BOE Octubre 2007

 

Octubre 2007

 
  Dilluns, 1 d'octubre de 2007 Núm 5.610

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2007, de la Direcció General de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la que es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés en els cossos docents de mestres, professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional convocats per ordes de 24 d'abril de 2007. [2007/11751]

Dimarts, 2 d'octubre de 2007 Núm 5.611

Conselleria d'Educació

ORDRE de 7 de setembre de 2007, del conseller d'Educació, per la qual es convoca la renovació de diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana. [2007/11884]

DECRET 167/2007, de 28 de setembre, del Consell, pel qual crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a Alaquàs, per desglossament del Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària Maestro Sanchis Almiñano, de la mateixa localitat. [2007/11932]

DECRET 168/2007, de 28 de setembre, del Consell, pel qual es crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a Gandia-Grau. [2007/11931] 

Dimecres, 3 d'octubre de 2007 Núm 5.612 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2007, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, sobre eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana. [2007/11994]

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica la Resolució de 26 de setembre de 1995, del director general de Personal, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places vacants de funcionaris docents convocades per Orde de 28 de març de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, en el sentit d'incloure Adelina Martínez Gómez com a aspirant seleccionada en virtut de compliment de sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2007/11885]

ORDRE de 17 de setembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es crea una secció d'Educació Secundària a Riba-roja de Túria. [2007/11914]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient OB 338/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/11981] 

Dijous, 4 d'octubre de 2007 Núm 5.613 

Conselleria d'Educació

ACORD de 25 de setembre de 2007, del director general de Política Científica, per el qual es dona publicitat a les subvencions concedides per la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, en el marc de les convocatòries d'ajudes aprovades per a l'exercici 2007. [2007/11992]

ORDRE de 17 de setembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es crea una secció d'Educació Secundària a la Llosa de Ranes. [2007/11913]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Correcció d'errades de l'anunci del concurs, procediment obert, per a la contractació de l'execució de l'obra relativa al centre docent CP Santa Anna a Bellús, expedient OB 307/07. [2007/12075]

Licitació de l'expedient OB 340/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/12076] 

Divendres, 5 d'octubre de 2007 Núm 5.614 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2007, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels cursos de valencià en els centres públics de Formació de les Persones Adultes. [2007/11989]

Dilluns, 8 d'octubre de 2007 Núm 5.615 

Conselleria d'Educació

ORDE de 5 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la renovació del Consell Escolar Valencià. [2007/12238]

Correcció d'errors de la Resolució de 26 de març de 2007, de la Direcció General d'Universitat i Formació Superior per la qual s'acorda la implantació de programes oficials de postgrau en les Universitats de la Comunitat Valenciana. [2007/12158]

Resolució de 26 de setembre de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la remissió de l'expedient administratiu corresponent i se cita a comparéixer els interessats en el recurs contenciós administratiu que s'indica. [2007/12154] 

Dimecres, 10 d'octubre de 2007 Núm 5.616

Conselleria d'Educació

ORDRE de 21 de setembre del 2007, del conseller d'Educació, per la qual es disposa la publicació del cessament d'Armando Alberola Romá i de Luis Marco Marcos, i del nomenament d'Isabel Lifante Vidal i de Raúl Estrada Niñoles com a representants del Consell de Govern en el Consell Social de la Universitat d'Alacant, en representació, respectivament, del professorat i de l'alumnat. [2007/12078]

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2007, de la Direcció General de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la que es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés en els cossos docents de Mestres, professors d'Ensenyament Secundàri, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional convocats per Ordes de 24 d'abril de 2007. [2007/11990]

ORDRE de 28 de setembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola d'Educació Infantil Municipal denominada La Serratella, d'Aielo de Malferit (València), per ampliació del nombre d'unitats. [2007/12219]

Adjudicació de l'expedient número 07/2007. Reforç de l'estructura, impermeabilització de coberta, canvi falsos sostres i pantalles al centre San Francisco de Borja de Gandia. [2007/12157] 

