BOE Octubre 2009

 

Octubre 2009

 
   
  Dimarts, 13 d'octubre de 2009  Núm 6.121 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplacen les persones interessades en el procediment administratiu de referència a comparèixer en la via jurisdiccional. [2009/11359]

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació sobre les distintes famílies professionals en què s'estructura el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, la seua relació amb els sectors productius i la identificació de necessitats d'acreditació, formació i noves qualificacions en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2009/11357] 

Dimecres, 14 d'octubre de 2009  Núm 6.122 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ definitiva d'1 d'octubre de 2009, de la direcció general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la primera fase de la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. Modalitat A i B. [2009/11361]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de juliol de 2009, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de Personal, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que impartixen ensenyances d'educació secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2009-2010. [2009/11433]

Adjudicació número CNMY09/OC00D/25. Servici de transport del personal no docent del Complex Educatiu de Cheste. [2009/11360]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Nuria Abellan Poveda. [2009/11266]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de José Luis Calle Sánchez. [2009/11267]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Sara Cardona Lledó. [2009/11268]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Vicente Civera Ferrer. [2009/11269]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Mª Cruz Colodrero Montes. [2009/11270]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic d'Inmaculada Corral Fuentes. [2009/11271]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Catalina Fernández Corchero. [2009/11273]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic d'Enrique Herrero Giménez. [2009/11274]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Vicente José Llácer Moreno. [2009/11276]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Mª Miriam López Manjavacas. [2009/11277]

Dijous, 15 d'octubre de 2009  Núm 6.123 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s'establixen orientacions per al desenrotllament del Pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a exercir les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyances d'idiomes. [2009/11553]

ORDRE de 29 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen a la Comunitat Valenciana els premis professionals per a l'alumnat que ha conclòs els estudis professionals de les ensenyances de Música i Dansa en el curs 2008-2009. [2009/11554]

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació, Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es publica el model de sol·licitud d'admissió per a cursar les ensenyances finançades amb fons públics relatives a cursos preparatoris de les proves d'accés a la formació professional en centres docents de la Comunitat Valenciana. [2009/11555] 

Divendres, 16 d'octubre de 2009  Núm 6.124

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de Mestres, convocat per Orde de 15 d'abril de 2008. [2009/11365]

ORDRE de 29 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució d'un membre del Consell Escolar Valencià. [2009/11412]

ORDRE de 10 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats docents del Centre Privat de Formació Professional de Grau Mitjà Champús, de València. [2009/11400]

ORDRE de 10 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats docents del Centre Privat de Formació Professional de Grau Mitjà FORPAX, de València. [2009/11401]

ORDRE de 14 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Real Colegio Escuelas Pías de Gandia. [2009/11411]

ORDRE de 17 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Roque-Primaria d'Alcoi, per canvi de denominació específica. [2009/11403]

ORDRE de 22 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats docents del Centre d'Educació Infantil El Parc de la Lluna, de València. [2009/11407]

ORDRE de 22 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats docents del Centre Privat de Jardí d'Infància Nova Escola, de Castelló de la Plana. [2009/11409]

ORDRE de 28 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de l'Escola Infantil municipal denominada La Pinadeta de Manises, per ampliació d'unitats i canvi d'ús de les unitats autoritzades. [2009/11416]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Miguel Angel Naranjo Gómez. [2009/11418]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Mª Isabel Pérez Patiño. [2009/11419]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Vicente Javier Pla Sanfélix. [2009/11420]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Rebeca Puig Andreu. [2009/11421]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Consuelo Roig Bueno. [2009/11423]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Mª Jesús Roig Bueno. [2009/11424]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Felicidad Sancho Almonacid. [2009/11425]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de José Andrés Sanmartín Mora. [2009/11426]

Dilluns, 19 d'octubre de 2009 Núm 6.125 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova l'expedient dels procediments selectius per a ingrés i accessos als cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde de 15 d'abril de 2008. [2009/11363]

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius d'ingrés en el cos de professors d'Ensenyança Secundària, convocats per Orde de 24 d'abril de 2007. [2009/11366]

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de Mestres, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007. [2009/11368]

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova l'expedient del procediment selectiu per a ingrés en el cos de professors tècnics de Formació Professional convocat per Orde de 10 d'abril de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, respecte de Miguel Macián Monleón. [2009/11362]

ORDRE d'1 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Especial Centro Parálisis Cerebral Benadresa de Castelló de la Plana, per canvi de titularitat. [2009/11405]

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2009, del director general de Política Científica, per la qual es concedix una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Tecnicoadministrativa de l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació. [2009/11358]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juliol de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, sobre eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana. [2009/11663]

