BOE Setembre 2007

 

Setembre 2007

 
  Dilluns, 3 de setembre de 2007 Núm 5.590

Dimarts, 4 de setembre de 2007 Núm 5.591

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient OB 332/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/10873]

Dimecres, 5 de setembre de 2007  Núm 5.592

Conselleria d'Educació

ORDRE de 30 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Autoritzat Professional de Música Juan Sebastián Bach de Sagunt. [2007/10858]

ORDRE de 30 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a diversos centres privats de la Comunitat Valenciana, per canvi de denominació específica. [2007/10859]

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2007, de la direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria de les ajudes econòmiques i subvencions per als centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana que tinguen aprovada la implantació de sistemes de gestió de qualitat [2007/10857]

Dijous, 6 de setembre de 2007 Núm 5.593

Conselleria d'Educació

ORDRE de 30 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació de Formació Professional Específica, denominat Centro de Estudios Adams, a València. [2007/10860]

ORDRE de 30 de juliol de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Vicente de Paúl d'Alcoi (Alacant). [2007/10861]

Divendres, 7 de setembre de 2007 Núm 5.594

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de juliol de 2007, de la direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria de les ajudes econòmiques i subvencions per als centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana que tinguen aprovada la implantació de sistemes de gestió de qualitat. [2007/11044]

ORDRE de 28 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'horari de l'Educació Primària. [2007/10990]

Dilluns, 10 de setembre de 2007 Núm 5.595

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2007, de la direcció general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2007/11116]

Dimarts, 11 de setembre de 2007  Núm 5.596

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient OB 311/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/11150]

Licitació de l'expedient ATCC 95/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/11149]

Dimecres, 12 de setembre de 2007 Núm 5.597

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 31 d'agost de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de correcció d'errors de la Resolució de 13 de juny de 2007 de la Direcció General d'Ensenyament, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat que cursa tercer, quart, quint i sext d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics per al curs 2007-2008, fase A. [2007/10921]

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2007, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen la formació de persones adultes en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2007. [2007/11234]

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2007, del director general d'Ordenació i Centres Docents per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2007. [2007/11230]

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2007, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2007. [2007/11235]

RESOLUCIÓ de 4 de setembre 2007, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyances musicals de grau elemental i/o mitjà durant l'exercici 2007. [2007/11232]

Adjudicació de l'expedient CNMY07/TV00A/85. Obres de substitució de fusteria exterior, habilitació d'aules, substitució de cobertes del gimnàs i reparació de la coberta en l'edifici de l'Aulari en l'IES Rei D. Jaume d'Alzira (València). [2007/11189]

Dijous, 13 de setembre de 2007 Núm 5.598

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient OB 307/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/11275]

Conselleria d'Educació

Notificació de tràmit de vista i audiència a diverses centres per cessament d'activitats docents. [2007/11190]

Divendres, 14 de setembre de 2007 Núm 5.599

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Correcció d'errades de la licitació de l'expedient OB 311/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/11281]

Dilluns, 17 de setembre de 2007   Núm 5.600

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

DECRET 151/2007, de 14 de setembre, del Consell, pel qual determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any 2008. [2007/11367] 

Dimarts, 18 de setembre de 2007  Núm 5.601

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2007, del president del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior, per la qual es nomena determinats membres del mencionat consell. [2007/11407]

ORDRE de 28 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es creen llocs itinerants de treball docent en determinats centres públics d'Educació Infantil i Primària, de titularitat de la Generalitat, per al curs 2007/08. [2007/11399]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 23 de juliol de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre privat de Formació Professional Específica Florida, Centre d'Ensenyament Secundari-Tècnic Professional de Catarroja. [2007/11380]

ORDRE de 27 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Lledó, Centro Educativo y Deportivo de Castelló de la Plana, per canvi de titularitat. [2007/11381]

ORDRE de 29 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Fantasía, a València. [2007/11392]

ORDRE de 29 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Mi Cole, a València. [2007/11394]

ORDRE de 29 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Chiquilín de València. [2007/11395]

