BOE Novembre 2009

 

Novembre 2009

 
   
  Dilluns, 2 de novembre de 2009  Núm 6.135 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 14 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària de Torreblanca. [2009/12261]

ORDRE de 14 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària de Benetússer. [2009/12263] 

Dimarts, 3 de novembre de 2009 Núm 6.136

Conselleria d'Educació

DECRET 194/2009, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual es regula la Conferència General de Ciència i Tecnologia (CONCITEC) i la seua Comissió Tècnica Permanent. [2009/12441]

ORDRE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Juan Bosco de València. [2009/12277]

ORDRE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Larrodé de Catarroja. [2009/12278]

ORDRE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil i Secundària La Baronía San Antonio Abad de Gilet. [2009/12279]

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2009, de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual obri el termini de presentació de la sol·licitud d'autorització com a sol·licitant d'ajuda per a la distribució de fruites i hortalisses i productes del plàtan als xiquets en els centres escolars, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 288/2009, de la Comissió, de 7 d'abril de 2009. [2009/12331]

Dimecres, 4 de novembre de 2009 Núm 6.137

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2009, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria extraordinària d'assignació de recursos per al desenvolupament de programes de compensació educativa en centres públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2009-2010. [2009/12403]

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2009, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del X Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2009. [2009/12515]

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria dels Premis 2009 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa. [2009/12382]

Adjudicació número CNMY08/EC78A/109. Obres d'adequació / ampliació a 2 uds. d'Infantil + 4 uds. de Primària en el CP Santa Bárbara de Tous. [2009/12429]

Dijous, 5 de novembre de 2009  Núm 6.138

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es nomena Jesús Gil Ferrer com a membre del Ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2009/12432]

ORDRE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat de Formació Professional Tevián 2 de València. [2009/12524]

ORDRE de 7 d'octubre de 2009, de la Conselleria de Educación, per la qual es modifica l'autorització al centre docent estranger Colegio Alemán de València. [2009/12517]

ORDRE de 20 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat de Formació Professional Solvam de Quart de Poblet. [2009/12525]

ORDRE de 26 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola Infantil denominada El Castell, de Montesa (València). [2009/12526]

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual es renoven les autoritzacions dels Programes de Qualificació Professional Inicial en Centres Públics aprovats per al curs 2009-2010 i es dicten instruccions per a sol·licitar noves autoritzacions per al curs 2010/2011. [2009/12600]

ORDRE de 19 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Alcoi. [2009/12430]

Adjudicació número CNMY09/IT00D/50. Servei d'elaboració d'objectes digitals educatius per a la Conselleria d'Educació. [2009/12510]

Adjudicació número CNMY09/IT00D/33. Servei de manteniment d'aplicacions informàtiques en Power Builder i tecnologies WEB, i desenrotllaments de reenginyeria en entorns J2EE per a la Conselleria d'Educació. [2009/12512]

Divendres, 6 de novembre de 2009 Núm 6.139

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'innovació sobre educació per a la salut pels centres docents de la Comunitat Valenciana pertanyents a la Xarxa Europea d'Escoles Promotores de Salut, durant l'any 2009. [2009/12601]

Dilluns, 9 de novembre de 2009 Núm 6.140

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fixen les plantilles dels centres afectats per l'Orde conjunta de 12 de juny de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria d'Educació, per la qual es crea un centre integrat de Formació Professional a Xàtiva per transformació de l'Institut d'Educació Secundària La Costera i es reestructuren les ensenyances impartides en els instituts d'Educació Secundària de la localitat. [2009/12708]

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fixen les plantilles dels centres afectats per l'Orde conjunta de 12 de juny de 2009 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria d'Educació, per la qual es crea un centre integrat de Formació Professional, per transformació de l'Institut d'Educació Secundària Vicente Blasco Ibáñez i es reestructuren les ensenyances impartides en l'Institut de Formació Professional Superior Ciutat de l'Aprenent de València. [2009/12710]

