Agost  2006

 
  DOGV núm. 5315. Dimarts, 1 d’agost de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Esport, per la qual es publiquen les subvencions concedides en base a l’Ordre de 23 de febrer de 2006, per la qual es convoquen subvencions per a l’organització d’activitats per a la formació en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport, durant l’any 2006. [2006/8065]

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Esport, per la qual es publiquen les subvencions concedides en base a l’Ordre de 23 de febrer de 2006, per la qual es convoquen subvencions per a l’assistència de tècnics i professionals a activitats de formació en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport, durant l’any 2006. [2006/8066]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. [2006/8069]

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2006, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de set beques per a la restauració de béns mobles en l’àmbit competencial de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià. [2006/9172]

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2006, del director general d’Ensenyament, per la qual es determina l’òrgan competent per a la certificació d’activitats del professorat en centres de dansa que hagen cessat en la seua activitat docent. [2006/F9245]

DOGV núm. 5316. Dimecres, 2 d’agost de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 29 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’amplia el termini de l’autorització temporal dels nivells de Year 7 a Year 9 i s’autoritza tembé temporalment el nivell de Year 10, al centre docent britànic a Espanya “British School of Vila-real”, de Vila-real (Castelló). [2006/8667]
ORDRE de 31 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació de Formació Professional, denominat “INFORMASTER”, a La Vall d’Uixò (Castelló). [2006/8658]

ORDRE de 2 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en els nivells d’Educació Infantil, primer i segon cicles, i es modifica la denominació específica al centre docent privat “San Jorge”, d. [2006/8920]

ORDRE de 6 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Primària, al centre docent privat “Nuestra Señora de Loreto”, de València. [2006/8922]

ORDRE de 9 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “Arco Iris”, a València. [2006/8656]

ORDRE de 9 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat “Yocris”, d’Almàssera (València), per a l’autorització d’una unitat d’Educació Especial (suport a la integració). [2006/8673]

ORDRE de 12 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “Bon Consell”, a Torrent (València). [2006/8685]

ORDRE de 12 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en els nivells d’Educació Infantil, segon cicle, i d’Educació Primària, al centre docent privat “Guía, SL.”, d’Alfafar (València). [2006/8670]

ORDRE de 12 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “El Parotet”, a Catarroja (València). [2006/8671]

ORDRE de 13 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació de Formació Professional denominat “Grupo Galera Academia Estética Integral”, a Alacant. [2006/8672]

ORDRE de 26 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “Eduteca Pipo”, a València. [2006/8669]

ORDRE de 26 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació de Formació Professional, denominat “Gandiestil, SRL”, a Gandia (València). [2006/8665]

ORDRE de 26 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Primària, al centre docent privat “El Armelar”, de Paterna (València). [2006/8660]

ORDRE de 30 de juny del 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que s’acorda l’extinció de l’autorització per cessament d’activitats docents del centre docent privat “Rey Don Jaime”, de Castelló de la Plana.[2006/8915]

– Concurs núm. 12/2006, servici de manteniment de les instal•lacions d’alta tensió en 78 centres de la província d’Alacant. [2006/9015]

– Concurs núm. 13/2006, servici de col•laboració i programació informàtica per a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/9013]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

– Concurs núm. OB 107/06. Contractació d’obres relatives a centres docents. [2006/8584]

– Concurs ATRD 167/06. Contractació d’assistència tècnica relativa a centre docent. [2006/9400]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Adjudicació expedient número PL04/2006. Producció de suports audiovisuals per a la promoció del valencià. [2006/8675]

DOGV núm. 5317. Dijous, 3 d’agost de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 20 de juliol del 2006, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual s’adjudiquen ajudes econòmiques per al desentrollament de la Primera Fase dels Programes de Garantia Social, per a les modalitats d’Iniciació Professional i per a Alumnat amb Necessitats Educatives Especials, convocades per l’Orde de 30 de març de 2006 (DOGV NÚM. 5.260, 17.05.2006). [2006/9024]