Dijous, 11 d'octubre de 2007 Núm 5.617 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient ATRD 267/07. Assistència tècnica Redacció i Direcció d'obra relativa a centre docent. [2007/12181]

Dilluns, 15 d'octubre de 2007 Núm 5.618 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. [2007/12322]

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova l'expedient de la renovació del càrrec de director de centres públics en l'àmbit de la Generalitat. [2007/12324]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de setembre del 2007, de la Direcció General de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la que es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés en els cossos docents de Mestres, professors d'Ensenyament Secundàri, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional convocats per Ordes de 24 d'abril de 2007. [2007/12327]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient ATRD 294/07. Assistència Tècnica Direcció d'Obra. [2007/12321]

Licitació de l'expedient OB 341/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/12385] 

Dimarts, 16 d'octubre de 2007 Núm 5.619 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient OB 306/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/12377]

Licitació de l'expedient ATCC 93/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/12380]

Licitació de l'expedient OB 344/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/12384]

Licitació de l'expedient OB 342/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/12386] 

Dimecres, 17 d'octubre de 2007 Núm 5.620

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errors a la Resolució de 13 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desentrollament de la Primera Fase dels Programes de Garantia Social, per a les modalitats d'Iniciació Professional i per a Alumnat amb Necessitats Educatives Especials, convocades per l'Orde de 5 d'abril de 2007 (DOCV núm. 5.509, 20.06.2007). [2007/12490]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l'Ajuntament de Rafelcofer, per a la creació d'una Escola d'Educació Infantil de Primer Cicle denominada Els Menuts, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2007/12434]

Conselleria d'Educació

ORDRE de 25 de setembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Instituto de Educación Secundaria número 5 de Torrevieja. [2007/12483]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient C-013/07 Dotació i equipament de biblioteques ubicades en centres docents de la Comunitat Valenciana. [2007/12428] 

Dijous, 18 d'octubre de 2007 Núm 5.621

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 5 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la renovació del Consell Escolar Valencià. [2007/12511]

ORDRE de 26 de setembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la que es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Vicente Ferrer de Sagunt, per canvi de titularitat. [2007/12485]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de setembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional, en el procediment selectiu convocat per Orde de 24 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per a l'adquisició de noves especialitats. [2007/12480]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient OB 343/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/12497]

Licitació de l'expedient ATRD 312/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/12498] 

Divendres, 19 d'octubre de 2007 Núm 5.622 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2007/12623]

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparèixer en la via jurisdiccional. [2007/12624]

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparèixer en la via jurisdiccional. [2007/12626]

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2007, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual convoca els cursos de promoció dels coneixements de valencià per als empleats públics de l'administració de la Generalitat. [2007/12616]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació número OB 289/2007. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/12561]

Licitació número ATCC 97/07. Assistència tècnica per a la realització dels treballs de control de qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/12563]

Adjudicació de l'expedient ATRD 266/07. Assistència tècnica per a la redacció i direcció d'obra relativa a centre docent. [2007/12519]

Dilluns, 22 d'octubre de 2007 Núm 5.623 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2007/12637]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Conselleria d'Educació de la Generalitat de la Comunitat Valenciana per al finançament dels llibres i material escolar en els nivells obligatoris de l'ensenyança per al cur acadèmic 2007-2008. [2007/12475]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació número OB 336/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/12562]

Licitació número OB 290/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/12611]

Conselleria d'Educació

Ressenya de la Resolució de 31 d'agost de 2007, del director general de Règim Econòmic de la Conselleria d'Educació, per la qual s'estima la reclamació d'indemnització, en matèria de responsabilitat patrimonial, interposada per Ángeles Villar Calvo, en representació del seu fill menor d'edat. Expedient número V-32/2006. [2007/12638] 

Dimarts, 23 d'octubre de 2007 Núm 5.624 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 10 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Antonio de Padua II de Catarroja (València). [2007/12655]

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2007, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2007. [2007/12639]

DECRET 203/2007, de 19 d'octubre, del Consell, pel qual es crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a Orpesa, per desglossament del Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària Dean Martí. [2007/12726]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, per a la creació d'un centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2007/12643]