Presidència de la Generalitat

Notificació a Más Interesante, SL. Proposta de resolució de procediment sancionador. Expedient número 3/09 TV. [2009/11390]

Conselleria d'Educació

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Alicia Marín Prado. [2009/11417]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Manuel Rodríguez Martín. [2009/11422]

Dimarts, 20 d'octubre de 2009 Núm 6.126

Conselleria d'Educació

DECRET 183/2009, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances universitàries oficials de màster a la Universitat Politècnica de València. [2009/11781]

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació - Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 22 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix, amb caràcter experimental, el procediment d'avaluació i acreditació de la competència professional adquirida a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació. [2009/11740]

Conselleria d'Educació

DECRET 184/2009, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es crea un centre específic d'Educació Especial a València-Oliveral. [2009/11784]

DECRET 185/2009, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es crea un institut d'Educació Secundària a la Vila Joiosa. [2009/11785]

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2009, del Consell Escolar Valencià, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2009 de la Comunitat Valenciana a projectes de coeducació en centres docents sostinguts amb fons públics. [2009/11616] 

Dimecres, 21 d'octubre de 2009 Núm 6.127

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 de octubre de 2009, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es nomenen els membres de la Comissió Coordinadora per al curs acadèmic 2009-2010, prevista en l'Orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana. [2009/11746]

ORDRE de 18 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Cristo Rey (MM Escolapias) de Gandia. [2009/11652]

ORDRE de 21 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'Orde de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Tamarindos-Camarena de València. [2009/11649]

ORDRE de 21 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'Orde de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil El Cuquet Dos de Benetússer. [2009/11650]

ORDRE de 21 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'Orde de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Els Xiquets, de Mutxamel. [2009/11651]

ORDRE de 29 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es crea una secció d'Educació Secundària Obligatòria a Picassent. [2009/11648]

ORDRE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de l'Escola Infantil municipal denominada El Solet de Xeresa (València), per ampliació d'unitats. [2009/11647]

RESOLUCIÓ de 2 de octubre de 2009, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2009-2010. [2009/11739]

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2009 de la Comunitat Valenciana a materials didàctics, modalitat C, corresponent a Educació Vial. [2009/11737]

Adjudicació número CNMY09/OC00D/31. Servici de manteniment i conservació de jardineria, zona verda i forestal del Complex Educatiu de Cheste. [2009/11660]

Dijous, 22 d'octubre de 2009  Núm 6.128 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2009, de la Direcció General de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés i accés als cossos docents de mestres, professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional convocats per Ordes de 6 de maig de 2009. [2009/11745]

ORDRE de 21 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'Orde de 23 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Madre Sacramento de Torrent. [2009/11653]

RESOLUCIÓ de 16 d'octubre 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents per la qual s'aprova transferir a alguns centres públics de titularitat de la Generalitat i concertats d'Educació Especial específica i centres amb aules específiques d'Educació Especial autoritzades, determinades quanties per a sufragar les despeses derivades dels materials escolars utilitzats per a desenrotllar el procés d'aprenentatge del seu alumnat. [2009/11876]

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que es convoquen les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives a què es referix l'Orde de 23 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de Grau Mitjà de futbol i de futbol sala i de Grau Superior de futbol i de futbol sala en el Centre Integrat Públic de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant l'any 2010. [2009/11874]

Divendres, 23 d'octubre de 2009 Núm 6.129

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es concedixen les ajudes econòmiques per a activitats complementàries realitzades per centres específics d'Educació Especial o en unitats específiques d'Educació Especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics. [2009/11741]

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es concedixen ajudes per a l'edició en valencià de llibres de text per a l'ensenyament no universitari. [2009/11938]

Adjudicació número CNMY09/OC00D/59. Contracte administratiu especial de col·laboració amb la Conselleria d'Educació en les actuacions relatives a la gestió de programa de gratuïtat de llibres de text per al curs escolar 2009/2010. [2009/11742]

Adjudicació número CNMY08/EN42S/126. Servei de revisió tecnicolegal i inspeccions periòdiques per organisme de control autoritzat, de les instal·lacions elèctriques d'alta tensió de centres docents públics de les províncies de Castelló i València dependents de la Conselleria d'Educació. [2009/11743]

Dilluns, 26 d'octubre de 2009 Núm 6.130 

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de setembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d'accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de Tècnic esportiu i Tècnic esportiu superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III. [2009/11939] 

Dimarts, 27 d'octubre de 2009 Núm 6.131

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 48/09, de 29 de juny de 2009. [2009/12038]

RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 49/09, de 29 de juny de 2009. [2009/12039]

RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 54/09, de 29 de juny de 2009. [2009/12040]

RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 58/09, de 20 de juliol de 2009. [2009/12041]

