Agost 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGV núm. 5.061. Dilluns, 1 d’agost de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Contracte d’obres IFP Superior Pla del Quint de Mislata. [2005/X8461]

– Informació pública de l’adjudicació de la tanca a l’IES les Alfàbegues de Bétera. [2005/M8460]

– Contracte d’obres en l’IES Barri del Carme de València. [2005/X8459]

– Expedient número 2004/016. Construcció de menjador al CPEE Antonio Sequeros, d’Orihuela (Alacant). [2005/M8463]

DOGV núm. 5062. Dimarts, 2 d’agost de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2005, de la Direccions Generals d’Ensenyament, i de Personal, per la qual es regula l’organització i el funcionament de les Escoles Oficials d’Idiomes, dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana. [2005/X8855]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’1 de juny de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aproven els programes de garantia social a impartir en instituts d’Educació Secundària i en centres públics específics d’Educació Especial, per al curs 2005/06. [2005/M9006]

DOGV núm. 5063. Dimecres, 3 d’agost de 2005

DOGV núm. 5064. Dijous, 4 d’agost de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓN de 29 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declara deserta la Convocatòria 35/2005. [2005/M8971]

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declara deserta la Convocatòria 42/2005. [2005/M8972]

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2005 de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritzen els centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats subvencionats amb fons públics que impartixen ensenyances d’Educació Infantil (2 Cicle), Primària i Secundària per al curs 2005-2006. [2005/X8854]

ORDRE de 15 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els premis Josep Renau d’Art Digital 2005. [2005/X8714]

ORDRE de 19 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes per a millorar l’equipament de les sales integrades en el Circuit Teatral Valencià. [2005/X8715]

DOGV núm. 5.065. Divendres, 5 d’agost de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 31 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es delimita l’entorn de protecció del castell de Montesa, a Montesa (València), i se n’establix la normativa de protecció. [2005/Q8992]

ORDRE de 31 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es delimita l’entorn de protecció de la torre de Mussa de Benifaió (València) i se n’establix la normativa de protecció. [2005/8993]

DOGV núm. 5.066. Dilluns, 8 d’agost de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de professors d’Ensenyament Secundari, convocat per Orde de 9 d’abril de 2001, respecte de l’aspirant senyora Margarita García Carrascosa. [2005/X8729]

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2005, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 11/05, de 8 de febrer de 2005 (DOGV núm. 4949, de 18 febrer de 2005). [2005/9206]

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2005, de la direcció general d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades als centres privats autoritzats per a impartir Educació Infantil de Segon Cicle que no disposen d’Educació Primària, per al curs escolar 2005/2006. [2005/9002]

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2005, de la direcció general d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades a l’escolarització als centres d’Educació Infantil, Primer Cicle, de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2005/2006. [2005/8997]

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2005, de la direcció general d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre per a l’exercici 2005. [2005/8994]

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2005, de la secretària autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual s’adjudica una beca de col·laboració bibliogràfica vacant com a conseqüència d’una renúncia. [2005/9179]

DOGV núm. 5.067. Dimarts, 9 d’agost de 2005

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 111/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, tècnic superior de Prevenció de Riscos Laborals/cap de Sector i A/B, tècnic de Prevenció de Riscos Laborals/cap de Sector. [2005/9284]

DOGV núm. 5.068. Dimecres, 10 d’agost de 2005

DOGV núm. 5.069. Dijous, 11 d’agost de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 26 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resolen els expedients de renovació, incorporació y pròrroga de concerts provisionals i de modificació dels concerts educatius amb els centres privats. [2005/9425]

DOGV núm. 5.070. Divendres, 12 d’agost de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport / Conselleria de Territori i Habitatge

ORDRE conjunta de 24 de juny del 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoquen ajudes i subvencions per a la realització de projectes d’educació ambiental per centres docents públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, que impartixen educació preescolar o ensenyances escolars. [2005/9353]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ACORD de 22 d’abril de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual s’autoritza transferir crèdits des del capítol 2 de diversos programes gestionats per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència al capítol 3 del programa 421,10, Direcció i Servicis Generals d’esta mateixa conselleria, per import d’un milió dos-cents seixanta-cinc mil euros amb quaranta-vuit cèntims (1.265.000,48. Exp. 09.005/05-018. [2005/9153]

