Desembre 2004

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGV núm. 4895. Dimecres, 1 de desembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 12 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l’adquisició de llibres de text per a l’alumnat que cursa l’Educació Primària i el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2005-2006. [2004/X12142]

DOGV núm. 4896. Dijous, 2 de desembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2004, de la Sotssecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa la publicació de l’acord de comanda de gestió celebrat entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i la Conselleria de Territori i Habitatge de la Generalitat Valenciana. [2004/X12328]

Concurs número CNMY05/AB15S/1. Servici de neteja dels diverses edificis on se ubiquen els servicis centrals de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2004/X12395]

DOGV núm. 4897. Divendres, 3 de desembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 17 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià. [2004/X12437]

ORDRE de 19 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució d’un membre del Consell Escolar Valencià. [2004/X12435]

ORDRE de 22 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució d’un membre del Consell Escolar Valencià. [2004/X12433]

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 12 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l’adquisició de llibres de text per a l’alumnat que cursa l’Educació Primària i el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2005-2006. [2004/12452]
 

DOGV núm. 4898. Dimarts, 7 de desembre de 2004

Consell de la Generalitat

ACORD de 23 d’abril de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual s’autoritza determinada transferència de crèdits per a despeses de personal, des del capítol 422.30, Ensenyament Secundari i de Règim Especial, als programes 421.10, Direcció i Servicis Generals i 452.10. Arxius i Innovació Tecnològica, per import total de cent setze mil tres-cents seixanta-cinc euros amb trenta-sis cèntims (116.365,36 €). Expedient 09.008/04-034. [2004/X12294]

ACORD d’11 de juny de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual s’autoritza determinada transferència de crèdit del capítol 2 de diversos programes al 3 del 421.10, Direcció i Servicis Generals, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per import de tres-cents setanta-quatre mil cinc-cents vuitanta-un euros amb noranta cèntims (374.581,90 €). Expedient 09.011/04-068. [2004/Q12335]

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2004, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’autoritza determinat ajust de crèdit en l’annex de transferències corrents del programa 422.20, Ensenyament Primari, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per import d’un milió d’euros (1.000.000 €). Exp. 09.012/04-069. [2004/Q12241]

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2004, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’autoritza determinada transferència de crèdit, del capítol I dels programes 421.10, Direcció i Servicis Generals i 422.20, Ensenyament Primari, al mateix capítol dels programes 421.40, Administració Educativa i Cultural, i 452.20, Arxius i Innovació Tecnològica, per import en global de quaranta-vuit mil nou-cents vuitanta-sis euros amb noranta cèntims (48.986,90 €). Exp. 09.009/04– 067. [2004/A12269]

DOGV núm. 4899. Dijous, 9 de desembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs número CNMY04/RE78A/128. Obres de modificació de la instal·lació de climatització de la biblioteca pública José Martínez Ruiz, Azorín, d’Alacant. [2004/12566]

DOGV núm. 4900. Divendres, 10 de desembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual nomena la comissió de valoració de mèrits del concurs de trasllats per a la provisió de places vacants en la inspecció d’educació. [2004/X12484]

RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual nomenen les comissions dictaminadores que han de valorar els mèrits del concurs de trasllats per a funcionaris docents dels cossos de professors d’ensenyament secundari, professors tècnics de formació professional i dels cossos que impartixen els ensenyaments artístics i d’idiomes. [2004/X12485]

ORDRE de 3 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en els nivells d’Educació Infantil, primer cicle, Batxillerat i Educació Especial (suport a la integració) al centre docent privat Gençana, de Godella (València). [2004/12080]

ORDRE de 4 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual s’autoritza l’ampliació d’ensenyaments en els graus Elemental i Mitjà al Centre Professional de Música Instituto Musical Giner de València. [2004/X12038]

ORDRE de 5 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament d’un centre de nova creació d’ensenyaments de música de grau elemental i mitjà denominat Centre Professional de Música de la Unió Musical d’Alaquàs a Alaquàs (València). [2004/12079]