Conselleria d'Educació

DECRET 198/2007, de 19 d'octubre, del Consell, pel qual crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a Albal, per desglossament del Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària Juan Esteve Muñoz, de la mateixa localitat. [2007/12728]

DECRET 199/2007, de 19 d'octubre, del Consell, pel qual crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària en l'Alfàs del Pi, per desglossament del Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària Santísimo Cristo del Buen Acierto, de la mateixa localitat. [2007/12743]

DECRET 200/2007, de 19 d'octubre, del Consell, pel qual crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a Burriana. [2007/12721]

DECRET 201/2007, de 19 d'octubre, del Consell, pel qual crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a Calp, per desglossament del Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària Azorín. [2007/12731]

DECRET 202/2007, de 19 d'octubre, del Consell, pel qual crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a Castelló de la Plana. [2007/12729]

DECRET 204/2007, de 19 d'octubre, del Consell, pel qual crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a la Pobla de Vallbona. [2007/12733]

DECRET 205/2007, de 19 d'octubre, del Consell, pel qual crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a la Vila Joiosa. [2007/12742]

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de Pascual Carrión a l'Instituto de Educación Secundaria de Sax. [2007/12654] 

Dimecres, 24 d'octubre de 2007 Núm 5.625 

Conselleria d'Educació

DECRET 191/2007, de 19 d'octubre, del Consell, pel qual acorda el nomenament de Pedro Ortega Marhuenda com a president del Consell Escolar Valencià. [2007/12698]

DECRET 193/2007, de 19 d'octubre, del Consell, pel qual cessa el director general d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, Josep Vicent Felip i Monlleó. [2007/12714]

DECRET 194/2007, de 19 d'octubre, del Consell, pel qual nomena director general d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, Francisco Baila Herrera. [2007/12715]

RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres públics en l'àmbit de la Generalitat. [2007/12781]

INSTRUCCIÓ de 17 d'octubre de 2007, de la Direcció General de Personal, per la qual establix indicadors per a l'avaluació, per la inspecció educativa, del càrrec de director dels centres docents públics. [2007/12783]

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2007, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2007. [2007/12802]

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2007, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de Grau Elemental i/o Mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyances musicals de Grau Elemental i/o Mitjà durant l'exercici 2007. [2007/12804]

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2007, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen la formació de persones adultes en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2007. [2007/12805]

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2007, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de justificacions de les ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2007. [2007/12807]

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es regula l'accés a les ensenyances elementals i professionals de Música i de Dansa d'aspirants amb característiques excepcionals, que no reunixen els requisits d'edat. [2007/12789]

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es regula el procediment d'incorporació d'alumnes que cursen ensenyances elementals i professionals de Música i de Dansa, amb assignatures pendents, procedents de plans d'estudi anteriors a la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació. [2007/12787] 

Dijous, 25 d'octubre de 2007 Núm 5.626 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2007, de la direcció general de Personal de la Conselleria de Educació per la qual es fan públiques les modificacions proposades al pla d'activitats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, autoritzades per esta Direcció General. [2007/12799]

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2007, de la direcció general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu número 2/752/07- AA a comparéixer en la via jurisdiccional. [2007/12849]

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2007/12850]

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2007, de la direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes per a la realització d'estades de formació en empreses del professorat de Formació Professional i d'Arts Plàstiques i Disseny. [2007/12922]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació número OB 347/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/12891]

Licitació de l'expedient OB 349/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/12856]

Licitació de l'expedient OB 350/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/12859]

Licitació de l'expedient ATCC 102/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/12861]

Licitació número ATCC 101/2007. Assistència tècnica per a la realització dels treballs de control de qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/12892]

Adjudicació número ATCC 69/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/12847] 

Divendres, 26 d'octubre de 2007 Núm 5.627

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2007, de la Direcció General de Personal, per la qual es convoca procediment de provisió de places i processos previs en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació. [2007/12937]

