Del 28 de juny al 31 d'agost de 2004

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGV núm. 4784. Dilluns, 28 de juny de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 3 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’Orde de 3 d’octubre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’anticipa l’aplicació de l’avaluació, la promoció i els requisits per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, regulats per la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació, en el curs acadèmic 2003-2004. [2004/6730] 

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula i es convoca el concurs d’adjudicació de destinació provisional per al curs 2004/2005 dels funcionaris del cos de mestres en la Comunitat Valenciana sense destinació definitiva. [2004/S6645] 

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre d’1 de desembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a les associacions d’arxivers de la Comunitat Valenciana. [2004/X6603]

DOGV núm. 4.785. Dimarts, 29 de juny de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 102/2004, de 25 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea l’Institut Interuniversitari de Desenrotllament Local entre la Universitat de València i la Universitat Jaume i de Castelló. [2004/X6739]

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2004, de la Direcció General d’Universitats i Investigació, per la qual es prorroguen les beques de perfeccionament de personal investigador de caràcter postdoctoral, adjudicades en convocatòries anteriors. [2004/E6726]

DOGV núm. 4.786. Dimecres, 30 de juny de 2004
DOGV núm. 4.787. Dijous, 1 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 4 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià.

ORDRE de 2 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els Premis 2004 de la Comunitat Valenciana a l’Educació Viària. [2004/M6771]

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2004, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda continuar amb els tràmits per a la declaració de bé d’interés cultural, amb la categoria de monument, de l’aqüeducte Los Arcos, del terme municipal d’Alpuente (València), i s’obri període d’informació pública. [2004/E6799]

Concurs número CNMY04/EN00D/60. Subministrament d’equipament divers per a cicles formatius. [2004/F6805]

DOGV núm. 4.788. Divendres, 2 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2004, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a l’obertura de la Secció Segona de l’Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià i s’inscriuen determinats béns en esta. [2004/S6725]

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2004, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a l’obertura de la secció tercera de l’Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià. [2004/F6646]

Subhasta número 4/2004. Instal·lació de calefacció a l’IES Barri del Carme de València. [2004/M6838]

Informació pública de l’adjudicació de la reparació de façanes al centre Lucio Gil Fagoaga, de Requena. [2004/E6574]

DOGV núm. 4.789. Dissabte, 3 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 107/2004, de 2 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea el Comissionat Especial per al Museu del Segle XIX. [2004/M6991]

DOGV núm. 4790.Dilluns, 5 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 22 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de modificació de l’Orde de 24 de maig de 2004 per la qual es convoquen els premis Josep Renau d’Art Digital 2004. [2004/M6947]

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2004, de la Direcció General d’Universitats i Investigació, per la qual es concedixen les beques per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral (modalitat A). [2004/M6963]

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparèixer en la via jurisdiccional. [2004/X6960]

DOGV núm. 4791. Dimarts, 6 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 15 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització d’obertura i funcionament per als ensenyaments que s’especifiquen en l’annex a diversos centres docents privats. [2004/E6773]

ORDRE de 15 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització d’obertura i funcionament per als ensenyaments que s’especifiquen en l’annex a diversos centres docents privats. [2004/M6769]

ORDRE de 15 de juny de 2004, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a fomentar la formació de personal investigador per mitjà de la contractació de doctors per part d’entitats que tinguen finalitat investigadora. [2004/X7004]

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen els Premis de la Generalitat Valenciana per les activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de les fogueres en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2004/S6768]

Subhasta número 7/2004. Eliminació de barreres arquitectòniques a l’IES Enrique Tierno Galván de Moncada. [2004/S6929]

 DOGV núm. 4792. Dimecres, 7 de julio de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2004, de la secretària general del Consell de Coordinació Universitària, per la qual s’assenyala la data en què tindran lloc els sortejos per a designar els vocals que integren les comissions que han de jutjar els concursos per a la provisió de vacants dels cossos docents universitaris de la Universitat Miguel Hernández de Elx. [2004/Q6801]