ORDRE de 29 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat d'Educació Infantil i Primària Trafalgar de València. [2007/11396]

ORDRE de 27 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es constituïx el Col·legi Rural Agrupat (CRA) número 45. [2007/11398]

DECRET 152/2007, de 14 de setembre, del Consell, pel qual crea un institut d'Educació Secundària a Torrevieja, per transformació de la secció d'Educació Secundària existent. [2007/11386]

Adjudicació de l'expedient CNMY07/RE78A/10. Assistència tècnica consistent en la Redacció de Projecte Bàsic i d'Execució amb desenvolupament d'instal·lacions, de l'Estudi de Seguretat i Salut, Coordinació del Pla de Seguretat i Salut en fase d'execució i direcció, com a arquitecte i arquitecte tècnic, de les obres de Construcció del Conservatori Professional de Música, 270 pp. ee. a UTIEL (València). [2007/11321]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient ATRD 297/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/11372]

Licitació de l'expedient ATCC 96/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/11373]

Licitació de l'expedient ATRD 303/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/11374] 

Dimecres, 19 de setembre de 2007 Núm 5.602

Conselleria d'Educació

ORDRE de 27 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat d'Educació Infantil Marni II de València. [2007/11383]

ORDRE de 27 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària La Purísima de Torrevieja (Alacant). [2007/11384]

ORDRE de 27 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Médico Pedro Herrero d'Alacant. [2007/11385]

ORDRE de 27 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat d'Educació Infantil El Rollet de Canet d'en Berenguer. [2007/11387]

ORDRE de 29 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Santa Teresa de Jesús de Torrent-El Vedat (València) [2007/11389]

ORDRE de 29 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Winnie, a València. [2007/11391]

ORDRE de 5 de setembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza l'obertura i funcionament d'un centre de nova creació d'ensenyances de Música de Grau Professional, denominat La Unión Musical de Tavernes de la Valldigna, a Tavernes de la Valldigna (València). [2007/11390]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 27 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es constituïx el Col·legi Rural Agrupat (CRA) número 45. [2007/11459] 

Dijous, 20 de setembre de 2007 Núm 5.603

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques del cos de mestres els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Orde de 24 d'abril de 2007. [2007/11493]

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de Mestres, en el procediment selectiu convocat per l'Orde de 24 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per a l'adquisició de noves especialitats. [2007/11495]

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional, en el procediment selectiu convocat per Orde de 24 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per a l'adquisició de noves especialitats. [2007/11496]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient ATRD 304/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/11454]

Divendres, 21 de setembre de 2007 Núm 5.604

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de música i arts escèniques i professors tècnics de formació professional els aspirants seleccionats en el marc dels procediments selectius convocats per orde de 24 d'abril de 2007. [2007/11494]

Adjudicació número CNMY05/RE78A/123 i CNMY07/RE78A/67. [2007/11492]

Dilluns, 24 de setembre de 2007 Núm 5.605

Conselleria d'Educació

DECRET 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana i s'establix el currículum del nivell bàsic i del nivell intermedi. [2007/11678]

RESOLUCIÓ de 11 de setembre de 2006, de la Direcció General d'Universitat i Formació Superior, de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència per la qual es fa públic l'acord de la Comissió Gestora dels processos d'accés i preinscripció universitària pel qual s'establixen els terminis corresponents a la convocatòria extraordinària de preinscripció. [2007/11668] 

Dimarts, 25 de setembre de 2007 Núm 5.606

Conselleria d'Educació

DECRET 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l'accés a estes ensenyances. [2007/11704]

DECRET 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de Dansa i es regula l'accés a estes ensenyances. [2007/11703]

DECRET 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances. [2007/11706]

DECRET 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de Música i es regula l'accés a estes ensenyances. [2007/11701]

ORDRE de 29 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza el centre docent nord-americà a Espanya de nova creació denominat El Limonar International School, a Alacant. [2007/11591]

ORDRE de 5 de setembre del 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Arce Galera de Benidorm, per canvi de denominació de la titularitat i denominació específica. [2007/11589]

