BOE Març 2010

 

Març 2010

 
  Dilluns, 1 de març de 2010 Núm 6.216

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2010, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix el calendari de realització de la Prova de Certificació de Nivell Bàsic, de Nivell Intermedi i de Nivell Avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic 2009/2010 . [2010/2243]

Dimarts, 2 de març de 2010 Núm 6.217

Dimecres, 3 de març de 2010 Núm 6.218

Conselleria d'Educació

ORDE 7/2010, de 16 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional, corresponents al curs 2008/2009. [2010/2362]

Dijous, 4 de març de 2010 Núm 6.219

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça als interessats en el procediment administratiu número 2/000074/2010-ELI a comparéixer en la via jurisdiccional. [2010/2439]

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la relació de llocs de treball vacants a proveir en el procediment de provisió de places i processos previs per a funcionaris docents del cos de mestres d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació convocat per Resolució de 5 novembre de 2009 de la Direcció General de Personal. [2010/2445]

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2010, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es donen de baixa diverses associacions de pares i mares d'alumnes del cens de confederacions, federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, creat per l'Orde de 4 de novembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. [2010/2242]

Divendres, 5 de març de 2010  Núm 6.220

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2010 de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza, a la Universitat d'Alacant, la pròrroga d'ensenyaments universitaris oficials de màster ja autoritzats d'acord amb el que disposa el Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau. [2010/2361]
ORDRE 8/2010, de 17 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que duguen a terme activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2010. [2010/2441]

ORDRE 9/2010, de 24 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals de personal tècnic en la Direcció General d'Innovació Tecnològica Educativa. [2010/2442]

Dilluns, 8 de març de 2010 Núm 6.221 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'escola infantil denominada Verge del Remei, de Castelló de Rugat (València), per ampliació del nombre d'unitats. [2010/2447]

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2010, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoca concurs públic per a la integració de centres docents de la Comunitat Valenciana en la Xarxa d'Escoles per a la Salut a Europa. [2010/2363]

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de Grau Mitjà d'Esports de Muntanya i Escalada en l'IES La Creueta d'Onil, durant l'any 2010. [2010/2532] 

Dimarts, 9 de març de 2010  Núm 6.222

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. [2010/2613] 

Dimecres, 10 de març de 2010  Núm 6.223

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de març de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. [2010/2736]

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l'Escola Infantil denominada L'Escoleta, de Guardamar del Segura (Alacant), per ampliació del nombre d'unitats. [2010/2449]

RESOLUCIÓ de 28 de gener del 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la que es resol la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana de l'Escola de Música de la Sociedad Unión Musical de Petrer. [2010/2440]

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa el funcionament de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Elda. [2010/2443]

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de Pla de la Vallonga al Centre Públic de Formació de Persones Adultes núm. 6 d'Alacant. [2010/2444]

RESOLUCIÓ de 25 de febrer del 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la que es resol la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana de l'Escola de Música Banda Unió Musical d'Alberic. [2010/2446] 

Dijous, 11 de març de 2010 Núm 6.224 

Divendres, 12 de març de 2010 Núm 6.225 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'escola infantil denominada La Jordana, d'Agullent, per ampliació del nombre d'unitats. [2010/2448]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol de Tècnic Especialista, branca Administrativa i Comercial, especialitat Administrativa lliurat per l'IES Jorge Juan de Sagunt. [2010/2511]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Graduat Escolar lliurat per el CP Padre Catalá de Valencia. [2010/2499]

Informació pública sobre expedició de duplicat del títol de Tècnic Auxiliar, branca Sanitària, especialitat Clínica, lliurat per l'IES Ciudad del Aprendiz de València. [2010/2501]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Auxiliar, branca Sanitària, especialitat Clínica lliurat per l' IES Rascanya de Valencia. [2010/2503]

Dilluns, 15 de març de 2010  Núm 6.226 

Conselleria d'Educació

ORDRE 10/2010, de 24 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per mitjà de la qual es publica la línia pressupostària per al desenrotllament de la segona fase dels programes de qualificació professional inicial, convocats per l'Orde de 27 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació (DOCV 5964, de 27.02.2009). [2010/2933]

ORDRE 11/2010, de 24 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de Grau Elemental o Professional i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyances musicals de Grau Elemental o Professional durant l'exercici 2010, convocades per l'Orde de 19 de novembre de 2009. [2010/2934]

ORDRE 14/2010, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen les ajudes per al desenrotllament de programes de qualificació professional inicial per al curs 2010-2011. [2010/2939]

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2010, per la qual es modifica la Resolució de 5 de juny de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual es dicten instruccions relatives al final del curs 2008-2009 i per a l'organització i funcionament dels Programes de Qualificació Professional Inicial en totes les seues modalitats i tipus d'entitat o centre docent promotor, per al curs 2009-2010. [2010/2438]

