de desembre de 2005

DOGV núm. 5.158. Dimarts, 20 de desembre de 2005

CORRECCIÓ d’errors a l’Orde de 5 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament d’un centre de nova creació d’ensenyaments de música de grau elemental i mitjà denominat “Centre Professional de Música de la Unió Musical d’Alaquàs”, a Alaquàs (València). [2005/X13826]

DOGV núm. 5.159. Dimecres, 21 de desembre 2005

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat Valenciana. [2005/13851] 

DOGV núm. 5.160. Dijous, 22 de desembre de 2005

ORDRE de 10 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució d’un membre del Consell Escolar Valencià. [2005/X13774]

 DECRET 192/2005, de 16 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària a l’Alfàs del Pi, per desglossament del Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària Santísimo Cristo del Buen Acierto, d’esta localitat. [2005/S14053]

DECRET 193/2005, de 16 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un col·legi públic d’Educació Infantil i Primària a Torrevieja. [2005/M14027]

DECRET 194/2005, de 16 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària a Alacant. [2005/S14054]

DECRET 195/2005, de 16 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un col·legi públic d’Educació Infantil i Primària a Vila-real. [2005/X14029]

DECRET 196/2005, de 16 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un col·legi públic d’Educació Infantil i Primària a Castelló de la Plana. [2005/M14055]

DECRET 197/2005, de 16 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un col·legi públic d’Educació Primària a Crevillent, per desglossament del Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària Nuestra Señora de la Esperanza, d’esta localitat.  [2005/S14030]

 DECRET 198/2005, de 16 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un col·legi públic d’Educació Infantil i Primària a l’Eliana, per desglossament del Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària Virgen del Carmen, de la mateixa localitat. [2005/F14056]

DECRET 199/2005, de 16 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un institut d’Educació Secundària a Gata de Gorgos. [2005/M14032]

DECRET 200/2005, de 16 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un Institut d’Educació Secundària a Petrer. [2005/X14034]

DECRET 201/2005, de 16 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un Institut d’Educació Secundària a València (Rascanya). [2005/S14035]

DECRET 202/2005, de 16 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un Institut d’Educació Secundària a Teulada. [2005/X14037]

DECRET 203/2005, de 16 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un institut d’Educació Secundària a València (Ciutat de l’Aprenent). [2005/A14057]

DECRET 204/2005, de 16 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un institut d’Educació Secundària a Redován, per transformació de la Secció d’Educació Secundària existent. [2005/X14058]

DECRET 205/2005, de 16 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un institut d’Educació Secundària a Elx. [2005/X14059]

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2005, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià. [2005/A14020]

Concurs número CNMY05/RE78A/126. Obres de Reforma/Ampliació a 1 unitats d’Educació Infantil + tanca + enjardinament + pavimentació al Col·legi Públic Rosalia Bondía de Pego (A). [2005/X13974]

Adjudicació de contracte d’obres al Centro Canonge Muñoz, d’Utiel. [2005/X13681]

DOGV núm. 5.162. Dilluns, 26 de desembre de 2005

ORDRE de 28 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per al foment i el suport d’activitats culturals organitzades amb motiu de festes populars. [2005/14050]
 

DOGV núm. 5.163. Dimarts, 27 de desembre de 05

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Esport, per la qual es publica l’ampliació de les subvencions concedides a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, en base a l’Ordre de convocatòria de subvencions per al desenvolupament de Plans d’Especialització Esportiva durant l’any 2005. [2005/X13852] 

RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2005/X14217]

Expedient número CNMY05/EN00D/82. Subministrament corresponent a la subscripció durant el curs escolar 2005-2006 al diari “La Verdad” d’Alacant, per a centres d’ensenyament no universitari de la província d’Alacant dependents d’esta Conselleria. [2005/X13767] 

DOGV núm. 5.164. Dimecres, 28 de desembre de 05

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

ACORD de 23 de desembre de 2005, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta Universal d’accionistes de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual es nomena auditor per als exercicis 2005, 2006 i 2007. [2005/X14345] 

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2005, de la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca la constitució de la borsa d’ocupació per a substitucions temporals en llocs de treball del grup B, Fisioterapeutes, en la província de Castelló. [2005/14205] 

