BOE Març 2009

 

Març 2009

 
  Dilluns, 2 de març de 2009  Núm 5.965

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la que es procedix a la substitució d'un membre de la Mesa de Pares. [2009/2202]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 7 d'octubre de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la que es modifica l'autorització al centre docent privat d'Educació Infantil Arc Iris d'Alacant, per canvi de titularitat, denominació i adreça postal. [2009/2250]

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial, convocades per l'Orde de 8 de juliol de 2008 (DOCV 5807, de 16.07.2008). [2009/1991]

ORDRE de 18 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2009. [2009/2253]

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2009, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment el calendari de realització de la Prova de Certificació del Nivell Bàsic, del Nivell Intermedi i del Nivell Avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. [2009/2203]

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2009, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que s'autoritzen els projectes dels centres incorporats al programa experimental d'orientació professional durant el curs 2008-2009. [2009/2291]

Dimarts, 3 de març de 2009  Núm 5.966

Conselleria d'Educació

DECRET 32/2009, de 27 de febrer, del Consell, pel qual es crea la Facultat de Ciències Sociosanitàries a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. [2009/2470] Conselleria d'Educació

DECRET 33/2009, de 27 de febrer, del Consell, pel qual es crea l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica a la Universitat Politècnica de València, resultant de la integració, en un únic centre, de l'Escola Tècnica Superior d'Informàtica Aplicada i de la Facultat d'Informàtica de l'esmentada universitat. [2009/2471] Conselleria d'Educació

DECRET 34/2009, de 27 de febrer, del Consell, pel qual s'autoritza la modificació i supressió de centres universitaris en la Universitat Cardenal Herrera-CEU, de València. [2009/2475]

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2009/2425]

Dimecres, 4 de març de 2009  Núm 5.967

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2009, de la Direcció General de Personal, per la qual es resol el concurs públic per a atorgar beques de formació en assistència tècnica de gestió de fons documentals didàctics i recursos educatius per a l'any 2009, convocat per Orde de 29 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació. [2009/2546]

Dijous, 5 de març de 2009  Núm 5.968

Conselleria d'Educació

ORDRE de 12 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'educació infantil denominat Angelets, a Aldaia. [2009/2421]

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifica la inscripció registral de l'Escola de Música Diabolus de Benicarló. [2009/2422]

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifica la inscripció registral de l'Escola de Música de Benirredrà. [2009/2423]

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifica la inscripció registral de l'Escola de Música Centre de Música Natzaret de València. [2009/2424]

Divendres, 6 de març de 2009  Núm 5.969

Conselleria de Governació

ORDRE de 16 de febrer de 2009, de la Conselleria de Governació, per la qual es convoca el concurs per a la concessió dels premis escolars sobre desenrotllament estatutari i consolidació de l'autogovern: Estatut i Autogovern 2009. [2009/2662]

Dilluns, 9 de març de 2009  Núm 5.970

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2009, del director general de Relaciones amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Gandia, per a la creació d'una escola d' Educació Infantil de primer cicle, anomenada Dos Campanars, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/2726]

Dimarts, 10 de març de 2009  Núm 5.971

Dimecres, 11 de març de 2009  Núm 5.972

Conselleria d'Educació

ORDRE de 26 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca i regula el programa Educarte, per a la realització de projectes experimentals i d'innovació dirigits a la inserció educativa i social d'alumnat d'Educació Primària amb necessitats de compensació educativa a través de la formació artística en centres sostinguts amb fons públics per a l'any 2009. [2009/2772]

Dijous, 12 de març de 2009  Núm 5.973

Divendres, 13 de març de 2009  Núm 5.974

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2009, del director general de Personal de la Conselleria de Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2009/2010, que s'han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places vacants corresponent als cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 4 de desembre de 2008. [2009/2971]

ORDRE de 25 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries, radicades a la Comunitat Valenciana, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2009. [2009/2835]

Dilluns, 16 de març de 2009  Núm 5.975

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de vacants que poden estar ocupades amb caràcter definitiu en el cos d'inspectors al servici de l'administració educativa i cos d'inspectors d'educació, convocat per Resolució de 4 de desembre de 2008. [2009/3045]

Dimarts, 17 de març de 2009  Núm 5.976

Conselleria d'Educació

Licitació número CNMY09/ED80A/1. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del servei de la mecanització, informatització i captura òptica de les dades generades per les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de les convocatòries de 2009 i 2010. [2009/3048

Dimecres, 18 de març de 2009  Núm 5.977

Conselleria d'Educació

ORDE de 20 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució d'un membre del Consell Escolar Valencià. [2009/2833