ORDRE de 5 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització d’obertura i funcionament per als ensenyaments que s’especifiquen en l’annex a diversos centres docents privats. [2004/12083]

ORDRE de 5 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat el Pati, a Novelda (Alacant). [2004/X12010]

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 30 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització a diversos centres docents privats, en els nivells educatius que s’especifiquen en l’annex. [2004/F12579]

ORDRE de 3 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Comarcal de Burjassot. [2004/X11953]

ORDRE de 3 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària núm. 3 de la Vall d’Uixó. [2004/X11954]

ORDRE de 3 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària núm. 2 de Paterna. [2004/X11957]

ORDRE de 3 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària d’Albal. [2004/X11970]

ORDRE de 3 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària de Massanassa. [2004/X11971]

ORDRE de 3 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Instituto de Educación Secundaria de Monforte del Cid. [2004/X11972]

ORDRE de 3 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària de Montserrat. [2004/X11973]

ORDRE de 3 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària núm. 4. de Sant Vicent del Raspeig. [2004/X12012]

ORDRE de 3 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària núm. 4 de Torrent. [2004/X12037]

ORDRE de 3 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Professor Broch i Llop i cessen determinades ensenyances en l’Institut d’Educació Secundària Miralcamp, estos dos de Vila-real. [2004/F12195]

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per l’Orde de 28 de maig de 2004, i corresponents al curs acadèmic 2003-2004. [2004/A12564

DOGV núm. 4901. Dilluns, 13 de desembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 263/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara bé d’interés cultural, amb la categoria de monument, l’església parroquial de l’Assumpció de la Mare de Déu de Vallibona (Castelló). [2004/X12626]

DOGV núm. 4902. Dimarts, 14 de desembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 274/2004, de 10 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2004/X12661]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport / Diputació Provincial de Castelló

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial de Castelló, per la qual es resol definitivament l’ampliació del Pla d’inversions corresponent a l’addenda del Conveni de col·laboració per a l’execució d’instal·lacions esportives entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i València. [2004/X12559]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs número CNMY04/TV018/144. Obres de manteniment i pintura de façanes de l’edifici de la Biblioteca Pública Valenciana a València. [2004/X12656]

DOGV núm. 4903. Dimecres, 15 de desembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d'errades de la Ordre de 31 de maig de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la microfilmació i digitalització de la documentació histórica dels arxius municipals de la comunitat Valenciana. [2004/12790]

DECRET 272/2004, de 10 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un col·legi públic d’Educació Infantil i Primària a València. [2004/X12758]

DOGV núm. 4904. Dijous, 16 de desembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades l’escolarització als centres d’Educació Infantil, primer cicle, de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2004/2005. [2004/F12570]

Concurs número CNMY04/AI00D/123. Treballs de consultoria i assistència per a la redacció del projecte i direcció de les obres d’adequació, ampliació a 21 cicles formatius + cafeteria + habitatge a l’IES Batoi d’Alcoi (Alacant). [2004/X12565]

DOGV núm. 4905. Divendres, 17 de desembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 273/2004, de 10 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara bé d‘interés cultural el conjunt històric de Jérica. [2004/12882]

ORDRE de 18 d’octubre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza el canvi de la denominació específica de l’Institut d’Educació Secundària Padre Eduardo Vitoria d’Alcoi per la de Pare Vitòria. [2004/X12454]

ORDRE de 25 d’octubre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de les Llomes a l’Institut d’Educació Secundària núm. 14 d’Alacant. [2004/X12455]

ORDRE de 25 d’octubre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Serpis a l’Institut d’Educació Secundària núm. 42 de València. [2004/X12453]

RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2004, del director general d’Ensenyament, per la qual s’autoritza la renovació de les entitats vinculades al Centre Específic d’Educació a Distància. [2004/A12446]

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2004, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es crea un registre auxiliar. [2004/X12224]

– Subhastes número 2003/016. Instal·lació elèctrica de baixa tensió al CP Gómez Navarro, de Novelda. [2004/X12432]