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes per a la compra de material homologat per a la conservació de la documentació dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2004/S6961]

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2004, del director general d’Ensenyament, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió d’assignacions per despeses extraordinàries de funcionament i subvencions per a la realització d’estades formatives en empreses d’altres països d’Europa. [2004/M6723]

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2004, del director general d’Ensenyament, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió d’assignacions per despeses extraordinàries de funcionament i subvencions per a la realització i desenvolupament de projectes d’acció professional (DOGV de 24.06.2003). [2004/E6724]

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes per a la millora d’instal·lacions d’arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2004/S6962]

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d’altres entitats sense ànim de lucre per a l’exercici 2004. [2004/M6930]

Concurso números CNMY04/RE78A/73 i CNMY04/RE78A/70. Construcció 9I + 18 P + JPV + menjador (400. Em 2t)+ habitatge CEIP nou, número 10, a Torrevieja, i construcció / reposició 24 SO + 8B + 5CF + JPV + cafeteria + habitatge IES Arabista Ribera, a Carcaixent. [2004/E6837]

Expedient número 2004/004A. Reparació de la instal·lació elèctrica (ampliació de crèdit) al Col·legi Públic Manuel Torres, d’Almoradí. [2004/X6877] 

DOGV núm.4793. Dijous, 8 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2004, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià. [2004/X7032]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2004/Q7033]

DOGV núm. 4794. Divendres, 9 de juliol de 2004 

Cultura, Educació i Esport

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 14 de juny de 2004, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d’ingrés i accés als cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors de Música i Arts Escèniques i professors d’Escoles Oficials d’Idiomes i professors tècnics de Formació Professional i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats. [2004/M7110]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 14 de juny de 2004, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el concurs oposició per a ingrés en el cos de mestres i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats. [2004/M7111] 

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 d’abril de 2004, de la Secretaria Autonòmica d’Esport de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’elabora la llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana corresponent a l’any 2003. [2004/M7109] 

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2004, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incoa expedient de declaració de Bé d’Interés Cultural com a Zona Paleontològica dels jaciments d’icnites localitzats als termes municipals de Morella, Bicorp, Bejís, Alpuente, Dos Aguas i Millares de la Comunitat Valenciana. [2004/X7078]

DOGV núm. 4795. Dilluns, 12 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2004-2005 impartisquen cicles formatius de Formació Professional Específica (FPE). [2004/X7174] 

DOGV núm. 4796. Dimarts, 13 de juliol de 2004
DOGV núm. 4797. Dimecres, 14 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 24 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari en la Comunitat Valenciana per al curs 2004/2005. [2004/X7185] 

DOGV núm. 4798. Dijous, 15 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2004, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica la llista d’aspirants seleccionats en les proves selectives per al cos de professors d’Ensenyament Secundari convocades per Orde de 9 d’abril de 2001 i la Resolució de 19 de setembre de 2001, per la qual nomena els dits aspirants funcionaris en pràctiques, en el sentit d’incloure-hi Margarita García Carrascosa com a aspirant seleccionada en virtut del compliment de Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2004/X7236] 

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2004, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica la llista d’aspirants seleccionats en les proves selectives per al cos de professors d’Ensenyament Secundari convocades per Orde de 10 d’abril de 2000 i la Resolució de 19 de setembre de 2000, per la qual es nomena els dits aspirants funcionaris en pràctiques, en el sentit d’incloure María Dolores Dauden Vicente com a aspirant seleccionada en virtut del compliment de sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2004/M7235] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

–        Concurs número ATCC 01/2004. Control de qualitat per laboratori homologat del col·legi públic Isidoro Andrés de Vilarroya a Castelló, C-99/001. [2004/S7266]

–        Concurs número OB 06/2004. Construcció del col·legi públic Isidoro Andres de Villarroya de Castelló de la Plana. [2004/S7267]

DOGV núm. 4799. Divendres, 16 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 15 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Preescolar, denominat Hogar San Eugenio, a València. [2004/M7006]

