BOE Setembre 2010

 

Setembre 2010

 
  Dimecres, 1 de setembre de 2010 Núm 6.345

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2010, per la qual es modifiquen els annexos I i II de la Resolució de 17 de juny de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Fase A, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria ecolaritzat en un centre públic o privat concertat a la Comunitat Valenciana per al curs 2010/2011. [2010/9066](pdf 190KB)

Dijous, 2 de setembre de 2010 Núm 6.346

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria del programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2010/2011. [2010/8735](pdf 255KB)

Divendres, 3 de setembre de 2010 Núm 6.347

Conselleria d'Educació

ORDRE 77/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional, de les ensenyances d'Arts Plàstiques i Disseny i dels Programes de Qualificació Professional de la Comunitat Valenciana. [2010/9538](pdf 825KB)

ORDRE 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2010/9539](pdf 686KB)

DECRET 122/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual es crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Alacant. [2010/9529](pdf 177KB)

DECRET 123/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual es crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Aldaia. [2010/9530](pdf 177KB)

Dilluns, 6 de setembre de 2010 Núm 6.348

Conselleria d'Educació

ORDRE 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2010/9553](pdf 2.001KB)

Dimarts, 7 de setembre de 2010 Núm 6.349

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2010, del director general de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Resolució de 21 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació, i per la que es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. [2010/9579](pdf 258KB)

Licitació número CNMY10/EC78A/49. Servicis consistents en la redacció de projecte bàsic i d'execució amb desenrotllament d'instal·lacions, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de l'Escola Oficial d'Idiomes de Vila-real. [2010/9578](pdf 186KB)

Dimecres, 8 de setembre de 2010 Núm 6.350

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la qual es publiquen els documents i models de gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball. [2010/9619](pdf 971KB)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena el tribunal que ha de jutjar la prova prèvia de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, convocada per Resolució de 21 de juny de 2010. [2010/9653](pdf 183KB)

DECRET 126/2010, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Almassora. [2010/9629]pdf 180KB)

DECRET 127/2010, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària al Campello, per desglossament del Col·legi d'Educació Infantil i Primària El Fabraquer de la mateixa localitat. [2010/9638](pdf 185KB)

DECRET 128/2010, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Canet d'En Berenguer, per desglossament del Col·legi d'Educació Infantil i Primària núm. 1 de la mateixa localitat. [2010/9633](pdf 190KB)

DECRET 129/2010, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Cheste, per desglossament del Col·legi d'Educació Infantil i Primària Francisco Giner de los Ríos de la mateixa localitat. [2010/9641](pdf 187KB)

DECRET 130/2010, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Finestrat, per desglossament del Col·legi d'Educació Infantil i Primària Puig Campana de la mateixa localitat. [2010/9636](pdf 189KB)

DECRET 131/2010, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Guardamar del Segura. [2010/9642](pdf 180KB)

Dijous, 9 de setembre de 2010 Núm 6.351

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades del Decret 112/2010, de 30 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els preus públics pels servicis d'allotjament, transport i manutenció prestats en el Complex Educatiu de Cheste. [2010/9652](pdf 143KB) 

Divendres, 10 de setembre de 2010 Núm 6.352

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria del Programa Experimental per a la Detecció de Bones Pràctiques Docents dirigides a l'èxit escolar, la seua aplicació, avaluació i difusió. [2010/9654](pdf 213KB)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'1 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la qual es publiquen els documents i models de gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball. [2010/9755](pdf 145KB)

Dilluns, 20 de setembre de 2010 Núm 6.358

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2010, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es convoquen els cursos de promoció dels coneixements de valencià per a les persones treballdores públiques de l'Administración de la Generalitat. [2010/9951]

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2010, del conseller d'Educació, sobre delegació de competències en matèria d'autorització de compatibilitat del personal docent no universitari. [2010/9979]

Dimarts, 21 de setembre de 2010  Núm 6.359

Conselleria d'Educació

ORDRE 80/2010, de 14 de setembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en el Batxillerat. [2010/10026]

