BOE Març 2008

 

Març 2008

 
  Dilluns, 3 de març de 2008 Núm 5.715

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es nomena Rubén Cortés Mir, personal eventual de la conselleria. [2008/2687]

Dimarts, 4 de març de 2008 Núm 5.716

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita els interessats en el procediment ordinari número 2/001752/2007/AA a comparéixer en la via jurisdiccional. [2008/2719]

ORDRE de 12 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'Orde de 29 de novembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San José-Madres Escolapias de València. [2008/2707]

ORDRE de 14 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil La Paz de València. [2008/2710]

ORDRE de 18 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització en el nivell d'Educació Infantil, al centre docent privat Pipo de València. [2008/2708]

ORDRE de 6 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostaria per al desenrotllament de la segona fase dels programes de garantia social, convocats per l'Orde de 5 d'abril de 2007 de les conselleries de Cultura, Educació i Esport i d'Economia, Hisenda i Ocupació (DOCV núm. 5509, de 10.05.2007). [2008/2706]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni marc de col·laboració entre el Ministerio de Defensa i la Generalitat per a la creació i funcionament d'escoles d'Educació Infantil de primer cicle dependents del Ministerio de Defensa. [2008/2351]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Generalitat per al desenrotllament dels programes de cooperacio territorial per a alumnes de rutes literàries, escoles viatgeres i rutes científiques durant 2007. [2008/2352]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la Magdalena en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2008/2630]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient OB 311/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/2223]

Conselleria d'Educació

Notificació a María Carmen Olmos Vidal. [2008/2171] 

Dimecres, 5 de març de 2008 Núm 5.717

Conselleria d'Educació

ORDRE de 29 de febrer de 2008, de la conselleria d'Educació, de desplegament del reglament orgànic i funcional del departament. [2008/2759]

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores. [2008/2828]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient OB 265/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/2546]

Dijous, 6 de març de 2008 Núm 5.718

Conselleria d'Educació

ORDRE de 26 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen tres beques d'especialització professional en promoció lingüística i traducció. [2008/2833]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient OB 361/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/2765]

Licitació de l'expedient ATRD 373/08. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/2841]

Licitació de l'expedient OB 401/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/2842]

Licitació de l'expedient ATRD 376/08. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/2844]

Licitació de l'expedient ATRD 361/08. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/2847]

Licitació de l'expedient OB 370/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/2862] 

Divendres, 7 de març de 2008 Núm 5.719

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca procés de selecció per a la provisió de llocs de treball d'assessories de formació dels centres de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana. [2008/2580]

ORDRE de 18 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització en el nivell d'Educació Infantil, al centre docent privat Mikole de Castelló de la Plana. [2008/2709]

Licitació número CNMY08/RE78A/22. Treballs de consultoria i assistència per a la redacció del projecte bàsic i d'execució amb desenvolupament d'instal·lacions, redacció de l'estudi de seguretat i salut, direcció d'obra i coordinació de l'estudi de seguretat i salut de les obres de Construcció de 2 ut. EI + sala polivalent (UU.MM.) en el CEIP Ntra. Sra. de l'Asunción de Vinaròs. [2008/2923]

Licitació número CNMY08/RE78A/24. Treballs de consultoria i assistència per a la redacció del projecte bàsic i d'execució amb desenvolupament d'instal·lacions, redacció de l'estudi de seguretat i salut, direcció d'obra i coordinació de l'estudi de seguretat i salut de les obres de Construcció/Reposició i derrocament d'1 ud. EI + 1 ud. EP en el CEIP La Carrasqueta de La Mata de Morella. [2008/2924]

Licitació número CNMY08/RE78A/21. Assistència tècnica consistent en la redacció del projecte bàsic i d'execució amb desenvolupament d'instal·lacions, redacció de l'estudi de seguretat i salut, direcció d'obra i coordinació de l'estudi de seguretat i salut de les obres d'Adequació o Construcció 1Uts. Infantil + 2 Uts. de Primària + part d'espais comuns C.R.A. ( 75 p.e.) en el CEIP Sant Vicent Ferrer de Losa del Obispo (València). [2008/2925]

Licitació número CNMY08/RE78A/23. Assistència tècnica consistent en la redacció del projecte bàsic i d'execució amb desenvolupament d'instal·lacions, redacció de l'estudi de seguretat i salut, direcció d'obra i coordinació de l'estudi de seguretat i salut de les obres d'adequació / ampliació 10 CF (amb 19 uts. F) + cafeteria + vivenda en el IFPS Faitanar de Quart de Poblet. [2008/2926]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient CAP 10/07. Subministrament instal·lacions educatives de caràcter provisional. [2008/2623] 

