BOE Març 2007

 

Març 2007

 
  Dijous, 1 de març de 2007 Núm 5.461

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 23 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la millora d'instal·lacions d'arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2007/2483]

ORDRE de 23 de gener de 2007 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la compra de material homologat per a la conservació de la documentació dels arxius municipals dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana. [2007/2484]

ORDRE de 23 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la digitalització de la documentació històrica dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2007/2485]

ORDRE de 19 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la renovació de col·leccions bibliogràfiques dels centres de lectura de la Comunitat Valenciana. [2007/2641]

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2007, de la direcció general d'Ensenyament per la qual s'adscriu, a l'efecte d'escolarització de l'alumnat un centre d'educació infantil a un altre. [2007/2189]

Divendres, 2 de març de 2007 Núm 5.462

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Adjudicació número CNMY06/RE78A/74. Construcció de 500 pp.ee. al Conservatori Superior de Música "Joaquín Rodrigo" a València. [2007/2673]

Dilluns, 5 de març de 2007 Núm 5.463

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2007, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomena a un vocal de la Junta Qualificadora de Documents Administratius. [2007/2901]

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2007, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment administratiu de referència perquè compareguen en la via jurisdiccional. Recurs número 2/000083/2007-AA. [2007/2870]

ORDRE de 23 de enero de 2007 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes a col·legis professionals i associacions d'arxivers de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 9 de febrer del 2007, del director general d'Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es resol la convocatòria extraordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2006-2007. [2007/2124]

Correcció d'errades del concurs número CNMY07/RE78A/9. Consultoria i assistència per a la redacció del projecte bàsic i d'execució amb desenvolupament d'instal·lacions, de l'estudi de seguretat i salut, coordinació de l'estudi de seguretat i salut en fase d'execució i direcció de les obres d'ampliació/adequació de 2 unitats d'Infantil i els seus espais complementaris del CEIP Ibáñez Martín a Llanera de Ranes (València). [2007/2904]

Adjudicació número CNMY06/EN00D/49. Subministrament del periòdic Levante als centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/2476]

Adjudicació número CNMY06/EN00D/47. Subministrament del periòdic El País als centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/2474]

Adjudicació número CNMY06/EN00D/46. Subministrament del periòdic El Mundo als centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/2473]

Adjudicació número CNMY06/EN00D/53. Subministrament de la revista Babia als centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/2472]

Concurs número CNMY07/RE78A/8. Treballs de consultoria i assistència per a la redacció del projecte bàsic i d'execució amb desenvolupament d'instal·lacions estudi de seguretat i salut, coordinació de l'estudi i direcció de les obres de Construcció d'1 ud.0 + 2 ud 1 + 3 ud.2+ menjador per a 94 pp.ee. en l'Escola Infantil núm. 2 en el Grau de Castelló. [2007/2419]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs de l'expedient ATCC 78/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/2479]

Dimarts, 6 de març de 2007 Núm 5.464

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs CNMY07/RE78A/18. Adequació/ampliació a quatre cicles formatius d'Hostaleria i Turisme IES Alameda d'Utiel (València). [2007/2967]

Concurs de l'expedient CNMY07/RE78A/17. Adequació/Ampliació a 3I + 6P + menjador del C.E.I.P. 9 d'octubre de València. [2007/2966]

Adjudicació número CNMY06/RE78A/75. Construcció / reposició 24 SO + 8B + 5CF + J.P.V. + cafeteria + habitatge al I.E.S. Arabista Ribera a Carcaixent (València). [2007/2675]

Dimecres, 7 de març de 2007 Núm 5.465

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2007, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2007/3019]

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2007, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment ordinari número 2/1411/2006/MC a comparéixer en la via jurisdiccional. [2007/3021]

ORDRE de 6 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es modifica l'autorització del centre docent privat ?San Cristóbal?, de Castelló de la Plana, per canvi de titularitat. [2007/2320]

ORDRE de 7 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil El Cabirol, de València, per canvi de titularitat. [2007/2321]

ORDRE de 19 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes a la producció de línies editorials en castellà. [2007/2962]

ORDRE de 19 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'aproven les bases i es convoquen els Premis d'Assaig de la Generalitat. [2007/2965]

