BOE Setembre 2008

 

Setembre 2008

 
  Dilluns, 1 de setembre de 2008 Núm 5.839 

Dimarts, 2 de setembre de 2008 Núm 5.840 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2008, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s'autoritza un programa experimental per a previndre i reduir l'absentisme i el fracàs escolar de l'alumnat en els centres educatius de secundària que s'especifiquen, durant el curs 2008-2009. [2008/9900] 

Dimecres, 3 de setembre de 2008 Núm 5.841 

Dijous, 4 de setembre de 2008 Núm 5.842 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats en la Comunitat Valenciana, per a la realització de trobades, seminaris i jornades sobre la Formació Professional. [2008/10229]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 25 d'agost de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Benimodo, per a la nova autorització de l'escola d'Educació Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, de la citada localitat, per trasllat de les seues instal·lacions i ampliació d'unitats. [2008/10222]

RESOLUCIÓ de 25 d'agost de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Benejúzar, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2008/10223]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Benaguasil, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, denominada La Basseta, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2008/10298]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Beniarrés, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2008/10299]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Betxí, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2008/10300]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament d'Enguera per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, denominada Nuestra Señora de la Merced, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2008/10302]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Godelleta, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2008/10303]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número OB 378/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/10204] IES Bovalar a Castelló

Adjudicació número OB 395/08 . Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/10278] CEIP Sanchis Yago a Castelló

Adjudicació número ATRD 355/08. Assistència tècnica redacció i direcció d'obra. [2008/10279] CEIP Príncipe de España en Rojales (Alicante). 

Divendres, 5 de setembre de 2008 Núm 5.843 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es proveïxen les vacants anunciades per la convocatòria 28/08, de 4 d'abril de 2008. [2008/10362]

RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 34/08, de 8 de maig de 2008. [2008/10351]

Adjudicació número 05/2008. Substitució plaques fibrociment en passadissos i aules a l'IES Sivera Font de Canals. [2008/10378]

Adjudicació número 3/2008. Tancament i calefacció passadís central al centre El Parque de Paterna - La Cañada. [2008/10379]

Adjudicació número 07/2008. Servici d'assistència informàtica als centres educatius (SAI) de la Conselleria d'Educació de la Generalitat. [2008/10380]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número OB 414/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/10373] CEIP Albufereta en Alicante

Adjudicació número OB 416/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/10374] EI Rayuela en Alicante

Adjudicació número OB 390/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/10375] CEIP Josep Gil i Hervas en Benimodo (Valencia)

Dilluns, 15 de setembre de 2008 Núm 5.849 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la que es concedixen ajudes a les federacions i associacions d'alumnes de centres docents públics de Formació de Persones Adultes (FPA) de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 12 de maig de 2008 (DOCV núm. 5.773, de 29.05.2008). [2008/10626]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2008, del director general d'Ordenació i Centres Docents i del director general de Personal, per la que s'establixen orientacions metodològiques, didàctiques i organitzatives per a la impartició de la matèria Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans en l'Educació Secundària Obligatòria en compliment de les interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2008/10600] 

Dimarts, 16 de setembre de 2008 Núm 5.850 

Dimecres, 17 de setembre de 2008  Núm 5.851 

Conselleria d'Educació

DECRET 119 /2008, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum del nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. [2008/10421]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2008, del director general d'Ordenació i Centres Docents per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2008. [2008/10700]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2008, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2008. [2008/10701]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 d'agost de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la que s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2008-2009, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per Orde de 8 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació (DOCV núm. 5831 de 20.08.2008.) [2008/10702]

Resolució de 10 de setembre de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual se citen els interessats en el recurs contenciós administratiu número 2/001664/2008-PSM a comparèixer en la via jurisdiccional. [2008/10646]

Resolució de 10 de setembre de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual se citen els interessats en el recurs contenciós administratiu número 2/001697/2008-EE a comparèixer en la via jurisdiccional. [2008/10647] 

Dijous, 18 de setembre de 2008 Núm 5.852

Conselleria d'Educació

ORDRE de 18 d'agost de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2008/10681]

ORDRE de 19 d'agost de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix autorització d'obertura i funcionament a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2008/10682]

ORDRE de 20 d'agost de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'educació infantil, primària i secundària Diocesano Santo Domingo d'Orihuela. [2008/10675]

ORDRE de 21 d'agost de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Antonio Abad de València. [2008/10678]

ORDRE de 21 d'agost de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat de formació professional específica Pax de València. [2008/10683]

ORDRE de 22 d'agost de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'educació infantil, primària i secundària Gençana de Godella. [2008/10677]

ORDRE de 22 d'agost de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'educació especial La Unión de Torrent. [2008/10679]