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament i la Direcció General de Personal Docent, per la qual prorroga i completa per al curs 2004/2005 la Resolució de 15 de juny de 2001 completada per la Resolució de 26 de juny de 2002 i per la Resolució de 9 de juliol de 2003, per les que es dicten i aproven instruccions per a l’organització i funcionament dels col·legis d’Educació Infantil i Primària. [2004/X7047]

DOGV núm. 4800. Dilluns, 19 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 18 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regulen els procediments i terminis per a la realització dels projectes finals de carrera per als alumnes dels estudis superiors de disseny. [2004/X7350]

DOGV núm. 4801. Dimarts, 20 de juliol de 2004

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

–        Concurs número ATRD 02/2004. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut del centre Escola d’Arts en Alcoi, A-97/102. [2004/7269] 

–        Concurs número ATRD 01/2004. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut en el centre CP Ausiàs March en Alboraia, V-98/042. [2004/7264] 

–        Concurs número ATRD 04/2004. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut del centre IES Francesc Gil a Canals (València), V-94/089. [2004/S7271] 

–        Concurs número ATRD 03/2004. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut del centre col·legi públic Enric Soler i Godes a Benifaió (València). Expedient V-94/107. [2004/S7270] 

DOGV núm. 4802. Dimecres, 21 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament i de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es prorroga i completa per al curs 2004-2005 la Resolució de 15 de juny de 2001, completada per les resolucions de 26 de juny de 2002 i de 9 de juliol de 2003, per les quals es dictaven instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent als centres d’Educació Secundària. [2004/X7172] 

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2004, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge als mitjans de comunicació. [2004/X7549] 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Notificació per a citació per compareixença en l’expedient disciplinari que se segueix, a José Noé Martínez Talens. [2004/X7555]

DOGV núm. 4803. Dijous, 22 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 6 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifiquen els crèdits que financen les ajudes convocades per mitjà de l’Orde de 5 de març de 2004, per la qual es convoquen diferents tipus d’ajudes i beques per al foment de la investigació tècnica i el desenvolupament tecnològic a la Comunitat Valenciana. [2004/X7548]

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública la llista de centres beneficiaris de la convocatòria d’ajudes per a la realització d’intercanvis escolars entre l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2004/X7175] 

ORDRE de 10 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’Orde de 10 de juny de 1994, per la qual s’aproven els estatuts de la Federació Valenciana d’Aules de la Tercera Edat de València. [2004/X7108]

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2004/X7596]

DOGV núm. 4804. Divendres, 23 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 23 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incrementa el crèdit que finança les ajudes per a l’adquisició de llibres de text per al curs 2004-2005, convocades per Orde de 12 de novembre de 2003. [2004/M7340] 

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2004, complementària de la Resolució de 2 de juny de 2004 de la fase A, de la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text, per al curs 2004-2005, de la direcció general d’Ensenyament. [2004/X7387]

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes a les associacions d’arxivers de la Comunitat Valenciana. [2004/X7613]

Correcció d’errors a l’anunci realitzat per la Direcció General de Règim Econòmic, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4.792, de data 7 de juliol de 2004, per a la contractació, per concurs, dels expedients d’assistència tècnica que es detallen. [2004/S7618]

DOGV núm. 4805. Dilluns, 26 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDE de 7 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es constituïx el Col·legi Rural Agrupat La Bardissa. [2004/M7631] 

–        Concurs número 7/2004. Servici de manteniment de les instal·lacions d’alta tensió de centres docents de la Comunitat Valenciana. [2004/X7614] 

–        Concurs número 8/2004. Servici de manteniment de les 143 instal·lacions de calefacció i climatització en els centres docents de la província d’Alacant. [2004/S7615] 

–        Concurs número 9/2004. Servici de vigilància del complex educatiu de Velluters, de València. [2004/S7617] 

DOGV núm. 4806. Dimarts, 27 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 7 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es constituïx el Col·legi Rural Agrupat “Baronia Alta”. [2004/X7627] 