Dilluns, 10 de març de 2008 Núm 5.720

Conselleria d'Educació

ORDRE de 19 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. [2008/2714]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número OB 337/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/2683]

Adjudicació número OB 354/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/2688]

Adjudicació número ATRD304/07. Assistència tècnica redacció i direcció d'obra. [2008/2728]

Adjudicació número OB 350/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/2767]

Adjudicació número ATCC 95/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2008/2769] 

Dimarts, 11 de març de 2008 Núm 5.721

Conselleria d'Educació

ORDRE de 26 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en documentació. [2008/2834]

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la que s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels Programes de Garantia Social de les modalitats d'Iniciació Professional i per a Alumnat amb Necessitats Educatives Especials, convocades per l'Orde de 5 d'abril de 2007 (DOCV 5.509, 10.05.2007). [2008/3084]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número CAP 08/07. Subministrament d'instal·lacions educatives de caràcter provisional. [2008/2624]

Dimecres, 12 de març de 2008 Núm 5.722

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat que cursa tercer, quart, quint i sext d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2007-2008, Fase C de la convocatòria. [2008/3171]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni específic pel qual s'establix la col·laboració entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Comunitat Valenciana per al desenrotllament del protocol general relatiu al Programa d'Incentivació de la Incorporació i Intensificació de l'Activitat Investigadora (Programa I3) per a l'any 2007. [2008/2553]

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'addenda econòmica, referent als romanents de 2006, al conveni específic pel qual s'establix la col·laboració entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Generalitat per al desenrotllament del protocol general relatiu al Programa d'Incentivació de la Incorporació i Intensificació de l'Activitat Investigadora (Programa I3) per a l'any 2007. [2008/2555] 

Dijous, 13 de març de 2008 Núm 5.723

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2008, del director general d'Ordenació i Centres Docents, de correcció d'errades de la Resolució de 13 de juny de 2007 i Resolució de 18 de desembre de 2007, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat que cursa tercer, quart, quint i sext d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics per al curs 2007-2008, fase A i fase B respectivament. [2008/3209]

Divendres, 14 de març de 2008 Núm 5.724

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es proveïxen les vacants anunciades per la convocatòria 58/07, de 19 de novembre de 2007. [2008/3242]

ORDRE de 21 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil Chispa de València. [2008/2890]

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents per la qual es dicten instruccions per a formalitzar els documents bàsics d'avaluació i s'establix el procediment de sol·licitud d'assignació del número d'historial acadèmic per a Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. [2008/3245]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número ATRD 297/07. Assistència tècnica en redacció i direcció d'obra. [2008/2823]

Licitació de l'expedient OB 403/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/3036]

Dilluns, 17 de març de 2008 Núm 5.725 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 59/07, de 19 de novembre de 2007. [2008/3241]

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 60/07, de 19 de novembre de 2007. [2008/3244]

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2008, de la Direcció General de Personal per la qual es fa pública la relació dels plans d'activitats de formació del professorat, proposades per les entitats col·laboradores per a l'any 2008. [2008/2954]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient ATRD 351/08. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/2907]

Dimarts, 18 de març de 2008 Núm 5.726 

Conselleria d'Educació

DECRET 24/2008, de 14 de marzo, del Consell, pel qual aprova el Reglament de Funcionament del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior. [2008/3381]

DECRET 25/2008, de 14 de març, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances conduents al títol oficial de màster en les universitats de la Comunitat Valenciana. [2008/3379]

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià en les falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2008/3323]

Licitació número 1/2008. Servici d'impressió dels exàmens de la prova d'accés a la Universitat. Curs 2007/2008. [2008/3361]

Licitació número 2/2008. Servici d'impressió de la documentació necessària per a la gestió de les proves d'accés a la Universitat. Curs 2007/2008. [2008/3363]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient OB 402/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/3035] 

Dimarts, 25 de març de 2008 Núm 5.727 

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de febrer de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca procés de selecció per a la provisió de llocs de treball d'assessories de formació dels centres de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana. [2008/3324]

ORDRE de 28 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per al doblatge al valencià de produccions audiovisuals en 2008. [2008/3219]

Adjudicació de l'expedient núm. CNMY07/EN00D/115. Subministrament del periòdic Levante als centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria d'Educació. [2008/3246]

Adjudicació número 6/2007. Instal·lació de calefacció i instal·lació receptora de gas al centre Cervantes de Sagunt - El Port. [2008/3248]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient CAP 09/07. Subministrament instal·lacions educatives de caràcter provisional. [2008/2904]

Adjudicació número OB 290/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/2911]

Licitació de l'expedient ATRD 372/08. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/3274]