DECRET 143/2010, de 17 de setembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de doctorat en la Universitat Miguel Hernández d'Elx. [2010/10035]

DECRET 144/2010, de 17 de setembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de doctorat en la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir. [2010/10038]

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d'accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III. [2010/10020]

Dimecres, 22 de setembre de 2010  Núm 6.360

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2010/10142]

RESOLUCIÓ de 9 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil Aladdin de València, per canvi de titularitat. [2010/10091]

RESOLUCIÓ de 10 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Especial Centro Parálisis Cerebral Benadresa de Castelló de la Plana, per canvi de denominació específica. [2010/10082]

RESOLUCIÓ de 18 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil i Primària Camarena de Paterna. [2010/10094]

RESOLUCIÓ de 20 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil L'Alqueria de València. [2010/10092]

RESOLUCIÓ de 20 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil Dumbo de València. [2010/10093]

Dijous, 23 de setembre de 2010  Núm 6.361

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 9 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Especial Auxilia de València, per canvi de titularitat. [2010/10101]

RESOLUCIÓ de 13 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre autoritzat d'Ensenyances Artístiques Professionals de Música Centre Estudis Unió Musical de Benaguasil de la població de Benaguasil. [2010/10080]

RESOLUCIÓ de 18 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària La Nostra Escola Comarcal de Picassent. [2010/10097]

RESOLUCIÓ de 18 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Julio Verne de Torrent-el Vedat. [2010/10100]

RESOLUCIÓ de 20 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil de primer cicle Chiquitín Campanar de València. [2010/10112]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil i Primària La Inmaculada de Xàtiva, per canvi de titularitat. [2010/10088]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle Sambori-Latorre de València, per canvi de titularitat. [2010/10102]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2010, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2010. [2010/10175]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2010, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2010. [2010/10177]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre 2010, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental o professional i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyances musicals de grau elemental o professional durant l'exercici 2010. [2010/10180]

Divendres, 24 de setembre de 2010  Núm 6.362

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 70/10, de 4 de juny de 2010. [2010/10188]

RESOLUCIÓ de 18 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat de Formació Professional Específica Pax de València. [2010/10111]

RESOLUCIÓ de 20 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Secundària Escuela Familiar Agraria Torre-Aledua de Llombai. [2010/10110]

RESOLUCIÓ de 25 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza el centre de Formació Professional Rodrigo-Giorgeta, codi de centre 46023626, de València, a impartir cicles formatius en la modalitat de semipresencial o a distància. [2010/10208]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Santa Teresa de Jesús de Torrent-el Vedat, per canvi de titularitat. [2010/10099]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle El Trébol de Foios, per canvi de titularitat. [2010/10098]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle Renacuajos de Villena, per canvi de titularitat. [2010/10103]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle Cap i Cua de Torrent, per canvi en la titularitat. [2010/10104]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil, Primària i Secundària Escuela 2 de Paterna-la Canyada, per canvi en la titularitat. [2010/10105]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2010, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2010. [2010/10201] (pdf 156KB)

Dilluns, 27 de setembre de 2010  Núm 6.363

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen els servicis essencials mínims amb ocasió de la vaga general convocada per al dia 29 de setembre de 2010. [2010/10305]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza el centre de Formació Professional Centro de Estudios Ases, codi de centre 46019601, de València, per a impartir cicles formatius en la modalitat semipresencial o a distància. [2010/10203]

RESOLUCIÓ de 25 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza el centre de Formació Professional Folguera-Vicent, codi de centre 46028028, d'Alboraya, per a impartir cicles formatius en la modalitat semipresencial o a distància. [2010/10204] 

Dimarts, 28 de setembre de 2010  Núm 6.364

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional La Costera. [2010/10280]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Ausiàs March. [2010/10281]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Batoi. [2010/10282]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Canastell. [2010/10283]