ORDRE de 19 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes a la producció de llibres de caràcter professional. [2007/2964]

ORDRE 19 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes a la producció editorial en valencià. [2007/2963]

Concurs CNMY07/AI00D/13. Servici d'assistència tècnica per al manteniment de distints aplicatius per a la gestió de centres docents en Power Builder per a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Dijous, 8 de març de 2007  Núm 5.466

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 20 de febrer del 2007, de la direcció general d'Ensenyament, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. [2007/2671]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 30 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es classifiquen els llocs de treball docent d'especial dificultat de centres públics d'educació infantil i primària per al curs 2006-2007. [2007/2767]

Divendres, 9 de març de 2007 Núm 5.467

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 28 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2007. [2007/3133]

ORDRE de 28 de febrer de 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització als centres d'Educació Infantil Primer Cicle de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2007-2008. [2007/3132]

ORDRE de 2 de març de 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a centres privats autoritzats per a impartir Educació Infantil de Segon Cicle, que no estiguen concertats ni adscrits a un centre d'Educació Primària, per al curs escolar 2007-2008. [2007/3130]

Dilluns, 12 de març de 2007 Núm 5.468

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs de l'expedient ATCC 79/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/2482]

Concurs de l'expedient ATCC 80/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/2480]

Conselleria de Cultura Educació i Esport

Ressenya de la Resolució de 19 de febrer del 2007, del director general de Règim Econòmic de la Conselleria de Cultura Educació i Esport per la qual s'acorda iniciar el procediment de recuperació possessòria de béns de domini públic, indegudament usurpat, en el carrer Beneficència, núm. 23 de València, baix dreta. (esquerra. eixint), i les vivendes amb número de porta 1, 3 i 4, de València, conferint tràmit d'audiència a D. José María Martínez Ortega, Dª Elena Otero Carretero, Dª Josefa Ruiz González Mellado, D. Juan Menbrilez Alegría, Dª Tamara Martín Portugues Martínez, D. Jorge Luis Marti del Castillo, D. Marcos Marco Marfil, D. Francisco de Borja Olmedo Femenia, i a aquelles altres persones que puguen acreditar interés en el procediment citat. [2007/3115]

Dimarts, 13 de març de 2007  Núm 5.469

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 31 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques i subvencions per als centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana que tinguen aprovada la implantació de sistemes de gestió de qualitat. [2007/2545]

ORDRE de 27 de febrer del 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2007, convocades per Orde de 14 de desembre del 2006. [2007/3187]

ORDRE de 27 de febrer de 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2007, convocades per Orde de 14 de desembre del 2006. [2007/3188]

ORDRE de 27 de febrer del 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2007, convocades per Orde de 14 de desembre del 2006. [2007/3190]

ORDRE de 27 de febrer del 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de Grau Elemental i/o Mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyances musicals de Grau Elemental i/o Mitjà durant l'exercici 2007, convocades per Orde de 14 de desembre del 2006. [2007/3189]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs de l'expedient CAN 01/07. Subministrament per a l'Equipament de les "Escoles de la Mar". [2007/3360]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Informació pública de l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Sacramentos Benítez Santiago. [2007/2364]

Dimecres, 14 de març de 2007 Núm 5.470

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Concurs CNMY07/AI00D/26. Servici d'assistència tècnica per al manteniment de la gestió d'informació referent als arxius integrants del sistema arxivístic valencià. [2007/3353]

Adjudicació número PL01/2007. Mecanització, informatització i digitalització de les dades de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Convocatòries de l'any 2007. [2007/2679]

Adjudicació número PL04/2007. Planificació i difusió de la publicitat de promoció del valencià. [2007/2684]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Adjudicació de l'expedient ATCC 50/06. assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/2839]

Adjudicació de l'expedient ATCC 47/06. assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/2840]

Concurs de l'expedient OB 238/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/2862]

Concurs de l'expedient OB 239/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/2864]

Concurs de l'expedient ATCC 81/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/2866]

Dimarts, 20 de març de 2007 Núm 5.473

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 23 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es creen determinats llocs de treball de mestres especialistes en pedagogia terapèutica en instituts i seccions d'educació secundària. [2007/3498]