Dimecres, 26 de març de 2008 Núm 5.728 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de representants de la Mesa d'Alumnes. [2008/3243]

ORDRE de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. [2008/3456]

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que es modifiquen les resolucions de 8 de març de 2002, 29 d'abril de 2003, de 9 de març de 2004, 22 de març i 27 d'abril de 2005, 28 de febrer de 2006 i les de 16 de març i 20 d'abril de 2007 per les que s'adscriuen col·legis d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l'efecte de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria. [2008/3322]

Adjudicació de l'expedient CNMY07/EN00D/117. Subministrament del periòdic La Razón als centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria d'Educació. [2008/3247]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient ATRD 329/07. Assistència Tècnica Direcció d'Obra. [2008/3331]

Adjudicació de l'expedient ATCC 104/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2008/3343]

Licitació de l'expedient OB 395/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/3437]

Licitació de l'expedient CAP 05/08. Subministrament instal·lacions educatives de caràcter provisional per a centre docent. [2008/3443]

Licitació de l'expedient OB 406/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/3447]

Licitació de l'expedient OB 404/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/3448]

Licitació de l'expedient ATCC 123/08. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2008/3449] 

Dijous, 27 de març de 2008  Núm 5.729

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2008, del director general de Personal de la Conselleria Educació, per la que s'exclou en la llista d'aspirants seleccionats en les proves selectives convocades per Orde de 24 d'abril de 2007, Manuel Clemente Puchol. [2008/3325]

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2008, del director general de Personal de la Conselleria Educació, per la que s'inclou en la llista d'aspirants seleccionats i es nomena funcionari en pràctiques en les proves selectives convocades per Orde de 24 d'abril de 2007, Alfonso Alfonso Arenes. [2008/3326]

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per al desenvolupament, durant el curs escolar 2007-2008, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació i la Conselleria d'Educació per la qual s'encomana a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en tal reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen les ensenyances de Formació Professional Específica que permeten l'accés als esmentats carnets. [2008/3488]

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoquen proves d'acces als cicles formatius de Formació Professional. [2008/3549]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient OB 412/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/3560] 

Divendres, 28 de març de 2008 Núm 5.730

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient CAP 02/08. Subministrament instal·lacions educatives de caràcter provisional. [2008/3211]

Conselleria d'Educació

ACORD de 25 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, pel qual s'acorda l'ampliació del termini de presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació en les següents licitacions publicades en el DOCV número 5719, de 7 de març de 2008. [2008/3635]

Dilluns, 31 de març de 2008 Núm 5.731

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2008, del conseller d'Educació, per mitjà de la qual es disposa el cessament de Yolanda Violeta García Santos com a personal eventual. [2008/3697]

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es nomena Encarna Mazón Ballester personal eventual de la conselleria. [2008/3699]

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2008, del director territorial d'Educació de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2008/2009. [2008/3723]

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2008, del director territorial d'Educació d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2008/2009. [2008/3724]

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2008, del director territorial d'Educació de Castelló, per la que s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2008/2009. [2008/3726]

   
 

BOE Març 2008

   
  BOE n. 53 de 1/3/2008

Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Real Decreto 178/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Planta Química y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

BOE n. 55 de 4/3/2008

Real Decreto 219/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

BOE 56 de 5/3/2008

Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores de la de 26 de diciembre de 2007, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudios en másteres oficiales para el curso académico 2007-2008.

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convoca el XXII Premio Internacional Menéndez Pelayo.

Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores de la de 26 de diciembre de 2007, por la que se convoca el XXI Certamen Jóvenes Investigadores, 2008. 

BOE 58 de 7/3/2008

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos al concurso de méritos de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECI/3452/2007, de 23 de noviembre, se anuncia la exposición de las mismas con las puntuaciones provisionales de la fase general y se convoca a los candidatos a la realización de la prueba de idiomas.

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos al concurso de méritos de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden ECI/3566/2007, de 26 de noviembre, se anuncia la exposición de las mismas con las puntuaciones provisionales de la fase general y se convoca a los candidatos a la realización de la prueba de idiomas. 

BOE n. 62 de 12/3/2008 

Lengua española.- Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera. 

Formación profesional.- Real Decreto 327/2008, de 29 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Imagen Personal. 

Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación.- Orden ECI/653/2008, de 28 de febrero, por la que se resuelve el concurso de traslados, entre funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación, convocado por Orden ECI/3269/2007, de 30 de octubre. 

Personal docente en el exterior.- Corrección de erratas de la Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos al concurso de méritos de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECI/3452/2007, de 23 de noviembre, se anuncia la exposición de las mismas con las puntuaciones provisionales de la fase general y se convoca a los candidatos a la realización de la prueba de idiomas. 