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fixa la plantilla del Centre Integrat Públic de Formació Professional Benicarló, afectat per l'Orde conjunta de 3 de juliol de 2009 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria d'Educació, per la qual es creen centres integrats de Formació Professional, per transformació d'altres centres existents. [2009/12711]

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2009, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió d'assignacions per despeses extraordinàries de funcionament i subvencions per a la realització de trobades, seminaris i jornades sobre la Formació Professional. [2009/12685]

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, sobre l'alumnat estranger en l'educació de naturalesa no obligatòria. [2009/12684] 

Dimarts, 10 de novembre de 2009 Núm 6.141 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 20 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària María Auxiliadora de Villena. [2009/12599]

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats en la Comunitat Valenciana, per a la impartició de cursos preparatoris de les proves d'accés a la Formació Professional. [2009/12683]

DECRET 202/2009, de 6 de novembre, del Consell, pel qual es crea una Escola Oficial d'Idiomes a Llíria. [2009/12808]

DECRET 203/2009, de 6 de novembre, del Consell, pel qual es crea un institut d'Educació Secundària a Riba-roja de Túria, per transformació de la secció d'Educació Secundària existent. [2009/12819]

RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fan públiques les modificacions proposades al Pla d'Activitats per a l'any 2009 per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, autoritzades per esta Direcció General. [2009/12682]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de juliol de 2009, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'Electromecànica de Vehicles de la família professional de Manteniment de Vehicles de la família professional de Manteniment de Vehicles Autopropulsats al perfil professional de Manteniment d'Embarcacions de Recreació. [2009/12773] 

Dimecres, 11 de novembre de 2009  Núm 6.142

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, sobre delegació de competències. [2009/12787]

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2009 de la Comunitat Valenciana a materials didàctics, modalitat B, dirigits a l'atenció educativa de l'alumnat immigrant. [2009/12816]

CORRECCIÓ d'errades del Decret 155/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual es crea un col·legi d'Educació Infantil i Primària a Vilamarxant, per desglossament del Col·legi d'Educació Infantil i Primària Horta Major. [2009/12866] 

Dijous, 12 de novembre de 2009 Núm 6.143

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errors de l'Orde de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat El Trébol, a Foios. [2009/12861] 

Divendres, 13 de novembre de 2009 Núm 6.144

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2009, de la Direcció General de Personal, per la qual convoca procediment de provisió de places i processos previs en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació. [2009/13001]

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el procediment de provisió de places vacants per a funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics i professors de música i arts escèniques, catedràtics, professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny. [2009/13003]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de novembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fixa la plantilla del Centre Integrat Públic de Formació Professional Benicarló, afectat per l'Orde conjunta de 3 de juliol de 2009 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria d'Educació, per la qual es creen centres integrats de Formació Professional, per transformació d'altres centres existents. [2009/12993]

Licitació número CNMY09/AS05U/97 Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del contracte administratiu especial del servei de bar cafeteria en el Palau de Pineda a València. [2009/12956]

Dilluns, 16 de novembre de 2009  Núm 6.145

Conselleria d'Educació

ORDRE de 27 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat l'Alqueria, a València. [2009/12859]

ORDRE de 27 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil de Primer Cicle El Escondite Inglés d'Alboraya, per canvi de titularitat. [2009/12860]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 d'octubre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats en la Comunitat Valenciana, per a la impartició de cursos prepartoris de les proves d'accés a la Formació Professional. [2009/13024]

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques i premis als centres docents no universitaris que pertanyen a la Xarxa de Centres de Qualitat Educativa de la Comunitat Valenciana. [2009/13026]

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fixa la plantilla de l'Institut d'Educació Secundària de Benetússer, afectat per l'Orde de 14 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària de Benetússer. [2009/13044] 

Dimarts, 17 de novembre de 2009 Núm 6.146

Conselleria d'Educació

DECRET 210/2009, de 13 de novembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances universitàries oficials de màster a la Universitat Politècnica de València. [2009/13092]

DECRET 211/2009, de 13 de novembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances universitàries oficials de grau a la Universitat Politècnica de Valencia. [2009/13096]