ORDRE de 7 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica la composició del Col·legi Rural Agrupat La Ribera Alta i es posa en funcionament el CP 9 d’Octubre de Senyera. [2004/M7628] 

ORDRE de 7 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es constituïx el Col·legi Rural Agrupat ”Els Ports“.[2004/X7629] 

ORDRE de 7 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es constituïx el Col·legi Rural Agrupat La Rectoria. [2004/M7630] 

DOGV núm. 4807. Dimecres, 28 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es modifiquen les plantilles de diversos centres de Secundària, del Cos de Mestres al Cos de Professors de Secundària. [2004/X7400] 

ORDRE de 17 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es disposa el cessament i nomenament d’un vocal del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d’Elx en representació dels interessos socials. [2004/X7345]

ORDRE de 16 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Preescolar i es modifica l’autorització del nivell d’Educació Infantil al centre docent privat “Sant Vicent de Paül”, de Chiva (València). [2004/X7343]

ORDRE de 16 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Secundària etapa Obligatòria al centre docent privat “Alt Maestrat”, d’Albocàsser (Castelló). [2004/X7344]

ORDRE de 28 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat “El Cole”, a València. [2004/X7341]

ORDRE de 28 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Secundària etapa Obligatòria al centre docent privat “Altaviana”, de València. [2004/X7346]

ORDRE de 28 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre docent britànic a Espanya denominat “British School of Alzira”, d’Alzira (València). [2004/X7347]

ORDRE de 28 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat Piccolo, a València. [2004/M7349]

ORDRE de 29 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer i segon cicles, denominat Giorgeta 0 a 3, a València. [2004/M7348]

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2004, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza la posada en funcionament d’ensenyances conduents a l’obtenció del títol oficial d’enginyer de Materials de només segon cicle en la Universitat Politècnica de València. [2004/X7342]

DOGV núm. 4808. Dijous, 29 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es convoquen la fase de centre docent i la fase de la Comunitat Valenciana del V Concurs Hispanoamericà d’Ortografia de l’any 2004. [2004/M7918]

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2004, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu i correcció de textos. [2004/X7899]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Muntatge, arrendament i desmuntatge de mòduls prefabricats amb destinació a diversos centres d’educació de la Comunitat Valenciana. [2004/X7919] 

Expedients núm. 16/03-SE, 19/03-SE, 01/04-SE. [2004/X7795]

DOGV núm. 4809. Divendres, 30 de juliol de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritzen els centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats subvencionats amb fons públics que impartixen ensenyances d’Educació Infantil (2 Cicle), Primària i Secundària per al curs 2004-2005. [2004/X7999] 

Subhasta número 6/2003. Instal·lació de calefacció a l’IES María Enríquez de Gandia. [2004/M7622] 

DOGV núm. 4810. Dilluns, 2 d’agost de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional, convocat per Orde de 8 de maig de 2002, respecte dels aspirants Paloma Martínez Matías i José Salvador Climent Climent, pendents de realitzar la fase de pràctiques. [2004/X7579]

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de mestres, convocat per Orde de 8 de maig de 2002, respecte de l’aspirant Mercedes Lasheras Naharro, pendent de realitzar la fase de pràctiques. [2004/X7582]

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2004, de la Sotssecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’autoritza l’entrada en funcionament de la Unitat Registral Telemàtica de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2004/X7978]

DOGV núm. 4811. Dimarts, 3 d’agost de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de València (Estudi General). [2004/8213]

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2004, de la Secretaria Autonòmica d’Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució de representants de la Mesa de Pares en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2004/X7621] 

RESOLUCIÓ de 27 de juliol 2004, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que s’aproven els programes de garantia social a impartir en instituts d’Educació Secundària i en centres públics específics d’Educació Especial, per al curs 2004/2005. [2004/F8207]

DECRET 126/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural la Vila d’Alzira, amb la categoria de conjunt històric, i l’església de Santa Caterina d’Alzira, amb la categoria de monument.. [2004/X8211]

