Abril 2005

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGV núm. 4977. Dilluns, 4 d’abril de 2005

DOGV núm. 4978. Dimarts, 5 d’abril de 2005

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’adscriuen, a l’efecte de l’escolarització de l’alumnat, centres d’educació infantil a centres concertats d’educació primària. [2005/X3323]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Subhasta número 25/2004. Reforma lavabos i substitució de fusteria al centre José Romeu de Sagunt. [2005/X3291] 

DOGV núm. 4979. Dimecres, 6 d’abril de 2005

ORDRE de 30 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, del centre docent privat concertat Engeba, de València, per canvi de titularitat. [2005/2917] 

ORDRE de 30 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Secundària etapa Obligatòria i es modifica l’autorització del nivell d’Educació Infantil, segon cicle, al centre docent privat La Salle, de l’Alcora (Castelló). [2005/X2918] 

ORDRE de 30 de novembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització d’obertura i funcionament per als ensenyaments que s’especifiquen en l’annex a diversos centres docents privats. [2005/X2921] 

ORDRE de 21 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament per als ensenyaments que s’especifiquen en l’annex a diversos centres docents privats. [2005/X2919] 

ORDRE de 21 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, del centre docent privat concertat San Cristóbal II, de Castelló de la Plana, per canvi de titularitat. [2005/X2922] 

ORDRE de 21 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat Parc Central, Cooperativa Valenciana, a València. [2005/M2920] 

ORDRE de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en els nivells d’Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, al centre docent privat San Pablo-CEU, de Moncada (València). [2005/A2813] 

ORDRE de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat Sambori, a València. [2005/Q2815] 

ORDRE de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat “APADIS”, de Villena (Alacant). [2005/X2807]

ORDRE de 5 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza el centre docent britànic a Espanya de nova creació denominat Elian’s British School, a la Nucia (Alacant). [2005/X2808] 

ORDRE de 7 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat Madre Sacramento, de Torrent (València). [2005/X2809] 

ORDRE de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització per a impartir cicles formatius al centre docent privat San Vicente de Paúl, d’Alcoi (Alacant). [2005/X2810] 

ORDRE de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització, en el nivell d’Educació Infantil, primer cicle, al centre docent privat Campanilla, de Riba-roja de Túria (València). [2005/X2812] 

DOGV núm. 4980. Dijous, 7 d’abril de 2005 

Correcció d’errades a l’anunci de subhasta, procediment obert, de la reforma de lavabos i substitució de la fusteria en el centre José Romeu de Sagunt. [2005/X3571] 

DOGV núm. 4981. Divendres, 8 d’abril de 2005 

RESOLUCIÓ d’11 de febrer de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es fa pública la relació d’activitats proposades per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, autoritzades per esta Direcció General. [2005/X3004]

DOGV núm. 4982. Dilluns, 11 d’abril de 2005

DOGV núm. 4983. Dimarts, 12 d’abril de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 70/2005, de 8 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de la Generalitat, per a l’any 2005. [2005/X3792]

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es fa pública la relació de cursos homologats de formació contínua, corresponents a les organitzacions sindicals signants del 3r Acord de Formació Contínua en les Administracions Públiques. [2005/X3709]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2005, de la Secretaria Autonòmica d’Esport de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’elabora la llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana de l’any 2005, corresponent a resultats de l’any 2004. [2005/A3678]

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2005, de la direcció general d’Ensenyament, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional Específica. [2005/X3738]

Concurs núm. 05/2005. Servici de neteja del Complex Educatiu de Cheste. [2005/X3759] 

DOGV núm. 4984. Dimecres, 13 d’abril de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 4 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual concedix una ajuda als estudiants que han obtingut Premi Extraordinari de Batxillerat corresponent al curs 2003-2004. [2005/X3258]

ORDRE de 14 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’implanten ensenyances a les escoles d’Art i Superiors de Disseny. [2005/X3259]

ORDRE de 10 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca el V Premi de les Arts Plàstiques de la Generalitat Valenciana. [2005/X3785]

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es designen els membres del jurat de la cinquena edició del Premi de les Arts Plàstiques de la Generalitat Valenciana. [2005/A3786]

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les beques de formació de personal tècnic de biblioteques de Formació Professional del Mòdul III de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació en centres i servicis bibliotecaris de la Generalitat Valenciana. [2005/F3636]

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les beques de formació de personal tècnic de biblioteques en centres i servicis bibliotecaris de la Generalitat Valenciana. [2005/A3637]

Resolució de la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport a València, per la qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres. [2005/X3162] 

