BOE Maig 2011

 

Maig 2011

 
  Dimarts, 3 de maig de 2011 Núm 6.512

Dimecres, 4 de maig de 2011 Núm 6.513

Conselleria d'Educació

ORDRE 20/2011, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova el Reglament de Funcionament del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. [2011/5016]

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de les ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2011/2012 i es dicten instruccions per a la seua realització. [2011/4927]

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2011/2012. [2011/5017]

Dijous, 5 de maig de 2011  Núm 6.514

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2011, del director general de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la que es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a l'adquisició de nova especialitat, convocats per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació i per la que es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers. [2011/5113]

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el procés de selecció de projectes de centres públics que s'incorporaran al programa experimental i d'innovació educativa per a fomentar l'enriquiment curricular i atendre l'alumnat d'altes capacitats durant el curs 2011/2012. [2011/5015]

RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca i regula el programa experimental d'orientació professional en IES, per a alumnat que finalitza l'educació bàsica durant el curs 2011/2012. [2011/5082]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Oficialia Industrial del Centre Institucional Sindical Sant Vicent Ferrer de Valencia, centre adscrit a l'Escola de Mestratge Industrial de Valencia, actualment CIPFP Vicente Blasco Ibáñez de València. [2011/4858]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Mestratge Industrial del centre Escola de Mestratge Industrial de València, actualment CIPFP Vicente Blasco Ibáñez de València. [2011/4859]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Oficialia Industrial del Centre Eduardo Merelló del Port de Sagunt, centre adscrit a l'Escola de Mestratge Industrial de Valencia, actualment CIPFP Vicente Blasco Ibáñez de València. [2011/4860]

Dilluns, 9 de maig de 2011  Núm 6.516

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de maig de 2011, del director general de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la que es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a adquisició de nova especialitat, convocats per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació i per la que es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers. [2011/5223]

DECRET 46/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual nomena rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx Jesús Tadeo Pastor Ciurana. [2011/5254]

DECRET 47/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual se suprimix i s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de doctorat en la Universitat Jaume I de Castelló. [2011/5248]

Notificació ressenya resolució de caducitat i arxiu de procediment de responsabilitat patrimonial V-100/ 2008. [2011/5199]

Dimarts, 10 de maig de 2011  Núm 6.517

Conselleria d'Educació

DECRET 48/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual s'establix l'ordenació de les ensenyances artístiques superiors i es determina el marc normatiu per a la implantació dels plans d'estudis corresponents als títols oficials de graduat o graduada en les diferents ensenyances artístiques superiors, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2011/5272]

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. [2011/5090]

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2011, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 11/2011, d'1 de febrer de 2011. [2011/5260]

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2011, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 14/2011, d'1 de febrer de 2011. [2011/5263]

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2011, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 15/2011, d'1 de febrer de 2011. [2011/5264]

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2011, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 16/2011, d'1 de febrer de 2011. [2011/5265]

ORDRE 23/2011, de 19 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2011, convocades per Orde de 21 de desembre de 2010. [2011/5200]

ORDRE 24/2011, de 27 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2011, convocades per Orde de 24 de novembre del 2010. [2011/5219]

ORDRE 25/2011, de 27 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i els centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2011/2012. [2011/5217] 

Dimecres, 11 de maig de 2011  Núm 6.518

Dijous, 12 de maig de 2011  Núm 6.519

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les seus de realització per al curs 2010-2011 de la prova de certificació de nivell Bàsic, de nivell Intermedi i de nivell Avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. [2011/5388]

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a la sol·licitud del reconeixement de centres de pràctiques del màster que habilita per a l'exercici de les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyances d'idiomes durant el curs 2011-2012, i per al reconeixement de beneficis dels tutors, coordinadors i centres de pràctiques del curs 2010-2011. [2011/5381]

Divendres, 13 de maig de 2011  Núm 6.520

Conselleria d'Educació

ORDRE 27/2011, 5 de maig de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana, i l'Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de Música i de Dansa o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit en la Comunitat Valenciana. [2011/5391]

RESOLUCIÓ de 18 d'abril, del conseller d'Educació, per la qual es proveïxen les vacants anunciades per la Convocatòria 17/2011, d'1 de febrer de 2011. [2011/5443]

