BOE Maig 2010

 

Maig 2010

 
  Dilluns, 3 de maig de 2010 Núm 6.258

Conselleria d'Educació

ORDRE 31/2010, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena vocal del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, a Antonio Arias Paredes, en substitució de Rafael Martínez Berna. [2010/4811]

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica el catàleg d'unitats, el de llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2010/4879]

ORDRE 30/2010, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de fogueres i barraques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2010. [2010/4775]

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que es resol la remissió de l'expedient administratiu corresponent i es cita als interessats en el recurs contenciós administratiu 1/59/2010. [2010/4855]

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la remissió de l'expedient administratiu corresponent i s'emplaça als interessats en el recurs contenciós administratiu 194/2010. [2010/4856]

Dimarts, 4 de maig de 2010  Núm 6.259

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 21 d'abril de 2010, referida a canvis en el catàleg d'unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2010/4914]

DECRET 74/2010, de 30 d'abril, del Consell, pel qual s'autoritza la modificació de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms i de l'Escola Tècnica Superior del Medi Rural i Enologia, de la Universitat Politècnica de València, per a la creació d'un centre únic, resultant de la integració d'ambdós, amb la denominació d'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural. [2010/4987]

DECRET 75/2010, de 30 d'abril, del Consell, pel qual s'autoritza el canvi de denominació de l'Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació, per la d'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació, de la Universitat Politècnica de València. [2010/4935]

RESOLUCIÓ de 13 d'abril de 2010 de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curso escolar 2010-2011 aplicaran un programa experimental plurilingüe en centres educatius públics d'Educació Infantil i Educació Primària. [2010/4529]

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fan públics els bonollibres concedits durant el curs escolar 2009-2010. [2010/4530] 

Dimecres, 5 de maig de 2010  Núm 6.260

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aproven les adjudicacions definitives del procediment de provisió de places i processos previs en el cos de mestres, per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació convocat per Resolució de 5 de novembre de 2009 de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació. [2010/4976]

ORDRE 32/2010, de 28 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. [2010/4922] 

Dijous, 6 de maig de 2010  Núm 6.261

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 22 d'abril del 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2010/2011. [2010/4854]

RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2010 del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les comissions avaluadores per a la realització de la Prova de Certificació del Nivell Bàsic, de Nivell Intermedi i de Nivell Avançat, del curs acadèmic 2009/2010, de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. [2010/5015]

Adjudicació definitiva número CNMY10/QE00D/7. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària i anticipada del Servici de realització del mòdul de formació en centres de treball (FCT) a Europa per a estudiants de FP. [2010/4527]

Divendres, 7 de maig de 2010 Núm 6.262

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2010, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'establixen criteris i el procediment d'autorització del programa experimental per a previndre i reduir l'absentisme i l'abandó escolar prematur de l'alumnat en centres educatius de secundària durant el curs 2010-11. [2010/5122]

Dilluns, 10 de maig de 2010 Núm 6.263

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2010, de la Direcció General de Personal, per la qual es convoca procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica que presta servicis als centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació. [2010/5235]

ORDRE 33/2010, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic per a atorgar beques de formació en assistència tècnica de gestió, i en tècniques biblioteconòmiques, documentals i arxivístiques de fons documentals didàctics per a centres que impartixen el mòdul professional experimental de nivell III de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació a la Comunitat Valenciana. [2010/5196]

RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2010, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoca el procés de selecció de projectes de centres públics que s'incorporaran al programa experimental i d'innovació educativa per a fomentar l'enriquiment curricular i atendre a l'alumnat d'altes capacitats durant el curs 2010-2011. [2010/5123]

RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoca el programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2010-2011. [2010/5124]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Graduat Escolar del CP Divina Aurora de Tavernes de la Valldigna. [2010/4777]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Especialista, branca Sanitària, especialitat Radiodiagnòstic de l'IFP Superior Ciudad del Aprendiz de València. [2010/4782]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Auxiliar, branca Administrativa i Comercial, especialitat Administrativa de l'IES La Costera de Xàtiva. [2010/4785]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Auxiliar, branca Administrativa i Comercial, especialitat Administrativa de l'IES Jorge Juan de Sagunt. [2010/4786]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Auxiliar, branca Administrativa i Comercial, especialitat Administrativa de l'IES Federica Montseny de Burjassot. [2010/4793] 

