BOE Març 2011

 

Març 2011

 
  Dimarts, 1 de març de 2011  Núm 6.470

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2011, del president del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior, per la qual es designa i es nomena Leopoldo García Aranda com a vocal del Ple del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior, i Vicent Campos Campos, Jordi Bachero Ferreres i Levi Rull Bernat cessen com a vocals del mateix òrgan. [2011/2388]

Licitacions números V-001/2011 i altes. Contractació dels servici de bar cafeteria de diversos centres docents públics de la província de València. [2011/2386]

Dimecres, 2 de març de 2011  Núm 6.471

Conselleria d'Educació

ORDRE 6/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a l'expedició dels certificats de superació dels distints nivells de les ensenyances d'idiomes de règim especial previstos per la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació. [2011/2391]

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants provisionals, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2011/2012, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats corresponent als cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010. [2011/2401]

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Especial Específica, denominat Fundació Mira'm, a València. [2011/2392]

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 29 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza la Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional de València, a impartir cicles formatius en la modalitat semipresencial o a distància. [2011/2473]

ORDRE 7/2011, de 16 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries, radicades a la Comunitat Valenciana, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2011. [2011/2395]

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'adscriuen, a l'efecte d'escolarització de l'alumnat, centres concertats d'Educació Infantil a centres concertats d'Educació Primària. [2011/2433]

Dijous, 3 de març de 2011  Núm 6.472

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat La Papallona, a València-Castellar-Oliveral. [2011/2402]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Nuno Nono, de València. [2011/2403]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle denominat Mon Menut, a Torrent. [2011/2404]

Divendres, 4 de març de 2011 Núm 6.473

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2011, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual s'adjudiquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística i traducció. [2011/2542]

Dilluns, 7 de març de 2011 Núm 6.474

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el catàleg d'unitats, el de llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2011/2623]

Conselleria d'Educació

Licitacions número 001/2011/A, 003/2011/A, 004/2011/A, 006/2011/A, 007/2011/A, 013/2011/A i 014/2011/A, per a la contractació del servei de bar cafeteria de diversos centres docents públics de la província d'Alacant. [2011/2167]

Dimarts, 8 de març de 2011 Núm 6.475

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades del Decret 17/2011, de 25 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació per a l'any 2011. [2011/2704]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de febrer de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. [2011/2652]

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle Pitufos de la Vall d'Uixó. [2011/2540]

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'educació infantil Els Xiquets, de Mutxamel. [2011/2541]

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca la sol·licitud dels programes de compensació educativa i els programes PROA i PASE per al curs 2011-2012. [2011/2679]

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2011, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es realitza la convocatòria amb caràcter experimental per a l'organització de l'acció formativa específica "El Jazz, música i fenomen sociològic" per a l'alumnat de tercer cicle d'educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional en els centres docents de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010/2011. [2011/2682]

Dimecres, 9 de març de 2011  Núm 6.476

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants provisionals, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2011/2012, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010. [2011/2812] 

Dijous, 10 de març de 2011  Núm 6.477

Conselleria d'Educació

ORDRE 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix el procediment d'autorització provisional previst en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5932, de 14.01.2009). [2011/2826]

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, pe la qual es convoca el procés de selecció de projectes de centres públics que s' incorporaran al Programa experimental d'atenció extraordinària i reforç fora de l'horari lectiu, en els instituto d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010-2011, adreçat a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO amb dificultat en les matèries que s'especifiquen. [2011/2699]

Correcció d'errades de la licitació número V-003/2011. Servici de bar cafeteria del CIPFP La Misericòrdia, de València. [2011/2825] 

Divendres, 11 de març de 2011 Núm 6.478

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es desestima la sol·licitud de creació d'una escola infantil de primer cicle de titularitat pública a la Universitat Jaume I, a Castelló de la Plana. [2011/2742]

Dilluns, 14 de març de 2011 Núm 6.479

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de febrer de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants provisionals, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2011/2012, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats corresponent als cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010. [2011/2955]