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es modifica la resolució de 10 de juny del 2003 (DOGV de 27.6.03) per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i els requisits acadèmics exigits per a concórrer a les proves d’accés a les ensenyances superiors de disseny a partir de l’any 2003/04. [2004/X8070]

DOGV núm. 4812. Dimecres, 4 d’agost de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 23 de juliol del 2004, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomenen vocals de la Comissió Valenciana d’Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià. [2004/8224]

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels programes de garantia social, per a les modalitats d’iniciació professional i per a alumnat amb necessitats educatives especials, convocades per l’Orde de 31 de maig de 2004 (DOGV NÚM. 4.771, 09.06.2004). [2004/X8210]

DOGV núm. 4813. Dijous, 5 d’agost de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

DECRET 129/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2004/2005. [2004/8287]

ORDRE de 9 de juliol de 2004 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 30 de juny del 2003 per la qual es regulen els procediments i terminis per a la realització dels projectes finals de carrera per als alumnes dels estudis superiors de Ceràmica. [2004/X8205]

DOGV núm. 4.814. Divendres, 6 d’agost de 2004

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’aprova el Pla de Formació Continuada de l’Institut Valencià d’Administració Pública, dirigit als empleats públics de l’administració de la Generalitat Valenciana i de l’administració local per a l’any 2004. [2004/8256] 

Conselleria d’Infraestructures i Transport

Resolució de 27 de juliol del 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades als centres docents privats autoritzats per a impartir l’Educació Infantil que no disposen d’Educació Primària, per al curs escolar 2004/2005. [2004/F8206]

Resolució de 27 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes destinades al manteniment de centres de primer cicle d’Educació Infantil/Preescolar i d’altres institucions dedicades a l’atenció de la població menor de quatre anys dependents de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre per a l’exercici 2004. [2004/F8209]

DOGV núm. 4815. Dilluns, 9 d’agost de 2004
DOGV núm. 4816. Dimarts, 10 d’agost de 2004
DOGV núm. 4817. Dimecres, 11 d’agost de 2004

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

–        Concurs número ATRD 43/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES la Torreta a Elx (Alacant), expt. A-95/060. [2004/X8270]

– Concurs número ATRD 40/04. Redacció del Projecte Bàsic i d’Execució, Redacció de Projectes d’Instal·lacions i Estudi de Seguretat i Salut, Direcció d’Obra, Direcció d’Execució d’Obra, Direcció de Projectes d’Instal·lacions i Coordinació de Seguretat i Salut relatiu a centre docent IES Clot de l’Illot al Campello (Alacant), Expt. A-98/013. [2004/X8271]

– Concurs número ATRD 63/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CP Pare Català de València, expt. V-87/127. [2004/X8272]

– Concurs número ATRD 27/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Sant Pasqual de Torrent (València), expt. V-97/055. [2004/X8273]

– Concurs número ATRD 23/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Joan XXIII a Catarroja (València), expt. V-98/013. [2004/X8274]

– Concurs número ATR 25/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Roig de Corella a Gandia (València), expt. V-97/082. [2004/X8275]

– Concurs número ATRD33/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES Jaume II a Alacant, expt. A-98/113. [2004/X8276]

– Concurs número ATRD 34/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Azorín a Calp (Alacant), expt. A-98/086. [2004/X8277]

– Concurs número ATRD 37/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP l’Apareguda a Oriola – Apareguda (Alacant), expt. A-96/121. [2004/X8278]

– Concurs número ATRD 39/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES la Nia a Asp (Alacant), expt. A-96/070. [2004/X8279]

– Concurs número ATRD 79/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu al centre docent IES Llaurona de Llíria (València), Expt. V-97/002. [2004/X8285]

– Concurs número ATRD 64/4. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Verdegas a Alacant. Expt. A-97/089. [2004/X8286]

– Concurs número ATRD 60/04. redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP l’Horta a Sant Vicent del Raspeig, Exp. A-96/143. [2004/X8292]

– Concurs número ATRD 76/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES Vicent Sos Baynat a Castelló, Expt. C-94/082. [2004/X8293]