ORDRE 26/2011, de 27 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense finalitat lucrativa que mantenen conservatoris i centres autoritzats d'ensenyances musicals elementals o professionals durant l'exercici 2011, convocades per l'Orde de 24 de novembre de 2010. [2011/5423]

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es complementen els annexos de la Resolució de 14 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, modificació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius. [2011/5204]

Adjudicació número CNMY10/EC78A/49. Redacció del projecte bàsic i d'execució, amb desenrotllament d'instal·lacions + redacció de l'estudi bàsic de seguretat i salut + direcció de les obres i coordinació del pla de seguretat i salut en la construcció de l'escola oficial d'idiomes de Vila-real (Castelló). [2011/5215]

Dilluns, 16 de maig de 2011  Núm 6.521

Dimarts, 17 de maig de 2011  Núm 6.522

Conselleria d'Educació

ORDRE 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana. [2011/5562]

DECRET 51/2011, de 13 de maig, del Consell, sobre el sistema de comunicació de dades a la conselleria competent en matèria d'educació, a través del sistema d'informació ITACA, dels centres docents que impartixen ensenyances reglades no universitàries. [2011/5616]

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle Fabulinus, de Castelló de la Plana. [2011/5428]

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle Pitus de València, per canvi de denominació específica. [2011/5430]

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle Risitas, de València. [2011/5432]

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre d'Educació Infantil de primer cicle Xicotets de València. [2011/5436]

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle El Mini-cole de Puçol, per canvi de titularitat. [2011/5441]

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle Yumbo de València, per canvi de denominació específica. [2011/5445]

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de l'Escola Infantil Municipal denominada La Pinadeta, de Manises, per canvi d'us de les unitats autoritzades. [2011/5427]

DECRET 52/2011, de 13 de maig, del Consell, pel qual s'autoritza la modificació, per canvi de denominació, de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat d'Alacant, per la de Facultat de Ciències de la Salut. [2011/5603]

Dimecres, 18 de maig de 2011  Núm 6.523

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar la prova prèvia de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i d'espanyol per a estrangers, convocats per resolucions de 10 de març de 2011. [2011/5614]

Dijous, 19 de maig de 2011  Núm 6.524

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2011 del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les comissions avaluadores per a la realització de la Prova de Certificació de Nivell Bàsic, de Nivell Intermedi i de Nivell Avançat, del curs acadèmic 2010/2011, de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. [2011/5664]

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 21 de febrer de 2011, referida a canvis en el catàleg d'unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2011/5761]

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle La Estrella de València. [2011/5429]

RESOLUCIÓ de 13 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil La Aurora 2 de València. [2011/5431]

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle Cuquets de Moncada. [2011/5434]

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil de primer cicle Pipolandia de València, per canvi de titularitat. [2011/5453]

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre autoritzat d'Ensenyances Esportives Ceneted, de Castelló de la Plana, per canvi de titularitat. [2011/5455]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 25/2011, de 27 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i els centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2011/2012. [2011/5756]

ORDRE 30/2011, de 13 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de les festes de les Fogueres en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2011. [2011/5759]

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la relació dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, per al període gener-agost de l'any 2011. [2011/5491]

Divendres, 20 de maig de 2011  Núm 6.525

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2011, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2011/2012. [2011/5804]

ORDRE 29/2011, de 12 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2011. [2011/5606]

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la Primera Fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2011-2012, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per Orde 17/2011 de 22 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació. [2011/5824]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 d'abril de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les seus de realització per al curs 2010-2011 de la prova de certificació de nivell Bàsic, de nivell Intermedi i de nivell Avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana. [2011/5831]

Dilluns, 23 de maig de 2011  Núm 6.526

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 20/2011, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova el Reglament de Funcionament del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. [2011/5877]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants definitives, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2011/2012, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats corresponent al cos de mestres, convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010. [2011/5662]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants definitives, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2011/2012, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats corresponent als cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010. [2011/5752]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça els interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2011/5909]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça els interessats en el procediment ordinari número 665/2011 a comparéixer en la via jurisdiccional. [2011/5911]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2011, de la secretària autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions de mares i pares d'alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde 4/2011, de 7 de febrer, (DOCV núm. 6466 de 23.02.2011). [2011/5667]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2011, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual es dicten instruccions i convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors de grau. [2011/5898]