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la Magdalena en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2010/2531]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Técnic Auxiliar, branca Administrativa lliurat per l'IES Federica Montseny de Burjassot. [2010/2500]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Graduat Escolar lliurat per el CEIP Ausiàs March de València. [2010/2502]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de tècnic auxiliar, branca administrativa i comercial, especialitat administrativa lliurat per l'IES l'Om de Picassent. [2010/2504]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de tècnic especialista, branca administrativa, especialitat administrativa lliurat per l'IES Joan Fuster de Sueca. [2010/2508]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de graduat escolar lliurat pel CP Jacinto Castañeda de Xàtiva. [2010/2510]

Conselleria de Governació

Notificació de proposta de resolució de procediment sancionador. Expedient número ESSANC 03/2009/0065. [2010/2814] 

Dimarts, 16 de març de 2010  Núm 6.227 

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de gener de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza a la Universitat d'Alacant, la pròrroga d'ensenyaments universitaris oficials del màster ja autoritzats de conformitat amb el que es disposa en el Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau. [2010/2891]

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

ORDRE 7/2010, de 10 de març, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques a les organitzacions sindicals per a l'exercici de 2010. [2010/2950]

RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2010, del director general de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es convoquen les ajudes per a la creació i equipament de centres de formació sectorials en prevenció de riscos laborals per a l'exercici 2010. [2010/2799]

Conselleria d'Educació

ORDRE 12/2010, de 24 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2009, convocades per orde de 19 de novembre de 2009. [2010/2936]

ORDRE 13/2010, de 24 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2010, convocades per Orde de 19 de novembre de 2009 [2010/2937]

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

DECRET 44/2010, de 12 de març, del Consell, pel qual s'autoritza la creació de deute públic de la Generalitat durant l'any 2010. [2010/3003]

Conselleria d'Educació

ACORD de 12 de març de 2010, del Consell, de constitució del Consorci Espacial Valencià, entre la Generalitat, l'Ajuntament de Valencia, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València-Estudi General. [2010/3001]

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifica la Resolució de 8 de març de 2002, per la qual s'adscriuen col·legis d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l'efecte de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria. [2010/2941]

Dimecres, 17 de març de 2010  Núm 6.228

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de novembre de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fixa la plantilla del Centre Integrat Públic de Formació Professional Benicarló, afectat per l'Orde conjunta de 3 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria d'Educació, per la qual es creen centres integrats de Formació Professional per transformació d'altres centres existents. [2010/3034]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Santa Ana, a Riba-roja de Túria. [2010/2689]

ORDRE 15/2010, de 8 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2009/2010 en les universitats de la Comunitat Valenciana. [2010/2940]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Auxiliar, branca Sanitària, especialitat Clínica per l'IES Jorge Juan de Sagunt. [2010/2505]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Batxiller lliurat per l'IES Manuel Sanchis Guarner de Silla. [2010/2507]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Batxiller LGE lliurat per l'IES Nº 1 de Cheste. [2010/2509] 

Dijous, 18 de març de 2010 Núm 6.229 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Gente Menuda, a València. [2010/2688]

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Inicial, Avenida de Francia, a València. [2010/2691]

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de Primer Cicle, denominat Arco Iris, a Albal. [2010/2692]

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Mickey, a Benifaió. [2010/2684]

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de Primer Cicle, denominat Mis Pasitos, a Elx. [2010/2686]

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació de Formació Professional Específica, denominat Cedenpro, a Elda. [2010/2687]

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2010, del director territorial d'Educació d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2010/2011. [2010/3056]

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2010, de la directora territorial d'Educació de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2010/2011. [2010/3058]

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2010, del director territorial d'Educació de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2010/2011. [2010/3061]

Licitació número CNMY10/IT00D/10 Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, del Servici de manteniment i suport de la infrastructura de xarxa de comunicacions de la Conselleria d'Educació i els centres docents dependents de la mateixa. [2010/2683]

Dilluns, 22 de març de 2010   Núm 6.230 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià. [2010/2728]

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'ensenyances professionals de Música, denominat Sant Joan d'Alacant, a Sant Joan d'Alacant. [2010/2731]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Rivas Luna de l'Eliana. [2010/2727]

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació per la qual es declara decaigut en el seu dret a subscriure el document administratiu de formalització de concert educatiu el centre d'Educació Infantil, Primària i Secundària María de Iciar, de Riba-roja de Túria que es va estimar en l'Orde de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació (DOCV núm. 6072 de 05.08.2009). [2010/2730]

