BOE Setembre 2009

 

Setembre 2009

 
   
  Dimarts, 1 de setembre de 2009 Núm 6.092

Conselleria d'Educació

DECRET 127/2009, de 28 d'agost, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances universitàries oficials de grau en la Universitat Cardenal Herrera-CEU. [2009/9789] 

Dimecres, 2 de setembre de 2009  Núm 6.093

Conselleria d'Educació

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Laboratori d'Anàlisis i de Control de Qualitat. [2009/9798]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Mecanitzat. [2009/9799]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics. [2009/9800]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Educació Infantil. [2009/9801]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Audiologia Protètica. [2009/9803]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del Cicle Formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Forn, Rebosteria i Confiteria. [2009/9804]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica. [2009/9805]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia. [2009/9807]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques. [2009/9814]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica. [2009/9822]

Dijous, 3 de setembre de 2009 Núm 6.094

Conselleria d'Educació

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Automoció. [2009/9824]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Desenrotllament i Fabricació de Productes Ceràmics. [2009/9825]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Confecció i Moda [2009/9820]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Olis d'Oliva i Vins. [2009/9826]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Cuina i Gastronomia. [2009/9797]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Emergències Sanitàries. [2009/9802]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix, per a la Comunitat Valenciana, el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes. [2009/9808]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Soldadura i Caldereria. [2009/9809]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Química Industrial. [2009/9811]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Carrosseria. [2009/9812]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques. [2009/9813]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Planta Química. [2009/9815]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Desenrotllament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids. [2009/9816]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids. [2009/9817]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Patronatge i Moda. [2009/9819]

ORDRE de 28 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats a la Comunitat Valenciana, per a la impartició de cursos preparatoris de les proves d'accés a la Formació Professional. [2009/9887]

Divendres, 4 de setembre de 2009 Núm 6.095

Conselleria d'Educació

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Vitivinicultura. [2009/9806]

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Servicis de Restauració. [2009/9810]

ORDRE de 25 d'agost de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'incrementa el crèdit de l'Orde de 9 de desembre de 2008, per la qual es regula la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria i el programa per a la gratuïtat progressiva dels llibres de text de l'alumnat de l'Educació Primària, per mitjà del bonollibre, ambdós escolaritzats en un centre públic o en un centre privat concertat en la Comunitat Valenciana per al curs 2009-2010. [2009/9855]

Dilluns, 7 de setembre de 2009 Núm 6.096

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 d'agost, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'establix els cicles a què permet l'accés les opcions de la part específica de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de les distintes famílies professionals de Formació Professional per al curs 2010-2011. [2009/9945]

Dimarts, 8 de setembre de 2009 Núm 6.097

Conselleria d'Educació

ORDRE de 31 d'agost de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual incrementa el crèdit de l'Orde de 14 d'abril de 2009, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de Primer Cicle per al curs escolar 2009-2010. [2009/9948]

RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2009, de la Direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que s'establix el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana. [2009/9946]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2009, del director general d'Universitat i Estudis Superiors, de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa públic l'acord de la Comissió Gestora dels processos d'accés i preinscripció universitària pel qual s'establixen els terminis corresponents a la convocatòria extraordinària de preinscripció. [2009/9973]

Dimecres, 9 de setembre de 2009  Núm 6.098

Dijous, 10 de setembre de 2009    Núm 6.099

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 7 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Fundación Ribera de Banyeres de Mariola. [2009/10049]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoca i regula el funcionament d'un programa experimental per a l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns permanents o temporals de la personalitat o de la conducta. [2009/10047]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 7 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Fundación Ribera de Banyeres de Mariola. [2009/10049]

Divendres, 11 de setembre de 2009  Núm 6.100

Conselleria d'Educació

ORDRE de 27 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomenen els vocals del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló. [2009/10079]

ORDRE de 27 de juliol 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomenen els vocals del Consell Social de la Universitat de València-Estudi General. [2009/10081]

ORDRE de 27 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomenen els vocals i el secretari del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. [2009/10083]

