BOE Novembre 2010

 

Novembre 2010

 
  Dimarts, 2 de novembre de 2010   Núm 6.388

Conselleria d'Educació

ORDRE 82/2010, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, per la qual nomena vocal del Consell Social de la Universitat d'Alacant Ricardo Regalado Tesoro, en substitució de Juan Bautista Riera Sánchez. [2010/11625]

ORDRE 83/2010, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena com a vocal del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d'Elx Félix María Cerdán Martínez, en substitució de Juan Francisco Cerdán Martínez. [2010/11622]

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2010/11695]

RESOLUCIÓ de 18 octubre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria del programa Educarte, per a la realització de projectes experimentals i d'innovació dirigits a la inserció educativa i social d'alumnat d'Educació Primària amb necessitats de compensació educativa a través de la formació artística en centres sostinguts amb fons públics per al curs 2010-2011. [2010/11701]

Notificación de requeriment segons l'article 2.b) del Decret 182/2001, de 15 de novembre, del Consell. [2010/11599]

Dimecres, 3 de novembre de 2010 Núm 6.389

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena Sergio Toledo Llorens com a membre del Ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2010/11612]

RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena Isabel García Izquierdo com a membre del Ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2010/11616]

DECRET 181/2010, de 29 d'octubre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de grau en la Universitat d'Alacant. [2010/11761]

DECRET 182/2010, de 29 d'octubre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de grau en la Universitat Jaume I de Castelló. [2010/11756]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 13 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual es concedixen els Premis al Rendiment Acadèmic a les persones que han conclòs els estudis universitaris durant el curs acadèmic 2008-2009 en les universitats valencianes. [2010/11693]

Dilluns, 15 de novembre de 2010  Núm 6.397

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual se seleccionen centres docents en relació amb el programa d'aplicació de bones pràctiques en centres educatius de la Comunitat Valenciana, Trobada de Jóvens per a Aprendre a Emprendre, per a la millora de l'empleabilitat i el talent empresarial de l'alumnat de Formació Professional. [2010/12211]

Adjudicació definitiva número CNMY10/OC00D/31. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària del servici de gravació informàtica dels expedients de sol·licitud de beques. [2010/12150]

Adjudicació definitiva número CNMY09/AS00Z/101. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i anticipada del servici de vigilància i seguretat de les conselleries de Cultura i Esport, i d'Educació. [2010/12198] 

Dimarts, 16 de novembre de 2010 Núm 6.398

Conselleria d'Educació

DECRET 186/2010, de 12 de novembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances universitàries oficials de grau en la Universitat Cardenal Herrera-CEU. [2010/12293]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de maig de 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2010/2011. [2010/12281]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats en la Comunitat Valenciana, per a la impartició de cursos preparatoris de les proves d'accés a la Formació Professional. [2010/12282]

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es modifica la Resolució de 2 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria del Programa Experimental per a la Detecció de Bones Pràctiques Docents dirigides a l'èxit escolar, la seua aplicació, avaluació i difusió. [2010/12249]

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es modifica la Resolució de 22 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria del programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2010/2011. [2010/12264] 

Dimecres, 17 de novembre de 2010 Núm 6.399

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 20 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2010/12366]

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fan públiques les modificacions proposades al Pla d'Activitats per a l'any 2010 per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, autoritzades per esta Direcció General. [2010/12240]

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques corresponents al curs 2009-2010. [2010/12192]

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'educació secundària obligatòria corresponents al curs 2009-2010. [2010/12266]

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'educació primària corresponents al curs 2009-2010. [2010/12279]

Dijous, 18 de novembre de 2010 Núm 6.400

Conselleria d'Educació

Notificació de resolució. Expedient número 22/10. [2010/12317]

Divendres, 19 de novembre de 2010 Núm 6.401

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle Mickey de Benifaió, per canvi de titularitat. [2010/12439]

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle Mi Cole de Paterna-La Cañada, per canvi de titularitat. [2010/12442]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 d'octubre de 2010, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana de l'XI Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2010. [2010/12491]

Dilluns, 22 de novembre de 2010 Núm 6.402

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 80/10, de 8 de juliol de 2010. [2010/12423]