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2009, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual s'adjudiquen i deneguen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2008/2009 a les universitats de la Comunitat Valenciana. [2009/13065]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de juliol de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la que es resol la convocatòria ordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d'educació infantil (2n cicle), educació primària i Educació secundària obligatòria, així com els programes PROA i PASE, per al curs 2009-2010. [2009/13045]

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2009 de la Comunitat Valenciana a materials didàctics, modalitat A, per a la millora del rendiment de l'alumnat de l'ensenyança bàsica. [2009/13027]

Dimecres, 18 de novembre de 2009 Núm 6.147

Conselleria d'Educació

ORDRE de 30 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària La Presentación d'Alcoi. [2009/12963]

ORDRE de 2 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària El Valle, d'Alacant. [2009/12959]

ORDRE de 3 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil de Primer Cicle l'Escoleta de Maru de Catarroja, per canvi de titularitat. [2009/12958]

ORDRE de 3 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil Santa Clara de l'Eliana, per canvi de titularitat. [2009/12960]

ORDRE de 3 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil Dumbo de València, per canvi de titularitat. [2009/12961]

ORDRE de 3 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Padbury de València. [2009/12962]

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova el Pla General d'Actuació Anual del Servici d'Inspecció Educativa per al 2009/2010. [2009/12955] 

Dijous, 19 de novembre de 2009 Núm 6.148

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de maig de 2009, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2009-2010. [2009/12957]

RESOLUCIÓ de 13 novembre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques durant el curs acadèmic 2009-2010, així com els Premis 2009 de la Comunitat Valenciana, Pare Jofré per al foment de la solidaritat en l'àmbit educatiu. [2009/13182]

Correcció d'errades de l'anunci de licitació número CNMY09/AS05U/97. Contracte administratiu especial del servei de bar cafeteria en el Palau de Pineda a València. [2009/13179] 

Divendres, 20 de novembre de 2009  Núm 6.149

Conselleria de Benestar Social

ORDRE de 16 de novembre de 2009, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el carnet de família educadora a la Comunitat Valenciana. [2009/13231]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2009, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es concedixen les ajudes econòmiques als centres educatius participants en el Programa experimental per a l'estudi dels avantatges en l'àmbit educatiu de l'ús de l'uniforme escolar per al curs 2009-2010. [2009/13187]

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es deleguen determinades atribucions en els directors dels centres integrats públics de Formació Professional dependents de la Conselleria d'Educació. [2009/13255]

Resolució de 16 de novembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual se citen els interessats en el recurs contenciós administratiu número 5/00495/2009 a comparèixer en la via jurisdiccional. [2009/13285]

Dilluns, 23 de novembre de 2009  Núm 6.150 

Conselleria d'Educació

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol de Tècnic Auxiliar, branca Administrativa i Comercial, especialitat Administrativa de l'IES Pou Clar de Ontinyent. [2009/13189]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol de Tècnic Especialista, branca Administrativa i Comercial, especialitat Administrativa de l'IES la Costera de Xàtiva. [2009/13192]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol de Graduat, branca Arts Aplicades, especialitat Dibuix Publicitari de l'EASD de València. [2009/13197]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol de Tècnic Auxiliar, branca Sanitària especialitat Clínica de l'IES Jorge Juan de Sagunt. [2009/13200] 

Dimarts, 24 de novembre de 2009 Núm 6.151

Conselleria d'Educació

DECRET 214/2009, de 20 de novembre, del Consell, pel qual modifica el Decret 104/2008, d'11 de juliol, pel qual es va crear i regular la Comissió Delegada del Consell per a la Investigació Científica i Desenrotllament Tecnològic. [2009/13399]

ORDRE de 5 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Secundària Newton College Secundaria d'Elx, per canvi de titularitat. [2009/13250]

ORDRE de 5 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat estranger British School of Vila-real de Vila-real, per canvi de titularitat. [2009/13246]

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2009 de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la qual s'autoritzen els projectes dels centres incorporats al programa experimental d'orientació professional durant el curs 2009-2010. [2009/13184]

