BOE Novembre 2008

 

Novembre 2008

 
  Dilluns, 3 de novembre de 2008 Núm 5.884

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria dels Premis 2008 de la Comunitat Valenciana a materials didàctics, modalitat C, corresponent a educació vial. [2008/12662] 

Dimarts, 4 de novembre de 2008 Núm 5.885

Conselleria d'Educació

ORDRE de 10 d'octubre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Sant Vicent Ferrer, a Castelló de la Plana. [2008/12570]

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2008 de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que es resol la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del IX Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2008. [2008/12740]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número ATRD 374/08, A-05/017. Assistència tècnica, redacció i direcció d'obra. [2008/12586] CP Nuevo nº 2 en Teulada (Alicante) 

Dimecres, 5 de novembre de 2008 Núm 5.886

Conselleria d'Educació

ORDRE de 22 d'octubre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es crea una secció d'Educació Secundària a Alacant. [2008/12742]

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual s'establixen els torns d'examen per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià, s'incrementa la quantitat de comissions examinadores i es nomenen els seus membres. [2008/12741] 

Dijous, 6 de novembre de 2008  Núm 5.887

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número ATRD 386/08. Assistència tècnica redacció i direcció d'obra. [2008/12836] CP Alfonso Iniesta en Banyeres de Mariola (Alicante).

Conselleria d'Educació

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Isabel López Rodríguez. [2008/12760]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Antonio González García. [2008/12761]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Milagro Peiro Ortiz. [2008/12762]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Eva María Felipe Villena. [2008/12763]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de José Manuel Ruixo Villar. [2008/12764]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Luisa Fenollosa Checa. [2008/12765]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Vicente Felix Grau. [2008/12766]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Yolanda Moreno Alarcón. [2008/12767]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Miguel Angel Medina Soliva. [2008/12768]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Elena María Rodrigo Ortiz. [2008/12769]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Antonia Cristina Pérez García [2008/12770]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Isabel Tirado Garrido. [2008/12771]

RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la que se cita els interessats en el procediment ordinari número 2/001886/2008-EE a comparèixer en la via jurisdiccional. [2008/12848]

Divendres, 7 de novembre de 2008 Núm 5.888

Conselleria d'Educació

ORDRE de 30 d'octubre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'Orde de 7 de febrer de 2008, per la qual es publiquen les línies pressupostàries i es determinen els crèdits que han de finançar les ajudes i beques per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana, modificada per l'Orde de 30 de juny de 2008. [2008/12888] Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques i premis als centres docents no universitaris que pertanyen a la Xarxa de Centres de Qualitat Educativa de la Comunitat Valenciana i ajudes econòmiques als centres docents no universitaris que s'incorporen per primera vegada a la Xarxa de Qualitat Educativa durant el curs acadèmic 2007-2008. [2008/12909]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 d'octubre de 2008, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la que es convoquen les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives a què es referix l'Orde de 23 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de Grau Mitjà de Futbol i de Futbol Sala i de Grau Superior de Futbol en l'IPFS número 2, de la localitat de Xest, durant l'any 2009. [2008/12905]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 d'octubre de 2008, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la que s'establix el calendari de realització de la Prova de Certificació del Nivell Bàsic, del Nivell Intermedi i del Nivell Avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana. [2008/12907]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número ATCC 118/08. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2008/12951] CEIP Hort de Palau en Oliva (Valencia).

Adjudicació número ATCC 126/08. Asistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2008/12952] Conservatorio Profesional de Música en Valencia.

Adjudicació número ATRD 387/08. Assistència tècnica redacció i direcció d'obra. [2008/12953] CP Nuevo en Ador (Valencia)

Dilluns, 10 de novembre de 2008 Núm 5.889 

Dimarts, 11 de novembre de 2008 Núm 5.890

Conselleria d'Educació

ORDRE 24 d'octubre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana. [2008/13031]

ORDRE de 4 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'incrementa el crèdit de l'Orde de 5 de maig de 2008 (DOCV núm. 5764 de 16 de maig), de la Conselleria d'Educació, de gratuïtat de llibres de text per a l'alumnat de primer, segon, tercer i quart curs d'Educació Primària en els centres mantinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009. [2008/13056] Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la que es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'intervenció i integració en coordinació amb les Unitats d'Atenció i Intervenció, adscrites al Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els Centres Educatius. [2008/13057]

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria dels Premis 2008 de la Comunitat Valenciana a materials didàctics, modalitat B, dirigits a l'atenció educativa de l'alumnat immigrant. [2008/13017]