ORDRE de 31 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomenen els vocals del Consell Social de la Universitat d'Alacant. [2009/10082]

ORDRE de 6 d'agost de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola Infantil municipal denominada Los Duendes, de Formentera del Segura, per ampliació d'unitats i canvi d'ús de les unitats autoritzades. [2009/10050]

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres d'Educació Infantil, primer cicle, de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2009/2010. [2009/10111]

ORDRE de 28 d'agost de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es creen llocs itinerants de treball docent en determinats centres públics d'Educació Infantil i Primària, de titularitat de la Generalitat, per al curs 2009/2010. [2009/10084]

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de La Senda a l'Institut d'Educació Secundària de Quart de Poblet. [2009/10048]

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de Torre del Rei a l'Institut d'Educació Secundària d'Orpesa. [2009/10051]

Notificació a Mª Teresa Tabernero Escrig de resolució de reintegrament d'havers. [2009/10052]

Notificació a Daniel Díaz Varea de resolució de reintegrament d'havers. [2009/10053]

Notificació a Julio Laquidain Herráiz de resolució de reintegrament d'havers. [2009/10054]

Notificació a Segunda de Sosa Ruiz de resolució de reintegrament d'havers. [2009/10055]

Notificació a Antonio Ortiz Pérez de resolució de reintegrament d'havers. [2009/10056]

Dilluns, 14 de setembre de 2009  Núm 6.101 

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

ORDRE de 31 d'agost de 2009, de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula l'aplicació a la Comunitat Valenciana de les ajudes comunitàries al subministrament de llet i determinats productes lactis en centres escolars. [2009/10095]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 36/09, de 21 de maig de 2009. [2009/10001]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 37/09, de 21 de maig de 2009. [2009/10002]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 38/09, de 21 de maig de 2009. [2009/10003]

RESOLUCIÓ de 30 de juliol 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es modifica la Resolució de 18 de maig de 2007, per la qual es publiquen els criteris per a l'elaboració de plantilles de professorat de Formació Professional específica. [2009/10148]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 28 d'agost de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es creen llocs itinerants de treball docent en determinats centres públics d'Educació Infantil i Primària, de titularitat de la Generalitat, per al curs 2009/2010. [2009/10187]

Dimarts, 15 de setembre de 2009 Núm 6.102

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça als interessats en el procediment ordinari número 2/000415/2009-ELI a comparèixer en la via jurisdiccional. [2009/10195]

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça als interessats en el procediment ordinari núm. 2/000369/2009-PSM a comparèixer en la via jurisdiccional. [2009/10196]

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça els interessats en el procediment ordinari número 2/000364/2009-ELI a comparèixer en la via jurisdiccional. [2009/10197]

ACORD de 31 d'agost de 2009, del director general de Política Científica, pel qual es dóna publicitat a les subvencions concedides per la Conselleria d'Educació, en el marc de les convocatòries d'ajudes aprovades per a l'exercici 2009. [2009/10144]

Dimecres, 16 de setembre de 2009 Núm 6.103 

Conselleria d'Educació

Adjudicació número CNMY09/AS00Z/35. Subministrament de folis i diversa papereria impresa per a ús general dels distints òrgans ubicats en la seu central d'esta Conselleria. [2009/10264]

Adjudicació número CNMY09/AS00Z/40. Servici de vigilància en el Palau de Pineda de València. [2009/10265]

Dijous, 17 de setembre de 2009 Núm 6.104 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 28 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat San Bartolomé, a Burjassot. [2009/10257]

ORDRE de 28 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats docents de determinats nivells educatius del centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Bartolomé de Godella. [2009/10258]

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2009, del director general d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual autoritza l'Escola Superior de d'Art Dramàtic de València, a impartir l'especialitat de Direcció d'Escena i Dramatúrgia en la seua opció orientada a la formació de directors d'escena. [2009/10289]

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2009, del director general d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual autoritza l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi per a impartir l'especialitat de Disseny d'Interiors. [2009/10291]

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2009, del director general d'Universitat i Estudis Superiors, autoritzant a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló, a impartir l'especialitat de Disseny d'Interiors. [2009/10292]