Dimarts, 11 de maig de 2010  Núm 6.264

Conselleria d'Educació

DECRET 80/2010, de 7 de maig, del Consell, pel qual es regula la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià. [2010/5290]

RESOLUCIÓ de 13 d'abril de 2010, de la Conselleria d'Educació per la qual es nomena Juan Carlos González López com a membre del Ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2010/4810]

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2010, del president de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es nomenen els membres no nats del Consell de Direcció de l'esmentat institut. [2010/5195]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de març del 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional. [2010/5257]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Batxiller de l'IES José Rodrigo Botet de Manises. [2010/4791]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Graduat Escolar del centre San Roque de València. [2010/4792]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Auxiliar, branca Sanitària, especialitat Clínica de l'IES Ciudad del Aprendiz de Valencia. [2010/4794]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Batxiller de l'IES Ramón Muntaner de Xirivella. [2010/4795]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Ensenyances Artístiques, branca Grau Superior de Música, especialitat Oboé del Conservatori Joaquín Rodrigo de València. [2010/4796]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Batxiller de l'IES Peset Aleixandre de Paterna. [2010/4797]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Batxiller de l'IES Tirant lo Blanc de Torrent. [2010/4798]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Auxiliar, branca Electricitat i Electrònica, especialitat Electricitat de l'IFP Superior Ciudad del Aprendiz de València. [2010/4799]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Graduat Escolar del CEIP Rafael Juan Vidal d'Ontinyent. [2010/4800]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Graduat Escolar del CEIP Lluís Vives d'Ontinyent. [2010/4801]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Graduat Escolar del CP Jesús de València. [2010/4803]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Especialista, branca Electricitat i Electrònica, especialitat Instal·lacions i Línies Elèctriques de l'IES La Costera de Xàtiva. [2010/4778]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Batxiller de l'IES Camp de Túria de Llíria. [2010/4780]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Especialista, branca Administrativa i Comercial, especialitat Administrativa de l'IES La Costera de Xàtiva. [2010/4783]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Especialista, branca Administrativa i Comercial, especialitat Administrativa de l'IES Jorge Juan de Sagunt. [2010/4788]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Auxiliar, branca Sanitària, especialitat Clínica de l'IES Rascanya de València. [2010/4789]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Tècnic Auxiliar, branca Clínica de l'IES Tirant lo Blanc de Gandia. [2010/4790] 

Dimecres, 12 de maig de 2010  Núm 6.265

Conselleria d'Educació

ORDRE 34/2010, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a la construcció, ampliació i equipament d'escoles de Primer Cicle d'Educació Infantil, que suposen la creació de noves places escolars públiques. [2010/5316] 

Dijous, 13 de maig de 2010 Núm 6.266

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de maig del 2010, de la Direcció General de Personal, per la qual es convoca procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica que presta servicis en els centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació. [2010/5411]

ORDRE 35/2010, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el crèdit que ha de finançar les ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de les corporacions locals, per a l'exercici econòmic 2010. [2010/5421] 

Divendres, 14 de maig de 2010 Núm 6.267

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Projectes de Formació Permanent del Professorat en Centres dependents de l'àmbit de gestió dependent de la Conselleria d'Educació. [2010/5425]

RESOLUCIÓ de 5 de maig del 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2010/2011. [2010/5405]

CORRECCIÓ d'errades del Decret 9/2010, de 7 de gener, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficiales de màster a la Universitat de València-Estudi General. [2010/5351]

Dilluns, 17 de maig de 2010  Núm 6.268 

Dimarts, 18 de maig de 2010  Núm 6.269

Conselleria d'Educació

DECRET 83/2010, de 14 de maig, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de màster pel procediment abreviat a la Universitat de València-Estudi General. [2010/5617]

DECRET 84/2010, de 14 de maig, del Consell, pel qual es modifica la denominació de dos instituts universitaris d'investigació. [2010/5616]

Adjudicació definitiva número CNMY09/OC00D/62. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del servei de manteniment i conservació integral Complex Educatiu de Cheste. [2010/4776] 