ORDE de 10 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza l'obertura i funcionament del centre docent britànic a Espanya de nova creació denominat British Infant School of Lliria, a Llíria. [2009/2832

Divendres, 20 de març de 2009  Núm 5.978

Conselleria d'Educació

ORDE de 2 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'escola infantil denominada El Principito, de Monforte del Cid (Alacant), per canvi d'ús de les unitats autoritzades. [2009/2923]

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per al desenvolupament, durant el curs escolar 2008-2009, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació i la Conselleria d'Educació per la qual s'encomana a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en tal reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen les ensenyances de Formació Professional Específica que permeten l'accés als esmentats carnets. [2009/3070]

ORDE de 5 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes per a 2009. [2009/3090]

ORDE de 5 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la promoció de l'ús del valencià en les produccions teatrals a la Comunitat Valenciana per a 2009. [2009/3091]

ORDE de 13 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix una ajuda als estudiants que han obtingut Premi Extraordinari de Batxillerat corresponent al curs 2007-2008. [2009/3137]

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores. [2009/3043]

Licitació número CNMY09/ED80A/2. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del servei d'impressió i distribució dels protocols d'examen de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de les convocatòries de 2009 i 2010. [2009/3088]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María Isabel Balaguer Ruiz. [2009/2933]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Juan Ángel Galán Sánchez. [2009/2934]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Francisco José Valero Gil. [2009/2936]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Nuria Navarro Hernández. [2009/2937]

Dilluns, 23 de març de 2009  Núm 5.979

Conselleria d'Educació

DECRET 41/2009, de 20 de març, del Consell, pel qual nomena el president del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. [2009/3221]

DECRET 42/2009, de 20 de març, del Consell, pel qual nomena el president del Consell Social de la Universitat d'Alacant. [2009/3222]

DECRET 43/2009, de 20 de març, del Consell, pel qual nomena el president del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló. [2009/3223]

DECRET 44/2009, de 20 de març, del Consell, pel qual nomena el president del Consell Social de la Universitat de València-Estudi General. [2009/3224]

DECRET 45/2009, de 20 de març, del Consell, pel qual nomena el president del Consell Social de la Universitat Politècnica de València. [2009/3225]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Luisa Romance Navarro. [2009/2929]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Marina Cerdá Molina. [2009/2930]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Verónica Esparza Moscardó. [2009/2931]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Javier Ruiz Escriba. [2009/2932]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Rocío Villar Moreno. [2009/2935]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María del Consuelo Pascual Fernández. [2009/2939]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Alicia Penella Salvador. [2009/2940]

Dimarts, 24 de març de 2009 Núm 5.980

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 març de 2009 de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat que cursa quint i sext d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2008-2009. Fase C. [2009/3237]

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació per la qual s'adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià en les falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2009/3046]

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la Magdalena en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2009/3047]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de Vermellar a l'institut d'educació secundària de l'Olleria. [2009/3172]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Daniel Poveda Hervás. [2009/2938]

Dimecres, 25 de març de 2009  Núm 5.981

Dijous, 26 de març de 2009  Núm 5.982

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2009, de la Direcció General d'Innovació Tecnològica Educativa, per la qual s'adjudiquen dues beques per a la realització de pràctiques professionals de personal tècnic en matèria d'organització. [2009/3300]

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2009, del director territorial d'Educació d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2009/2010. [2009/3281]

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2009, del director territorial d'Educació de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2009/2010. [2009/3282]

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2009, de la directora territorial d'Educació de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2009/2010. [2009/3283]

Divendres, 27 de març de 2009  Núm 5.983

Dilluns, 30 de març de 2009  Núm 5.984

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen huit beques convocades per l'Orde de 13 de novembre de 2008 (DOCV núm. 5926, de 5 de gener de 2009). [2009/3434]

Dimarts, 31 de març de 2009  Núm 5.985

Conselleria d'Educació

ORDRE de 12 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià. [2009/3435]

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es nomena Nastra Ares Armer com a membre del Ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2009/3436]

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la que es procedix a la substitució d'un membre de la Mesa de Pares. [2009/3424]

DECRET 49/2009, de 27 de març, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances universitàries de grau en la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir. [2009/3531]

ORDRE de 20 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil de primer cicle El Cole de València, per canvi de titularitat. [2009/3430]

ORDRE de 27 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil Virgen de Cortes de València. [2009/3431]

ORDRE de 2 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats docents del centre d'Educació Infantil Primer Cicle El Palau, de Xàtiva. [2009/3432]