RESOLUCIÓ de 15 de febrer del 2007, de la Direcció General d'Ensenyament per la qual es fa pública la relació dels plans d'activitats de formació del professorat, proposades per les entitats col·laboradores per a l'any 2007. [2007/2676]

ORDRE de 19 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d'Educació Infantil, primer cicle, denominat "El Cole de Olivereta", a València. [2007/3284]

ORDRE de 25 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Rivas Luna de l'Eliana, per canvi de titularitat. [2007/2538]

ORDRE de 26 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització, en el nivell d'Educació Infantil, primer i segon cicles, al centre d'Educació Infantil Montessori d'Alacant. [2007/2539]

ORDRE de 30 de gener del 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a les organitzacions sindicals de personal docent no universitari que tenen implantació a la Comunitat Valenciana. [2007/2319]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de febrer de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, per la que es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. [2007/3619]

Correcció de errors a l'anunci de adjudicació de l'expedient d'obres CNMY06/RE78A/75, construcció/reposició de 24 SO+8B+5CF+J.P.V.+cafeteria+vivenda a l' I.E.S. Arabista Ribera de Carcaixent (València). [2007/3355]

Dimecres, 21 de març de 2007 Núm 5.474

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2007, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 76/06, de 23 de novembre de 2006 (DOGV núm. 5401, de 4 de desembre de 2006). [2007/3604]

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2007, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 77/06, de 23 de novembre de 2006 (DOGV núm. 5401, de 4 de desembre de 2006). [2007/3603]

ORDRE de 21 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat "Madre María Rosa Molas", d'Onda (Castelló), per a l'autorització d'una unitat d'Educació Especial, suport a la integració. [2007/3272]

ORDRE 28 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a millorar l'equipament de les sales integrades en el Circuit Teatral València. [2007/3273]

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2006, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es resol el concurs públic per a la integració de centres docents de la Comunitat Valenciana en la Xàrxa Europea d'Escoles Promotores de Salut. [2007/2902]

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2007, de la direcció General d'Ensenyament per la qual s'adscriu d'ofici, a l'efecte d'escolarització de l'alumnat, una Escola d'Educació Infantil a un Col·legi d'Educació Primària. [2007/3206]

Licitació de l'expedient CNMY07/PL55S/35. Obres de rehabilitació de l'Església de la Mare de Déu dels Ángeles en TUÉJAR (V). [2007/3620]

Dijous, 22 de març de 2007  Núm 5.475

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE d'1 de març de 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica el catàleg d'unitats, el de llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2007/3711]

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2007, de la direcció general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública la llista de llocs de treball vacants que cal proveir en el concurs de trasllats, en el cos de mestres, convocat per la Resolució de 23 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/3639]

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2007/2008, que s'han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places vacants corresponent als cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 26 d'octubre de 2006. [2007/3650]

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2007, de la direcció general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de destinacions, convocades per la Resolució de 23 d'octubre de 2006 (DOGV de 7 de novembre). [2007/3636]

Divendres, 23 de març de 2007  Núm 5.476

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 19 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament als centres docents privats de nova creació que s'especifiquen en l'annex. [2007/3279]

ORDRE de 21 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat "María Auxiliadora", de Torrent (València), per a l'autorització d'una unitat d'Educació Especial, suport a la integració en Primària. [2007/3280]

ORDRE de 21 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat "Nuestra Señora de la Consolación", de Burriana (Castelló), per a l'autorització d'una unitat d'Educació Especial, suport a la integració en Primària. [2007/3282]

ORDRE de 21 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat "Nuestra Señora del Pilar", de València, per a l'autorització d'una unitat d'Educació Especial, suport a la integració en Primària. [2007/3283]

ORDRE d'11 de gener de 2007 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es convoquen ajudes per a la restauració de campanes i les seues instal·lacions tradicionals a la Comunitat Valenciana. [2007/3492]

ORDRE d'1 de febrer del 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. [2007/3489]

ORDRE de 9 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics durant l'any 2007. [2007/3488]

ORDRE de 19 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2007. [2007/3349]

ORDRE de 20 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la promoció de l'ús del valencià en les produccions teatrals a la Comunitat Valenciana. [2007/3350]

ORDRE de 19 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d'Educació Infantil, primer cicle, denominat "Hamelin", a València. [2007/3286]

