BOE Novembre 2007

 

Novembre 2007

 
  Divendres, 2 de novembre de 2007 Núm 5.631

Conselleria d'Educació

ORDRE de 24 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena vicepresident del Consell Escolar Valencià el senyor Arnaldo Martínez Calvo. [2007/13159]

ORDRE de 10 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Nuestra Señora del Socorro de València. [2007/13168]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 29 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat d'Educació Infantil i Primària Trafalgar de València. [2007/13166]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament d'Alfafar, per a la creació d'un centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), denominat Municipal número 2 de Alfafar, de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2007/13251]

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades del Decret 167/2007, de 28 de setembre, del Consell, pel qual es crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a Alaquàs, per desglossament del Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària Maestro Sanchis Almiñano. [2007/13156]

Adjudicació de l'expedient número 9/2007. Reconstrucció mur contenció en zona pistes esportives i substitució fals sostre aula al centre Beata Inés de Benigánim. [2007/13252]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient ATCC 103/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/13195]

Licitació de l'expedient OB 346/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/13196]

Licitació de l'expedient ATCC 104/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/13197]

Adjudicació de l'expedient ATRD 257/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/13224] 

Dilluns, 5 de novembre de 2007 Núm 5.632 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2007, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la que s'adjudiquen noves ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels programes de garantia social, per a les modalitats d'Iniciació Professional i per a Alumnat amb Necessitats Educatives Especials, convocades per l'Orde de 5 d'abril de 2007 (DOCV núm. 5509, 20.06.2007). [2007/13253] 

Dimarts, 6 de novembre de 2007 Núm 5.633 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació número OB 270/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/13263]

Licitació número OB 354/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/13311] 

Dimecres, 7 de novembre de 2007 Núm 5.634 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 2 d'octubre de 2007, del conseller d'Educació, per la qual es disposa la publicació del nomenament de determinats membres del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. [2007/13339]

Notificació de citació a Claudio J. Torres López de Atalaya. [2007/13302]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Teresa Aguilar Cortina. [2007/13340]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Isabel Ferrer Sabater. [2007/13342]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Rosario Ortega Pulpón. [2007/13343]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Antonio Javier Sabater Moreno. [2007/13344]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Isabel Martínez Fernández. [2007/13345

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Ana Ceres Montés. [2007/13346

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Cristina Gironés López. [2007/13347

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Isabel Ibarra Bonet. [2007/13348

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Javier Almenar Pulido. [2007/13349

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Juan José Tomás Sancho. [2007/13350

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Valentina Gómez García. [2007/13351

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Emilio José Muñoz Fernández. [2007/13352

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Fernando Rubio Merchante. [2007/13353

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Javier Tomás Renobell. [2007/13354]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Amparo Campillo Poveda. [2007/13355

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María de los Ángeles Del Coso Romera. [2007/13356]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Maria Remedios Navarro Lérida. [2007/13357]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Eva María Bernia Pascual. [2007/13358]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María José Pelegrí Alberola. [2007/13359]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Vicenta Rosell Rodríguez. [2007/13360

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Javier Pocovi Escamilla. [2007/13361]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Josep Antoni Vergara i Arroyo. [2007/13363]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Verónica Igual Rodrígo. [2007/13364]

Dijous, 8 de novembre de 2007 Núm 5.635

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades del Decret 198/2007, de 19 d'octubre, del Consell, pel qual es crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a Albal, per desglossament del Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària Juan Esteve Muñoz, de la mateixa localitat. [2007/13506]

CORRECCIÓ d'errades del Decret 203/2007, de 19 d'octubre, del Consell, pel qual es crea un col·legi públic d'Educació Infantil i Primària a Orpesa, per desglossament del Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària Dean Martí. [2007/13507]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient OB 268/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/13468] 

Divendres, 9 de novembre de 2007 Núm 5.636

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient del procés selectiu convocat per Orde de 19 de juliol de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per a l'accés al cos de professors d'Ensenyament Secundari, torn especial disposició transitòria quinzena de la Llei Orgànica d'Educació. [2007/13526]