BOE n. 63 de 13/3/2008 

Formación profesional.- Real Decreto 328/2008, de 29 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Electricidad y Electrónica. 

Comunitat Valenciana. Convenio.- Resolución de 11 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunitat Valenciana, para el Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

BOE n. 64 de 14/3/2008 

Real Decreto 329/2008, de 29 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Textil, Confección y Piel. 

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación de la asistencia técnica «Aplicación, corrección y codificación de cuestionarios y pruebas de rendimiento para la prueba piloto del Estudio PISA 2009 de la OCDE». (Concurso 070072). 

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación del «Servicio de alojamiento y hostelería derivado del programa de Profsors visitantes en Estados Unidos y Canadá para el año 2008». (Concurso 080003).

BOE 67 de 18/3/2008 

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Secretaria General del Departamento de Educación, por la que se publica la convocatoria de pruebas para la provisión de plazas de funcionarios docentes. 

Orden ECI/731/2008, de 5 de marzo, por la que se convocan ayudas a Corporaciones Locales para la creación y mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación, a través de Aula Mentor. 

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores de la de 26 de diciembre de 2007, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes en másteres oficiales para el curso académico 2007-2008. 

BOE n. 68 de 19/3/2008 

ORDEN ECI/734/2008, de 5 de marzo, de evaluación en Educación infantil. 

ORDEN ECI/754/2008, de 10 de marzo, por la que se conceden ayudas para la elaboración de materiales para facilitar la lectura en las diferentes áreas y materias del currículo y para la realización de estudios sobre la lectura y las bibliotecas escolares, convocadas por Orden ECI/2687/2007, de 6 de septiembre. 

BOE n. 69 de 20/3/2008 

Orden ECI/759/2008, de 19 de febrero, por la que se complementa la de 24 de julio de 1995, por la que se regulan las titulaciones mínimas que deben poseer los profesores de los centros privados de educación secundaria obligatoria y bachillerato. 

BOE n. 70 de 21/3/2008

Acceso a la Universidad.- Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dictan instrucciones para el acceso a la universidad española, en el próximo curso 2008-2009, de los alumnos procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Ayudas.- Orden ECI/765/2008, de 3 de marzo, por la que se convoca el programa de ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académi-co 2008-2009. 

BOE 72 de 24/3/2008 

Orden ECI/774/2008, de 7 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y acceso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria y profesores técnicos de formación profesional y adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de carrera de los mencionados cuerpos docentes. CEUTA Y MELILLA 

BOE 74 de 26/3/2008 

Orden ECI/804/2008, de 5 de marzo, por la que se convocan premios a materiales educativos curriculares en soporte electrónico que puedan ser utilizados y difundidos en Internet. 

Orden ECI/805/2008, de 11 de marzo, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actividades de compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2008-2009. 

Orden ECI/807/2008, de 14 de marzo, por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos o actividades de fomento de la educación y la cultura de paz. 

BOE 75 de 27/3/2008 

Orden ECI/817/2008, de 11 de marzo, por la que se convocan los premios de carácter estatal, para el año 2008, para los centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales. 

Orden ECI/818/2008, de 11 de marzo, por la que se convocan los premios, de carácter estatal, para el año 2008, para los centros docentes que desarrollen acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación. 

Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden subvenciones convocadas por Orden ECI/3223/2004, de 30 de septiembre, del programa Torres Quevedo, para la contratación de doctores y tecnólogos por empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales, correspondientes a la tercera anualidad de las concedidas por Resolución de 19 de julio de 2005. 

Orden ECI/819/2008, de 11 de marzo, por la que se convocan subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria, para el curso 2008/2009. 

BOE 76 de 28/3/2008 

Orden ECI/834/2008, de 29 de febrero, por la que se convocan plazas en el programa de intercambio puesto por puesto de profesores franceses, austriacos y suizos, con profesores españoles de Educación Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2008/2009. 

BOE 77 de 29/3/2008 

Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Dirección General de Política Educativa de la Consejería de Educación, por la que se publica la convocatoria de procedimientos selectivos para ingreso y acceso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas y para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos. 

Profesores en el extranjero.— Orden ECI/844/2008, de 14 de marzo, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en Institutos de Enseñanza Secundaria y Centros de Formación Profesional de diversos Estados de la República Federal de Alemania, para el curso académico 2008-2009. 

BOE 78 de 31/3/2008 

Orden ECI/857/2008, de 14 de marzo, por la que se convocan ayudas para la participación en el programa de cooperación territorial para alumnos «Rutas científicas», durante el curso 2008-2009.