Abril 2006

 
  DOGV núm. 5.232. Dilluns, 3 d’abril de 2006

DOGV núm. 5.233. Dimarts, 4 d’abril de 2006

DOGV núm. 5324. Dimecres, 5 d’abril de 2006

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 13 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen procediments selectius d’ingrés i accés als cossos docents de professors d’Ensenyança Secundària, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional i procediment per a l’adquisició de noves especialitats. [2006/X3866] 

ORDRE de 10 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual. [2006/X3568] 

RESOLUCIÓ 30 de març de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2006/X3901] 

DOGV núm. 5235. Dijous, 6 d’abril de 2006

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’adscriuen, a efectes d’escolarització de l’alumnat, centres d’Educació Infantil a centres concertats d’Educació Primària. [2006/X3575] 

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 15 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 2 beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d’organització, en servicis de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/X3731] 

DOGV núm. 5236. Divendres, 7 d’abril de 2006

ORDRE de 27 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació de Formació Professional denominat “Tevian 2”, a València. [2006/3519] 

ORDRE de 27 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat “Sagrada Familia”, d’Alzira (València). [2006/3521] 

ORDRE de 27 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat d’Educació Infantil, primer cicle, “Parc Central Cooperativa Valenciana”, de València. [2006/3522] 

ORDRE de 28 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resol l’expedient de modificació de concert amb el centre docent privat Lope de Vega, de Castelló. [2006/3513] 

ORDRE de 28 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Primària, al centre docent privat “San Pablo-CEU”, de Moncada (València). [2006/3510] 

ORDRE d’1 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització del Centre Elemental de Música Liceo de Música, de València, per canvi de titularitat. [2006/3518] 

ORDRE de 2 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre docent britànic a Espanya denominat “British School Alzira”, d’Alzira (València). [2006/3523] 

ORDRE de 2 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “Globarines”, a Bétera (València). [2006/3511] 

ORDRE de 27 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de set beques per a la restauració de béns mobles (sis de pintura de cavallet i una de paper) en l’àmbit competencial de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià. [2006/F3455] 

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen els Premis de la Generalitat Valenciana per a les activitats de promoció de l’ús del valencià en les falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2006/X3508] 

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional Específica. [2006/3733] 

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les beques de formació de personal tècnic de biblioteques de Formació Professional del Mòdul III de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació en centres i servicis bibliotecaris de la Generalitat Valenciana. [2006/3591] 

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les beques de formació de personal tècnic de biblioteques en centres i servicis bibliotecaris de la Generalitat Valenciana. [2006/X3592] 

Concurs número CNMY06/PL55S/35. Obres de restauració de fatxades sud i est i cartel·les interiors del convent Mares Clarisses, a Vila-real (CS). [2006/S3899] 

Contractes d’obres al Teatre Filmoteca Rialto de València, seu catedral de Sta. Maria i S. Pere de València, Museu de la Taronja a Burriana i Castell Vell de Castelló de la Plana. [2006/X3570]

DOGV núm. 5237. Dilluns, 10 d’abril de 2006

RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l’ordre d’intervenció dels aspirants a totes les proves selectives que se tinguen lloc durant l’any 2006, del conjunt de les administracions públiques valencianes. [2006/X4047]

De conformitat amb l’article 10, apartat 3, del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l’Àmbit d’Aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana, en què estableix que se sortejarà l’ordre d’intervenció dels aspirants a totes les proves selectives que es realitzen durant l’any, s’ha fet el sorteig corresponent, a la Direcció General d’Administració Autonòmica, el 3 d’abril de 2006, i en aquest s’ha determinat que per la lletra “T”, començaran totes la citades proves, seguint l’ordre alfabètic de cognoms. 

ORDRE de 20 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic d’ajudes per a la realització d’activitats complementàries per a l’alumnat escolaritzat en centres específics d’Educació Especial sostinguts amb fons públics. [2006/X4039]

 

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució, de 8 de març de 2006, del director territorial de Cultura, Educació i Esport d’Alacant, per la qual s’estableix el calendari per a l’assignació de llocs escolars a alumnes de centres adscrits i per a l’admissió d’alumnes en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2006-2007. [2006/X4019] 

– Resolució de 9 de gener de 2006, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual es sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de l’entorn de protecció del Castell i de les Muralles de Riba-roja (València) i determinació de normativa protectora d’este. [2006/3587] 

– Resolució de 12 de gener de 2006 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana per la qual es sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de lde protecció de les restes del Castell i les Muralles de Chelva (València) i determinació de normativa protectora d’este. [2006/3588]

– Resolució de 10 de gener de 2006 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual es sotmet a informació pública l’expedient incoat per a la delimitació de l’entorn de protecció de la Torreta d’Elda (Alacant) i determinació de normativa protectora d’este. [2006/X3524] 

DOGV núm. 5238. Dimarts, 11 d’abril de 2006

LLEI ORGÀNICA 1/2006, de 10 d’abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.[2006/4177] 

DOGV núm. 5239. Dimecres, 12 d’abril de 2006

ORDRE de 14 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a les organitzacions sindicals de personal docent no universitari que tenen implantació a la Comunitat Valenciana. [2006/X4104] 

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les beques per a l’estudi de la cultura valenciana. [2006/X4103] 