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 20 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text per a l’alumnat que cursa tercer i quart curs d’educació secundària obligatòria, complementària de l’orde de 14 de novembre de 2005, per la qual es convoquen ajudes per a l’adquisició de llibres de text per a l’alumnat que cursa l’educació primària i el primer cicle d’educació secundària obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2006/2007, i de modificació de l’orde de 27 de gener de 2006, per la qual es determina el crèdit que ha de finançar estes ajudes. [2006/9345]

Concurs CNMY06/PL55S/78. Obres de restauració de la capella gòtica de l’antic Hospital Municipal de XÀTIVA (V). [2006/8674]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs núm. SG-01/06. Contractació de servici de suport a la gestió de centres educatius. [2006/9354]

DOGV núm. 5.318. Divendres, 4 d’agost de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les federacions de pares i mares d’alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, convocades per l’Orde de 3 d’abril de 2006 (DOGV núm. 5.257 de 12/05/2006). [2006/9411]

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes a les federacions i associacions d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, convocades per l’Orde de 4 d’abril del 2006 (DOGV núm. 5.257, de 12.05.2006). [2006/9407]

Correcció d’errades de l’anunci del concurs públic número 517/2006 “adequació de les instal•lacions contra incendis, elèctriques i de seguretat de l’Hospital Arnau de Vilanova de València”. [2006/9382]

DOGV núm. 5.319. Dilluns, 7 d’agost de 2006

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs número ATRD 166/06. Redacció del Projecte Bàsic i d’Execució, Redacció de Projectes d’Instal•lacions i Estudi de Seguretat i Salut, Direcció d’Obra, Direcció d’Execució d’Obra, Direcció de Projectes d’Instal•lacions i Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció dels Projectes d’Instal•lacions de les Obres de construcció relatiu al centre docent IES Nou Núm. 2 en Alfàs del Pí. [2006/9399]

Expedient número ATRD 142/06. CP Cervantes a Alcàntera del Xúquer (València). Redacció del Projecte Bàsic i d’Execució, Redacció de Projectes d’Instal•lacions i Estudi de Seguretat i Salut, Direcció d’Obra, Direcció d’Execució d’Obra, Direcció de Projectes d’Instal•lacions i Coordinació de Seguretat i Salut relatiu als centres docents. [2006/9487]

DOGV núm. 5320. Dimarts, 8 d’agost de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2006, de la Direcció General d’Arxius i Innovació Tecnològica, per la qual s’adjudiquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d’organització, en servicis de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/9019]

RESOLUCIÓ de 29 de juny del 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’accepta la donació efectuada pel Sr. Pedro Nacher Soler a favor de la Generalitat. [2006/9156]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2006, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es crea el Museu Històric de Sagunt al terme municipal de Sagunt (València). [2006/9326]

RESOLUCIÓ de 14 de juliol del 2006, de les Direccions Generals d’Ensenyament i de Personal, per la que se prorroga la vigència de la Resolució de 6 de juliol del 2005 per la qual s’aproven instruccions per al curs 2006-2007 en matèria d’ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent dels centres específics d’educació especial de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2006/9154]

DOGV núm. 5321. Dimecres, 9 d’agost de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 19 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs oposició per a l’accés al cos de professors d’ensenyament secundari, torn especial, disposició transitòria 15 de la Llei Orgànica d’Educació. [2006/9488]

DOGV núm. 5322. Dijous, 10 d’agost de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 2 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, segon cicle, al centre docent privat “Les Carolines”, de Picassent (València). [2006/8947]

ORDRE de 5 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat “Florida, Centre Ensenyament Secundari-Tècnic Professional”, de Catarroja (València). [2006/8950]

ORDRE de 6 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’Educació Infantil, segon cicle, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat denominat “San Alberto Magno”, de Monforte del Cid (Alacant). [2006/8945]

ORDRE de 27 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, i es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, segon cicle, al centre docent privat “San Antonio”, de Sueca (València). [2006/8941]

ORDRE de 28 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització per a l’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, i es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, segon cicle, al centre docent privat “Lope de Vega”, de Benidorm (Alacant). [2006/8932]