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2007, del conseller d'Educació per la qual es nomena el senyor Balbino Mancheño Magán com a membre del Ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2007/13525]

ORDRE de 25 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat d'Educació Infantil Colorins de València. [2007/13524]

ORDRE de 26 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil La Mar Salada d'Alacant, per canvi de titularitat. [2007/13523]

Dilluns, 12 de novembre de 2007 Núm 5.637

Conselleria d'Educació

ORDRE de 8 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució d'un membre del Consell Escolar Valencià. [2007/13666]

ORDRE de 30 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola d'Educació Infantil Municipal denominada El Castell Xicotet, de Marines (València). [2007/13589]

Dimarts, 13 de novembre de 2007 Núm 5.638 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient ATRD 300/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/13576]

Dimecres, 14 de novembre de 2007 Núm 5.639 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient ATCC 106/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/13680]

Licitació de l'expedient ATRD 319/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/13684]

Licitació de l'expedient OB 355/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/13689]

Licitació número ATRD 321/07. Assistència tècnica en la redacció i direcció d'una obra relativa a un centre docent. [2007/13691]

Licitació de l'expedient ATRD 317/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/13692]

Licitació de l'expedient ATRD 313/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/13693]

Licitació de l'expedient ATRD 315/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/13695]

Licitació de l'expedient ATRD 320/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/13696]

Licitació de l'expedient ATRD 316/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/13697]

Licitació de l'expedient ATRD 318/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/13698]

Licitació de l'expedient OB 359/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/13756]

Adjudicació de l'expedient OB 291/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/13758]

Licitació de l'expedient ATRD 327/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/13760]

Licitació de l'expedient C-014/07. Subministrament per a l'Equipament de Centres docents. [2007/13761]

Licitació de l'expedient ATRD 326/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/13762]

Licitació de l'expedient ATRD 329/07. Assistència tècnica per a la redacció i direcció d'obra relatiu a centre docent. [2007/13763]

Licitació de l'expedient OB 353/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/13764]

Adjudicació de l'expedient OB 277/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/13765] 

Dijous, 15 de novembre de 2007 Núm 5.640

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2007, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió d'assignacions per despeses extraordinàries de funcionament i subvencions per a la realització d'estades formatives en empreses d'altres països d'Europa, per les alumnes i els alumnes de centres docents no universitaris, públics i privats concertats, de la Comunitat Valenciana. [2007/13812]

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2007, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenvolupament del currículum durant el curs acadèmic 2007-2008. [2007/13797]

Licitació de l'expedient número CNMY07/AB15S/148. Servici de neteja de diversos edificis on s'ubiquen els servicis centrals de la Conselleria d'Educació [2007/13802] 

Divendres, 16 de novembre de 2007 Núm 5.641 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 12 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen huit beques per a la realització de pràctiques professionals en estudis i col·laboracions en la Direcció General de Règim Econòmic. [2007/13848]

ORDRE de 12 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques formatives relacionades amb l'arquitectura en l'àmbit escolar en la Direcció General de Règim Econòmic. [2007/13851]

Dilluns, 19 de novembre de 2007 Núm 5.642 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 30 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Primària i Secundària Fundación San Vicente Ferrer de San Antonio de Benagéber (València). [2007/13865]

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2007, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual es concedixen els premis al Rendiment Acadèmic a les persones que han conclòs els estudis universitaris durant el curs acadèmic 2005-2006. [2007/13908] 

Dimarts, 20 de novembre de 2007 Núm 5.643 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2007, del conseller d'Educació, per la qual disposa el cessament de María Paz Francés Rodríguez, com a personal eventual. [2007/13989]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2007, del conseller d'Educació, per la qual nomena María José López Sánchez personal eventual de la conselleria. [2007/13991]

ORDRE de 26 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Secundària Escuela Familiar Agraria El Campico de Jacarilla. [2007/13862]

ORDRE de 26 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Professional de Música Taller de Música Jove de València. [2007/13863]