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca procediment de provisió de places vacants per a funcionaris docents dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d'Escola Oficial d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny. [2007/12938]

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2007, de la direcció general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2007/12935]

Dilluns, 29 d'octubre de 2007 Núm 5.628

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament d'Alberic, per a la creació d'un centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), denominat Mestre Rivero, de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2007/12860]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació número OB 267/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/12868]

Adjudicació número OB 260/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/12871] 

Dimarts, 30 d'octubre de 2007 Núm 5.629

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 d'octubre de 2007, de la Direcció General de Personal, per la qual es convoca procediment de provisió de places i processos previs en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació. [2007/13092]

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2007, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de representants de la Mesa d'Alumnes. [2007/13042]

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'inclou Vanessa Montesinos García en la Resolució de 7 de setembre de 2007, per la que es nomena funcionaris en pràctiques del cos de mestres als aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Orde de 24 d'abril de 2007. [2007/12851]

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2007, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de representants de la Mesa de Pares en la Conselleria d'Educació. [2007/13040]

ORDRE de 28 de setembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació de Formació Professional Específica, denominat Centro de Estudios Sanitarios del Mediterráneo, a Elx. [2007/13044]

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2007, del conseller d'Educació, per la qual es concedixen beques, en substitució de les renúncies produïdes, per a estades en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana, dirigides a professors i investigadors de les universitats i centres d'investigació. [2007/12852]

DECRET 208/2007, de 26 d'octubre, del Consell, pel qual es crea un Institut d'Educació Secundària a Albalat de la Ribera. [2007/13105]

DECRET 209/2007, de 26 d'octubre, del Consell, pel qual crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a Benicarló. [2007/13103]

DECRET 210/2007, de 26 d'octubre, del Consell, pel qual es crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a Castelló de la Plana-Grau, per desglossament del Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària Juan Sebastián Elcano. [2007/13080]

DECRET 211/2007, de 26 d'octubre, del Consell, pel qual es crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a la Nucia, per desglossament del Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària San Rafael, de la mateixa localitat. [2007/13102]

DECRET 212/2007, de 26 d'octubre, del Consell, pel qual es crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a Paiporta. [2007/13104]

DECRET 213/2007, de 26 de octubre, del Consell, pel qual es crea un Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària a Santa Pola. [2007/13077]

DECRET 214/2007, de 26 d'octubre, del Consell, pel qual es crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a Sant Vicent del Raspeig. [2007/13099]

DECRET 215/2007, de 26 d'octubre, del Consell, pel qual es crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a Torrevieja. [2007/13085]

DECRET 216/2007, de 26 d'octubre, del Consell, pel qual es crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a Vinaròs. [2007/13084]

RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2007 de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol el concurs convocat per Resolució de 18 de maig de 2007 de la Direcció General d'Ensenyament, de la fase de centre docent i la fase de la Comunitat Valenciana del VIII Concurs Hispanoamericà d'Ortografia en Castellà de l'any 2007. [2007/13013]

Dimecres, 31 d'octubre de 2007 Núm 5.630 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 22 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adapten les normes contingudes en el Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d'Educació Infantil i dels Col·legis d'Educació Primària, referides a la composició dels consells escolars dels centres d'Educació Especial de la Comunitat Valenciana. [2007/13146]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 27 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària La Purísima de Torrevieja (Alacant). [2007/13165]

Licitació de l'expedient número CNMY07/RE78A/146. Obres d'ampliació en el Centre d'Educació Especial La Panderola a Vila-real (Castelló). [2007/13160]

Licitació de l'expedient número CNMY07/RE78A/136. Obres d'adequació de l'antic C.P. Rosa Llácer a 4 Uds. de 3/8 anys, 4 Uds. de 9/16 anys, 2 Uds. De 17/21 anys i 2 Uds. d'Iniciació Professional en el C.E.E. Valencia-Oliveral de València. [2007/13161]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient OB 351/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/13193]

   
 

BOE Octubre 2007

   
  BOE n. 237 de 3/10/2007 

REAL DECRETO 1199/2007, de 14 de septiembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de diez cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Textil, Confección y Piel. 