DECRET 190/2009, de 23 d'octubre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances universitàries oficials de màster en la Universitat Miguel Hernández d'Elx. [2009/12109]

DECRET 191/2009, de 23 d'octubre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació del Màster Universitari en Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyances d'Idiomes, en la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir. [2009/12103]

DECRET 192/2009, de 23 d'octubre, del Consell, pel qual es crea un institut d'Educació Secundària a Turís, per transformació de la secció d'Educació Secundària existent. [2009/12098]

Adjudicació definitiva número CNMY09/EC78A/64. Substitució tanca en l'IES Gabriel Miró d'Orihuela. [2009/11875]

Adjudicació número CNMY09/OC00D/58. Servici de neteja del Complex Educatiu de Cheste. [2009/11908]

Adjudicació número CNMY09/EC78A/88. Obres diverses: canaló i coberta de porxe, en el CEIP Blasco d'Alagón de Vilafranca. [2009/11945]

Notificació a la titularitat del centre privat LASVI Centre de Formació Professional de l'ofici d'advertència prèvia de tres mesos per a declaració de caducitat de l'expedient de referència 2006/160. [2009/11903]

Notificació a la titularitat del centre Paperino de l'ofici d'advertència prèvia de tres mesos per a declaració de caducitat de l'expedient de referència 2006/196. [2009/11904]

Notificació a la titularitat del centre Pinokio II de l'ofici d'advertiment prèvi de tres mesos per a declaració de caducitat de l'expedient de referència 2005/143. [2009/11905]

Notificació a la titularitat del centre Tachin de l'ofici d'advertència prèvia de tres mesos per a declaració de caducitat de l'expedient de referència 2005/10. [2009/11906]

Notificació a la titularitat del centre Escuela de Fotografía e Imagen EFTI de l'ofici d'advertència prèvia de tres mesos per a declaració de caducitat de l'expedient de referència 2005/128. [2009/11907] 

Dimecres, 28 d'octubre de 2009 Núm 6.132 

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la que es regulen els cursos preparatoris de les proves d'accés a la Formació Professional en centres docents de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances de Cicles Formatius i s'establix el procediment d'admissió per a cursar estes ensenyances finançades amb fons públics en centres docents (DOCV de 30 de juliol). [2009/12100]

ORDRE d'1 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària María de Icíar, de Riba-roja de Túria, per canvi de titularitat. [2009/12024]

ORDRE de 28 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Edelweiss de Godella. [2009/12014]

ORDRE de 28 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Salesianos San Juan Bautista de Borriana. [2009/12017]

ORDRE de 28 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil i Primària Nuestra Señora de la Consolación de Benicarló. [2009/12018]

ORDRE de 28 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adequa l'autorització del Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Gregori Mayans i Ciscar de Gandia. [2009/12020]

ORDRE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat de Formació Professional Florida, Centre d'Ensenyament Secundari-Tècnic Professional de Catarroja. [2009/12021]

ORDRE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Sant Antoni Abat de Canals. [2009/12015]

ORDRE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Sagrada Familia-Atalaya de Buñol. [2009/12016]

ORDRE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Inmaculada d'Alacant. [2009/12019]

ORDRE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Guadalaviar de València. [2009/12022]

ORDRE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària El Vedat, de Torrent. [2009/12023]

RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que s'autoritza, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, als centres relacionats en els annexos a esta resolució. [2009/12096]

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Modificació de la Resolució de 23 de juliol, de la directora general de Producció Agrària, per la qual s'establixen els preus màxims que han de pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2009-2010. [2009/12154]

Conselleria d'Educació

ORDRE de 5 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari i l'obtenció de les titulacions administratives necessàries per a l'ús vehicular de les llengües en tots els nivells d'ensenyament no universitari. [2009/12156]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, renovació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. [2009/12094]

Licitació número CNMY09/EC00D/96. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació anticipada, del servici consistent a processar, doblegar i segellar els rebuts de nòmina del personal de la Conselleria d'Educació que presta els seus servicis en centres docents. [2009/12012]

Dijous, 29 d'octubre de 2009  Núm 6.133

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2009, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'autoritza la renovació de les entitats vinculades al Centre Específic d'Educació a Distància. [2009/11946]

Divendres, 30 d'octubre de 2009  Núm 6.134

Conselleria d'Educació

ORDRE de 7 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària de Puig. [2009/12163]

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de La Llotja al Centre Públic de Formació de Persones Adultes Antonio Pascual Ferrández, d'Elx. [2009/12162]

   
 

BOE Octubre 2009

   
 

BOE: 16 de octubre de 2009, Núm. 250 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Organización