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2005, de la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca la constitució de la borsa d’ocupació per a substitucions temporals en llocs de treball del grup B, Fisioterapeutes, en la província de València. [2005/14206] 

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2005, de la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca la constitució de la borsa d’ocupació per a substitucions temporals en llocs de treball del grup B, Fisioterapeutes, en la província d’Alacant. [2005/14207] 

RESOLUCIÓ de 14 de desembre del 2005 de la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca la constitució de la borsa de treball per a substitucions temporals en llocs de treball del grup E, subalterns, en la província de Castelló. [2005/14208] 

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2005, de la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es convoca la constitució de la borsa de treball per a substitucions temporals en llocs de treball del grup E, subalterns, en la província d’Alacant. [2005/S14209]

RESOLUCIÓ de 14 de desembre del 2005 de la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es convoca la constitució de la borsa de treball per a substitucions temporals en llocs de treball del grup E, subalterns, en la província de València. [2005/14210]

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2005, de la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca la constitució de la borsa d’ocupació per a substitucions temporals en llocs de treball del grup C, Educadors d’Educació Especial, en la província de Castelló. [2005/14211] 

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2005, de la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca la constitució de la borsa d’ocupació per a substitucions temporals en llocs de treball del grup C, Educadors d’Educació Especial, en la província d’Alacant. [2005/14212] 

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2005, de la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca la constitució de la borsa d’ocupació per a substitucions temporals en llocs de treball del grup C, Educadors d’Educació Especial, en la província de València. [2005/14213]

RESOLUCIÓ de 14 de desembre del 2005, de la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca la constitució de la borsa d’ocupació per a substitucions temporals en llocs de treball del grup C, Educadors d’Escola Infantil, en la província de Castelló. [2005/14214]

RESOLUCIÓ de 14 de desembre del 2005, de la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca la constitució de la borsa d’ocupació per a substitucions temporals en llocs de treball del grup C, Educadors d’Escola Infantil, en la província de València. [2005/14215]

RESOLUCIÓ de 14 de desembre del 2005, de la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca la constitució de la borsa d’ocupació per a substitucions temporals en llocs de treball del grup C, Educadors d’Escola Infantil, en la província d’Alacant. [2005/14216] 

ORDRE de 3 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza, amb caràcter temporal, el centre docent britànic a Espanya de nova creació denominat “Firs Independent Primary School”, a Xàbia (Alacant). [2005/X13772]

ORDRE d’11 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament d’un centre elemental de dansa, denominat “Òpera” a Ontinyent (València). [2005/X13778]

ORDRE de 24 d’octubre 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per ampliació d’unitats a l’Escola d’Educació Infantil Municipal de primer cicle a la Pobla de Vallbona (València). [2005/X13773] 

ORDRE de 10 de novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Secundària Obligatòria i es modifica l’autorització dels altres nivells educatius al centre docent privat “Rivas Luna”, de l’Eliana (València). [2005/X13776] 

– Resolució de 3 de novembre de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana per la qual es sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de l’entorn de protecció del Castell de Benaguasil (València) i determinació de normativa protectora d’este. [2005/13975]

- Resolució de 26 d’octubre de 2005 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana per la qual es sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de l’entorn de protecció del recinte murallat de Benaguasil (València) i determinació de normativa protectora d’este. [2005/13976] 

DOGV núm. 5.165. Dijous, 29 de desembre de 2005

CORRECCIÓ d’errors de la resolució de 12 de desembre de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat Valenciana. [2005/14449] 

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 de novembre de 2005 (DOGV 5.138, de 18 de novembre de 2005), de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resol la convocatòria extraordinària d’autorització dels centres i programes de Compensació Educativa dels diversos nivells educatius obligatoris per al curs 2005-2006. [2005/F14432] 

ORDRE de 13 de desembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2006. [2005/X14392] 

DOGV núm. 5.166. Divendres, 30 de desembre de 05

LLEI 15/2005, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Pressupostos de La Generalitat per a l’exercici 2006. [2005/14572] 

ORDRE de 21 de desembre de 2005, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es determina el Programa de Formació Professional Ocupacional a càrrec del Pla Nacional de Formació i Inserció Professional, i es regulen i convoquen subvencions per a l’exercici de 2006. [2005/14532] 

DOGV núm. 5.167. Dissabte, 31 de desembre de 2005

LLEI 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. [2005/14692]