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2009, del director general d'Universitat i Estudis Superiors, autoritzant a l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant, a impartir l'especialitat de Disseny d'Interiors. [2009/10293]

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2009, del director general d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual s'autoritza el Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló per a impartir l'especialitat d'Instruments de la Música Antiga. [2009/10294]

ORDRE de 7 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es crea una secció d'Educació Secundària a San Antonio de Benagéber. [2009/10256]

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es donen de baixa a diverses associacions de pares i mares d'alumnes del cens de confederacions, federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents, no universitaris, de la Comunitat Valenciana, creat per l'Orde de 4 de novembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. [2009/10255] 

Divendres, 18 de setembre de 2009 Núm 6.105 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2009, del director general d'Universitat i Estudis Superiors, autoritzant a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela, a impartir l'especialitat de Disseny de Moda. [2009/10399]

Dilluns, 21 de setembre de 2009 Núm 6.106

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d'accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III. [2009/10447] 

Dimarts, 22 de setembre de 2009 Núm 6.107 

Conselleria d'Educació

DECRET 143/2009, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances universitàries oficials de grau a la Universitat Jaume I de Castelló. [2009/10521]

DECRET 144/2009, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de màster a la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir. [2009/10525]

DECRET 145/2009, de 18 de setembre, del Consell, pel qual es crea la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques i s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de grau a la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir. [2009/10524] 

Dimecres, 23 de setembre de 2009 Núm 6.108

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifica la Resolució de 8 de juliol de 2009, per la qual es dicten instruccions sobre l'expedició dels certificats de superació de nivell de les ensenyances d'idiomes regulades en la Llei Orgànica d'Educació. [2009/10436]

Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es disposa la publicació del conveni marc de col·laboració en matèria d'educació entre la Comunitat Valenciana (Conselleria d'Educació) i l'entitat Hanban per a integrar en centres educatius de la Comunitat Valenciana professors voluntaris de xinés. [2009/10448] 

Dijous, 24 de setembre de 2009 Núm 6.109 

Divendres, 25 de setembre de 2009 Núm 6.110

Dilluns, 28 de setembre de 2009   Núm 6.111 

Dimarts, 29 de setembre de 2009  Núm 6.112 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 28 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats docents del centre docent privat San Roque-Secundària, d'Alcoi. [2009/10692]

ORDRE de 28 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix la modificació de l'autorització al centre docent privat denominat Sant Roque-Primària, per integració en les seues instal·lacions del centre San Roque-Secundària, a Alcoi. [2009/10693]

ORDRE d'1 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària María Inmaculada d'Alfafar, per canvi de titularitat. [2009/10691]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 d'abril de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la que s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la Primera Fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2009-2010, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per Orde de 27 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació. [2009/10825]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juliol de 2009 de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la qual s'aprova i regula el Programa experimental per a l'estudi dels avantatges en l'àmbit educatiu de l'ús de l'uniforme escolar per al curs 2009-2010. [2009/10924]

Licitació número CNMY09/AS00Z/53. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, del servici de manteniment del jardí de les conselleries de Cultura i Esport i d'Educació. [2009/10824]

Convocatòria per a l'alçament d'actes d'ocupació i pagament de béns i drets afectats per un expedient expropiatori. [2009/10848] 

Dimecres, 30 de setembre de 2009 Núm 6.113 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 18 de setembre 2009, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyances musicals de grau elemental i/o mitjà durant l'exercici 2009. [2009/10925]

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2009, del director general d'Ordenació i Centres Docents per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2009. [2009/10927]

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2009, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2009. [2009/10928]

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2009, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2009. [2009/10930]

DECRET 147/2009, de 25 de setembre, del Consell, pel qual es crea un institut d'Educació Secundària, per transformació de l'Institut d'Educació Secundària Jaume I d'Alfafar i de la Secció d'Educació Secundària de Benetússer. [2009/10966]