Dimarts, 24 de maig de 2011  Núm 6.527

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual se citen les persones interessades en el procediment abreviat número 65/2011 a comparéixer en la via jurisdiccional. [2011/5983]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de febrer de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització per canvi en el cicle, etapa o nivell educatiu per a la qual va ser autoritzat, de conformitat amb l'article 13.2 del Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per a impartir ensenyances de règim general no universitàries, modificat pel Reial Decret 131/2010, de 12 de febrer, al centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Villa Fátima de Borriana. [2011/5971]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el procés de selecció de projectes de centres públics que s'incorporaran al programa experimental i d'innovació educativa per a fomentar l'enriquiment curricular i atendre l'alumnat d'altes capacitats durant el curs 2011/2012. [2011/5962]

DECRET 59/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances universitàries oficials de màster en la Universitat Miguel Hernández d'Elx. [2011/5964]

DECRET 61/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances universitàries oficials de màster en la Universitat Internacional Valenciana. [2011/5969]

Licitació número CNMY11/OC00D/28. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, de l'expedient de servici de vigilància del centre docent del Complex Educatiu Misericòrdia. [2011/5908]

Notificació a M. P. P. A. de l'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2011/5734]

Notificació a T. R. H. de l'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2011/5733]

Notificació a M.N. de l'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2011/5736]

Notificació a D. A. M. S. de l'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2011/5728]

Notificació a N. M. M. de l'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2011/5729]

Notificació a V. O. R. de l'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2011/5731]

Notificació a S. D. N. de l'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2011/5732]

Notificació a V. G. P. de l'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2011/5726]

Dimecres, 25 de maig de 2011  Núm 6.528

Conselleria d'Educació

ORDRE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana. [2011/5957]

DECRET 58/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances universitàries oficials de doctorat en la Universitat d'Alacant. [2011/6030]

DECRET 60/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de màster en la Universitat Cardenal Herrera-CEU, de València. [2011/6026]

ORDRE 31/2011, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde de 107/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del Valencià en 2011. [2011/5940]

ORDRE 32/2011, de 16 de maig de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde 7/2011, de 16 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries, radicades a la Comunitat Valenciana, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del Valencià en 2011. [2011/5941]

ORDRE 34/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el crèdit que ha de finançar les ajudes per a l'adquisició de llibres de text de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria i el programa per a la gratuïtat progressiva dels llibres de text de l'alumnat de l'Educació Primària, per mitjà del bonollibre, ambdós escolaritzats en un centre públic o en un centre privat concertat a la Comunitat Valenciana per al curs 2011/2012, regulades en l'Orde 93/2010, de 14 de desembre de 2010, de la Conselleria d'Educació (DOCV núm. 6428, de 30 de desembre). [2011/5961]

Notificació a J. G. O. de l'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi.. [2011/5747]

Notificació a L. M. K de l'inici del procedimient de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2011/5749]

Notificació a A. N. T. de l'inici del procedimient de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2011/5737]

Notificació a A. B. G. N. de l'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2011/5738]

Notificació a A. M. M. B. de l'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2011/5740]

Notificació a E. J. P. A. de l'inici del procediment de reintegrament d'ajudes a l'estudi. [2011/5745] 

Dijous, 26 de maig de 2011  Núm 6.529

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2011, del conseller d'Educació, per la qual es proveïxen les vacants anunciades per la Convocatòria 24/2011, de 17 de febrer de 2011. [2011/6043]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2011, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 25/2011, de 17 de febrer de 2011. [2011/6044]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2011, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 26/2011, de 17 de febrer de 2011. [2011/6045]

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2011, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual es designa el tribunal encarregat de realitzar la prova per a majors de dènou anys sense requisits, previst en les proves d'accés als graus d'ensenyances artístiques superiors d'art dramàtic, ceràmica, dansa, disseny i música. [2011/5896]

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Virgen de Cortes de València. [2011/5841]

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Purísima Concepción de Quart de Poblet. [2011/5842]

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Enrique de Quart de Poblet. [2011/5844]

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent estranger Caxton College de Puçol. [2011/5839]

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix autorització d'obertura i funcionament a determinats centres docents privats d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana. [2011/5966]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent d'Educació Infantil Elisa Tomás Yusti d'Alacant. [2011/6082]