– Concurs número ATRD 65/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Vicente Lino Fernández a Orxeta (Alacant), Expt. A-95/146. [2004/X8295]

– Concurs número ATRD 58/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Angelina Carnicer a València, Expt. V-98/114. [2004/X8296]

– Concurs número ATRD 56/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Juan Manuel Montoya a València, Expt. V-98/024. [2004/X8297]

– Concurs número ATRD 57/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Antonio García López a València, Expt. V-98/115. [2004/X8298]

DOGV núm. 4818. Dijous, 12 d’agost de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació I Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2004/F8553]

Concurs número CNMY04/AC50A/83. Restauració de les fatxades recaients als carrers de Moratín i Barcelonina de l’edifici Teatre Filmoteca Rialto, a València. [2004/F8595]

DOGV núm. 4819. Divendres, 13 d’agost de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual es determina el preu màxim del servici de menjador escolar en els centres concertats. [2004/X8208]

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2004, de les direccions generals d’Ensenyament i de Personal, per la que se prorroga la vigència de la Resolució de 23 de juliol de 2003 per la qual s’aproven instruccions per al curs 2004-2005 en matèria d’ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent dels centres específics d’educació especial de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2004/X8204]

ORDRE de 14 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es crea la Secció d’Educació Secundària Obligatòria del Centre Terapèutic Baix Maestrat de Vinaròs. [2004/X8332]

ORDRE de 27 de juliol de 2004 del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es crea una comissió tècnica per a la catalogació de la publicitat historicocultural. [2004/X8337]

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2004, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la que es prorroga la duració de dos beques adjudicades per mitjà de resolució de 22 de desembre del 2003 i de 13 de maig del 2004. [2004/7633]

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2004, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorda continuar amb els tràmits per a la declaració com Bé d’Interés Cultural a favor del Conjunt Històric de Vilafamés (Castelló) i s’obri període d’informació pública. [2004/7827]

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2004, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incoa expedient de declaració de Bé d’Interés Cultural, amb categoria de conjunt històric, a favor del denominat Molinar d’Alcoi. [2004/7799]

DOGV núm. 4820. Dilluns, 16 d’agost de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2004, del director general d’Universitats i Investigació, per la qual s’adjudiquen ajudes per a accions especials de I+D. [2004/8074]

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2004, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es concedixen ajudes a les confederacions, federacions i associacions d’alumnes, convocades per l’Orde de 14 d’abril de 2004 (DOGV núm. 4.762, de 27.05.2004). [2004/X8329]

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2004, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les federacions de pares i mares d’alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, convocades per l’Orde de 20 d’abril de 2004 (DOGV núm. 4.762 de 27/05/2004). [2004/X8331]

–        Adjudicació de l’obra de reparació de l’edifici d’educació infantil al centre Sant Calze de València. [2004/X8619]

– Expedient número CNMY04/RE78A/15. Construcció 1 unitat d’Infantil + 2 unitats de Primària al CRA «Riu d’Albaida» de Guadassequies (València), i un altre. [2004/X8620]

DOGV núm. 4821. Dimarts, 17 d’agost de 2004

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs número SG 01/04. Assistència tècnica per a la contractació de la implementació del Sistema de Gestió Corporativa. [2004/X8625] 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Adjudicació del contracte d’obra de reparació de lavabos i baixants al centre Escola Oficial d’Idiomes de València. [2004/X8328]

DOGV núm. 4.822. Dimecres, 18 d’agost de 2004
DOGV núm. 4.823. Dijous, 19 d’agost de 2004
DOGV núm. 4.824. Divendres, 20 d’agost de 2004
 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 6 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomenen i cessen vocals dels Consells Socials de les universitats públiques de les Comunitat Valenciana. [2004/8424]

ORDRE de 5 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorització d’obertura i funcionament en el nivell d’Educació Secundària etapa Obligatòria i es modifica l’autorització del nivell d’Educació Primària al centre docent privat Lope de Vega, de Castelló de la Plana. [2004/F8699]