DECRET 148/2009, de 25 de setembre, del Consell, pel qual es crea un institut d'Educació Secundària a Torreblanca, per transformació de la Secció d'Educació Secundària existent. [2009/10957]

   
 

BOE Setembre 2009

   
 

BOE: 2 de septiembre de 2009, Núm. 212

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la que se anuncia la adjudicación del contrato del Servicio educativo a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística en lengua inglesa. PDF (BOE-B-2009-29747 - 1 pág. - 158 KB)  

BOE: 3 de septiembre de 2009, Núm. 213

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Organización

Orden EDU/2341/2009, de 27 de agosto, por la que se crea el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios. PDF (BOE-A-2009-14159 - 5 págs. - 196 KB)

Premios

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes correspondientes a la convocatoria 2009, de los Premios Nacionales de Fomento de la Lectura de la Prensa. PDF (BOE-A-2009-14212 - 1 pág. - 158 KB)  

BOE: 4 de septiembre de 2009, Núm. 214

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Asesores técnicos en el exterior

Orden EDU/2356/2009, de 25 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en puestos de Asesores Técnicos en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. PDF (BOE-A-2009-14232 - 3 págs. - 238 KB)

Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/2357/2009, de 25 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. PDF (BOE-A-2009-14233 - 11 págs. - 502 KB)

Premios

Orden EDU/2358/2009, de 27 de julio, por la que se adjudican los premios del Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2009. PDF (BOE-A-2009-14254 - 2 págs. - 172 KB)  

BOE: 5 de septiembre de 2009, Núm. 215

Títulos académicos

Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2009-14260 - 62 págs. - 1728 KB)

Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2009-14261 - 65 págs. - 1666 KB)

BOE: 8 de septiembre de 2009, Núm. 217

Ayudas

Orden EDU/2374/2009, de 25 de agosto, por la que se establecen las bases y se convocan ayudas, para el alumnado que curse estudios en niveles no universitarios en el exterior. PDF (BOE-A-2009-14364 - 14 págs. - 543 KB)

BOE: 11 de septiembre de 2009, Núm. 220  

Premios

Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de la XIII edición de los Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial correspondiente a 2009.

PDF (BOE-A-2009-14493 - 1 pág. - 153 KB) 

BOE: 12 de septiembre de 2009, Núm. 221 

Sistema educativo

Orden EDU/2395/2009, de 9 de septiembre, por la que se regula la promoción de un curso incompleto del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo, a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2009-14503 - 3 págs. - 175 KB)  

BOE: 14 de septiembre de 2009, Núm. 222 

Títulos académicos

Resolución de 2 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de julio de 2009, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2009-14534 - 3 págs. - 171 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto para la contratación de la "Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en lengua inglesa, para centros educativos seleccionados por el Ministerio de Educación en colaboración con distintas Comunidades Autónomas durante el otoño de 2009". (Expediente 090015).PDF (BOE-B-2009-30864 - 1 pág. - 163 KB)

BOE: 17 de septiembre de 2009, Núm. 225 

Resolución del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos del Ministerio de Educación, por la que se hace publica la adjudicación definitiva del concurso para la contratación del servicio de organización de varios congresos con destino al Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. PDF (BOE-B-2009-31287 - 1 pág. - 158 KB)  

BOE: 18 de septiembre de 2009, Núm. 226 

Subvenciones

Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 28 de agosto de 2009, por el que se formalizan los criterios de distribución, para el programa de formación de titulados en situación de desempleo, aprobados por la Comisión General de Política Universitaria. PDF (BOE-A-2009-14820 - 2 págs. - 174 KB)

BOE: 19 de septiembre de 2009, Núm. 227 

Ayudas

Resolución de 17 de agosto de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se corrigen errores de la de 15 de junio de 2009, por la que se conceden ayudas de movilidad de estudiantes para la obtención de la Mención Europea en el título de doctor para el curso académico 2008-2009. PDF (BOE-A-2009-14873 - 2 págs. - 163 KB)  

Resolución de 18 de agosto de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se corrigen errores de la de 3 de junio de 2009, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes en estudios de doctorado con Mención de Calidad para el curso académico 2008-2009. PDF (BOE-A-2009-14874 - 2 págs. - 181 KB)