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació. [2010/12530]

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació. [2010/12534]

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'administració educativa, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació. [2010/12541]

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 74/10, de 8 de juliol de 2010. [2010/12421]

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 76/10, de 8 de juliol de 2010. [2010/12422]

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 75/10, de 8 de juliol de 2010. [2010/12424]

Correcció d'errades de la Resolució de 26 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es regula el programa d'aplicació de bones pràctiques en centres educatius de la Comunitat Valenciana Aprenentatge Cooperatiu en Educació Infantil i Primària. [2010/12547] 

Dimarts, 23 de novembre de 2010 Núm 6.403

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2010, del conseller d'Educació, per la qual nomena coordinador general de les proves d'accés a la universitat per als cursos 2010/2011 i 2011/2012. [2010/12501]

Conselleria d'EducacióRESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre autoritzat de nova creació d'ensenyances esportives de grau mitjà i superior de Futbol i Futbol Sala, denominat CENETED, a Castelló de la Plana. [2010/12502]

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a alguns centres públics de titularitat de la Generalitat d'Educació Especial Específica, determinades quanties per a sufragar els gastos derivats dels materials escolars utilitzats per a desenrotllar el procés d'aprenentatge del seu alumnat. [2010/12481] 

Dimecres, 24 de novembre de 2010 Núm 6.404

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana, per canvi de titularitat. [2010/12673]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, renovació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. [2010/12668] 

Dijous, 25 de novembre de 2010 Núm 6.405

Conselleria d'Educació

ORDRE 85/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a l'expedició dels títols acadèmics i professionals la gestió dels quals correspon a la Generalitat. [2010/12695]

ORDRE 86/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix el procediment per a la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat en les universitats de la Comunitat Valenciana. [2010/12698] 

Divendres, 26 de novembre de 2010 Núm 6.406

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 d'octubre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la que es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de Primer Cicle Pequelandia de València, per canvi de denominació. [2010/12841]

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2010, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2010/12690]

Dilluns, 29 de novembre de 2010  Núm 6.407

Conselleria d'Educació

ORDE 87/2010, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'incrementa el crèdit de l'Orde 44/2010, de 24 de maig, destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense finalitat lucrativa, per a l'exercici 2010, convocades per l'Orde de 19 de novembre de 2009. [2010/12924]

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats en la Comunitat Valenciana, per a la impartició de l'oferta parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la modalitat B, oferta de mòduls professionals que s'oferisquen de manera específica i diferenciada dels mòduls dels cicles formatius que tinguen autoritzats. [2010/12793]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es determinen el centres docents reconeguts com a centres de pràctiques corresponents al curs 2009-2010. [2010/12936]

Dimarts, 30 de novembre de 2010 Núm 6.408

Conselleria d'Educació

DECRET 197/2010, de 26 de novembre, del Consell, pel qual es regulen el Registre d'Instituts i Centres d'Investigació i el Registre de Personal d'Investigació i Desenrotllament de la Comunitat Valenciana. [2010/12939]

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda la publicació de l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals pel qual s'establix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat. [2010/12944]

DECRET 196/2010, de 26 de novembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de doctorat en la Universitat Politècnica de València. [2010/12938]

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de Primer Cicle Inicial Avenida de Francia de València, per canvi de denominació específica. [2010/12854]

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle Pitufos de la Vall d'Uixó, per canvi de titularitat. [2010/12844]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 d'octubre de 2010 de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'autoritza, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, els centres relacionats en els annexos a esta resolució. [2010/12947]

RESOLUCIÓ de 23 novembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per l'Orde 70/2010, de 6 de juliol, de la Conselleria d'Educació, [2010/12948]

   
 

BOE Novembre 2010

   
 

Boletín Oficial del Estado: 30 de octubre de 2010, Núm. 263

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Cuerpos de funcionarios docentes

Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos. PDF (BOE-A-2010-16551 - 20 págs. - 331 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Escuelas oficiales de idiomas