ORDRE de 26 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Secundària Escuela Familiar Agraria Torre-Aledua de Llombai. [2007/13864]

ORDRE de 30 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana, per canvi de titularitat. [2007/13861]

Adjudicació número 73/2007. Instal·lació receptora de gas i calefacció a l'IES Francisco Ribalta de Castelló. [2007/13940] 

Dimecres, 21 de novembre de 2007 Núm 5.644 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la data per a la celebració del sorteig dels vocals de les comissions dictaminadores del procediment de provisió de places vacants a funcionaris docents dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors Tècnics de Formació Professional i dels cossos que imparteixen els ensenyaments Artístics i d'Idiomes. [2007/13999]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2007, de la direcció general de personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les comissions dictaminadores per a l'avaluació dels mèrits al·legats pels participants en el procediment de provisió de places vacants de funcionaris docents dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors Tècnics de Formació Professional, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny. [2007/14000]

ORDRE de 9 de novembre de 2007, del conseller d'Educació, per la qual es nomenen i cessen vocals dels consells socials de les universitats públiques valencianes. [2007/13943]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Marines, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, denominada El Castell Xicotet, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2007/13957]

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Picanya, per a la creació d'un centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2007/13958]

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament d'Almussafes, per a la creació d'un centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2007/13959]

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Manises, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, denominada La Pinadeta, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2007/14003]

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 d'octubre de 2007, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres públics, en l'àmbit de la Generalitat. [2007/13988]

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2007, de la direcció general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria dels Premis 2007 de la Comunitat Valenciana a materials didàctics dirigits a l'atenció educativa de l'alumnat immigrant. [2007/13813]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient ATRD 263/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/13942]

Licitació de l'expedient ATRD 325/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/13945] 

Dijous, 22 de novembre de 2007 Núm 5.645 

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de novembre de 2007, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenvolupament del currículum durant el curs acadèmic 2007-2008. [2007/14112]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient OB 332/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/13869] 

Divendres, 23 de novembre de 2007 Núm 5.646

Dilluns, 26 de novembre de 2007 Núm 5.647 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2007, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria extraordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2007-2008. [2007/14223]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient OB 259/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/14197] 

Dimarts, 27 de novembre de 2007 Núm 5.648 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es nomena funcionaris en pràctiques del cos d'Inspectors d'Educació als aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Orde de 24 d'abril de 2007. [2007/14222] 

Conselleria de Benestar Social

ORDRE de 16 de novembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats complementàries i extraescolars, realitzades per alumnes dels centres educatius d'Educació Infantil i Educació Primària, sostinguts amb fons públics de la Generalitat, que tinguen com a fi la conciliació de la vida familiar i laboral, durant l'any 2008. [2007/14175] 

Dimecres, 28 de novembre de 2007 Núm 5.649 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient CAP 06/07. Subministrament instalalacions educatives de caràcter provisional per a centre docent. [2007/14277] 

Dijous, 29 de novembre de 2007 Núm 5.650

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes a projectes de formació del professorat en centres docents privats concertats i de titularitat municipal de la Comunitat Valenciana. [2007/14382]

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria de projectes de formació del professorat en centres públics docents de la Comunitat Valenciana. [2007/14385]

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2007, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2007/14388]

RESOLUCIÓ de 21 novembre de 2007 de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris de batxillerat, convocats per l'Ordre de 2 de maig de 2007, (DOCV d'11 i 14 de maig de 2007), de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/14379] 

Divendres, 30 de novembre de 2007 Núm 5.651 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 17 d'octubre de 2007, del conseller d'Educació, per la qual es nomena coordinador general de les proves d'accés a la universitat per al curs 2007/2008. [2007/14373]

ORDRE de 5 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena un vocal de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. [2007/14380]

ORDRE de 12 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià. [2007/14381]

ORDRE de 13 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil Pitufos de la Vall d'Uixó, per canvi de titularitat. [2007/14375]

ORDRE de 13 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola d'Educació Infantil Municipal denominada La Milotxa, de Daimús (València). [2007/14377]