RESOLUCIÓ 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Ciutat de l'Aprenent. [2010/10284]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste. [2010/10285]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Costa de Azahar. [2010/10286]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Faitanar. [2010/10287]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Luis Suñer Sanchis. [2010/10289]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Misericòrdia. [2010/10291]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Mislata. [2010/10292]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es nomenen els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional Vicente Blasco Ibáñez. [2010/10293]

DECRET 146/2010, de 24 de setembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de doctorat en la Universitat de València-Estudi General. [2010/10320]

DECRET 147/2010, de 24 de setembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de doctorat en la Universitat Cardenal Herrera-CEU, de València. [2010/10321]

DECRET 148/2010, de 24 de setembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de doctorat en la Universitat Jaume I de Castelló. [2010/10322]

RESOLUCIÓ de 25 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza el centre de Formació Professional Centro de Estudios Sanitarios del Mediterráneo, codi de centre 03017576, d'Elx, per a impartir cicles formatius en la modalitat semipresencial o a distància. [2010/10211]

RESOLUCIÓ de 25 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza el centre de Formació Professional Inter II, codi de centre 46029628, de València, per a impartir cicles formatius en la modalitat semipresencial o a distància. [2010/10210]

RESOLUCIÓ de 25 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza el Centre de Formació Professional Tame Formación, amb codi de centre 46025258, de Mislata, per a impartir cicles formatius en la modalitat semipresencial o a distància. [2010/10212]

RESOLUCIÓ de 25 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza el centre de Formació Professional Sedaví, amb codi de centre 46007803, de Sedaví, per a impartir cicles formatius en la modalitat semipresencial o a distància. [2010/10216]

RESOLUCIÓ de 25 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza el centre de Formació Professional Instituto Inter, amb codi de centre 46023055, de València, per a impartir cicles formatius en la modalitat semipresencial o a distància. [2010/10209]

RESOLUCIÓ de 25 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza el Centre de Formació Professional EFA La Malvesia de Llombai, codi de centre 46004966, per a impartir cicles formatius en la modalitat de semipresencial o a distància. [2010/10221]

Dimecres, 29 de setembre de 2010  Núm 6.365

Dijous, 30 de setembre de 2010 Núm 6.366

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de Mestres, convocat per Orde de 6 de maig de 2009. [2010/10482]

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de Mestres, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007. [2010/10438]

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de Mestres, convocat per Orde de 15 d'abril de 2008. [2010/10447]

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2010, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats, per a l'exercici 2010. [2010/10473]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova el sistema d'informació ITACA, relatiu a la gestió acadèmica i administrativa del sistema educatiu de la Generalitat. [2010/10404]

   
 

BOE Setembre 2010

   
 

BOE: 1 de septiembre de 2010, Núm. 212

Ayudas

Orden EDU/2311/2010, de 3 de agosto, por la que se convocan ayudas para la matrícula en un Master, destinadas a titulados universitarios en situación laboral de desempleo, para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-13618 - 7 págs. - 199 KB)

Subvenciones

Orden EDU/2312/2010, de 30 de julio, por la que se convocan subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector, representados en la Mesa Sectorial de Universidades. PDF (BOE-A-2010-13619 - 4 págs. - 243 KB)

Título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica

Resolución de 26 de agosto de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de la prueba teórico-práctica prevista en el artículo 13 de la Orden PRE/1107/2002, de 10 de mayo, por la que se regulan las vías transitorias de acceso al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. PDF (BOE-A-2010-13620 - 31 págs. - 1790 KB)

BOE: 2 de septiembre de 2010, Núm. 213

Premios

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen las condiciones y se convoca el premio "Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2010". PDF (BOE-A-2010-13660 - 8 págs. - 220 KB)

BOE: 3 de septiembre de 2010, Núm. 214

Cuerpos de funcionarios docentes

Corrección de errores del Real Decreto 336/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen especialidades de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-13665 - 1 pág. - 149 KB)

Subvenciones

Orden EDU/2325/2010, de 6 de agosto, por la que se convocan subvenciones a Asociaciones juveniles y a Federaciones y Confederaciones de estudiantes universitarios. PDF (BOE-A-2010-13694 - 12 págs. - 364 KB)