ORDRE de 7 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’acorda l’extinció de l’autorització per cessament d’activitats docents del centre docent privat “Nuestra Señora de la Misericordia”, de València. [2006/8933]

DOGV núm. 5323. Divendres, 11 d’agost de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2006, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es resol el concurs públic convocat per Orde de 10 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (DOGV núm. 5259, de 16.05.2006), per a la concessió d’una beca d’investigació amb la finalitat de completar la catalogació dels fons del Museu de Belles Arts de València, una beca de col•laboració bibliogràfica amb la finalitat de participar en tasques d’organització i informatització de la seua biblioteca, i una beca de col•laboració en didàctica museística, amb la finalitat de participar en tasques de preparació i execució de plans i activitats de didàctica del Museu. [2006/9554]

RESOLUCIÓ de 26 de juliol del 2006, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del concurs públic per a la concessió de beques per a la realització de projectes d’investigació o creació artística a realitzar en l’estranger. [2006/9606]

DOGV núm. 5324. Dilluns, 14 d’agost de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 28 de juny de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Sol y Luna”, de Sant Vicent del Raspeig (Alacant). [2006/8952]

ORDRE de 5 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat “Santa Ana”, de València, per a l’autorització d’una unitat d’Educació Especial (suport a la integració en Educació Primària). [2006/9157]

ORDRE de 6 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Primaria, denominat “El Planet”, a Altea (Alacant). [2006/9160]

ORDRE de 19 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat “Pax”, de València. [2006/9159]
ORDRE de 18 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resolen els expedients de renovació d’Educació Infantil (segon cicle), incorporació, pròrroga i de modificació dels concerts educatius d’Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. [2006/F9641]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Esport, per la qual es publiquen les subvencions concedides en base a l’orde de convocatòria de subvencions destinades a entitats participants en el nivell de “iniciació al rendiment“ dins dels XXIV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. [2006/8818]
RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Esport, per la qual es publiquen les subvencions concedides en base a l’Orde de convocatoria de subvencions destinades als ajuntaments o institucions públiques municipals o supramunicipals que directament organitzen competició municipal o intermunicipal dins dels XXIV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i s’aproven les bases per què es regulen la concessió d’estes. [2006/8820]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2006, del director general d’Esport, per la qual es publiquen les subvencions concedides en base a l’Orde de convocatoria de subvencions destinades a les Universitats de la Comunitat Valenciana que participen en el Campionat Universitari de la Comunitat Valenciana (Lliga CADU). [2006/8819]

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria del concurs d’ajudes econòmiques per a la realització de projectes d’investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2006-2007. [2006/8918]
CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 21 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades als centres docents privats autoritzats per a iimpartir el segon cicle d’educació infantil que no estiguen concertats ni adscrits a un centre d’educació primària per al curs escolar 2006-2007. [2006/9818]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades a l’escolarització als centres d’educació infantil, primer cicle, de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2006-2007. [2006/9819]

DOGV núm. 5325. Dimecres, 16 d’agost de 2006

DOGV núm. 5.326. Dijous, 17 d’agost de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes per a la compra de material homologat per a la conservació de la documentació dels arxius municipals dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana. [2006/9017]

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes per a la millora d’instal•lacions d’arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2006/9018]

DOGV núm. 5.327. Divendres, 18 d’agost de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2006, de la secretària autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es resol el concurs públic convocat per l’Orde de 27 de març de 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per a la concessió de cinc beques de perfeccionament per a restauradors (DOGV núm. 5.255, de 10/05/2006). [2006/9849]

– Concurs CNMY06/AI00D/79. Servici d’assistència tècnica per a l’administració de Bases de Dades Corporatives de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/9652]

– Concurs CNMY04/AI00D/81. Servici d’assistència tècnica per a l’administració de Servidors de la Xàrcia Corporativa de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/9650]

– Resolució de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport a València, per la qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres. [2006/9790]

– Resolució de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport a València, per la qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres. [2006/9791]

– Resolució de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport a València, per la qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres. [2006/9847]

– Resolució de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport a València, per la qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres. [2006/9848]