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2011, de la presidenta de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció a les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publica l'acord d'esta sobre regulació dels procediments d'admissió al primer curs de les ensenyances universitàries oficials de grau a les universitats públiques i els centres adscrits de la Comunitat Valenciana. [2011/5900]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es complementen els annexos de la Resolució de 14 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, modificació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. [2011/6088]

Notificació de resolució d'incoació d'expedient disciplinari. Expedient número 238/11. [2011/5851]

Divendres, 27 de maig de 2011  Núm 6.530

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza el centre de Formació Professional Florida, Centre d'Ensenyament Secundari-Tècnic Professional, codi de centre 46017365, de Catarroja (València), per a impartir cicles formatius en la modalitat de semipresencial o a distància. [2011/5977]

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització per canvi en el cicle, etapa o nivell educatiu per a la qual va ser autoritzat, conforme a l'article 13.2 del Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per a impartir ensenyances de règim general no universitàries, modificat pel Reial Decret 131/2010, de 12 de febrer, al centre docent privat d'Educació Infantil Montessori d'Alacant. [2011/5974]

RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i de funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Sambori, a Cullera. [2011/5975]

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza el centre de Formació Professional Institut Inter III, codi de centre 46032196, de València, per a impartir cicles formatius en la modalitat de semipresencial o a distància. [2011/5976]

ORDRE 35/2011, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2010-2011. [2011/6073]

   
 

BOE Maig 2011

   
 

BOE: lunes 2 de mayo de 2011, Núm. 104

Becas

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y reserva para las becas de investigación, ofrecidas por la Embajada de Francia durante el año 2011.PDF (BOE-A-2011-7827 - 1 pág. - 152 KB)

Encomienda de gestión

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre el Ministerio de Educación y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para la realización del curso Aula de Verano "Ortega y Gasset".PDF (BOE-A-2011-7828 - 3 págs. - 175 KB)

Fundaciones

Orden EDU/3581/2010, de 25 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación social y educativa Duc in Altum.PDF (BOE-A-2011-7829 - 2 págs. - 168 KB)

BOE: martes 3 de mayo de 2011, Núm. 105

BOE: miércoles 4 de mayo de 2011, Núm. 106

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. Objeto: Aplicación de cuestionarios y pruebas de rendimiento, así como corrección y codificación de resultados para la prueba piloto del estudio PISA 2010 de la OCDE. Expediente: 110004.PDF (BOE-B-2011-14807 - 1 pág. - 162 KB)  

BOE: jueves 5 de mayo de 2011, Núm. 107

BOE: sábado 7 de mayo de 2011, Núm. 109

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Formación profesional

Real Decreto 558/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional administración y gestión.PDF (BOE-A-2011-8015 - 106 págs. - 2770 KB)

Real Decreto 559/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia profesional electricidad y electrónica.PDF (BOE-A-2011-8016 - 79 págs. - 1899 KB)

Real Decreto 560/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia profesional electricidad y electrónica.PDF (BOE-A-2011-8017 - 71 págs. - 1810 KB)

Real Decreto 561/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia profesional hostelería y turismo.PDF (BOE-A-2011-8018 - 132 págs. - 4015 KB)  

BOE: lunes 9 de mayo de 2011, Núm. 110

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Formación profesional

Real Decreto 563/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional agraria.PDF (BOE-A-2011-8050 - 192 págs. - 6652 KB) Real Decreto 564/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional instalación y mantenimiento.PDF (BOE-A-2011-8051 - 88 págs. - 2177 KB)

Real Decreto 565/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional artes y artesanías.PDF (BOE-A-2011-8052 - 164 págs. - 5492 KB)

Real Decreto 566/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales de la familia profesional fabricación mecánica.PDF (BOE-A-2011-8053 - 67 págs. - 1510 KB)

Real Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad.PDF (BOE-A-2011-8054 - 85 págs. - 2062 KB)

Subvenciones

Orden EDU/1150/2011, de 19 de abril, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, de conformidad con la Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo.PDF (BOE-A-2011-8112 - 2 págs. - 165 KB)