Subvenciones

Resolución de 20 de agosto de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden subvenciones para la realización de actividades del Programa de Estudios y Análisis, destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario, en el año 2009. PDF (BOE-A-2009-14876 - 5 págs. - 206 KB)

Resolución de 25 de agosto de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad A del subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros, de conformidad con la convocatoria de 17 de marzo de 2009 de la Secretaría de Estado de Universidades. PDF (BOE-A-2009-14877 - 52 págs. - 687 KB)  

BOE: 22 de septiembre de 2009, Núm. 229

Ayudas

Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen errores en la de 22 de julio de 2009, por la que se adjudicaron ayudas para estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador en formación del programa nacional de Formación de Profesorado Universitario. PDF (BOE-A-2009-15016 - 2 págs. - 177 KB)

Becas

Resolución de 12 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se concede el traslado temporal a un centro en el extranjero a personal investigador en formación, del programa nacional de formación de profesorado universitario. PDF (BOE-A-2009-15017 - 2 págs. - 192 KB)

Subvenciones

Orden EDU/2514/2009, de 7 de septiembre, por la que se convoca subvención para el fomento de la movilidad de titulados de universidades españolas mediante un programa de prácticas formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia (Programa ARGO GLOBAL). PDF (BOE-A-2009-15018 - 7 págs. - 1431 KB)

Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de julio de 2009, sobre distribución a las Comunidades Autónomas, para el año 2009, del crédito destinado a financiar el aumento de oferta de plazas para la enseñanza de inglés para jóvenes en las Escuelas Oficiales de Idiomas. PDF (BOE-A-2009-15019 - 1 pág. - 168 KB)

BOE: 24 de septiembre de 2009, Núm. 231

Becas

Orden EDU/2543/2009, de 2 de septiembre, por la que se convocan becas para la realización de estudios de Máster en Ciencias Sociales y Humanidades en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2009-15159 - 11 págs. - 238 KB)  

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 11 de agosto de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio, entre el Ministerio de Educación y la Conselleria de Educación de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2009-2010. PDF (BOE-A-2009-15162 - 3 págs. - 174 KB)  

SubvencionesResolución de 28 de agosto de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria, durante el curso 2009-2010. PDF (BOE-A-2009-15163 - 2 págs. - 176 KB) Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2009-2010. PDF (BOE-A-2009-15164 - 3 págs. - 197 KB)

BOE: 26 de septiembre de 2009, Núm. 233 

Subvenciones

Resolución de 9 de septiembre de 2009, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan subvenciones para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en ella durante el curso 2009. PDF (BOE-A-2009-15307 - 6 págs. - 211 KB)  

BOE: 28 de septiembre de 2009, Núm. 234

Asesores técnicos en el exteriorOrden EDU/2589/2009, de 18 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/2356/2009, de 25 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en puestos de asesores técnicos en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. PDF (BOE-A-2009-15358 - 1 pág. - 154 KB)

Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/2590/2009, de 18 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/2357/2009, de 25 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a funcionarios docentes seleccionados por concursos de méritos. PDF (BOE-A-2009-15359 - 1 pág. - 157 KB)

BOE: 29 de septiembre de 2009, Núm. 235 

Delegación de competencias

Orden EDU/2607/2009, de 16 de septiembre, por la que se modifica la Orden EDU/2164/2009, de 29 de julio, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación. PDF (BOE-A-2009-15493 - 1 pág. - 157 KB)

BOE: 30 de septiembre de 2009, Núm. 236

Ayudas

Orden EDU/2618/2009, de 18 de septiembre, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. PDF (BOE-A-2009-15573 - 6 págs. - 309 KB)

Becas

Orden EDU/2619/2009, de 29 de septiembre, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2009-2010 para alumnos de enseñanzas universitarias y de estudios postobligatorios y superiores no universitarios, convocadas por Orden EDU/1901/2009, de 9 de julio y Resolución de 3 de junio de 2009. PDF (BOE-A-2009-15574 - 1 pág. - 157 KB)