– Subhastes número 2004/021. Instal·lació d’ascensor i reparació tanca al CP Trenc d’Alba, de Xàbia. [2004/X12482]

– Resolució de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport a València, per la qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres. [2004/X12561]

– Resolució de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport a València, per la qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres. [2004/X12562]

– Resolució de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport a València, per la qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres. [2004/X12563]

DOGV núm. 4906. Dilluns, 20 de desembre de 2004
DOGV núm. 4.907. Dimarts, 21 de desembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errors del Decret 220/2004, de 8 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea un col·legi públic d’Educació Infantil i Primària al Campello. [2004/12951]

Concurs número CNMY04/RE78A/147. Treballs de consultoria i assistència per a la redacció del projecte i direcció de les obres de Reposició 2I (+ 1 Aula I) + 4P (+ 2 Aules P) + Joc de pilota valenciana + Menjador (50 1t) en el Col·legi Públic Mestral, a Benidoleig (Alacant). [2004/F12948]

DOGV núm. 4.908. Dimecres, 22 de desembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ d’7 de desembre de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. Modalitat A, B y C. [2004/13040]

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2004, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu i llenguatge als mitjans de comunicació. [2004/F12950]

DOGV número 4909, Dijous, 23 de desembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport 

ORDRE de 14 de desembre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es publiquen les unitats del Primer Cicle de l'Educació Secundària Obligatòria previstes en la planificació educativa en els instituts i seccions d'Educació Secundària. [2004/X13122]

DOGV núm. 4910. Divendres, 24 de desembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifiquen les plantilles de diversos centres de secundària, del cos de mestres al cos de professors de secundària. [2004/X12952]

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2004, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula la convocatòria per a l’any 2005 de la jubilació anticipada voluntària, conformement a la disposició transitòria novena de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu. [2004/X13118]

ORDRE de 26 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la millora de mobiliari de les biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana. [2004/13076]

ORDRE de 3 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Instituto de Educación Secundaria Playa Flamenca d’Orihuela. [2004/X12953]

DOGV núm. 4911. Dilluns, 27 de desembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 14 de desembre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es publiquen les unitats del Primer Cicle de l’Educació Secundària Obligatòria previstes en la planificació educativa en els instituts i seccions d’Educació Secundària. [2004/X13304]

ORDRE de 2 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen les ajudes de les accions descentralitzades de la segona fase del Programa Sòcrates de la Unió Europea. [2004/X13090]

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2004, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: correcció de textos. [2004/X13283]

Correcció d’errors en l’anunci referit a la licitació, per subhasta, de l’obra «Instal·lació elèctrica de baixa tensió en el CP Gómez Navarro, de Novelda» (Exp.2003/016). [2004/13287]

DOGV núm. 4912. Dimarts, 28 de desembre de 2004
DOGV núm. 4913. Dimecres, 29 de desembre de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE 21 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el procés final d’adscripció dels funcionaris del cos de mestres als llocs de treball del primer cicle de secundària obligatòria en instituts d’educació secundària. [2004/X13478]

ORDRE de 21 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es creen, amplien i suprimixen llocs de treball docent, per a ser ocupats per funcionaris del cos de mestres en els instituts i seccions que incorporen el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria. [2004/13481]

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca procediment d’adscripció als llocs de treball del primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria en instituts i seccions d’Educació Secundària, per a funcionaris del Cos de Mestres. [2004/M13303]

ORDRE de 13 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d’ensenyances musicals de grau elemental i/o mitjà durant l’exercici 2005. [2004/F13401]

ORDRE de 13 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre, per a l’exercici 2005. [2004/F13402]

ORDRE de 13 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2005. [2004/F13403]

ORDRE de 13 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenrotllen la formació de persones adultes a la comunitat valenciana durant l’exercici 2005. [2004/F13404]

DOGV núm. 4914. Dijous, 30 de desembre de 2004
DOGV núm. 4915. Divendres, 31 de desembre de 2004