BOE: martes 10 de mayo de 2011, Núm. 111

Delegación de competencias

Orden EDU/1164/2011, de 3 de mayo, por la que se modifica la Orden EDU/580/2011, de 10 de marzo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación.PDF (BOE-A-2011-8192 - 2 págs. - 166 KB)  

BOE: miércoles 11 de mayo de 2011, Núm. 112

Títulos académicos

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.PDF (BOE-A-2011-8225 - 5 págs. - 195 KB) Resolución de 26 de abril de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.PDF (BOE-A-2011-8226 - 3 págs. - 179 KB)

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.PDF (BOE-A-2011-8227 - 5 págs. - 193 KB)

Ayudas

Orden EDU/1169/2011, de 26 de abril, por la que se conceden ayudas de movilidad posdoctoral en el extranjero.PDF (BOE-A-2011-8263 - 2 págs. - 178 KB)

BOE: jueves 12 de mayo de 2011, Núm. 113

Becas

Orden EDU/1185/2011, de 11 de abril, por la que se convocan becas para el aula de verano "Ortega y Gasset" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.PDF (BOE-A-2011-8314 - 5 págs. - 192 KB)

Subvenciones

Orden EDU/1186/2011, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden EDU/1047/2011, de 15 de abril, por la que se convoca el programa de subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso 2011-2012, y se amplía el plazo de presentación de solicitudes.PDF (BOE-A-2011-8315 - 1 pág. - 162 KB)  

BOE: viernes 13 de mayo de 2011, Núm. 114

Títulos y estudios extranjeros

Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se modifica la de 29 de abril de 2010, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la nota media que debe figurar en las credenciales de convalidación y homologación de estudios y títulos extranjeros con el bachiller español.PDF (BOE-A-2011-8340 - 2 págs. - 164 KB)

Ayudas

Orden EDU/1203/2011, de 28 de abril, por la que se conceden ayudas para becas y contratos del programa de Formación de Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación.PDF (BOE-A-2011-8384 - 4 págs. - 230 KB)

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2011, del crédito para el desarrollo del Plan para la reducción del abandono temprano de la educación y la formación, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.PDF (BOE-A-2011-8385 - 3 págs. - 184 KB)

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante de las ayudas para el programa "leer para aprender", correspondiente al año 2011, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.PDF (BOE-A-2011-8386 - 3 págs. - 192 KB)

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2011, del crédito de 59.700.000 euros para el Plan PROA, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.PDF (BOE-A-2011-8387 - 2 págs. - 176 KB)

Real Decreto 562/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cinco cualificaciones profesionales de la familia profesional transporte y mantenimiento de vehículos.PDF (BOE-A-2011-8019 - 191 págs. - 7448 KB)

BOE: sábado 14 de mayo de 2011, Núm. 115

BOE: lunes 16 de mayo de 2011, Núm. 116

Asesores técnicos en el exterior

Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden EDU/3201/2010, de 1 de diciembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase específica.PDF (BOE-A-2011-8480 - 2 págs. - 168 KB)

Funcionarios docentes en el exterior

Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden EDU/3190/2010, de 1 de diciembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase específica.PDF (BOE-A-2011-8481 - 2 págs. - 168 KB)

Calidad educativa

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca la concesión en 2011 del distintivo de calidad Sello Escuela 2.0.PDF (BOE-A-2011-8531 - 7 págs. - 257 KB)

Delegación de competencias

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se delegan competencias en diferentes miembros del Consejo de Gobierno de esta Universidad.PDF (BOE-A-2011-8532 - 1 pág. - 162 KB)

Subvenciones

Resolución de 25 de abril de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la convocatoria de subvenciones para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en ella durante el curso 2011.PDF (BOE-A-2011-8533 - 7 págs. - 227 KB)

BOE: martes 17 de mayo de 2011, Núm. 117

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Títulos académicos

Corrección de errores del Real Decreto 254/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Cultivos Acuícolas y se fijan sus enseñanzas mínimas.PDF (BOE-A-2011-8559 - 1 pág. - 152 KB)

Corrección de errores del Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas.PDF (BOE-A-2011-8560 - 1 pág. - 150 KB)

Enseñanzas universitarias

Orden EDU/1247/2011, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los Anexos del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.PDF (BOE-A-2011-8561 - 2 págs. - 168 KB)