Real Decreto 1485/2009, de 26 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 365/2007, de 16 de marzo, por el que se regula el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas. PDF (BOE-A-2009-16481 - 2 págs. - 168 KB)  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Subvenciones

Orden EDU/2785/2009, de 8 de julio, por la que se convoca la concesión de subvenciones a Asociaciones Juveniles y a Federaciones y Confederaciones de estudiantes universitarios. PDF (BOE-A-2009-16524 - 14 págs. - 351 KB)  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos del Ministerio de Educación, por la que se anuncia contratación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, del servicio de tratamiento informático de datos y gestión documental de las acciones descentralizadas del Programa de Aprendizaje Permanente que gestiona el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos para los años 2010 y 2011 (Concurso 2009/01000019). PDF (BOE-B-2009-35051 - 2 págs. - 169 KB)  

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos del Ministerio de Educación, por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio de organización de varios congresos con destino al Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos para los años 2010 y 2011 (Concurso 2009/01000018). PDF (BOE-B-2009-35052 - 2 págs. - 168 KB)

BOE: 17 de octubre de 2009, Núm. 251

Becas

Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan becas de formación en observación y diseño de cualificaciones profesionales, en documentación y legislación educativa y en tecnologías de la información y comunicación, a desarrollar en Unidades dependientes de la Dirección General de Formación Profesional. PDF (BOE-A-2009-16559 - 29 págs. - 698 KB)

BOE: 21 de octubre de 2009, Núm. 254

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Subvenciones

Orden EDU/2819/2009, de 30 de septiembre, de bases reguladoras de la aportación complementaria a las Universidades e Instituciones de enseñanza superior, para el desarrollo del programa ERASMUS. PDF (BOE-A-2009-16751 - 3 págs. - 173 KB)

BOE: 26 de octubre de 2009, Núm. 258

Becas

Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se modifican las becas concedidas por Resolución de 15 de julio de 2009, para la realización de estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2009-2010. PDF (BOE-A-2009-16972 - 2 págs. - 175 KB)

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana por la que se hace pública la adjudicacion del contrato del servicio de revisión técnico-legal e inspecciones periódicas por organismo de control autorizado, de las instalaciones eléctricas de alta tensión de centros docentes públicos de las provincias de Castellón y Valencia dependientes de la Conselleria de Educación. PDF (BOE-B-2009-36294 - 1 pág. - 159 KB)  

BOE: 27 de octubre de 2009, Núm. 259

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Enseñanzas artísticas

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.PDF (BOE-A-2009-17005 - 10 págs. - 233 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial "Rutas Literarias" durante el curso 2009-2010. PDF (BOE-A-2009-17050 - 19 págs. - 410 KB)  

BOE: 28 de octubre de 2009, Núm. 260

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2009.PDF (BOE-A-2009-17099 - 9 págs. - 401 KB)  

Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2009, para alumnado de estudios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores.PDF (BOE-A-2009-17100 - 26 págs. - 997 KB)  

Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publican las relaciones de beneficiarios de ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2009, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años.PDF (BOE-A-2009-17101 - 1 pág. - 150 KB)

Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, para el desarrollo de la actividad de Escuelas Viajeras durante 2010. PDF (BOE-A-2009-17102 - 21 págs. - 480 KB)  

Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se regula la concesión de las ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso académico 2009/2010. PDF (BOE-A-2009-17103 - 3 págs. - 170 KB)  

BOE: 29 de octubre de 2009, Núm. 261

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Educación por la que se convoca licitación del servicio consistente en procesar, doblar y sellar los recibos de nómina del personal de la Conselleria de Educación que presta sus servicios en centros docentes. PDF (BOE-B-2009-36863 - 2 págs. - 166 KB)

BOE: 31 de octubre de 2009, Núm. 263 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden EDU/2909/2009, de 9 de octubre, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. PDF (BOE-A-2009-17280 - 16 págs. - 411 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Auxiliares de conversación de lengua española

Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Dirección General de Relaciones Internacionales, por la que se amplía la de 16 de junio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicas las listas de candidatos adjudicados para ocupar puestos de auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido y República Federal de Alemania y, en su caso, las reservas correspondientes. PDF (BOE-A-2009-17301 - 2 págs. - 170 KB) Ayudas 

Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para la elaboración de materiales didácticos que desarrollen la comprensión lectora en diferentes áreas y materias del currículo, así como para la realización de estudios sobre enseñanza y evaluación de la comprensión lectora y sobre bibliotecas escolares. PDF (BOE-A-2009-17302 - 11 págs. - 240 KB)  

Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de "Centros de Educación Ambiental" durante el año 2010. PDF (BOE-A-2009-17303 - 10 págs. - 232 KB)  

Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados durante el período lectivo de 2010. PDF (BOE-A-2009-17304 - 9 págs. - 222 KB)