Orden ECI/2860/2007, de 17 de septiembre, por la que se convocan subvenciones a organizaciones sindicales representativas en el ámbito de la Administración del Estado del personal docente de los centros públicos no universitarios. 

BOE 238 de 4/10/2007 

Corrección de erratas de la Orden ECI/2860/2007, de 17 de septiembre, por la que se convocan subvenciones a organizaciones sindicales representativas en el ámbito de la Administración del Estado del personal de los centros públicos universitarios. 

Resolución de 26 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación-Presidencia del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, por la que se regula la delegación de competencias en su ámbito de gestión. 

BOE 239 de 5/10/2007 

Orden ECI/2884/2007, de 17 de septiembre, por la que se convocan ayudas destinadas a los alumnos de 5.º y 6.º de educación primaria, para el desarrollo de la actividad Escuelas Viajeras durante 2008. 

Orden ECI/2885/2007, de 17 de septiembre, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial Rutas Literarias, durante el curso 2007/2008. 

Resolución de 14 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se crea un premio especial del Ministerio de Educación y Ciencia en el XIX Concurso Europeo Jóvenes Investigadores 2007.

BOE n. 240 de 6/10/2007 

REAL DECRETO 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. 

Orden ECI/2890/2007, de 2 de octubre, por la que se corrige error de la Orden ECI/2572/2007, de 4 de septiembre, sobre evaluación en Educación secundaria obligatoria. 

BOE n. 241 de 8/10/2007 

REAL DECRETO 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. 

Orden ECI/2908/2007, de 2 de octubre, por la que se regulan las características y la organización del nivel básico de las enseñanzas de régimen especial de Inglés adaptadas a la modalidad de educación a distancia y el currículo respectivo. 

BOE 244 de 11/10/2007 

Orden ECI/2952/2007, de 21 de septiembre, por la que se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas del programa de integración Aulas de la Naturaleza. 

BOE 245 de 12/10/2007 

Orden ECI/2956/2007, de 1 de octubre, por la que se prorroga la permanencia en puestos de asesores técnicos en el exterior a diversos funcionarios docentes. 

Orden ECI/2957/2007, de 1 de octubre, por la que se prorroga la permanencia en centros en el exterior a diversos funcionarios docentes. 

Resolución de 20 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y reservas para el programa de profesores visitantes en Alemania. 

BOE 246 de 13/10/2007 

Orden ECI/2967/2007, de 28 de septiembre, por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de Centros de Educación Ambiental durante el año 2008. 

Orden ECI/2968/2007, de 28 de septiembre, por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados durante el período lectivo de 2008. 

Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores de la de 8 de agosto de 2007, por la que se conceden ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores del programa José Castillejo. 

Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2007-2008, en sustitución de las renuncias producidas. 

Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores de la de 13 de agosto de 2007, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2007-2008.

BOE 249 de 17/10/2007 

Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Generalitat de la Comunitat Valenciana para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2007-2008. 

BOE 250 de 18/10/2007 

Orden ECI/3031/2007, de 28 de septiembre, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación del personal docente en el exterior.

BOE 252 de 20/10/2007 

Orden ECI/3050/2007, de 22 junio, por la que se resuelve la adjudicación de plazas para la realización de los cursos de verano para la formación permanente del profesorado, convocadas por Orden ECI/1300/2007, de 8 de mayo. 

BOE 253 de 22/10/2007 

Orden ECI/3055/2007, de 2 de octubre, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

BOE 254 de 23/10/2007 

Resolución de 22 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas del programa Torres Quevedo convocadas por Resolución de 5 de diciembre de 2005. 

Resolución de 16 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas del Programa Torres Quevedo, convocadas por Resolución de 5 de diciembre de 2005. 

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas del Programa Torres Quevedo, convocadas por Resolución de 5 de diciembre de 2005 

BOE n. 256 de 25/10/2007 

REAL DECRETO 1368/2007, de 19 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales de la familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad

BOE n. 260 de 30/10/2007 

REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.