ORDRE de 27 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària de Turís. [2009/13244]

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2009 de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per l'Orde de 30 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, (DOCV de 16 de juliol de 2009). [2009/13325]

Adjudicació número CNMY09/IT00D/34. Servici de manteniment i supervisió d'aplicatius actuals desenvolupats amb les ferramentes Fox-Pro, Acces i PowerBuilder, i la construcció de nous desenvolupaments en entorns J2EE per a la Conselleria d'Educació. [2009/13353]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol de Batxiller de l'IES Campanar de Valencia. [2009/13188]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol de Tècnic Auxiliar, branca Administrativa i Comercial, especialitat Administrativa de l'IES Pou Clar d'Ontinyent. [2009/13190]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol de Graduat Escolar del CEI Cheste de Cheste. [2009/13198]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol de Tècnic Auxiliar, branca Sanitària, especialitat Clínica de l'IES Nº 2 de Cheste. [2009/13202]

Informació pública sobre expedició de duplicat del títol de Tècnic Auxiliar, branca Administrativa i Comercial, especialitat Administrativa de l'IES Pou Clar d'Ontinyent. [2009/13203]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol de Tècnic Especialista de l'IES Tirant lo Blanch de Gandia. [2009/13206] 

Dimecres, 25 de novembre de 2009 Núm 6.152

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de novembre de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació y Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria dels premis 2009 de la Comunitat Valenciana a materials didàctics, modalitat A, per a la millora del rendiment de l'alumnat en l'ensenyança bàsica. [2009/13398]

Licitació número CNMY09/EC78A/104. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació anticipada, de l'obra Construcció/reposició 3I+ 6P+ Menjador (200, 2t) + Vivenda+JPV en el CEIP Federico Garcia Sanchiz d'Alzira (València). [2009/13416] 

Dijous, 26 de novembre de 2009 Núm 6.153

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es nomena Mª José Hidalgo Navarro i Francisco Marín Martínez, com a membres del Ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2009/13254]

ORDRE de 5 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat estranger Newton College d'Elx, per canvi de titularitat. [2009/13249]

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de Jaime de Sant-Ángel a l'Institut d'Educació Secundària de Redován. [2009/13242]

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de L'Allusser a l'Institut d'Educació Secundària núm. 2 de Mutxamel. [2009/13252] 

Dilluns, 30 de novembre de 2009 Núm 6.155 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2009, de la directora general d'Innovació Tecnològica Educativa de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol el concurs dels Premis 2009 per al Desenrotllament de Recursos Educatius Digitals. [2009/13520]

Licitació número CNMY09/IT00D/102 Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, del Servici de suport ofimatic i noves tecnologies informàtiques per a la Conselleria d'Educació [2009/13549]

   
 

BOE Novembre 2009

   
 

BOE: 2 de noviembre de 2009, Núm. 264

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Subvenciones

Orden EDU/2933/2009, de 23 de octubre, por la que se convocan subvenciones para favorecer la movilidad de profesores y de estudiantes en enseñanzas de doctorado para el curso académico 2009-2010. PDF (BOE-A-2009-17395 - 21 págs. - 341 KB)

Orden EDU/2934/2009, de 24 de octubre, por la que se convocan subvenciones correspondientes al subprograma Estancias de movilidad posdoctoral en centros extranjeros del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. PDF (BOE-A-2009-17396 - 19 págs. - 327 KB)  

BOE: 3 de noviembre de 2009, Núm. 265

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Subvenciones

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden subvenciones a Fundaciones con dependencia orgánica de Partidos Políticos con representación en las Cortes Generales para el desarrollo de actividades formativas dentro del campo de la educación de las personas adultas. PDF (BOE-A-2009-17483 - 2 págs. - 170 KB)

Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización, durante el año 2009, de congresos y jornadas de difusión de actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. PDF (BOE-A-2009-17484 - 2 págs. - 180 KB)

Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, radicadas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, para la realización de actividades en el marco de la educación de personas adultas, durante el curso 2009. PDF (BOE-A-2009-17485 - 2 págs. - 170 KB)  