Dimecres, 19 de maig de 2010  Núm 6.270

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'inclou en la llista d'aspirants seleccionats en les proves selectives convocades per l'Orde de 6 de maig de 2009 Raúl Peris González. [2010/5193]

RESOLUCIÓ de 26 d'abril del 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'exclou en la llista d'aspirants seleccionats en les proves selectives convocades per Orde de 6 de maig de 2009, a Pere Josep Cantó Gilabert. [2010/5194]

ORDRE 36/2010, de 7 de maig, del conseller d'Educació, per la qual es nomena vocal del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d'Elx Joaquín Pérez Vázquez, per defunció de Pascual Ros Aguilar. [2010/5626]

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat de Formació Professional Específica Lumen 1993 Centro de Estudios, SL, de València. [2010/5192]

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de l'Escola Infantil denominada El Bressol, de la Nucia, per ampliació del nombre d'unitats. [2010/5197]

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2010, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'amplien les seus de realització per al curs 2009-2010 de la prova de certificació de nivell Bàsic, de nivell Intermedi i de nivell Avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. [2010/5676]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 d'abril de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoca el programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2010-2011. [2010/5675]

Licitació número CNMY10/EC78A/13. Servicis consistents en la Redacció de Projecte Bàsic i d'Execució amb desenvolupament d'instal·lacions, Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de Construcció de diversos espais de formació professional en l'IES Botànic Cavanilles en la Vall d'Uixò (Castelló). [2010/5313]

Adjudicació número CNMY09/IT00D/102. Servici de suport ofimátic i noves tecnologies per a la Conselleria d'Educació. [2010/5255]

Citació davant la Unitat Mèdica de la Direcció Territorial d'Educació de València. [2010/5198] 

Dijous, 20 de maig de 2010  Núm 6.271

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades del Decret 234/2009, de 18 de desembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de màster en la Universitat Politècnica de València. [2010/5669]

CORRECCIÓ d'errades del Decret 183/2009, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de màster en la Universitat Politècnica de València. [2010/5670]

ORDRE 37/2010, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar les activitats de formació de pares i mares de l'alumnat, realitzades per les confederacions i les federacions d'associacions de pares i mares de l'alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics. [2010/5627]

ORDRE 38/2010, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i es determinen els crèdits que han de finançar les ajudes als centres privats concertats i les dotacions econòmiques als centres públics que impartixen ensenyances de règim general d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Pimària i Educació Secundària Obligatòria per al desenrotllament de projectes de compensació educativa. [2010/5628]

ORDRE 39/2010, de 11 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el programa d'ajudes a clubs i entitats esportives sense ànim de lucre per al foment de l'esport escolar dirigides a l'alumnat de centres públics i privats concertats i als seus centres docents respectius de nivells no universitaris per a l'any 2010. [2010/5630] 

Divendres, 21 de maig de 2010  Núm 6.272

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es nomena Guillermo Martí Peris com a membre del Ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior. [2010/5422]

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Els Cigronets, a Torrent. [2010/5383]

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Renacuajos de Villena. [2010/5384]

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda la revocació de l'autorització per a impartir determinats cicles formatius, per cessament d'activitats docents, del centre privat de Formació Professional Centre d'Hostaleria i Turisme de València. [2010/5423]

ORDRE 40/2010, de 14 de maig, de la Conselleria de Educació, per la que es minora l'import global màxim previst en l'Orde 14/2010, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen les ajudes per al desenrotllament de Programes de Qualificació Professional Inicial per al curs 2010-2011. [2010/5754]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la Primera Fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2010-2011, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per Orde 14/2010, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació. [2010/5708]

Dilluns, 24 de maig de 2010 Núm 6.273

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 d'abril 2010, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació per la qual s'establixen les comissions avaluadores per a la realització de la prova de certificació de nivell Bàsic, de nivell Intermedi i de nivell Avançat, del curs acadèmic 2009/2010, de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. [2010/5887] 

Dimarts, 25 de maig de 2010  Núm 6.274

Conselleria d'Educació

DECRET 88/2010, de 21 de maig, del Consell, pel qual l'Institut Interuniversitari de Desenrotllament Social i Pau (IUDESP) queda integrat per la Universitat d'Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló. [2010/5941]