ORDRE de 7 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resolen els expedients de modificació i d’accés als sistemes de finançament de les unitats d’educació infantil (segon cicle) dels centres de titularitat de les corporacions locals, altres administracions publiques i de titularitat privada concertats en ensenyament bàsic, per al curs 2004/2005. [2004/8739]

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2004, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de formació de pares i mares d’alumnes, realitzades per les confederacions i federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes de la Comunitat Valenciana, convocades per l’Orde de 16 d’abril de 2004 (DOGV núm. 4.761 de 26 de maig de 2004). [2004/X8330]

DOGV núm. 4.825. Dilluns, 23 d’agost de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 26 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual cessa i es nomena vocal del Consell Social de la Universitat de València-Estudi General, en representació dels interessos socials. [2004/8735] 

ORDRE de 30 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació d’Educació Infantil, primer cicle, denominat La Lluna, a València. [2004/8419]

ORDRE de 6 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat Médico Pedro Herrero, d’Alacant. [2004/8554]

ORDRE de 7 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix nova autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat Ramiro Izquierdo, de Castelló de la Plana, per canvi de domicili. [2004/8420]

ORDRE de 9 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre docent britànic a Espanya denominat British School of Valencia, de València. [2004/8425]

ORDRE de 9 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat «La Milagrosa», de Segorbe (Castelló). [2004/8422]

ORDRE de 22 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resolen els expedients d’incorporació, de pròrroga, de concerts provisionals i de modificació dels concerts educatius amb els centres privats. [2004/X8334]

ORDRE de 28 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes sobre educació per a la salut pels centres docents de la Comunitat Valenciana pertanyents a la Xàrcia Europea de Centres Promotors de Salut, durant l’any 2004. [2004/8736]

DOGV núm. 4.826. Dimarts, 24 d’agost de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de mestres, convocat per Orde de 23 d’abril de 2003. [2004/X8415]

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2004, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’aprova l’expedient dels processos selectius d’ingrés i accés als cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escola Oficial d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde de 23 d’abril de 2003. [2004/8418]

DOGV núm. 4.827. Dimecres, 25 d’agost de 2004

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 26 de juliol de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen beques per a la realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2004/2005 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. [2004/8758]

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2004, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incoa expedient de declaració de Bé d’Interés Cultural, amb categoria de Monument, a favor de l’aqüeducte «dels Arquets» a Manises (València). [2004/8751]

DOGV núm. 4.828. Dijous, 26 d’agost de 2004

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

–        Concurs número ATRD 35/2004. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i Salut relatiu a centre docent CEIP Gual Villalbi a Dénia-la Xara (Alacant), Expte: A-96/123. [2004/S8502]

– Concurs número ATRD 07/2004. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudio de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP número 18 a Orihuela (Alacant), Expedient A-01/010. [2004/S8486]

– Concurs número ATRD 24/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Botànic Cavanilles a Gandia (València), Expt. V-04/006. [2004/X8499]

– Concurs número ATRD 22/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Francesc Carròs a la Font d’En Carròs (València), Expt. V-97/100. [2004/X8496]

– Concurs número ATRD 16/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES Nou a Mutxamel (Alacant), Expt. A-04/006. [2004/X8493]

– Concurs número ATRD 18/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CP Nou Platja Flamenca a Orihuela (Alacant), Expt. A-04/008. [2004/X8494]

– Concurs número ATRD 12/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Pintor Sorolla a les Alqueries (Castelló), Expt. C-98/007. [2004/X8489]

– Concurs número ATRD 09/0. redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CP Sant Roc a Polop (Alacant), Expt. A-96/026. [2004/X8488]

– Concurs número ATRD 11/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CP Nou nº 11 a Torrevieja (Alacant), expt. A-04/005. [2004/X8482]

– Concurs número ATRD 17/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES Nou a Sant Vicent del Raspeig (Alacant), expt. A-04/018. [2004/X8471]

– Concurs número ATRD 53/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES Gabriel Ciscar a Oliva (València), expt. V-96/068. [2004/X8507]