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per al desenrotllament, durant el curs escolar 2009-2010, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació i la Conselleria d'Educació, per la qual s'encomana a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en esta reglamentació als centres educatius públics dependents d'esta l'última que realitzen les ensenyances de Formació Professional Específica que permeten l'accés als esmentats carnets. [2010/3064]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de febrer de 2010, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoca concurs públic per a la integració de centres docents de la Comunitat Valenciana en la Xarxa d'Escoles per a la Salut a Europa. [2010/3049]

Adjudicació definitiva de l'expedient CNMY09/EC00D/96. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària i anticipada del Servici consistent a processar, doblegar i segellar els rebuts de nòmina del personal de la Conselleria d'Educació que presta els seus servicis en centres docents. [2010/2776]

Licitació número CNMY10/EN75S/8. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de l'expedient de Servei fase «B» del programa de suport a l'ensenyança i aprenentatge de llengües estrangeres (PALE) pel qual es convoquen cursos de formació permanent en anglés (720 places) dirigits al personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana. [2010/3048] 

Dimarts, 23 de març de 2010  Núm 6.231

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2010, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores. [2010/2992]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de març de 2010, del director territorial d'Educació d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2010/2011. [2010/3182]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de març de 2010, del director territorial d'Educació de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2010/2011. [2010/3184]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de març de 2010, del director territorial d'Educació de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2010/2011. [2010/3186] 

Dimecres, 24 de març de 2010  Núm 6.232

Conselleria d'Educació

ORDRE 20/2010, de 15 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el termini de presentació de sol·licituds establit en l'Orde 5/2010, de 15 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries, radicades a la Comunitat Valenciana, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2010. [2010/3171] 

Dijous, 25 de març de 2010  Núm 6.233

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça als interessats en el procediment administratiu núm. 2/000252/2010-AA a comparéixer en la via jurisdiccional. [2010/3275]

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça als interessats en el procediment administratiu núm. 2/000258/2010-PE a comparéixer en la via jurisdiccional. [2010/3274]

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2010, per la qual es modifica la Resolució de 24 de novembre de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat que cursa Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics per al curs 2009-2010. Fase B. [2010/3094] 

Divendres, 26 de març de 2010  Núm 6.234

Conselleria d'Educació

ORDRE 16/2010, de 8 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica un lloc de treball docent existent en el centre públic de Formació de Persones Adultes Paulo Freire d'Alacant, del cos de mestres al cos de professors d'Ensenyança Secundària. [2010/3269]

ORDRE 17/2010, de 8 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2010. [2010/3270]

ORDRE 18/2010, de 8 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de Primer Cicle, per al curs escolar 2010-2011. [2010/3271]

ORDRE 19/2010, de 8 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a centres privats autoritzats per a impartir Educació Infantil de Segon Cicle, que no estiguen concertats ni adscrits a un centre d'Educació Primària, per al curs escolar 2010-2011. [2010/3272]

Correcció d'errades de l'adjudicació definitiva de l'expedient CNMY09/EC00D/96. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària i anticipada del servici consistent a processar, doblegar i segellar els rebuts de nòmina del personal de la Conselleria d'Educació que presta els seus servicis en centres docents. [2010/3346]

Resolució de 15 de març de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que es resol la remissió de l'expedient administratiu corresponent i es cita als interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 113/2010-P. [2010/3345]e

Dilluns, 29 de març de 2010  Núm 6.235

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de març del 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. [2010/3449]

ORDRE 21/2010, de 22 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. [2010/3387]

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial, convocades per l'Orde de 27 de febrer de 2009. [2010/3384]

Dimarts, 30 de març de 2010  Núm 6.236

Dimecres, 31 de març de 2010  Núm 6.237

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat de Formació Professional Específica Centro de Estudios Rodrigo-Giorgeta de València, per canvi de titularitat. [2010/3035

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil El Boriol-Espai Obert d'Oliva. [2010/3036]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Nuestra Señora del Carmen de Bétera, per canvi de titularitat. [2010/3038]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Dálmatas de València. [2010/3039]

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat de Formació Professional Xabec de València. [2010/3042]

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat d'Educació Infantil i Primària El Peixet de Peníscola. [2010/3044]

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià en les falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2010. [2010/3047]

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2010, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es dona de baixa l'associació de pares i mares d'alumnes del Col·legi Públic Joaquín María López, d'Alacant, del cens de confederacions, federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents, no universitaris, de la Comunitat Valenciana, creat per l'Orde de 4 de novembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. [2010/2562]

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat educativa i de la Formació Professional, per la que es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional. [2010/3482]