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres d'Educació Infantil, de Primer Cicle, de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2010/2011. [2011/2838]

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifiquen les resolucions de 8 de març i 15 de abril de 2002, 25 de febrer de 2003, 9 de març de 2004, 28 de febrer de 2006, 20 de abril de 2007, 11 i 26 de març de 2008, 17 de febrer de 2009 i 19 de febrer de 2010, per les quals s'adscriuen col·legis d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l'efecte de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria. [2011/2916]

Dimarts, 15 de març de 2011 Núm 6.480

Dilluns, 21 de març de 2011 Núm 6.484

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Garabatos 2, a Sant Vicent del Raspeig. [2011/3037]

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació per la qual s'adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià en les falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2011. [2011/2979]

Dimarts, 22 de març de 2011  Núm 6.485

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització per canvi en el cicle, etapa o nivell educatiu per la qual va ser autoritzat, conforme a l'article 13.2 del Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per a impartir ensenyances de règim general no universitàries, modificat pel Reial Decret 131/2010, de 12 de febrer, al centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Villa Fátima de Borriana. [2011/3032]

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Direcció General de Personal i de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix un programa destinat a commemorar el II Centenari de la Constitució de 1812 en la Comunitat Valenciana. [2011/3208]

Resolució de 2 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2011/3209] 

Dimecres, 23 de març de 2011  Núm 6.486

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per al desenrotllament, durant el curs escolar 2010/2011, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació i la Conselleria d'Educació, pel qual s'encomana a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en esta reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen les ensenyances de Formació Professional que permeten l'accés als esmentats carnets. [2011/3152]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent estranger British School of Valencia de València. [2011/3147]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent estranger British School of Alzira, d'Alzira. [2011/3146]

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola Infantil Municipal denominada Les Caletes, de Benidorm, per ampliació del nombre d'unitats autoritzades. [2011/3128]

Resolució de 2 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2011/3210]

Dijous, 24 de març de 2011 Núm 6.487

Conselleria d'Educació

ORDRE 12/2011, de 7 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i es determinen els crèdits que han de finançar les ajudes als centres privats concertats i les dotacions econòmiques als centres públics que impartixen ensenyances de règim general d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa. [2011/3307]

ORDRE 13/2011 de 7 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a la construcció, l'ampliació i l'equipament d'escoles de primer cicle d'Educació Infantil, que suposen la creació de noves places escolars públiques. [2011/3308]

ORDRE 14/2011, de 15 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes a grups d'investigació per a la constitució i l'acreditació de les xarxes d'excel·lència ISIC (Instituts Superiors d'Investigació Cooperativa) en la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2011. [2011/3306]

Divendres, 25 de març de 2011 Núm 6.488

Dilluns, 28 de març de 2011 Núm 6.489

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre d'Educació Infantil de primer cicle Nadons d'Alaquàs. [2011/3374]

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Sagrada Família d'Elda. [2011/3378]

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Especial Koynos de Godella, per canvi de titularitat. [2011/3380]

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Gomets, a València. [2011/3350]

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Peque Natura, a Cullera. [2011/3353]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Direcció General de Personal i de la Direcció General d'Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix un programa destinat a commemorar el II Centenari de la Constitució de 1812 en la Comunitat Valenciana. [2011/3495]

Adjudicació número CNMY10/OC00D/42. Servici d'elaboració dels plans d'autoprotecció de les escoles d'Educació Infantil i dels centres d'Educació Especial. [2011/3399]

Dimarts, 29 de març de 2011  Núm 6.490

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2011, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres de la Mesa d'Alumnes. [2011/3435]

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Chiquilín, de València. [2011/3373]

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle Els Noguers, de Picanya. [2011/3375]

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle Xip i Xop de Catarroja. [2011/3377]

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle Peques de Sant Joan d'Alacant. [2011/3379]

Dimecres, 30 de març de 2011  Núm 6.491

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'autoritza, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, els centres relacionats en els annexos d'esta resolució. [2011/3551]

RESOLUCIÓ de 17 de març de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional. [2011/3434] 