ORDRE de 4 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Primària El Planet d'Altea. [2009/3428]

ORDRE de 10 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en documentació. [2009/3438]

Adjudicació número CNMY08/EN75S/114. Servei de neteja de les dependències i instal·lacions de determinats centres de formació i recursos educatius (CEFIRES). [2009/3515]

Adjudicació de l'expedient CNMY08/0160A/108 . Servei de planificiació i difusió en diferents suports de la publicitat de promoció del sistema educatiu valencià i foment de l'estudi. [2009/3517]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Emilia Muñoz Heredia. [2009/3443]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Salvador Fernando Torres Pérez. [2009/3445]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de María del Carmen Cotano Villalobos. [2009/3447]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Agustin Martínez Ramírez. [2009/3449]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Antonio Hernández García. [2009/3450]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Pedro Sierra Ortega. [2009/3453]

   
 

BOE Març 2009

   
  BOE: 4 de marzo de 2009, Núm. 54 

Orden ESD/503/2009, de 23 de febrero, por la que se modifica la Orden de 8 de noviembre de 1999, que crea la Comisión para aplicación homogénea del proceso de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones de entrenadores deportivos, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre. 

BOE: 5 de marzo de 2009, Núm. 55

Títulos académicos. Currículo
Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

Asesores técnicos en el exterior
Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos al concurso de méritos de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden ESD/3459/2008, de 24 de noviembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la prueba de idiomas.

Personal docente en el exterior
Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos al concurso de méritos de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden ESD/3460/2008, de 24 de noviembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la prueba de idiomas.

Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 12 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunitat Valenciana, para la mejora de las bibliotecas escolares en el año 2008. 

BOE: 6 de marzo de 2009, Núm. 56 

Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 9 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunitat Valenciana para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa) en el año 2008.

BOE: 11 de marzo de 2009, Núm. 60

Ayudas
Resolución de 9 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan plazas, para funcionarios docentes, para la realización de los cursos Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido.

BOE: 12 de marzo de 2009, Núm. 61

Ayudas
Resolución de 14 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se corrige error en la de 26 de enero de 2009, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2009.

BOE: 13 de marzo de 2009, Núm. 62

Ayudas
Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para participar durante los turnos de verano de 2009 en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados.

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto para la contratación del servicio para la "Organización, coordinación y prestación del transporte de los Programas de Escuelas Viajeras, Rutas Literarias, Recuperación de Pueblos Abandonados, Centros de Educación Ambiental y Rutas Científicas para el año 2009". (Expediente 080043).

BOE: 14 de marzo de 2009, Núm. 63

Premios
Orden ESD/619/2009, de 3 de marzo, por la que se establecen las condiciones y se convoca el premio "Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2009".

BOE: 18 de marzo de 2009, Núm. 66

Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 16 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Comunitat Valenciana, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil.

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo. Objeto: Aplicación de cuestionarios y pruebas de rendimiento, así como corrección y codificación de resultados, para el estudio ICCS de la I.E.A. Expediente: 0080046.

BOE: 23 de marzo de 2009, Núm. 70 

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo. Objeto: Aplicación de pruebas de rendimiento y cuestionarios de contexto, corrección y codificación, para las evaluaciones generales de diagnóstico. Expediente: 1/09/080044. 

BOE: 25 de marzo de 2009, Núm. 72

Personas en situación de dependencia
Corrección de errores del Real Decreto 74/2009, de 30 de enero, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia para el ejercicio 2009.

BOE: 26 de marzo de 2009, Núm. 73 

Planes de estudios. Habilitación profesional
Orden CIN/726/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Logopeda.

Orden CIN/727/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Óptico-Optometrista.

Orden CIN/728/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Podólogo.

Orden CIN/729/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Terapeuta Ocupacional.

Orden CIN/730/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Dietista-Nutricionista.

Cuerpo de Maestros
Orden ESD/740/2009, de 17 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso al Cuerpo de Maestros en plazas del ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

BOE: 27 de marzo de 2009, Núm. 74

Ceses
Orden ESD/744/2009, de 24 de febrero, por la que se dispone el cese de Consejera sustituta del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado.

Nombramientos
Orden ESD/745/2009, de 24 de febrero, por la que se nombra Consejero sustituto del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado.

BOE: 30 de marzo de 2009, Núm. 77

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo. Objeto: Aplicación de cuestionarios y pruebas de rendimiento, así como corrección y codificación de resultados para el estudio PISA 2009 de la OCDE. Expediente: 3/09/080045.