Adjudicació número CNMY09/EC78A/68. Redacció de projecte bàsic i d'execució + direcció per arquitecte + redacció del E. de Seguretat i Salut + direcció obra + coordinació del Pla de Seguretat i Salut per arquitecte tècnic per a la construcció de 6I + 12 P + JPV + menjador (359, 2t) + vivenda en el CEIP núm. 2 a Rafelbunyol. [2010/3091]

Adjudicació número CNMY09/EC78A/26. Obres d'adequació/ampliació a 2 Uds. d'Infantil + 3 Uds. de Primària + menjador en el CEIP Ibáñez Martín (CRA La Costereta) a Llanera de Ranes. [2010/3093]

   
 

BOE Març 2010

   
  BOE: 1 de marzo de 2010, Núm. 52

Ayudas

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a las confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos. PDF (BOE-A-2010-3309 - 16 págs. - 373 KB)

BOE: 3 de marzo de 2010, Núm. 54

Enseñanzas universitarias

Orden EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se establece el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, para los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al título de Bachiller español.PDF (BOE-A-2010-3470 - 9 págs. - 222 KB)

Ayudas

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se renuevan proyectos para la cooperación interuniversitaria con Brasil. PDF (BOE-A-2010-3493 - 1 pág. - 241 KB)

Premios

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores de la de 21 de diciembre de 2009, por la que se conceden los "Premios Irene: La Paz Empieza en Casa" 2009. PDF (BOE-A-2010-3494 - 1 pág. - 153 KB)

BOE: 9 de marzo de 2010, Núm. 59

Subvenciones

Orden EDU/539/2010, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/1795/2009, de 23 de junio, por la que se convocaban subvenciones para favorecer la movilidad de profesores y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso académico 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-3967 - 1 pág. - 156 KB)

BOE: 11 de marzo de 2010, Núm. 61

Premios

Resolución de 25 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el concurso nacional de buenas prácticas para el impulso y mejora de la convivencia, para el curso escolar 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-4096 - 7 págs. - 204 KB) 

BOE: 12 de marzo de 2010, Núm. 62

Programas educativos

Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles. PDF (BOE-A-2010-4130 - 4 págs. - 180 KB)

Centros docentes

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. PDF (BOE-A-2010-4132 - 10 págs. - 229 KB)

BOE: 16 de marzo de 2010, Núm. 65

Ceses y nombramientos

Orden EDU/644/2010, de 19 de febrero, por la que se publica la incorporación y cese de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico. PDF (BOE-A-2010-4417 - 1 pág. - 151 KB)

BOE: 19 de marzo de 2010, Núm. 68

Destinos

Orden EDU/679/2010, de 5 de marzo, por la que se resuelve concurso específico, convocado por Orden EDU/2909/2009, de 9 de octubre, en el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. PDF (BOE-A-2010-4597 - 2 págs. - 186 KB)

BOE: 20 de marzo de 2010, Núm. 69

Asesores técnicos en el exterior

Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos del concurso de méritos de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden EDU/3283/2009, de 27 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-4656 - 2 págs. - 165 KB)

Funcionarios docentes en el exterior

Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos del concurso de méritos de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden EDU/3284/2009, de 27 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-4657 - 2 págs. - 166 KB)

BOE: 27 de marzo de 2010, Núm. 75

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Educación, Dirección General de Régimen Económico por el que se convoca la licitación pública para la contratación del Servicio de fase B del programa de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras (PALE) por el cual se convocan cursos de formación permanente en inglés (720 plazas) dirigidos al personal docente de educación no uiniversitaria de la Comunitat Valenciana. Expediente CNMY10/EN75S/8. PDF (BOE-B-2010-10808 - 2 págs. - 172 KB)

Resolución de la Consellería de Educación por la que se hace pública la licitación del servicio de mantenimiento y soporte de la infraestructura de red de comunicaciones de la Consellería de Educación y los centros docentes dependientes de la misma. PDF (BOE-B-2010-10809 - 2 págs. - 168 KB)

BOE: 29 de marzo de 2010, Núm. 76

Ceses y nombramientos

Orden EDU/778/2010, de 1 de marzo, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las Organizaciones sindicales. PDF (BOE-A-2010-5117 - 1 pág. - 153 KB)

Becas

Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Dirección General de Relaciones Internacionales, por la que se publica el ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de investigación de un mes de duración durante el año 2010. PDF (BOE-A-2010-5175 - 2 págs. - 160 KB)

BOE: 30 de marzo de 2010, Núm. 77

Ayudas

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se modifica la de 18 de diciembre de 2009, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para el curso 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-5247 - 1 pág. - 151 KB)

BOE: 31 de marzo de 2010, Núm. 78

Premios

Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los premios para el V Concurso de Grupos de Teatro Clásico Grecolatino, en el ámbito de la Enseñanza Secundaria para el curso escolar 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-5283 - 7 págs. - 267 KB)