Orden EDU/2326/2010, de 16 de agosto, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios "Séneca" para el curso académico 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-13695 - 79 págs. - 2488 KB)

BOE: 4 de septiembre de 2010, Núm. 215

BOE: 6 de septiembre de 2010, Núm. 216

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se publica adjudicación del servicio de alojamiento, restauración y otros servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística en Valencia. PDF (BOE-B-2010-30748 - 1 pág. - 160 KB)

BOE: 7 de septiembre de 2010, Núm. 217

BOE: 8 de septiembre de 2010, Núm. 218

Subvenciones

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-13900 - 3 págs. - 193 KB)

BOE: 9 de septiembre de 2010, Núm. 219

Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/2351/2010, de 24 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en las Escuelas Europeas a los profesores seleccionados por concursos de méritos. PDF (BOE-A-2010-13911 - 3 págs. - 199 KB)

BOE: 10 de septiembre de 2010, Núm. 220

BOE: 11 de septiembre de 2010, Núm. 221

Títulos académicos

Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-13995 - 6 págs. - 192 KB)

BOE: 18 de septiembre de 2010, Núm. 227

Organización

Real Decreto 1160/2010, de 17 de septiembre, por el que se regula el Instituto de España.PDF (BOE-A-2010-14304 - 6 págs. - 196 KB)

Centros docentes privados. Profesorado

Corrección de errores del Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato.PDF (BOE-A-2010-14305 - 1 pág. - 149 KB)

BOE: 20 de septiembre de 2010, Núm. 228

BOE: 21 de septiembre de 2010, Núm. 229

BOE: 22 de septiembre de 2010, Núm. 230

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Universidad Nacional de Educación a Distancia.Precios públicos

Orden EDU/2449/2010, de 3 de septiembre, por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-14549 - 10 págs. - 280 KB)

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Educación, Dirección General de Régimen Económico por el que se convoca la licitación pública para la contratación del Servicio de revisión técnico-legal de las instalaciones de calefacción y/o climatización e inspecciones periódicas por organismo de control autorizado, de los depósitos de almacenamiento de combustibles en diversos centros docentes públicos de las provincias de Castellón y Valencia, dependientes de la Conselleria de Educación. expediente CNMY10/OC00D/55. PDF (BOE-B-2010-32412 - 2 págs. - 173 KB)

BOE: 23 de septiembre de 2010, Núm. 231

BOE: 24 de septiembre de 2010, Núm. 232

BOE: 25 de septiembre de 2010, Núm. 233

Ceses y nombramientos

Orden EDU/2469/2010, de 6 de septiembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, en representación de las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado. PDF (BOE-A-2010-14678 - 1 pág. - 152 KB

BOE: 27 de septiembre de 2010, Núm. 234

BOE: 28 de septiembre de 2010, Núm. 235

Acción educativa en el exterior

Orden EDU/2503/2010, de 16 de septiembre, por la que se regulan los criterios y el procedimiento para la suscripción de convenios de colaboración con instituciones titulares de centros extranjeros previstos en el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior. PDF (BOE-A-2010-14842 - 6 págs. - 199 KB)

BOE: 29 de septiembre de 2010, Núm. 236

Títulos académicos

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de julio de 2010, por el que se  establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-14913 - 3 págs. - 172 KB)

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de julio de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-14914 - 8 págs. - 210 KB)

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de julio de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster de las Universidades de la Iglesia Católica y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-14915 - 3 págs. - 170 KB)

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de julio de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-14916 - 3 págs. - 171 KB)

BOE: 30 de septiembre de 2010, Núm. 237

Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Cuentas anuales

Resolución de 8 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, correspondientes al ejercicio 2009. PDF (BOE-A-2010-14983 - 32 págs. - 2217 KB)

Programas educativos europeos

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para docentes pertenecientes al cuerpo de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-14984 - 28 págs. - 572 KB)