ORDRE de 19 novembre de 2007, de la Conselleria de Empresa,d'Educació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a complementar les beques a la mobilitat dels estudiants universitaris, Programa Sòcrates Erasmus, per al curs 2005/2006.2007/2008. [2007/14374]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre la Secretaria Autonómica d'Educació de la Conselleria d'Educació i l'Institut Nacional d'Administració Pública, per a la promoció del coneiximent del valencià entre els funcionaris de l'administració General de l'Estat a la Comunitat Valenciana durant l'any 2007. [2007/14435]

Conselleria d'Educació

ORDRE de 31 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària d'Albalat de la Ribera. [2007/14378]

   
 

BOE Novembre 2007

   
  BOE n. 262 de 1/11/2007

REAL DECRETO 1339/2007, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 168/2004, de 30 de enero, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia entre determinados títulos en materia de educación social y el título de Diplomado en Educación Social establecido por Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto.

BOE n. 266 de 6/11/2007 

REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Corrección de errores del Real Decreto 1200/2007, de 14 de septiembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Imagen y Sonido 

Orden ECI/3218/2007, de 16 de octubre, por la que se convocan becas de formación en evaluación y estadística educativa en el Instituto de Evaluación. 

BOE n. 267 de 7/11/2007 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE n. 268 de 8/11/2007 

REAL DECRETO 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial. 

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se efectúa la concesión parcial de ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores del programa José Castillejo. 

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores de la de 13 de agosto de 2007, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2007-2008. 

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores de la de 27 de septiembre de 2007, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2007-2008. 

BOE 269 de 9/11/2007 

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Dirección General de Universidades, por la que se conceden bolsas de viaje a los profesores coordinadores del XX Certamen Jóvenes Investigadores, 2007. 

Orden ECI/3248/2007, de 24 de octubre, por la que se corrige error en la Orden ECI/3055/2007, de 2 de octubre, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se adjudican subvenciones destinadas a la preparación de las propuestas de nuevos planes de estudios, dentro del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.

BOE 270 de 10/11/2007 

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Comunidades Autónomas para la ejecución de programas cofinanciados de dotación de infraestructuras deportivas en centros escolares públicos de educación infantil, primaria y secundaria. 

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Corporaciones Locales para la ejecución de infraestructuras deportivas y dotación de equipamientos deportivos, con motivo de la celebración de competiciones deportivas de carácter internacional 

BOE n. 271 de 12/11/2007 

Educación secundaria obligatoria. Evaluación.- Corrección de errores de la Orden ECI/2572/2007, de 4 de septiembre, sobre evaluación en Educación Secundaria Obligatoria. 

BOE 272 de 13/11/2007 

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se convoca subvención para el fomento de la movilidad de estudiantes de universidades españolas mediante un programa de prácticas formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia (India, China, Japón, Singapur, Corea del Sur, entre otros). Programa FARO GLOBAL. 

BOE 275 de 16/11/2007 

Orden ECI/3328/2007, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden ECI/757/2007, de 6 de marzo, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 2007.

BOE 277 de 19/11/2007

Orden ECI/3340/2007, de 19 de octubre, por la que se convoca concurso público para otorgar becas de formación en tecnologías de la información y de la comunicación.

BOE n. 279 de 21/11/2007

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. 

BOE n. 281 de 23/11/2007 

Real Decreto 1395/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Laboratorio de análisis y de control de calidad y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden ECI/3390/2007, de 15 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades privadas, sin fines de lucro, para la realización de actividades de compensación educativa, durante el curso 2007-2008.

BOE n. 282 de 24/11/2007

Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Real Decreto 1398/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Mecanizado y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en panadería, repostería y confitería y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

BOE 283 de 26/11/2007

Resolución de 14 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores de la de 13 de agosto de 2007, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2007-2008. 

BOE 286 de 29/11/2007

Orden ECI/3452/2007, de 23 de noviembre, por la que se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos de funcionarios docentes en el exterior. 

BOE 287 de 30/11/2007

Orden ECI/3474/2007, de 20 de noviembre, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa, organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.