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'adapten els annexos I i II de l'Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la que es regula l'admissió de l'alumnat per a cursar ensenyances de Formació Professional de Grau Superior. [2010/5942]

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2010, del director territorial d'Educació de Castelló, per la qual s'establix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, per a cursar ensenyances de Formació Professional de Grau Superior. [2010/5943]

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2010 del director territorial d'Educació d'Alacant, per la qual s'establix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, per a cursar ensenyances de Formació Professional de grau superior. [2010/5944]

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2010, de la directora territorial d'Educació de València, per la qual s'establix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, per a cursar ensenyaments de Formació Professional de Grau Superior. [2010/5945] 

Dimecres, 26 de maig de 2010  Núm 6.275

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000417/2010-MC perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2010/5667]

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola Infantil, de Simat de la Valldigna, per ampliació del nombre d'unitats, i canvi d'ús d'unitats autoritzades. [2010/5674]

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2010/5677]

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a diversos centres docents privats d'Educació Infantil de Primer Cicle, de la Comunitat Valenciana. [2010/5679]

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament a diversos centres docents privats d'Educació Infantil de Primer Cicle de la Comunitat Valenciana. [2010/5680]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana, per canvi de titularitat. [2010/5673]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'autoritza un programa experimental i d'innovació educativa per a la posada en funcionament d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt durant el curs 2010-2011. [2010/5672]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 15 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana [2010/5888]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 4/2010, de 12 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publiquen les línies pressupostàries i es determinen els crèdits que han de finançar les ajudes i beques per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana. [2010/5889]

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions sobre la convocatòria i realització de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de les ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2010/2011. [2010/5668] 

Dijous, 27 de maig de 2010 Núm 6.276

Conselleria d'Educació - Conselleria de Benestar Social

ORDRE 1/2010, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació i de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'implanta el Full de Notificació de la possible situació de desprotecció del menor detectada des de l'àmbit educatiu a la Comunitat Valenciana i s'establix la coordinació interadministrativa per a la protecció integral de la infància. [2010/5952]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2010, del director general de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i en el procediment per a adquisició de noves especialitats, convocats per Resolució de 27 d'abril 2010, de la Conselleria d'Educació i per la que es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers. [2010/6023]

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2010, del director general de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Resolució de 27 d'abril de 2010, de la Conselleria d'Educació, i per la qual es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers. [2010/6024] 

Divendres, 28 de maig de 2010  Núm 6.277

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària La Devesa d'Elx. [2010/5781]

Dilluns, 31 de maig de 2010   Núm 6.278

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar la prova prèvia de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i d'espanyol per a estrangers, convocats per resolucions de 27 d'abril de 2010. [2010/6128]

   
 

BOE Maig 2010

   
 

Boletín Oficial del Estado: 1 de mayo de 2010, Núm. 106

Boletín Oficial del Estado: 3 de mayo de 2010, Núm. 107

Ayudas

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para el desarrollo de un programa de inmersión lingüística, durante el otoño de 2010. PDF (BOE-A-2010-7040 - 11 págs. - 571 KB)

Premios

Orden EDU/1134/2010, de 29 de abril, por la que se convocan los premios del XXIII Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2010. PDF (BOE-A-2010-7047 - 8 págs. - 214 KB)

Boletín Oficial del Estado: 4 de mayo de 2010, Núm. 108

Asesores técnicos en el exterior

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Subsecretaría, por la que se corrige la de 26 de abril de 2010, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden EDU/3283/2009, de 27 de noviembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase específica. PDF (BOE-A-2010-7106 - 1 pág. - 158 KB)

Premios

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares para el año 2010. PDF (BOE-A-2010-7119 - 11 págs. - 391 KB)

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se adjudican los Premios Nacionales a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario, correspondientes al curso académico 2007-2008. PDF (BOE-A-2010-7120 - 10 págs. - 558 KB)

Boletín Oficial del Estado: 5 de mayo de 2010, Núm. 109

Boletín Oficial del Estado: 6 de mayo de 2010, Núm. 110

Ayudas

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a promover Agrupaciones de Centros Educativos, para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes. PDF (BOE-A-2010-7234 - 21 págs. - 416 KB)