ACORD de 22 d’abril de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual s’autoritza determinada transferència de crèdit des del capítol 8 als capítols 4 i 7, del programa 457.10, Foment de l’Activitat Esportiva, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per import de sis-cents dos mil euros (602.000 €). Exp. 09.011/05– 040. [2005/9155]

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2005, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’autoritza determinada generació de crèdit en el capítol 2 del programa 454.10, Promoció Cultural, Museus i Belles Arts, de la Conselleria de Cultura, Educació i esport, per import de dos-cents vuitanta-tres mil sis-cents cinquanta-dos euros. (283.652 €) Exp. 09.001/05-009. [2005/X8881]

ORDRE de 26 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els XXIV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per a xiquets i jóvens en edat escolar, i s’aproven les bases per les quals es regiran estos. [2005/9424]

Concurs núm. 12/2005. Servici de vigilància de l’IES El Cabanyal de València. [2005/9386]

DOGV núm. 5.071. Dimarts, 16 d’agost de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

- Expedient número 2005/051. Renovació total instal·lació elèctrica al CP Eloy Coloma, de Xixona (Alacant). [2005/X8716]

- Expedient número 2005/052. Reparació de gimnàs al CP Hispanitat, d’Orba (Alacant). [2005/X8717]

DOGV núm. 5.072. Dimecres, 17 d’agost de 2005

DOGV núm. 5.073. Dijous, 18 d’agost de 2005

DOGV núm. 5.074. Divendres, 19 d’agost de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Muntatge, arrendament i desmuntatge de mòduls prefabricats amb destí a diversos Centres d’Educació de la Comunitat València. [2005/9634]

DOGV núm. 5075. Dilluns, 22 d’agost de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs número CNMY05/RE78A/83. Construcció de l’Institut d’Educació Secundària núm. 5 (24 Us. Secundària Obligatòria + 8 Us. Batxillerat + menjador + vivenda), a Torrevieja (Alacant). [2005/9649]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

– Concurs número ATRD 103/2005. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut i direcció dels projectes d’instal·lacions de les obres de construcció relatiu al centre docent: CEIP Pare Melcior a Benissa (Alacant). [2005/Q8942]

– Concurs números ATCC 09/2005 i ATCC 10/2005. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat d’obra relativa a centres docents. [2005/S8933]

– Concurs números OB 30/2005 i OB 31/2005. Execució d’obres relatives a centres docents. [2005/S8934]

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació / Conselleria de Cultura, Educació i Esport

- Expedient número 56/2005. Substitució fusteria interior i instal·lació calefacció al CEIP Concepción Arenal de Vila-real. [2005/9470].
- Expedient número 4/2005. Adjudicació del servici de gravació informàtica dels expedients de sol·licitud de beques. [2005/9476]

DOGV núm. 5076. Dimarts, 23 d’agost de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 12 d’agost del 2005, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen ajudes econòmiques per al desentrollament de la primera fase dels programes de garantia social, per a les modalitats d’iniciació professional i per a alumnat amb necessitats educatives especials, convocades per l’orde de 2 de juny de 2005 (DOGV núm. 5.035, de 24.06.2005). [2005/9685]

RESOLUCIÓ de 12 d’agost de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aproven nous programes de garantia social a impartir en instituts d’Educació Secundària i en centres públics específics d’Educació Especial, per al curs 2005/2006. [2005/9703]

DOGV núm. 5.077. Dimecres, 24 d’agost de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de professors d’Ensenyament Secundari, convocat per Orde de 10 d’abril de 2000, respecte de l’aspirant senyora María Dolores Dauden Vicente. [2005/8725]

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de professors tècnics de Formació Professional, convocat per Orde de 23 d’abril, respecte de la senyora María Dolores Cremades Abad. [2005/8726]