DOGV núm. 4985. Dijous, 14 d’abril de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen educació secundària. [2005/X3780]

ORDRE de 29 de març de 2005, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l’escolarització als centres d’Educació Infantil Primer Cicle de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2005/2006. [2005/X3818]

ORDRE de 29 de març de 2005, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre, per a l’exercici 2005. [2005/3819]

ORDRE de 29 de març de 2005, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a centres privats autoritzats per a impartir Educació Infantil de segon cicle, que no disposen d’Educació Primària per al curs escolar 2005-2006. [2005/X3820]

ORDRE de 14 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Torrellano a l’Institut d’Educació Secundària núm. 14 d’Elx. [2005/X3251]

ORDRE de 14 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica del Pla a l’Institut d’Educació Secundària núm. 19 d’Alacant. [2005/X3252]

ORDRE de 14 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Joanot Martorell a l’Institut d’Educació Secundària núm. 10 d’Elx. [2005/X3253]

ORDRE de 14 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de Bovalar a l’Institut d’Educació Secundària núm. 10 de Castelló de la Plana. [2005/X3254]

ORDRE de 14 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de l’Om a l’Institut d’Educació Secundària de Picassent. [2005/X3255]

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2005 del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es reconeix l’Ecomuseu d’Aras de los Olmos (València) com a col·lecció museogràfica permanent de la Comunitat Valenciana. [2005/X3257]

Concurs núm. 04/2005. Servici de gravació informàtica dels expedients de sol·licituds de beques. [2005/X3809] 

DOGV núm. 4986. Divendres, 15 d’abril de 2005

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 22 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el procediment per a la implantació de sistemes de gestió de qualitat als centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana. [2005/X3903]

RESOLUCIÓ de 2 març de 2005, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual nomena els components del Comité Valencià de Disciplina Esportiva. [2005/X3784]

ORDRE de 30 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a l’organització d’activitats per a la formació en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport durant l’any 2005. [2005/3904]

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional Específica, convocats per Orde de 31 de gener del 2005 per als estudiants que han finalitzat els estudis en el curs 2003/2004. [2005/M3873]

Adjudicació d’un contracte d’obres. [2005/X3760]

DOGV núm. 4987. Dilluns, 18 d’abril de 2005 

DOGV núm. 4988. Dimarts, 19 d’abril de 2005 

DOGV núm. 4989. Dimecres, 20 d’abril de 2005 

DOGV núm. 4990. Dijous, 21 d’abril de 2005 

DOGV núm. 4.991. Divendres, 22 d’abril de 2005 

ORDRE de 14 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs oposició per a l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats. [2005/4285] 

ORDRE de 14 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen procediments selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors dOficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. [2005/4284]

DOGV núm. 4992. Dilluns, 25 d’abril de 2005

DOGV núm. 4993. Dimarts, 26 d’abril de 2005

DOGV núm. 4.994. Dimecres, 27 d’abril de 2005

DOGV núm. 4995. Dijous, 28 d’abril de 2005

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 31 de març de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional Específica, convocats per Orde de 31 de gener de 2005 per als estudiants que han finalitzat els estudis en el curs 2003/2004. [2005/X4529] 

– Expedient número PL18/2005. Realització del treball de camp i del procés de dades d’una enquesta general sobre coneixement i ús del valencià 2005. [2005/X4312] 

– Expedient número 2005/02. Servici de manteniment del maquinari i programari per a equips informàtics centrals en l’entorn dels servidors corporatius de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2005/X4448] 

DOGV núm. 4996. Divendres, 29 d’abril de 2005

ORDRE de 7 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs d’ajudes a projectes de formació del professorat en centres docents privats concertats i de titularitat municipal d’educació preescolar o d’ensenyances escolars de la Comunitat Valenciana. [2005/4343] 

ORDRE de 7 d’abril del 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs de selecció de projectes de formació del professorat en centres públics docents d’educació preescolar o d’ensenyances escolars de la Comunitat Valenciana. [2005/4344] 

ORDRE d’11 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a donar suport a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana amb participació com a seleccions autonòmiques, en els campionats d’Espanya oficials, durant l’any 2005. [2005/4345] 

ORDRE de 13 d’abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’establix l’import individual màxim i es determina el crèdit que ha de finançar les ajudes per a l’adquisició de llibres de text per a l’alumnat que cursa l’Educació Primària i el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2005-2006, regulades en l’Orde de 12 de novembre de 2004. [2005/A4342] 

ORDRE de 24 de febrer de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana, en aplicació del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana. [2005/X4308]