BOE: 4 de noviembre de 2009, Núm. 266

Seguridad Social

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la compensación de gastos de transporte en los casos de asistencia sanitaria derivada de riesgos profesionales y de comparecencias para la realización de exámenes o valoraciones médicas. PDF (BOE-A-2009-17495 - 4 págs. - 182 KB)

Ayudas

Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publican las relaciones de beneficiarios de ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. PDF (BOE-A-2009-17510 - 1 pág. - 151 KB)  

BOE: 6 de noviembre de 2009, Núm. 268

Enseñanzas artísticas

Corrección de errores del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2009-17605 - 1 pág. - 150 KB)

BOE: 9 de noviembre de 2009, Núm. 270

Becas

Orden EDU/2990/2009, de 29 de octubre, por la que se convocan becas de formación en investigación e innovación educativa, documentación e informática en el Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa, y en la Subdirección General de Documentación y Publicaciones. PDF (BOE-A-2009-17837 - 10 págs. - 339 KB)  

BOE: 10 de noviembre de 2009, Núm. 271 

Nombramientos

Orden EDU/3007/2009, de 21 de octubre, de actualización de la Orden ECI/ 1437/2007, de 17 de abril, por la que se dispone el nombramiento de vocales del Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.PDF (BOE-A-2009-17901 - 2 págs. - 159 KB)

BOE: 11 de noviembre de 2009, Núm. 272 

Premios

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se modifica la de 15 de junio de 2009, por la que se convoca la fase nacional del X Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2009. PDF (BOE-A-2009-17987 - 1 pág. - 157 KB)  

BOE: 12 de noviembre de 2009, Núm. 273

Ayudas

Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen errores en la de 21 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se conceden ayudas de movilidad para investigación posdoctoral, incluidas las ayudas Micinn/Fulbright y Cátedras "Príncipe de Asturias". PDF (BOE-A-2009-18059 - 2 págs. - 171 KB)

Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se regula la convocatoria del concurso de ayudas para estudiantes de Danza Clásica correspondiente al año 2009. PDF (BOE-A-2009-18060 - 4 págs. - 238 KB)  

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. Cuentas anuales

Resolución de 19 de octubre de 2009, del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2008. PDF (BOE-A-2009-18061 - 14 págs. - 293 KB)

Premios

Resolución 29 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden los Premios "Miguel Hernández", edición 2009. PDF (BOE-A-2009-18062 - 2 págs. - 163 KB)

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrige error en la de 11 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se adjudican los Premios Nacionales de Fin de carrera de Educación Universitaria correspondientes al curso académico 2006-2007. PDF (BOE-A-2009-18063 - 1 pág. - 151 KB)  

BOE: 13 de noviembre de 2009, Núm. 274

Ayudas

Resolución 29 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica la relación de ayudas a Corporaciones Locales, para la creación y mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación, a través de Aula Mentor. PDF (BOE-A-2009-18110 - 2 págs. - 163 KB)

Premios

Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publican los listados de los alumnos que han resultado ganadores de premios en las fases locales y nacional, en las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química y EUSO. PDF (BOE-A-2009-18111 - 11 págs. - 449 KB)

BOE: 14 de noviembre de 2009, Núm. 275

Becas

Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan becas de formación en evaluación y estadística educativa en el Instituto de Evaluación, durante el año 2010. PDF (BOE-A-2009-18167 - 6 págs. - 240 KB)

Premios

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se concede el premio a la mejor memoria científica en el XXI Certamen "Jóvenes Investigadores" 2008. PDF (BOE-A-2009-18168 - 1 pág. - 155 KB)

Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se concede el premio a la mejor memoria científica en el VII Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica. PDF (BOE-A-2009-18169 - 1 pág. - 155 KB)

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se conceden los premios fallados en el XXII Certamen "Jóvenes Investigadores" 2009. PDF (BOE-A-2009-18170 - 8 págs. - 297 KB)  