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010, sobre distribución a las Comunidades Autónomas, para el año 2010, del crédito destinado a financiar el aumento de oferta de plazas para la enseñanza de inglés para jóvenes en las escuelas oficiales de idiomas. PDF (BOE-A-2010-16617 - 2 págs. - 170 KB) 

BOE: 1 de noviembre de 2010, Núm. 264

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/2801/2010, de 25 de octubre, por la que convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. PDF (BOE-A-2010-16675 - 3 págs. - 214 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuentas anuales

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009. PDF (BOE-A-2010-16703 - 22 págs. - 439 KB)

BOE: 2 de noviembre de 2010, Núm. 265

BOE: 3 de noviembre de 2010, Núm. 266

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Subvenciones

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se adjudican las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector, representados en la Mesa Sectorial de Universidades. PDF (BOE-A-2010-16847 - 2 págs. - 171 KB)

BOE: 13 de noviembre de 2010, Núm. 275

BOE: 15 de noviembre de 2010, Núm. 276

Subvenciones

Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2010, del crédito para la financiación de la gratuidad del segundo ciclo de Educación infantil aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. PDF (BOE-A-2010-17519 - 2 págs. - 167 KB)

Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2010, del crédito para la financiación de la gratuidad del segundo ciclo de Educación infantil aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. PDF (BOE-A-2010-17519 - 2 págs. - 167 KB) 

BOE: 16 de noviembre de 2010, Núm. 277

BOE: 17 de noviembre de 2010, Núm. 278

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana para la financiación de los libros y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-17694 - 3 págs. - 175 KB)

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio "Organización, coordinación y prestación del transporte de los programas de cooperación territorial de Escuelas Viajeras, Rutas Literarias, Recuperación de Pueblos Abandonados, Centros de Educación Ambiental y Rutas Científicas para el año 2011". (Expediente 100031). PDF (BOE-B-2010-39221 - 2 págs. - 170 KB) 

BOE: 18 de noviembre de 2010, Núm. 279

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Prevención de riesgos laborales

Corrección de errores de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. PDF (BOE-A-2010-17708 - 1 pág. - 152 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Orden EDU/2956/2010, de 28 de octubre, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. PDF (BOE-A-2010-17734 - 7 págs. - 288 KB) 

BOE: 19 de noviembre de 2010, Núm. 280

BOE: 20 de noviembre de 2010, Núm. 281

Premios

Orden EDU/2969/2010, de 20 de octubre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/925/2010, de 22 de marzo, por la que se convocan los premios del IX Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica. PDF (BOE-A-2010-17841 - 1 pág. - 156 KB)

Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los premios para estudiantes de Danza Clásica correspondientes al año 2010. PDF (BOE-A-2010-17842 - 5 págs. - 250 KB)

Subvenciones

Orden EDU/2970/2010, de 3 de noviembre, por la que se convoca el procedimiento de concesión de subvenciones a organizaciones sindicales representativas del personal funcionario docente de los centros públicos de enseñanza no universitaria. PDF (BOE-A-2010-17843 - 5 págs. - 258 KB)

BOE: 22 de noviembre de 2010, Núm. 282

Becas

Orden EDU/2992/2010, de 26 de octubre, por la que se corrige error en la Orden EDU/1782/2010, de 29 de junio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2010-2011, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios. PDF (BOE-A-2010-17936 - 1 pág. - 149 KB)

BOE: 23 de noviembre de 2010, Núm. 283

Nombramientos

Orden EDU/2997/2010, de 3 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Música y Artes Escénicas a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 15 de abril de 2008.

PDF (BOE-A-2010-17986 - 2 págs. - 182 KB)

Orden EDU/2998/2010, de 4 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Teresa Andrés Planells. PDF (BOE-A-2010-17987 - 1 pág. - 158 KB)

Orden EDU/2999/2010, de 4 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 15 de abril de 2008. PDF (BOE-A-2010-17988 - 2 págs. - 174 KB)

Orden EDU/3004/2010, de 11 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 6 de mayo de 2009. PDF (BOE-A-2010-17993 - 14 págs. - 357 KB)

Orden EDU/3005/2010, de 11 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 6 de mayo de 2009. PDF (BOE-A-2010-17994 - 15 págs. - 349 KB)

