BOE Octubre 2008

 

Octubre 2008

 
  Dimecres, 1 d'octubre de 2008 Núm 5.861

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2008, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritzen nous Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2008/2009. [2008/11220]

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2008, del director general d'Universitat i Estudis Superiors, autoritzant la sol·licitud del Conservatori Superior de Música «Joaquin Rodrigo» de València, per a impartir l'especialitat de JAZZ. [2008/11219]

Correcció d'errors de la Resolució de 8 de setembre de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la que es concedixen ajudes a les federacions i associacions d'alumnes de centres docents públics de Formació de Persones Adultes (FPA) de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 12 de maig de 2008 (DOCV núm. 5.773, de 29.05.2008). [2008/11269]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament d'Ador, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, denominada L'Escoleta, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2008/10844]

Dijous, 2 d'octubre de 2008 Núm 5.862

Conselleria d'Educació

ORDRE de 12 de setembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució d'un membre del Consell Escolar Valencià. [2008/11298] Conselleria d'Educació

ORDRE d'1 de setembre de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es disposa la publicació del nomenament de Nastra de las Nieves Ares Armero com a representant del Consell de Govern en el Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, en representació de l'alumnat. [2008/11309]

Correcció d'errades de l'Orde de 20 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització per canvi d'ús de les aules a diversos centres docents de la Comunitat Valenciana. [2008/11303]

ORDRE de 29 d'agost de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària La Devesa de Carlet. [2008/11299]

ORDRE de 29 d'agost de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la que es modifica l'autorització al centre autoritzat professional de dansa Mari Cruz Alcalá, de València. [2008/11302

ORDRE de 8 de setembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza el centre docent noruec a Espanya de nova creació denominat Costa Blanca Undervisning, a l'Alfàs del Pi (Alacant). [2008/11301]

Divendres, 3 d'octubre de 2008 Núm 5.863

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. [2008/11401]

Dilluns, 6 d'octubre de 2008 Núm 5.864 

Conselleria d'Educació

Correcció d'errades a la Resolució de 9 de juliol de 2008, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2008-2009. [2008/11470]

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2008, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritzen nous Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2008/2009. [2008/11469]

Licitació número CNMY08/ED80A/96. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, del servici de creativitat, planificació, difusió i marxandatge en diferents suports de la publicitat de promoció del valencià. [2008/11467] 

Dimarts, 7 d'octubre de 2008 Núm 5.865 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2008, de la Direcció General de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la que es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés i accessos als cossos docents de Mestres, professors d'Ensenyament Secundàri, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional convocats per Ordes de15 d'abril de 2008. [2008/11402] 

Dimecres, 8 d'octubre de 2008 Núm 5.866 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents per la qual s'aprova transferir a alguns centres públics de titularitat de la Generalitat i concertats d'Educació Especial específica i centres amb aules específiques d'Educació Especial autoritzades, determinades quanties per a sufragar els gastos derivats dels materials escolars utilitzats per a desenrotllar el procés d'aprenentatge del seu alumnat. [2008/11606]

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a alguns centres concertats d'Acció Educativa Singular (CAES) determinades quantitats per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat del centre per al curs 2008-2009. [2008/11605]

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es donen de baixa diverses associacions de pares i mares d'alumnes del cens de confederacions, federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, creat per l'Orde de 4 de novembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. [2008/11466]

Divendres, 10 d'octubre de 2008 Núm 5.867 

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 d'agost de 2008, de la direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2008-2009, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per l'Orde de 8 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació. [2008/11704]

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es donen de baixa a diverses associacions de pares i mares d'alumnes del cens de confederacions, federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents, no universitaris, de la Comunitat Valenciana, creat per l'Orde de 4 de novembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. [2008/11465]

Dilluns, 13 d'octubre de 2008 Núm 5.868 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu per a ingrés en el cos de mestres, convocat per Orde de 13 de març de 2006. [2008/11635]

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius d'ingrés en el cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocats per Orde de 13 de març 2006. [2008/11636]

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2008, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es nomenen els membres de la Comissió Coordinadora prevista en l'Orde de 10 de març de 2008, de la conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana. [2008/11634]