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de professors Secundària, convocat per Orde de 23 dde 2003, respecte de l’aspirant senyor Alejandro Roselló Nadal. [2005/8727]

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2005, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de mestres, convocat per Orde de 23 d’abril de 2003, respecte de l’aspirant senyora Begoña Sulibarria Goitia. [2005/8728]

ORDRE de 24 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat El Rollet, a Canet d’En Berenguer (València). [2005/9243]

ORDRE de 3 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat Academia Almi, de Tavernes de la Valldigna (València). [2005/8711]

ORDRE de 3 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat María de los Ángeles Suárez de Calderón, de Gandia-Grao (València). [2005/8712]

ORDRE de 3 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament per a impartir un cicle formatiu de grau mitjà i es modifica l’autorització per a impartir Educació Especial (suport a la integració) al centre docent privat Esclavas de María, de València. [2005/8713]

ORDRE de 16 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació de Formació Professional denominat I. Inter, a Castelló de la Plana. [2005/9244]

ORDRE de 27 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat Pinokio, de València. [2005/9242]

DOGV núm. 5.078. Dijous, 25 d’agost de 2005

Presidència de la Generalitat

RESOLUCIO de 27 de juliol de 2005, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l’Ajuntament de Villalonga per a la creació d’una Escola d’Educació Infantil de Primer Cicle, denominada La Finestra, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2005/8926]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

– Expedients número 09/04-SE, 01/05-SE y 02/05-SE. Neteja de la Biblioteca Pública de Castelló, Exp.09/04-SE, Neteja de la Biblioteca Pública d’Alacant y de València, Exp. 01/05-SE y pròrroga de vigilància de la Biblioteca Pública de Castelló, Exp. 02/05-SE. [2005/9646]

– Expedient número CNMY04/RE78A/100: Reforma i millores en el IES núm. 31 Conselleria, de València. CNMY05/RE78A/11: Adequació/ampliació 12 SO + 4B + 6CF + cafeteria + vivenda en l’IES Pere Boïl“ de MANISES (València). [2005/9697]

– Adjudicació de l’obra de insonorització a l’IES José Maria Parra d’Alzira. [2005/9705]

– Resolució de 7 de juliol de 2005 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana per la qual es sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la declaració de Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de Monument, a favor del poblat ibèric murallat del Tos Pelat, als termes municipals de Bétera i Moncada (València). [2005/8858]

– Resolució de 7 de juliol de 2005 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana per la qual es sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de lde protecció del castell del Castellar d’Oliva (València) i determinació de normativa protectora d’este. [2005/8859]

– Resolució de 7 de juliol de 2005 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana per la qual es sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de lde protecció del castell de L’Alcalatén de L’Alcora (Castelló) i determinació de normativa protectora d’este. [2005/8860].

- Resolució de 7 de juliol de 2005 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana per la qual es sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de lde protecció del Recinte Murallat de Cocentaina (Alacant) i determinació de normativa protectora d’este. [2005/8861]

DOGV núm. 5.079. Divendres, 26 d’agost de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Resolució de 28 de juliol de 2005 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana per la qual es sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de l’entorn de protecció del Recinte murallat de Pego (Alacant) i determinació de normativa protectora d’este. [2005/9689]

DOGV núm. 5.080. Dilluns, 29 d’agost de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, per la qual es resol la concessió d’ajudes per a la restauració i conservació d’elements del patrimoni etnològic a la Comunitat Valenciana. [2005/9193]

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, per la qual es resol la concessió d’ajudes per a la restauració de campanes i les seues instal·lacions tradicionals a la Comunitat Valenciana. [2005/9204]

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Esport, per la qual es publiquen les subvencions concedides en base a l’Ordre de convocatòria de subvencions destinades a donar suport a les Federacions Esportives de la Comunitat Valenciana amb participació com a Seleccions Autonòmiques, en els Campionats d’Espanya oficials, durant l’any 2005. [2005/9631]

RESOLUCIÓ de 289 de juliol de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, de la conselleria de cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les federacions de pares i mares d’alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, convocades per l’Orde de 14 d’abril de 2005 (DOGV núm. 5.021 de 06/06/2005). [2005/9281]

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de formació de pares i mares d’alumnes, realitzades per les confederacions i federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes de la Comunitat Valenciana, convocades per l’Orde de 15 d’abril de 2005 (DOGV núm. 5.020 de 3 de juny de 2005). [2005/9192]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

– Expedient número C-002/2005. Subministrament per a l’equipament de centres docents. [2005/F9186].