Informació pública del Projecte d'Expropiació Forçosa per a l'Ampliació de l'Institut Valencià d'Art Modern, IVAM, Fase 1a, pel que fa a les finques del projecte respecte de les quals no s'ha pogut inicialment practicar la notificació al seu titulars. [2007/3751]

Dilluns, 26 de març de 2007 Núm 5.477

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Correcció d'errades a l'Orde de 25 de setembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es concedix autorització d'obertura i funcionament en el nivell d'Educació Infantil, Primer Cicle, al centre docent privat San Cristóbal Mártir II de Picassent (València). [2007/3706]

Correcció d'errades a l'Orde de 13 de desembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es concedix autorització d'obertura i funcionament en el nivell d'Educació Secundària Obligatòria, al centre docent privat Alonai de Santa Pola (Alacant). [2007/3709]

ORDRE de 31 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la restauració i conservació d'elements del patrimoni etnològic en la Comunitat Valenciana. [2007/3484]

Correcció d'errades de l'Orde de 2 de març de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a centres privats autoritzats per a impartir Educació Infantil de Segon Cicle, que no estiguen concertats ni adscrits a un centre d'Educació Primària, per al curs escolar 2007-2008. [2007/3705]

Dimarts, 27 de març de 2007  Núm 5.478

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 22 de març de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'Orde de 3 de juny de 2005, de desplegament del Reglament Orgànic i Funcional del departament i l'Orde de 29 de desembre de 2006, de modificació parcial de la mateixa. [2007/3954]

Dimecres, 28 de març de 2007  Núm 5.479

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Correcció d'errades del Decret 190/2006, de 22 de desembre, del Consell, pel que es Declara Bé d'Interés Cultural, amb categoria de monument, l'Aqüeducte de Morella, en la província de Castelló

ORDRE de 27 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es convoquen a través de l'Institut Valencià de la Música beques per al perfeccionament de jóvens músics, durant l'any 2007 i el curs acadèmic 2007/2008, aprovant-se les corresponents bases. [2007/3848]

Dijous, 29 de març de 2007  Núm 5.480

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 8 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes als Museus i Col·leccions Museogràfiques Permanents reconeguts de la Comunitat Valenciana per a la dotació d'equipament i per a la restauració dels seus fons. [2007/3969]

ORDRE de 23 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconeguts de la Comunitat Valenciana per al seu funcionament i per a la realització de l'inventari dels seus fons. [2007/3967]

ORDRE de 26 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es convoquen a través de l'Institut Valencià de la Música ajudes a la producció i edició discogràfica per a l'any 2007. [2007/3851]

ORDRE de 27 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es convoca, a través de l'Institut Valencià de la Música, la concessió de subvencions per a l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, participació en activitats musicals fora de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i projectes de producció musical per a l'any 2007. [2007/3849]

ORDRE de 6 de març de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions d'alumnes de centres docents públics de Formació de Persones Adultes (FPA) de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. [2007/4020]

Correcció d'errades de l'Orde de 19 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2007. [2007/4040]

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2007, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es crea el Museu de la Impremta i de les Arts Gràfiques en el Reial Monestir de Santa Maria del Puig (València). [2007/3924]

Correcció d'errades de la Resolució de 26 de febrer de 2007, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores. [2007/4018]

Licitació de l'expedient CNMY07/AB15S/16. Servici fotogràfic de documentació gràfica i informatitzada per a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/3937]

Divendres, 30 de març de 2007   Núm 5.481

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2007, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2007/4133]

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2007, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual se cita els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2007/4132]

ORDRE de 26 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en documentació. [2007/3494]

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les beques de formació de personal tècnic de biblioteques en centres i servicis bibliotecaris de la Generalitat. [2007/3703]

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2007, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es donen de baixa diverses associacions de pares i mares d'alumnes del cens de confederacions, federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, creat per l'Orde de 4 de novembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. [2007/3701]

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual s'adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià en les falles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2007/3704]

RESOLUCIÓ de 13 de marzo de 2007, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es reconeix el Museu de la Biodiversitat d'Ibi (Alacant) com a museu de la Comunitat Valenciana. [2007/3964]