ORDRE de 5 setembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat San Roque-Primaria, d'Alcoi (Alacant), per canvi en la configuració del centre en el nivell de Formació Professional. [2007/11592]

ORDRE de 6 de setembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats docents del centre docent privat de Formació Professional específica Centro de Formación, d'Orihuela (Alacant). [2007/11593]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Correcció d'errors de l'anunci "Concurs procediment obert contractació assistència tècnica redacció i direcció d'obra relativa a centre docent, ATRD 297/07". [2007/11582]

Licitació de l'expedient ATRD 305/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/11635] 

Dimecres, 26 de setembre de 2007  Núm 5.607 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents i de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels programes de garantia social de les modalitats de formació ocupació, iniciació professional i per a alumnat amb necessitats educatives especials, per al curs 2007/2008, promoguts per entitats col·laboradores i centres públics. [2007/11726]

Dijous, 27 de setembre de 2007 Núm 5.608 

Divendres, 28 de setembre de 2007 Núm 5.609

Conselleria d'Educació

ORDRE de 12 de setembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la notificació de les incidències que alteren la convivència escolar, emmarcada dins del Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els centres escolars de la Comunitat Valenciana (PREVI).

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient ATRD 295/07. Assistència tècnica per a la Redacció i Direcció d'Obra. [2007/11773]

Licitació de l'expedient ATCC 98/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/11778]

Licitació de l'expedient OB 337/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/11780]

   
 

BOE Setembre 2007

   
  BOE n. 214 de 6/9/2007 

Orden ECI/2576/2007, de 27 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en puestos de Asesores Técnicos en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. 

Orden ECI/2577/2007, de 27 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. 

Orden ECI/2578/2007, de 27 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en las Escuelas Europeas a los profesores seleccionados por concursos de méritos. 

BOE 215 de 7/9/2007 

Resolución de 22 de agosto de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los campeonatos de España en edad escolar para el año 2008. 

BOE 216 de 8/9/2007 

Resolución de 22 de agosto de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones para desplazamientos, alojamiento y alimentación gastos generales de organización para los Campeonatos de España en edad escolar para el año 2008. 

BOE 219 de 12/9/2007 

Resolución de 4 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica la de 16 de mayo de 2007, de ayudas del programa José Castillejo, para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores pertenecientes al personal docente o investigador de universidades y de centros de investigación para el curso académico 2007-2008. 

Orden ECI/2619/2007, de 6 de septiembre, por la que se crean los Premios Nacionales de Fomento de la Lectura de la Prensa, se establecen las bases para su concesión y se convocan los correspondientes al año 2007. 

BOE n. 220 de 13/9/2007

REAL DECRETO 1135/2007, de 31 de agosto, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales de la familia profesional artes gráficas.

BOE n. 222 de 15/9/2007 

Corrección de errores de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria.

BOE n. 224 de 18/9/2007 

REAL DECRETO 1136/2007, de 31 de agosto, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia profesional madera, mueble y corcho. 

Orden ECI/2685/2007, de 6 de septiembre, por la que se corrigen omisiones en la Orden ECI/2577/2007, de 27 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a funcionarios docentes seleccionados por concursos de méritos. 

Orden ECI/2687/2007, de 6 de septiembre, por la que se convocan ayudas para la elaboración de materiales para facilitar la lectura en las diferentes áreas y materias del currículo y para la realización de estudios sobre la lectura y las bibliotecas escolares. 

BOE 227 de 21/9/2007 

Orden ECI/2727/2007, de 3 de septiembre, por la que se regula la concesión de las ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso académico 2007/2008.

BOE n. 231 de 26/9/2007

REAL DECRETO 1200/2007, de 14 de septiembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Imagen y Sonido.

BOE 233 de 28/9/2007

Orden ECI/2792/2007, de 17 de agosto, por la que se convocan becas de formación en investigación e innovación educativa, documentación e informática en el Centro de Investigación y Documentación Educativa.