- Expedient número C-001/2005. Subministrament per a l’equipament de centres docents. [2005/F9185]

DOGV núm. 5.081. Dimarts, 30 d’agost de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 24 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament com a Centre Professional de Dansa per a impartir ensenyaments de grau mitjà i grau elemental, al centre autoritzat d’ensenyament de dansa de grau elemental Juan Bautista Cabanilles d’Algemesí (València). [2005/9307]

ORDRE de 24 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat “Nuestra Señora de la Consolación”, de Vila-real (Castelló). [2005/9302]

ORDRE de 24 de maig de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, del centre docent privat concertat “Santísimo Sacramento”, d’Alacant, per canvi de titularitat. [2005/9266]

ORDRE de 13 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament d’un centre de nova creació d’ensenyaments de música de grau elemental denominat “Ateneo Musical” a Cullera (València). [2005/9261]

ORDRE de 14 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat “Inmaculada Concepción”, de Cullera (València). [2005/9262]

ORDRE de 14 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Academia Jardín”, de València. [2005/9296]

ORDRE de 14 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’acorda l’extinció de l’autorització dels centres docents privats que s’indiquen en l’annex, per cessament d’activitats docents o per no haver-les iniciat mai. [2005/9264]

ORDRE de 16 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer i segon cicles, al centre docent privat “Teysa”, de València. [2005/9306]

ORDRE de 16 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “Disney’s Playschool”, a Paterna– El Plantio (València). [2005/9305]

ORDRE de 17 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “La Paloma”, de València. [2005/9304]

ORDRE de 24 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual s’autoritza l’ampliació d’ensenyaments en el grau elemental al Conservatori Professional de música Mestre Feliu, de titularitat de l’Ajuntament de Benicarló (Castelló). [2005/9300]

ORDRE de 29 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “El Parc de la Lluna”, a València. [2005/9303]

ORDRE de 30 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, primer i segon cicles, al centre docent privat “Santa Clara”, de L’Eliana (València). [2005/9268]

ORDRE de 30 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat d’Educació Infantil, primer cicle, “Mami’s & Papi’s”, de La Pobla de Vallbona (València). [2005/9271]

ORDRE de 30 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat “Encarna Landete y Ana Boix”, de L’Alcúdia (València). [2005/9272]

ORDRE de 30 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Primària, al centre docent privat “Nuestra Señora de Loreto”, de València. [2005/9275]

ORDRE de 5 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització en el nivell d’Educació Primària, per ampliació d’una unitat, al centre docent privat “El Armelar”, de Paterna (València). [2005/9274] 

DOGV núm. 5.082. Dimecres, 31 d’agost de 2005

Ajuntament de Sax

Informació pública de l’extracte de la convocatòria per a la provisió d’una plaça de professor d’Educació Permanent d’Adults. [2005/Q9451]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incoa expedient per a la delimitació de l’entorn de protecció de la Torre del Blanc del Morell del Verger (Alacant), la determinació de la seua normativa protectora, i s’obri període d’informació pública. [2005/A9807]

– Resolució de 28 de juliol de 2005 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana per la qual es sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de l’entorn de protecció del Castell de El Toro (Castelló) i determinació de normativa protectora d’este. [2005/9694].

- Resolució de 28 de juliol de 2005 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana per la qual es sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de l’entorn de protecció del Castell de Marinyén de Benifairó de la Valldigna (València) i determinació de normativa protectora d’este. [2005/9696]