ORDRE de 29 de setembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Vicente Ferrer-Dominicos de València. [2008/11730]

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2008 de la direcció general de Política Científica, per la qual s'accepta la renúncia a una beca per a la realització de practiques professionals de formació en suport a la investigació a exercir en l'Alt Consell Consultiu en I+D+i. [2008/11703]

ORDRE d'1 de setembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre privat d'educació infantil La Inmaculada d'Albaida, per canvi de titularitat. [2008/11676]

ORDRE de 29 de setembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'escola d'educació infantil municipal de Montaverner (València), per ampliació del nombre d'unitats. [2008/11674]

ORDRE de 30 de setembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre privat d'educació infantil, primària i secundària Nuestra Señora de la Seo de Xàtiva, per canvi de titularitat. [2008/11675]

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es convoquen els cursos de promoció dels coneixements de valencià per als empleats públics de l'administració de la Generalitat. [2008/10950] 

Dimarts, 14 d'octubre de 2008 Núm 5.869 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 29 de setembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil i Primària Santo Domingo Savio de Petrer. [2008/11731]

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2008 de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que s'adjudiquen noves ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2008-2009, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per Orde de 8 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació. [2008/11792]

DECRET 155/2008, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es crea l'Institut Universitari d'Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenrotllament Organizacional i de la Qualitat de Vida Laboral (IDOCAL) en la Universitat de València. [2008/11818]

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, sobre eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana. [2008/11783]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la que es resolen les sol·licituds d'inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, de les Escoles de Música, de Dansa, o de Música i Dansa que s'indiquen en l'annex. [2008/11831]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient ATRD 388/08. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/11749] CEIP Ballester Fandós en Valencia 

Dimecres, 15 d'octubre de 2008 Núm 5.870 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2008, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'Investigació i Innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2008-2009. [2008/11802]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient ATRD 385/08. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/11870] CP CASTELL DEL POP en Murla (Alicante)

Conselleria d'Educació

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Elena María Lliso Martínez. [2008/11843]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Inmaculada Marco Lleó. [2008/11845]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Fernando Alonso Utrilla. [2008/11846]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de José Miguel Caballero Martorell. [2008/11848]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Josep Gil García. [2008/11850]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María del Pilar Martí García de Ceca. [2008/11851]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Sabina Balbastre Soldevila. [2008/11852]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic María Elena Aznar Ballester. [2008/11853] 

Dijous, 16 d'octubre de 2008 Núm 5.871 

Conselleria d'Educació

Adjudicació número 6/2008. Substitució coberta saló d'actes i reparació coberta principal al centre Cervantes de Gandia. [2008/11900]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número ATCC 121/08. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2008/11867] CP Gregal en Castellón

Adjudicació número ATRD 372/08. Assistència tècnica, redacció i direcció d'obra. [2008/11868] IES Andreu Sempere en Alcoy (Alicante) 

Divendres, 17 d'octubre de 2008 Núm 5.872

Conselleria d'Educació

ORDRE de 8 d'octubre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual incrementa el crèdit de l'Orde de 24 d'abril de 2008, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres d'Educació Infantil de primer cicle de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2008-2009. [2008/11981]

Adjudicació número CNMY08/RE78A/21. Redacció de projecte bàsic, d'execució amb desenvolupament d'instal·lacions, redacció de l'estudi de seguretat i salut, direcció de les obres, coordinació de l'estudi de seguretat i salut, per arquitecte superior i arquitecte tècnic de les obres d'adequació o construcció d'1 Ud. d'Infantil + 2 Udes. de Primària + part d'espais comuns CRA (75 pp.ee) en el CEI. Sant Vicent Ferrer de la Llosa del Bisbe (V). [2008/11979]

Adjudicació número CNMY08/RE78A/23. Redacció de projecte bàsic, d'execució amb desenvolupament d'instal·lacions, redacció de l'estudi de seguretat i salut, direcció de les obres, coordinació de l'estudi de seguretat i salut, per arquitecte superior i arquitecte tècnic de les obres d'adequació/ampliació de 10 CCFF (amb 19 unitats F) + cafeteria + vivenda en l'IFPS. Faitanar de Quart de Poblet (V). [2008/11980]