Cuerpos de funcionarios docentes

Orden EDU/3009/2010, de 17 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/2945/2010, de 8 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-18019 - 1 pág. - 152 KB)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Dirección de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.PDF (BOE-A-2010-18020 - 1 pág. - 153 KB)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de noviembre de 2010, del Departamento de Educación, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18021 - 1 pág. - 152 KB)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos, de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria, por la que se da publicidad a la convocatoria de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18022 - 1 pág. - 152 KB)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se da publicidad a la convocatoria de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.PDF (BOE-A-2010-18023 - 1 pág. - 153 KB)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 9 de noviembre de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se da publicidad a la convocatoria de los concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18024 - 1 pág. - 154 KB)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Consejería de Educación, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18025 - 1 pág. - 152 KB)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Personal y Centros Docentes, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18026 - 1 pág. - 155 KB)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Cuerpos de funcionarios docentes

Orden de 17 de noviembre de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18027 - 1 pág. - 156 KB)

COMUNITAT VALENCIANA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Personal de la Conselleria de Educación, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de funcionarios docentes de ámbito estatal para la provisión de plazas correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18028 - 1 pág. - 153 KB)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia del Gobierno, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18029 - 1 pág. - 153 KB)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18030 - 1 pág. - 156 KB)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18031 - 1 pág. - 154 KB)

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución 2907/2010, de 5 de noviembre, del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18032 - 1 pág. - 158 KB)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Política Educativa de la Consejería de Educación, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18033 - 1 pág. - 156 KB)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 20 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Personal Docente de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18034 - 1 pág. - 155 KB)

COMUNIDAD DE MADRID

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18035 - 1 pág. - 155 KB)

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18036 - 1 pág. - 157 KB)

Subvenciones

Orden EDU/3010/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden EDU/2253/2010, de 7 de julio, por la que conceden subvenciones para estancias de movilidad posdoctoral en centros en el extranjero, convocadas por Orden EDU/2934/2009, de 24 de octubre. PDF (BOE-A-2010-18047 - 2 págs. - 237 KB)

BOE: 24 de noviembre de 2010, Núm. 284

Nombramientos

Orden EDU/3015/2010, de 13 de noviembre, por la que se nombra Director del Gabinete del Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional a don Agustín Baeza Díaz-Moreno. PDF (BOE-A-2010-18074 - 1 pág. - 150 KB)

BOE: 25 de noviembre de 2010, Núm. 285

Ayudas

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión de ayudas de las Modalidades A y B destinadas a promover Agrupaciones de Centros Educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes (Programa ARCE). PDF (BOE-A-2010-18154 - 9 págs. - 442 KB)

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio del Servicio Valenciano de Empleo y Formación por el que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto CNMY10/1C/19, para la contratación del Servicio para la realización de trabajos de seguimiento y evaluación de las iniciativas de formación continua. PDF (BOE-B-2010-40466 - 1 pág. - 161 KB)

BOE: 26 de noviembre de 2010, Núm. 286

Subvenciones

Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se concede la aportación complementaria a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus. PDF (BOE-A-2010-18189 - 5 págs. - 404 KB)

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se concede la aportación complementaria a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus. PDF (BOE-A-2010-18190 - 4 págs. - 333 KB)

BOE: 27 de noviembre de 2010, Núm. 287

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/3044/2010, de 15 de noviembre, por la que se corrige error en la Orden EDU/1955/2010, de 12 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18218 - 1 pág. - 154 KB)

BOE: 29 de noviembre de 2010, Núm. 288

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio específico 2010, que desarrolla el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. PDF (BOE-A-2010-18342 - 11 págs. - 235 KB)

BOE: 30 de noviembre de 2010, Núm. 289

Subvenciones

Real Decreto 1594/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueban las normas reguladoras de una subvención a conceder de forma directa a la Fundación Comillas para financiar el desarrollo del Centro Internacional de Estudios Superiores del Español. PDF (BOE-A-2010-18371 - 4 págs. - 182 KB)

Ayudas

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden ayudas para la realización de actividades estatales de formación permanente del profesorado durante el año 2010, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. PDF (BOE-A-2010-18414 - 12 págs. - 367 KB)