DOGV núm. 5.328. Dilluns, 21 d’agost de 2006

DOGV núm. 5.329. Dimarts, 22 d’agost de 2006

DOGV núm. 5.330. Dimecres, 23 d’agost de 2006

DOGV núm. 5.331. Dijous, 24 d’agost de 2006

DOGV núm. 5.332. Divendres, 25 d’agost de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Arxius i Innovació Tecnològica, per la qual es declaren desertes les beques de formació de personal tècnic informàtic i de telecomunicacions en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per a l’any 2006. [2006/9647]

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2006, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual convoca proves extraordinàries per a l’obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià, que expedix la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. [2006/9826]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

– Concurs núm. OB 153/06. Execució i redacció d’obres relativa a centre docent. [2006/9957]

– Concurs número ATRD 172/06. Descripció de l’objecte: Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal•lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal•lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu al centre docent CP Verge del Rosario a Massamagrell (València). [2006/9425]

– Concurs número ATCC 42/06. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/9393]

– Concurs número OB 111/06. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/9398]

– Concurs número ATCC 30/06. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/9397]

– Concurs número OB 158/06. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/9395]

– Concurs número C-099/06. Subministrament per a l’equipament de centres docents. [2006/9718]

– Concurs número ATCC 26/06. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centre docent. [2006/9959]

– Concurs número OB 163/06. Execució d’obres relatives a centres docents. [2006/9958]

DOGV núm. 5.333. Dilluns, 28 d’agost de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2006, de la Secretària Autonòmica de Cultura i Política Lingüística per la qual es concedixen les ajudes a les galeries d’art valencianes admeses en ARCO IFEMA/Fira de Madrid, convocades per l’Orde de 25 d’abril 2006 (DOGV núm. 5.270 de 31/05/2006). [2006/9553]

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2006, del director general d’Investigació i Transferència Tecnològica, per la qual es modifica la Resolució d’11 de maig de 2006, per la qual es van concedir les ajudes complementàries per a projectes de I+D+i, per a l’exercici pressupostari de 2006. [2006/9941]

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedeixen Ajudes per a la producció de línies editorials en castellà. [2006/9495]

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2006, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es resol la concessió d’ajudes als museus i col•leccions museogràfiques permanents reconeguts de la Comunitat Valenciana per al seu funcionament i la realització de l’inventari dels seus fons. [2006/9932]

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2006, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es resol la concessió d’ajudes als museus i col•leccions museogràfiques permanents reconeguts de la Comunitat Valenciana per la dotació d’equipament i la restauració de fons. [2006/9931]

DOGV núm. 5.334. Dimarts, 29 d’agost de 2006

DOGV núm. 5.335. Dimecres, 30 d’agost de 2006

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés i accesos al cos de professors d’ensenyament secundari, professor d’escoles oficial d’idiomes, professors de música i arts escèniques, professors d’arts plàstiques i disseny i professors tècnics de formació professional, convocat per orde de 14 d’abril de 2005. [2006/9823]

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de mestres, convocat per orde de 14 d’abril de 2005. [2006/9824]

ORDRE de 21 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’Educació Infantil, primer i segon cicles, denominat “Gent Menuda”, a València. [2006/9638]

ORDRE de 21 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat “Academia Didáctica”, de Castelló de la Plana. [2006/9640]

ORDRE de 24 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “El Rollet”, de Canet d’En Berenguer (València). [2006/9639]

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2006, del director general d’Ensenyament per la qual es transformen els programes municipals d’educació permanent d’adults en centres docents, i s’autoritzen els programes formatius que impartiran estos centres. [2006/9444]

RESOLUCIÓ d’1 d’agost de 2006, de la Direcció General de Ensenyament, que amplia i modifica parcialment la Resolució de 15 de maig de 2006, per la qual es publica la relació de matèries optatives autoritzades i denegades a partir del curs 2006-2007 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d’Educació Secundària Obligatòria. [2006/9648]

DOGV núm. 5.336. Dijous, 31 d’agost de 2006

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades de la resolució de 18 de juliol de 2006, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià i Museus, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes per a la realització d’actuacions arqueològiques i paleontològiques a la Comunitat Valenciana. [2006/9603]