Dimecres, 12 de novembre de 2008 Núm 5.891

Conselleria d'Educació

ORDRE de 31 d'octubre de 2008, del conseller d'Educació, per la qual nomena coordinador general de les proves d'accés a la universitat per al curs 2008-2009 i 2009-2010. [2008/13142]

ORDRE de 29 d'octubre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola Infantil de l'Olleria, per ampliació del nombre d'unitats i canvi d'ús d'una unitat autoritzada. [2008/13055] 

Dijous, 13 de novembre de 2008 Núm 5.892

Conselleria d'Educació

ORDRE de 2 d'octubre de 2008, de la Conselleria de Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat de Educació Infantil, Primària i Secundària Virgen al Pie de la Cruz de Puçol. [2008/13137]

ORDRE de 29 d'octubre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Secundària Mare de Déu de l'Olivar II d'Alaquàs. [2008/13138] 

Divendres, 14 de novembre de 2008 Núm 5.893

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2008 del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes a projectes de formació del professorat en centres docents privats concertats i de titularitat municipal de la Comunitat Valenciana. [2008/13279]

RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2008 del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria de projectes de formació del professorat en centres públics docents de la Comunitat Valenciana. [2008/13280]

Adjudicació número 06/2008. Servici de revisió de les 146 instal·lacions de calefacció/ climatització i de 119 depòsits d'emmagatzemament de combustible en els centres públics d'ensenyança de la província d'Alacant. [2008/13230]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Santiago José Moreno López. [2008/13251]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Inmaculada Mompó Armengol. [2008/13253]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Purificación Moreno López. [2008/13254]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María José Jorge Moreno. [2008/13255]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Antonia Zanón Fernández. [2008/13256]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Cármen Sánchez Guijaldo la Osa. [2008/13257]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Víctor Francisco Ferrer Cantos. [2008/13258]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Nuria Martínez Ribera. [2008/13259]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Zaira Villar Ocon. [2008/13260]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Valentina Calderón Rodríguez. [2008/13261]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Luis Enrique Carrillo Murciano. [2008/13262]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Santiago Villalba Ramos. [2008/13263]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de José Andrés Ramírez Escudero. [2008/13264]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Andrés Reina García. [2008/13265]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Francisco Javier Carles Astillero. [2008/13266]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Jesús Nsue Bee. [2008/13267]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Josefina Hernández Badal. [2008/13268]

Dilluns, 17 de novembre de 2008 Núm 5.894

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca la renovació del càrrec de director de centres públics i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici d'este càrrec en l'àmbit de la Generalitat. [2008/13321]

Dimarts, 18 de novembre de 2008 Núm 5.895 

Dimecres, 19 de novembre de 2008 Núm 5.896

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número ATCC 117/08. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. Expedient A-04/008. [2008/13372] IES nuevo en playa Flamenca, en Orihuela-Dehesa de Campoamor (Alicante). 

Dijous, 20 de novembre de 2008 Núm 5.897 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 5 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Divina Pastora de Monòver. [2008/13529]

ORDRE de 7 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Secundària San José Obrero d'Orihuela-Raiguero de Bonanza. [2008/13530]

RESOLUCIÓ de 13 de novembre del 2008, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'autoritza la renovació de les entitats vinculades al Centre Específic d'Educació a Distància. [2008/13526]

Adjudicació número CNMY08/EC78A/78. Reparació i reforç estructural en l'IES Gabriel Miró d'Orihuela. [2008/13408]

Divendres, 21 de novembre de 2008 Núm 5.898

Dilluns, 24 de novembre de 2008 Núm 5.899

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2008, de la direcció general de Personal de la Conselleria de Educació per la qual es modifiquen les plantilles de diversos centres de educació secundària, del cos de mestres al cos de professors d'Ensenyament Secundari. [2008/13528]

DECRET 173/2008, de 21 de novembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances en la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir. [2008/13667]

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2008 de la direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que s'autoritza un canvi per a la impartició dels Programes de Qualificació Professional Inicial autoritzats en l'IES Enric Valor de Pego per mitjà de la Resolució de 9 de juliol de 2008 per la que autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2008-2009. [2008/13563]

ORDRE de 13 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a complementar les beques a la mobilitat d'estudiants, Programa Erasmus, per al curs 2008/2009. [2008/13531]

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2008, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es concedixen els Premis 2008 de la Comunitat Valenciana a les iniciatives, les bones pràctiques educatives i els plans de convivència per a la millora de la convivència i la prevenció de la violència escolar. [2008/13636] 