Dijous, 31 de març de 2011  Núm 6.492

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen el procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de nova especialitat per funcionaris del mateix cos. [2011/3734]

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional. [2011/3737]

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es fa pública l'adjudicació provisional de destins del concurs de trasllats del cos de mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010. [2011/3743]

   
 

BOE Març 2011

   
 

BOE: martes 1 de marzo de 2011, Núm. 51

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Dirección General de Familia de la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat, por la que se da publicidad, según Resolución de 12 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información, de diversa información relativa al Servicio "Línea de ayuda a la infancia" (116111).PDF (BOE-B-2011-7177 - 1 pág. - 160 KB)  

BOE: miércoles 2 de marzo de 2011, Núm. 52

Títulos académicos. Currículo

Orden EDU/435/2011, de 17 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor.PDF (BOE-A-2011-3981 - 25 págs. - 418 KB)

Orden EDU/436/2011, de 17 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.PDF (BOE-A-2011-3982 - 24 págs. - 401 KB)  

BOE: jueves 3 de marzo de 2011, Núm. 53

Nombramientos

Orden EDU/442/2011, de 14 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se anula el nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, en virtud de sentencia.PDF (BOE-A-2011-4041 - 2 págs. - 182 KB)

Ayudas

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a las confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos.PDF (BOE-A-2011-4053 - 15 págs. - 393 KB)  

BOE: viernes 4 de marzo de 2011, Núm. 54

Formación profesional

Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de doce cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Actividades Físicas y Deportivas, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas en el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, en el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y en el Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre.PDF (BOE-A-2011-4082 - 436 págs. - 27558 KB)

BOE: sábado 5 de marzo de 2011, Núm. 55

BOE: lunes 7 de marzo de 2011, Núm. 56

Premios

Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Miguel Hernández, edición 2011.PDF (BOE-A-2011-4254 - 5 págs. - 238 KB)  

BOE: martes 8 de marzo de 2011, Núm. 57

Ayudas

Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas económicas individuales para la participación en actividades de formación del profesorado.PDF (BOE-A-2011-4337 - 8 págs. - 266 KB).

Para profesores y personal especializado docente que reúnan las siguientes condiciones:

Estar prestando servicios en Centros españoles en el extranjero o Secciones españolas en el extranjero; en Centros docentes públicos o privados ubicados en las ciudades de Ceuta y Melilla, de Educación Especial, Permanente de Adultos, Infantil, Primaria, Secundaria, Enseñanzas Artísticas y de Idiomas; en Servicios Técnicos y de Apoyo a los mismos; Servicios de Inspección y Servicios Centrales dependientes de este Ministerio

Premios

Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de los Premios Nacionales a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario curso 2008-2009.PDF (BOE-A-2011-4338 - 1 pág. - 153 KB)

Subvenciones

Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización, durante el año 2011, de congresos y jornadas de difusión de actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida.PDF (BOE-A-2011-4339 - 16 págs. - 483 KB)

Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones dirigidas a fundaciones con dependencia orgánica de partidos políticos o vinculadas a federaciones o coaliciones constituidas al amparo de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, con representación en las Cortes Generales, para el desarrollo de actividades formativas dentro del campo de la educación de personas adultas, tendentes a elevar el nivel de formación que permita el desarrollo de la capacidad de participación política, para el año 2011.PDF (BOE-A-2011-4340 - 15 págs. - 1091 KB)

BOE: miércoles 9 de marzo de 2011, Núm. 58

BOE: jueves 10 de marzo de 2011, Núm. 59

Premios

Resolución de 24 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los premios de carácter estatal, para el año 2011, para los centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y para los centros que las dirigen a la compensación de desigualdades en educación.PDF (BOE-A-2011-4450 - 12 págs. - 313 KB)  

BOE: viernes 11 de marzo de 2011, Núm. 60

Ayudas

Orden EDU/494/2011, de 24 de febrero, por la que se conceden ayudas de movilidad posdoctoral en el extranjero, por suplencias, en sustitución de renuncias.PDF (BOE-A-2011-4507 - 3 págs. - 206 KB)