ORDRE d'1 de setembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la que es modifica l'autorització de diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2008/10680]

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes a les organitzacions sindicals de personal docent no universitari que tenen implantació a la Comunitat Valenciana, convocades per l'Orde de 30 d'abril de 2008 (DOCV núm. 5763 de 15.05.2008). [2008/10703]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre el Ministeri de Educació, Política Social i Esport (Institut de Majors i Servicis Socials -IMSERSO-) i l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València per al desenrotllament d'un programa d'accesibilitat en les línies regulars d'autobusos interurbans. [2008/10669] 

Divendres, 19 de setembre de 2008 Núm 5.853

Dilluns, 22 de setembre de 2008 Núm 5.854

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les associacions de mares i pares d'alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 14 de març de 2008 (DOCV núm. 5740 de 11.04.2008). 2008/10868]

Dimarts, 23 de setembre de 2008 Núm 5.855 

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades del Decret 119 /2008, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum del nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. [2008/10973]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient dels procediments selectius per a ingrés en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde de 24 d'abril de 2007. [2008/10803]

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2008, de la direcció general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es nomena funcionaris en pràctiques del cos de mestres als aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Orde de 15 d'abril de 2008. [2008/10796]

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es nomena funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escènica i professors tècnics de Formació Professional als aspirants seleccionats en el marc dels procediments selectius convocats per Orde de 15 d'abril de 2008. [2008/10797]

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari i de professors tècnics de Formació Professional, en el procediment selectiu convocat per Orde de 15 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació per a l'adquisició de noves especialitats. [2008/10799]

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de mestres, en el procediment selectiu convocat per Orde de 15 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per a l'adquisició de noves especialitats. [2008/10800]

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça als interessats en el procediment administratiu de referència a comparèixer en la via jurisdiccional. [2008/10871]

RESOLUCIÓ d'11 de setembre 2008, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyances musicals de grau elemental i/o mitjà durant l'exercici 2008. [2008/10804]

RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2008, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2008. [2008/10805]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número ATRD 351/08. Assistència tècnica, redacció i direcció d'obra. [2008/10699] CP Carlos Sarthou Carreres en Vila-real

Adjudicació de l'expedient ATRD 361/08. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/10809] CEE LA Encarnacion en Torrente

Adjudicació de l'expedient OB 413/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/10810] IES NOU a Paiporta (València)

Adjudicació de l'expedient OB 419/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/10812] Complex Educatiu a Cheste (València) 

Dimecres, 24 de setembre de 2008 Núm 5.856

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2008, de la direcció general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de Mestres, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007. [2008/10802]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es modifiquen les respectives llistes d'aspirants seleccionats en les proves selectives a cossos docents, convocades per Orde de 15 d'abril de 2008. [2008/10801] 

Dijous, 25 de setembre de 2008 Núm 5.857 

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 25 d'agost de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la que s'inscriuen i suprimixen fitxers de dades de caràcter personal gestionats per la Conselleria d'Educació. [2008/11024]

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2008, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'autoritza un programa d'innovació i experimentació per a la posada en funcionament d'una Aula Didàctica de Cultura Clàssica a Sagunt. [2008/11025]

ORDRE de 16 de setembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'incrementa el crèdit de l'Orde de 5 de maig de 2008 (DOCV núm. 5764 de 16 de maig) de la Conselleria d'Educació, de gratuïtat de llibres de text per a l'alumnat de primer, segon, tercer i quart curs d'Educació Primària, en els centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009. [2008/11023] 

Divendres, 26 de setembre de 2008 Núm 5.858

Dilluns, 29 de setembre de 2008 Núm 5.859

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es concedixen les ajudes econòmiques per a activitats complementàries realitzades per centres específics d'Educació Especial sostinguts amb fons públics. [2008/11026]

Dimarts, 30 de setembre de 2008 Núm 5.860

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2008, del president de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, per la qual es modifica la convocatòria, corresponent a l'any 2008, d'avaluació per a la contractació de professorat en les universitats valencianes, aprovada per resolució de 4 de juny de 2008 (DOCV núm. 5781, de 10.06.2008) per a la inclusió de la figura de professor col·laborador. [2008/11221]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número C-030/08. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2008/9813]

   
 

BOE Setembre 2008

   
  BOE 226 de 18/9/2008

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

BOE 227 de 19/9/2008

Resolución de 10 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la realización de determinadas actividades de formación del profesorado durante 2008.

BOE 230 de 23/9/2008

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España en Edad Escolar, para el año 2009.

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones para la organización y participación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía en los Campeonatos de España en edad escolar, para el año 2009.