Dimarts, 25 de novembre de 2008  Núm 5.900

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a alguns centres públics de titularitat de la Generalitat d'Educació Especial específica i centres amb aules específiques d'Educació Especial autoritzades, determinades quanties per a sufragar els gastos derivats dels materials escolars utilitzats per a desenrotllar el procés d'aprenentatge del seu alumnat. [2008/13619] 

Dimecres, 26 de novembre de 2008  Núm 5.901

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 24 d'octubre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana. [2008/13740] 

Dijous, 27 de novembre de 2008 Núm 5.902

Conselleria d'Educació

ORDRE de 13 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià. [2008/13739] Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es nomena Daniel González Serisola com a membre del ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2008/13738]

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria dels Premis 2008 de la Comunitat Valenciana a materials didàctics, modalitat A, per a la millora del rendiment de l'alumnat en l'ensenyança bàsica. [2008/13693] 

Divendres, 28 de novembre de 2008 Núm 5.903

Conselleria d'Educació

ORDRE de 13 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a la promoció de parcs científics i dotació d'equips cientificotecnològics. [2008/13832]

RESOLUCIÓ de 24 de novembre, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat que cursa quint i sext d'Educació Primària i d'Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2008-2009. Fase B. [2008/13897]

RESOLUCIÓ de 19 novembre de 2008 de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per l'Orde d'11 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, (DOCV de 2 de juliol de 2008). [2008/13896]

   
 

BOE Novembre 2008

   
  BOE 270 de 8/11/2008

Becas.— Orden ESD/3201/2008, de 29 de octubre, por la que se convocan becas de formación en investigación e innovación educativa, documentación e informática en el Centro de Investigación y Documentación Educativa. 

BOE 272 de 11/11/2008

Ayudas.— Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se conceden ayudas económicas a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, para la realización de actividades de formación del profesorado durante el año 2008. 

BOE 275 de 14/11/2008

Becas.— Orden ESD/3259/2008, de 3 de noviembre, por la que se convocan becas de formación en observación y diseño de cualificaciones profesionales y de formación en tecnologías de la información y comunicación.

BOE 278 de 18/11/2008 

Asesores técnicos en el exterior.— Orden ESD/3311/2008, de 4 de noviembre, por la que se prorroga la permanencia en puestos de asesores técnicos en el exterior a funcionarios docentes seleccionados por concurso de méritos. 

Funcionarios docentes en el exterior.— Orden ESD/3312/2008, de 4 de noviembre, por la que se prorroga la permanencia en centros en el exterior a funcionarios docentes seleccionados por concursos de méritos. 

BOE 279 de 19/11/2008 

Premios.— Orden ESD/3329/2008, de 24 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de premios a materiales educativos curriculares en soporte electrónico que puedan ser utilizados y difundidos en Internet, efectuada por Or-den ECI/804/2008, de 5 de marzo. 

BOE 280 de 20/11/2008 

Ayudas.— Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores de la de 8 de mayo de 2008 en la que se publicaban las ayudas y subvenciones concedidas en el primer trimestre de 2008 y por la que se ordena la publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2008. 

Comunitat Valenciana. Convenio.— Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Generalitat Valenciana, para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha del Programa Internet en el Aula.

BOE n. 284 de 25/11/2008 

Títulos académicos.— Real Decreto 1796/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Real Decreto 1797/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Real Decreto 1798/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos, y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Premios.— Orden ESD/3378/2008, de 14 de noviembre, por la que se conceden los Premios Nacionales de Investigación e Innovación Educativa 2007.

BOE n. 286 de 27/11/2008 

Títulos académicos. Currículo.— Orden ESD/3389/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería. 

Orden ESD/3390/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Mecanizado. 

Orden ESD/3391/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Emergencias Sanitarias. 

Ayudas.— Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2008, para alumnos universitarios y de enseñanzas artísticas superiores. 

BOE n. 287 de 28/11/2008

Cuerpos de funcionarios docentes.— Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. 

Títulos académicos. Currículo.— Orden ESD/3407/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad. 

Orden ESD/3408/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía. 

Ayudas.— Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua francesa o alemana en el extranjero durante el verano de 2008 para alumnos de ciclos formativos de grado superior. 

Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2008. 

Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publican las relaciones de beneficiarios de ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2008, destinadas a jóvenes de entre dieciocho y treinta años. 

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Corporaciones Locales para la ejecución de infraestructuras deportivas y dotación de equipamientos deportivos, con motivo de la celebración de competiciones deportivas de carácter internacional. 

Premios.— Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría General del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se conceden los Premios Reina Sofía 2008, de prevención de la discapacidad

Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Secretaría General del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se conceden los Premios Reina Sofía 2008, de accesibilidad universal de municipios.