BOE: sábado 12 de marzo de 2011, Núm. 61

BOE: lunes 14 de marzo de 2011, Núm. 62

Títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller

Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.PDF (BOE-A-2011-4628 - 5 págs. - 188 KB)

Asesores técnicos en el exterior

Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos del concurso de méritos de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden EDU/3201/2010, de 1 de diciembre.PDF (BOE-A-2011-4646 - 2 págs. - 164 KB)

Funcionarios docentes en el exterior

Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos del concurso de méritos de puestos docentes en el exterior, convocado por Orden EDU/3190/2010, de 1 de diciembre.PDF (BOE-A-2011-4647 - 2 págs. - 165 KB)

Ayudas

Resolución de 26 de febrero de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen errores de la de 13 de diciembre de 2010, por la que se conceden ayudas para estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador en formación del programa nacional de formación de profesorado universitario.PDF (BOE-A-2011-4676 - 1 pág. - 170 KB)

BOE: martes 15 de marzo de 2011, Núm. 63

BOE: lunes 21 de marzo de 2011, Núm. 68

Formación del profesorado

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia de Sectorial de Educación sobre el reconocimiento, en el ámbito de gestión de las distintas administraciones educativas, de complementos retributivos al profesorado vinculados a la realización de actividades de formación.PDF (BOE-A-2011-5148 - 2 págs. - 165 KB)

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia de Sectorial de Educación sobre reconocimiento de actividades de formación del profesorado.PDF (BOE-A-2011-5149 - 2 págs. - 159 KB)

BOE: martes 22 de marzo de 2011, Núm. 69

Títulos académicos

Resolución de 8 de marzo de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2011, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.PDF (BOE-A-2011-5193 - 8 págs. - 221 KB)  

BOE: miércoles 23 de marzo de 2011, Núm. 70

BOE: jueves 24 de marzo de 2011, Núm. 71

Ayudas

Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales, entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales y entidades privadas sin fines de lucro para la creación y mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor.PDF (BOE-A-2011-5370 - 8 págs. - 215 KB)

Subvenciones

Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización de actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida, para el año 2011.PDF (BOE-A-2011-5371 - 20 págs. - 456 KB)  

BOE: viernes 25 de marzo de 2011, Núm. 72

Ayudas

Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la acción sindical en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos.PDF (BOE-A-2011-5430 - 6 págs. - 264 KB)

BOE: sábado 26 de marzo de 2011, Núm. 73

Cuerpo de Maestros

Orden EDU/645/2011, de 17 de marzo, por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Maestros para plazas del ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación y procedimiento de adquisición de nueva especialidad por funcionarios de carrera del mencionado cuerpo.PDF (BOE-A-2011-5485 - 32 págs. - 700 KB)

Ayudas

Orden EDU/647/2011, de 22 de marzo, por la que se convocan para el año 2011 las ayudas correspondientes al Programa Campus de Excelencia Internacional, reguladas en la Orden EDU/903/2010, de 8 de abril.PDF (BOE-A-2011-5515 - 13 págs. - 304 KB)

BOE: lunes 28 de marzo de 2011, Núm. 74

BOE: martes 29 de marzo de 2011, Núm. 75

Subvenciones

Resolución de 8 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria para el curso 2011/2012.PDF (BOE-A-2011-5665 - 15 págs. - 331 KB)

BOE: miércoles 30 de marzo de 2011, Núm. 76

Ayudas

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a promover agrupaciones de centros educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes.PDF (BOE-A-2011-5738 - 22 págs. - 432 KB)

BOE: jueves 31 de marzo de 2011, Núm. 77

Subvenciones

Orden EDU/698/2011, de 17 de marzo, por la que se modifica la Orden EDU/3470/2010, de 23 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de alumnos en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso académico 2010-2011.

PDF (BOE-A-2011-5808 - 2 págs. - 169 KB)

Corrección de errores en la Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, radicadas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, para la realización de actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida, para el año 2011.PDF (BOE-A-2011-5809 - 1 pág. - 151 KB)