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, que modifica les resolucions de 8 de març de 2002, la de 25 de febrer i 28 de novembre de 2003, la de 9 de març de 2004, la de 22 de març de 2005 i la de 28 de febrer de 2006, per les quals s'adscriuen col·legis d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l'efecte de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria. [2007/3925]

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2007, de la direcció general d'Ensenyament, per la que es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional Específica. [2007/4131]

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2007, de la Secretaria Autonòmica d'Esport de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'elabora la Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2007, corresponent a resultats de l'any 2006. [2007/4045]

Adjudicació número CNMY06/AI00D/96. Servici de manteniment del sistema d'informació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (SICEC) i col·laboració en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques en esta conselleria. [2007/4017]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs de l'expedient ATCC 85/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/3889]

Concurs de l'expedient CAP 04/07. Subministrament Aules Prefabricades per a centre docent. [2007/3888]

Concurs de l'expedient OB 247/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/3887]

Concurs de l'expedient OB 225/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/3886]

Concurs de l'expedient CAP 03/07. Subministrament Aules Prefabricades per a centre docent. [2007/3885]

Concurs de l'expedient ATCC 83/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/3883]

Concurs de l'expedient ATCC 74/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/3882]

Correcció d'errades del concurs procediment obert per a la contractació execució d'obra relativa a centre docent, OB 244/2007. [2007/4174]
   
   
 

BOE Març 2007

   
  BOE n. 53 de 2/3/2007

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 1605-2003, en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. 

REAL DECRETO 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

BOE 56 de 6/3/2007

Orden ECI/482/2007, de 7 de febrero, por la que se convocan los premios, para el año 2007, para los centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales. 

BOE 59 de 9/3/2007

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos al concurso de méritos de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECI/3789/2006, de 29 de noviembre, y se convoca a los candidatos.

BOE 62 de 13/3/2007

Orden ECI/558/2007, de 22 de febrero, por la que se convocan ayudas destinadas a las confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos.

Orden ECI/559/2007, de 28 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan plazas, para funcionarios docentes de los Cuerpos de Maestros y Profesores de Enseñanza Secundaria, para la realización de los cursos «Aulas Europeas: Programa de Inmersión Lingüística y Cultural con Francia y con el Reino Unido».

BOE 63 de 14/3/2007

Orden ECI/572/2007, de 23 de febrero, por la que se convocan premios a materiales educativos curriculares en soporte electrónico que puedan ser utilizados y difundidos en Internet.

BOE 68 de 20/3/2007

Orden ECI/655/2007, de 26 de febrero, por la que se convocan plazas, dentro del programa de intercambio puesto por puesto, de profesores alemanes, británicos, franceses, austriacos y suizos, con profesores españoles de Educación Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2007/2008.

BOE 69 de 21/3/2007

Orden ECI/667/2007, de 5 de marzo, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en Institutos de Enseñanza Secundaria y Centros de Formación Profesional de la República Federal de Alemania, para el curso 2007-2008.

ORDEN ECI/665/2007, de 27 de febrero, por la que se establecen las normas generales a que debe atenerse la gestión de las acciones descentralizadas del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea.

BOE n. 71 de 23/3/2007

LEY ORGANICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

BOE 75 de 28/3/2007

Orden ECI/758/2007, de 13 de marzo, por la que se convocan ayudas para la participación en el Programa de Cooperación Territorial para alumnos «Rutas Científicas» durante el curso 2007/2008.

BOE 76 de 29/3/2007

Orden ECI/776/2007, de 8 de marzo, por la que se convoca el programa de ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2007-2008.

Resolución de 14 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores en la de 26 de mayo de 2006, por la que se adjudican ayudas para estancias de jóvenes doctores extranjeros en España, dentro del programa nacional de ayudas para la movilidad de profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros.

Orden ECI/777/2007, de 19 de marzo, por la que se modifica la Orden ECI/397/2007, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2007, destinadas a jóvenes de entre 18 y 30 años.

BOE 77 de 30/3/2007

Orden ECI/786/2007, de 19 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 6 de abril de 2004.

Orden ECI/787/2007, de 19 de marzo, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDC/21/2004, de 19 de enero.

Orden ECI/788/2007, de 20 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Música y Artes Escénicas a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 3 de abril de 2002.

BOE 78 de 31/3/2007

Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes en másteres oficiales para el curso académico 2006-2007.