Ayudas

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 14 de abril de 2011, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial para Alumnos "Rutas Científicas" durante el curso 2011-2012.PDF (BOE-A-2011-8608 - 1 pág. - 151 KB)

BOE: miércoles 18 de mayo de 2011, Núm. 118

Títulos académicos

Corrección de errores del Real Decreto 260/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural y se fijan sus enseñanzas mínimas.PDF (BOE-A-2011-8628 - 1 pág. - 155 KB)

BOE: jueves 19 de mayo de 2011, Núm. 119

Ayudas

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores de la de 5 de abril de 2011, por la que se convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la formación profesional del sistema educativo.PDF (BOE-A-2011-8761 - 2 págs. - 182 KB)  

BOE: viernes 20 de mayo de 2011, Núm. 120

BOE: sábado 21 de mayo de 2011, Núm. 121

Becas y ayudas al estudio

Real Decreto 708/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2011-2012 y por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.PDF (BOE-A-2011-8850 - 14 págs. - 320 KB)

BOE: lunes 23 de mayo de 2011, Núm. 122

Títulos académicos

Orden EDU/1294/2011, de 13 de mayo, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Estética y Belleza.PDF (BOE-A-2011-8907 - 35 págs. - 554 KB)

Títulos académicos. Currículo

Orden EDU/1295/2011, de 13 de mayo, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Cultivos Acuícolas.PDF (BOE-A-2011-8908 - 28 págs. - 476 KB)

Orden EDU/1296/2011, de 13 de mayo, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria.PDF (BOE-A-2011-8909 - 42 págs. - 668 KB)

Ayudas

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa "Campus de Profundización Científica para estudiantes de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria" en Jaca (Huesca).PDF (BOE-A-2011-8977 - 5 págs. - 194 KB)

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos

Orden EDU/1307/2011, de 6 de mayo, por la que se fijan las cuotas por servicios, enseñanzas y actividades de carácter complementario en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2011/2012.PDF (BOE-A-2011-8978 - 3 págs. - 175 KB)

Orden EDU/1308/2011, de 6 de mayo, por la que se fijan los precios públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2011/2012.PDF (BOE-A-2011-8979 - 5 págs. - 218 KB)

Subvenciones

Orden EDU/1309/2011, de 6 de mayo, por la que se adjudican subvenciones de la modalidad B del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, convocadas por Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo.PDF (BOE-A-2011-8980 - 2 págs. - 174 KB)  

BOE: martes 24 de mayo de 2011, Núm. 123

Ayudas

Orden EDU/1344/2011, de 17 de mayo, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.PDF (BOE-A-2011-9045 - 6 págs. - 247 KB)

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de actividades de formación permanente del profesorado en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación durante el año 2011, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro.PDF (BOE-A-2011-9046 - 18 págs. - 429 KB)

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de actividades estatales de formación permanente del profesorado durante el año 2011, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro.PDF (BOE-A-2011-9047 - 20 págs. - 447 KB)

Becas

Orden EDU/1345/2011, de 17 de mayo, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España.PDF (BOE-A-2011-9048 - 6 págs. - 197 KB)  

BOE: miércoles 25 de mayo de 2011, Núm. 124

Educación primaria y secundaria. Evaluación

Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se establece el procedimiento para la realización de la evaluación de diagnóstico de las competencias básicas en educación primaria y en educación secundaria obligatoria en los centros de titularidad del Estado español en el exterior para el curso 2010-2011.PDF (BOE-A-2011-9114 - 4 págs. - 181 KB)  

BOE: jueves 26 de mayo de 2011, Núm. 125

Cuerpo de Maestros

Orden EDU/1367/2011, de 16 de mayo, por la que se nombran los tribunales de los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de carrera de los mencionados cuerpos, convocados por Orden EDU/645/2011, de 17 de marzo.CEUTA Y MELILLA.PDF (BOE-A-2011-9157 - 3 págs. - 175 KB) Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Subsecretaria, por la que se anuncia la fecha de exposición de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a los procedimientos selectivos convocados por Orden EDU/645/2011, de 17 de marzo, y la fecha en la que se anunciará el comienzo de la prueba de la fase de oposición. CEUTA Y MELILLA.PDF (BOE-A-2011-9158 - 2 págs. - 164 KB)

BOE: viernes 27 de mayo de 2011, Núm. 126