– Concurs número ATRD 62/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES les Espenyetes a Orihuela (Alacant), Exp. A-98/164. [2004/X8509]

– Concurs número ATRD 54/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES Tierno Galván a Moncada (València), expt. V-96/043. [2004/X8512]

– Concurs número ATRD 06/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Nou a Albatera (Alacant), Expt. A-04/010. [2004/X8484]

– Concurs número ATRD 71/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES Montserrat Roig a Elx (Alacant), expt. A-96/046. [2004/X8516]

– Concurs número ATRD 13/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Avel·lí Corma a Moncofa (Castelló), Expt. C-96/119. [2004/X8490]

– Concurs número ATRD 08/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Santa Maria Magdalena a Poble Nou de Benitatxell (Alacant), Expt. A-04/001. [2004/X8476]

– Concurs número ATRD 15/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Pintor Sorolla a Yátova (València), Expt. V-96/106. [2004/X8478]

– Concurs número ATRD 45/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Doctor Álvaro Esquerdo a la Vila Joiosa (Alacant), Expt. A-96/131. [2004/X8505]

– Concurs número ATRD 38/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP Verge de Monserrate a Orihuela–Torremendo (Alacant), Expt. A-97/012. [2004/X8504]

– Concurs número ATRD 19/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent IES Camp de Túria a Llíria (València), Expt. V-96/042. [2004/X8474]

– Concurs número ATRD 05/04. Redacció del projecte bàsic i d’execució, redacció de projectes d’instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, direcció de projectes d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut relatiu a centre docent CEIP el Palmeral a Orihuela (Alacant), Expt. A-96/134. [2004/X8475]

DOGV núm. 4.829. Divendres, 27 d’agost de 2004

Presidència de la Generalitat

DECRET 6/2004, de 26 d’agost, del president de la Generalitat, pel qual es nomenen consellers, vicepresident, secretari i portaveu del Consell de la Generalitat. [2004/8895]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ 4 d’agost de 2004, del director general d’Universitats i Investigació, per la qual s’adjudiquen ajudes per a projectes d’investigació científica i desenvolupament tecnològic. [2004/8861]

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2004, del director general d’Universitats i Investigació, per la qual s’adjudiquen ajudes per a grups de I+D+I. [2004/8864]

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2004, del director general d’Universitats i Investigació, per la qual s’adjudiquen ajudes per a l’adquisició, renovació o millora d’infraestructures per a grups d’investigació. [2004/8858]

DOGV núm. 4.830. Dilluns, 30 d’agost de 2004
DOGV núm. 4.831. Dimarts, 31 d’agost de 2004

RESOLUCIÓ de 5 d’agost de 2004, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l’Ajuntament de Canals per a la creació d’una Escola d’Educació Infantil de Primer Cicle, de titularitat municipal, denominada La Torreta, en Canals. [2004/8459]

RESOLUCIÓ de 5 d’agost de 2004, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa, per a la creació d’una Escola d’Educació Infantil de Primer Cicle, de titularitat municipal, denominada El Bressol dels Menuts, en la citada localitat. [2004/8456]

RESOLUCIÓ de 5 d’agost de 2004, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l’Ajuntament d’Alginet, per a la creació d’una Escola d’Educació Infantil de Primer Cicle, denominada Alcalde Salvador Bosch, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2004/8457]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Universitats i Investigació, per la qual es concedixen les ajudes per a estades d’investigadors invitats en universitats i altres centres d’investigació ubicats a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2004. [2004/8866]

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Universitats i Investigació, per la qual es concedixen les ajudes per a estades postdoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2004. [2004/8873]

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Universitats i Investigació, per la qual es concedixen les ajudes per a estades de becaris predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana. [2004/8875]

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Universitats i Investigació, per la qual es concedixen les beques postdoctorals de perfeccionament de personal investigador. [2004/8868]

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Universitats i Investigació, per la qual es concedixen les beques per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral (modalitat B). [2004/8874]