BOE: 16 de noviembre de 2009, Núm. 276

Ayudas

Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrige la de 8 de julio de 2009, por la que adjudican ayudas para becas y contratos del programa de Formación de Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. PDF (BOE-A-2009-18257 - 1 pág. - 157 KB)

Subvenciones

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 21 de octubre de 2009, por la que se conceden subvenciones a Fundaciones con dependencia orgánica de Partidos Políticos con representación en las Cortes Generales para el desarrollo de actividades formativas dentro del campo de la educación de las personas adultas. PDF (BOE-A-2009-18264 - 1 pág. - 153 KB)

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 22 de octubre de 2009, por la que se conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización, durante el año 2009, de congresos y jornadas de difusión de actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. PDF (BOE-A-2009-18265 - 1 pág. - 151 KB)

BOE: 17 de noviembre de 2009, Núm. 277

Ayudas

Orden EDU/3083/2009, de 6 de noviembre, por la que se convocan ayudas para becas y contratos de Formación de Profesorado Universitario del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. PDF (BOE-A-2009-18342 - 30 págs. - 468 KB)

BOE: 18 de noviembre de 2009, Núm. 278

Títulos académicos

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2009-18355 - 69 págs. - 1273 KB)

Ayudas

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica la relación de alumnos beneficiarios de las ayudas para participar en el Programa de Integración "Aulas de la Naturaleza" durante el verano 2009. PDF (BOE-A-2009-18394 - 22 págs. - 788 KB)

BOE: 19 de noviembre de 2009, Núm. 279

Títulos académicos

Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2009-18404 - 64 págs. - 1156 KB)

Ayudas

Orden EDU/3108/2009, de 17 de noviembre, por la que se regulan los préstamos ligados a la posesión de una renta futura para realizar estudios de posgrado de Máster Universitario o de Doctorado. PDF (BOE-A-2009-18440 - 9 págs. - 218 KB)

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica la relación de alumnos beneficiarios de las ayudas para participar en el Programa de Inmersión Lingüística durante el verano de 2009. PDF (BOE-A-2009-18441 - 24 págs. - 1521 KB)

Premios

Orden EDU/3109/2009, de 13 de noviembre, por la que se convocan los Premios Nacionales a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2007-2008. PDF (BOE-A-2009-18442 - 8 págs. - 271 KB)

BOE: 20 de noviembre de 2009, Núm. 280

Títulos académicos

Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2009-18476 - 63 págs. - 1140 KB)

BOE: 21 de noviembre de 2009, Núm. 281

Becas

Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 23 de octubre de 2009, por la que se convocaban becas de formación en evaluación y estadística educativa en el Instituto de Evaluación, durante 2010. PDF (BOE-A-2009-18558 - 1 pág. - 151 KB)

Subvenciones

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios "Séneca" para el curso académico 2009-2010. PDF (BOE-A-2009-18559 - 70 págs. - 2310 KB)  

BOE: 23 de noviembre de 2009, Núm. 282

Ayudas

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que en estimación de recurso se conceden las ayudas de movilidad de profesores visitantes en másteres oficiales para el curso 2008-2009. PDF (BOE-A-2009-18676 - 2 págs. - 209 KB)

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que en estimación de recurso se conceden las ayudas de movilidad de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso 2008-2009. PDF (BOE-A-2009-18677 - 2 págs. - 175 KB)

Becas

Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se modifica la de 12 de septiembre de 2009, por la que concedió el traslado temporal a un centro en el extranjero a personal investigador en formación, del programa nacional de formación de profesorado universitario. PDF (BOE-A-2009-18678 - 1 pág. - 169 KB)  

BOE: 25 de noviembre de 2009, Núm. 284

Títulos académicos

Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 9 de octubre de 2009, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2009-18787 - 3 págs. - 173 KB)

BOE: 28 de noviembre de 2009, Núm. 287

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se adjudican ayudas para becas y contratos en el marco del estatuto del personal investigador en formación, del programa de Formación de Profesorado Universitario, en sustitución de las renuncias a las concedidas por Resolución de 8 de julio de 2009. PDF (BOE-A-2009-19029 - 4 págs. - 285 KB)