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional Específica, convocats per Ordre de 7 de febrer de 2006 per als estudiants que han finalitzat els estudis en el curs 2004/2005. [2006/M3900]

DOGV núm. 5240. Dimarts, 18 d’abril de 2006

RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament per la qual s’establix el calendari i el procediment per a la inscripció, admissió i matriculació de l’alumnat en els cicles formatius de grau superior, per al curs 2006/2007. [2006/M4299] 

CORRECCIÓ d’errades a l’Orde de 8 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d’intercanvis escolars entre alumnes dels centres mantinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2006/A4233]

– Resolució de 3 d’abril de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2006/X4341]

– Resolució de 4 d’abril de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2006/X4340]

Concurs número PL20/2006. Realització del treball de camp i del procés de dades d’una enquesta sobre la ciutat de València 2006. [2006/S3734]

DOGV núm. 5.241. Dimecres, 19 d’abril de 2006

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, (CIEGSA)

– Concurs número CAN 01/2006. Subministrament de divers material nàutic per als centres d’activitats nàutiques de Benicàssim, Burriana, València, Moraira, Torrevieja, Peñíscola, Calp, Sagunt, Piles i la Vila Joiosa. [2006/S3808]

– Concurs número CAN 02/2006. Subministrament de divers material nàutic per als centres d’activitats Nàutiques de La Goleta Tirant Primer, Benicàssim, Burriana, València, Moraira, Torrevieja, Peñíscola, Calp, Sagunt, Piles i la Vila Joiosa. [2006/S3811]

DOGV núm. 5.242. Dijous, 20 d’abril de 2006

RESOLUCIÓ de 18 de març de 2006, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es reconeix el Museu d’Art Contemporani Florencio de la Fuente de Requena (València) com a museu de la Comunitat Valenciana. [2006/F4371]

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2006 del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es reconeix la Col·lecció Museogràfica Permanent de l’Ajuntament d’Orpesa (Castelló) com a col·lecció museogràfica permanent de la Comunitat Valenciana. [2006/X4370] 

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2006/2007. [2006/X3903] 

– Subhasta número CNMY06/AB15S/33. Subministrament de folis i diversa papereria impresa per als servicis centrals de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2006/S4020] 

– Concurs núm. 03/2006. Servici d’impressió de títols acadèmics no universitaris. [2006/4300] 

Resolució de la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport a València, per la qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres. [2006/X4194] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana

– Expedient número ATRD 132/05. CP Enric Soler i Godes a Castelló. [2006/X4244]

– Expedient número ATCC 22/05. IES Bernat Sarrià a Benidorm (Alacant). [2006/X4253]

– Expedient número ATCC 19/2005. Assistència tècnica per al control de qualitat per laboratori homologat d’obres relativa al centre docent IES La Marxadella a Torrent (València). [2006/F4249] 

DOGV núm. 5243. Divendres, 21 d’abril de 2006

Correcció d’errades de la Resolució de 20 de març de 2006, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional específica. [2006/X4510]

DOGV núm. 5244. Dilluns, 24 d’abril de 2006

ORDRE de 9 de març de 2006, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es publica la línia pressupostària i es determina el crèdit màxim que ha de finançar la segona fase del Programa de Garantia Social en la modalitat de formació-ocupació, convocat per l’Ordre conjunta de 2 de juny de 2005, de les Conselleries de Cultura, Educació i Esport, i d’Economia, Hisenda i Ocupació (DOGV núm. 5035 de 24 de juny de 2005). [2006/X4575] 

DOGV núm. 5245. Dimarts, 25 d’abril de 2006

RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2006, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l’Ajuntament de Manises, per a la creació d’una escola d’Educació Infantil de primer cicle, denominada Gesmil, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2006/M4115] 

DOGV núm. 5246. Dimecres, 26 d’abril de 2006

ORDRE de 20 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula la implantació i l’organització de la Formació Professional Específica en la modalitat semipresencial o a distància a la Comunitat Valenciana. [2006/4632]

 

ORDRE de 23 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar les activitats de formació de pares i mares d’alumnes realitzades per les confederacions i les federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes de la Comunitat Valenciana. [2006/X4642]

 

ORDRE de 24 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions d’alumnes de centres i programes municipals de Formació de Persones Adultes (FPA) de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. [2006/S4640] 

ORDRE de 27 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a la producció de línies editorials en castellà. [2006/F4634] 

ORDRE de 27 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a la producció editorial en valencià. [2006/X4635] 

ORDRE de 27 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a la producció de llibres de caràcter professional. [2006/Q4637] 

DOGV núm. 5247. Dijous, 27 d’abril de 2006

DOGV núm. 5248. Divendres, 28 d’abril de 2006

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2006, de la direcció general d’Ensenyament, de la fase C corresponent a la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text, per al curs 2005-2006. [2006/F4733] 

Concurs número CNMY06/RE78A/41. Adequació/ampliació a 6l+12P+JPV+COM+VIV en CEIP Germans Ochando a Almassora (Castelló). [2006/M4734] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

– Expedient número ATRD 130/2005. Assistència tècnica, redacció i direcció d’obra relativa al centre docent CP Bonavista a Alaquàs. [2006/F4468]

– Expedient número ATCC 24/05. CP Nou a Sant Vicent del Raspeig. [2006/X4487]