Dilluns, 20 d'octubre de 2008 Núm 5.874

Conselleria d'Educació

Adjudicació número CNMY08/RE78A/65. Obres de construcció 1 un. 0 + 2 un. 1 + 3 un. 2 en el Centre d'Educació Infantil Núm. 2 de Castelló de la Plana (Grau de Castelló). [2008/12045] 

Dimarts, 21 d'octubre de 2008 Núm 5.875

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades a la Resolució de 9 de juliol de 2008, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2008-2009. [2008/12070]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de setembre de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, sobre eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana. [2008/12090]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María del Valle Rossi Zamorano. [2008/12091]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Ana María Alepuz Gómez. [2008/12092]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Rosario Valiente Lloret. [2008/12093]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Amanda Agustí Pla. [2008/12094]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Teresa Fornes Quijano. [2008/12095]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Rafael Carlos Morente Pulido. [2008/12096]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Guadalupe Villegas Carrión. [2008/12097]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Guillermo Herrera García. [2008/12099]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Elvira López Alagarda. [2008/12100]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Amparo Belda Perelló. [2008/12102]

Dimecres, 22 d'octubre de 2008 Núm 5.876

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient ATRD 358/08. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/12105] CP VIRREY POVEDA en Petrer (Alicante)

Conselleria d'Educació

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Juan Andrés Vallez Romero. [2008/12098]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Teresa Martínez Pineda. [2008/12101]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de José Luis Roch Leuba. [2008/12103] 

Dijous, 23 d'octubre de 2008 Núm 5.877

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica la llista d'aspirants seleccionats en les proves selectives per al cos de professors tècnics de Formació Professional convocades per Orde de 10 d'abril de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i la Resolució de 18 d'octubre de 2000, de la Direcció General de Personal, per la qual es nomenen els aspirants funcionaris en pràctiques, en el sentit d'incloure a Miguel Macián Monleón com a aspirant seleccionat en virtut del compliment de sentència del Tribunal Suprem. [2008/12143] 

Divendres, 24 d'octubre de 2008 Núm 5.878

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 26 de setembre de 2008, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'Investigació i Innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2008-2009. [2008/12217]

Licitació número CNMY08/OC10A/97. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del servei de vigilància del Complex Educatiu Velluters de València. [2008/12197]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Juan Enrique Corvillo Muñiz. [2008/12269]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Ángeles Rodríguez Martínez. [2008/12265]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Elena Ejarque Ochando. [2008/12266]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Pilar Carpio Cabanes. [2008/12267]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Gema Paredes Pérez. [2008/12268]

   
 

BOE Octubre 2008

   
  BOE 239 de 3/10/2008 

Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se regula la concesión de las ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso académico 2008/2009.

BOE 244 de 9/10/2008 

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de agosto de 2008, por el que se aprueban los criterios de distribución del crédito del año 2008 para la puesta en marcha del Plan de financiación de la oferta de plazas en el Primer ciclo de Educación infantil y la distribución resultante. 

BOE 246 de 11/10/2008 

Orden ESD/2863/2008, de 22 de septiembre, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial «Rutas Literarias» durante el curso 2008/2009. 

Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana, para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2008-2009.

BOE 256 de 23/10/2008

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 2008, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2008, del crédito de 95.094.000 euros para el plan de apoyo a la implantación de la LOE, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.

Resolución de 8 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2008, de los compromisos financieros aprobados por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reunión de 23 de julio de 2008, respecto de los créditos destinados a la realización de programas dirigidos a las familias y a la infancia, para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral a través de la atención a la primera infancia (0-3 años), bajo sistema de cofinanciación.

BOE 257 de 24/10/2008

Orden ESD/3018/2008, de 1 de octubre, por la que se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para participar en el programa de inmersión lingüística durante el verano de 2008. 

Orden ESD/3019/2008, de 1 de octubre, por la que se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para participar en el Programa de Integración «Aulas de la Naturaleza» durante el verano 2008.