Subvenciones

Orden EDU/1157/2010, de 21 de abril, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar gastos en inversiones del Instituto de España y Academias de ámbito estatal. PDF (BOE-A-2010-7235 - 6 págs. - 197 KB)

Boletín Oficial del Estado: 7 de mayo de 2010, Núm. 111

Acceso a la Universidad

Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-7253 - 13 págs. - 480 KB)

Boletín Oficial del Estado: 8 de mayo de 2010, Núm. 113

Becas y ayudas al estudio

Real Decreto 557/2010, de 7 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-7329 - 16 págs. - 327 KB)

Enseñanzas universitarias

Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. PDF (BOE-A-2010-7330 - 5 págs. - 186 KB)

Títulos y estudios extranjeros

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la nota media que debe figurar en las credenciales de convalidación y homologación de estudios y títulos extranjeros con el bachiller español. PDF (BOE-A-2010-7331 - 39 págs. - 866 KB)

Premios

Orden EDU/1182/2010, de 19 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/925/2010, de 22 de marzo, por la que convocan los premios del IX Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica. PDF (BOE-A-2010-7414 - 1 pág. - 155 KB)

Boletín Oficial del Estado: 10 de mayo de 2010, Núm. 114

Actividad investigadora. Evaluación

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se amplía el plazo para que la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora resuelva las solicitudes de evaluación de la actividad investigadora presentadas en la convocatoria de 2009. PDF (BOE-A-2010-7493 - 1 pág. - 159 KB)

Premios

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el Premio "Marta Mata" a la calidad de los centros educativos para el año 2010. PDF (BOE-A-2010-7498 - 7 págs. - 206 KB) 

Boletín Oficial del Estado: 11 de mayo de 2010, Núm. 115

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Dirección General de Personal de la Conselleria de Educación, por la que se publica la convocatoria de procedimientos selectivos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades a los Cuerpos Docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional. PDF (BOE-A-2010-7566 - 2 págs. - 188 KB)

Cuerpos de Maestros

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Dirección General de Personal de la Conselleria de Educación, por la que se publica la convocatoria de procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades. PDF (BOE-A-2010-7567 - 1 pág. - 163 KB) 

Boletín Oficial del Estado: 12 de mayo de 2010, Núm. 116

Educación infantil

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2010, por el que se aprueban los criterios de distribución del crédito, así como la distribución resultante, para la aplicación en el año 2010 del Plan de extensión e impulso del primer ciclo de Educación infantil Educa3, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. PDF (BOE-A-2010-7654 - 3 págs. - 174 KB)

Subvenciones

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2010, de los créditos presupuestarios para la aplicación del programa Escuela 2.0, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. PDF (BOE-A-2010-7655 - 3 págs. - 185 KB)

Boletín Oficial del Estado: 13 de mayo de 2010, Núm. 117

Boletín Oficial del Estado: 14 de mayo de 2010, Núm. 118

Subvenciones

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen errores en la de 22 de diciembre de 2009, por la que se conceden subvenciones para la cooperación interuniversitaria con Brasil, al amparo del Convenio de cooperación suscrito con el Ministerio de Educación de Brasil. PDF (BOE-A-2010-7755 - 2 págs. - 236 KB)

Boletín Oficial del Estado: 15 de mayo de 2010, Núm. 119

Ayudas

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2010, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2010, de las ayudas para bibliotecas escolares aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. PDF (BOE-A-2010-7850 - 3 págs. - 178 KB)

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2010, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2010, del crédito, para el plan PROA, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. PDF (BOE-A-2010-7851 - 2 págs. - 165 KB)

Boletín Oficial del Estado: 17 de mayo de 2010, Núm. 120

Becas

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se concede la renovación de becas concedidas para la realización de estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-7932 - 2 págs. - 221 KB)

Boletín Oficial del Estado: 18 de mayo de 2010, Núm. 121

Boletín Oficial del Estado: 19 de mayo de 2010, Núm. 122

Boletín Oficial del Estado: 20 de mayo de 2010, Núm. 123

Títulos académicos

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-8067 - 71 págs. - 1401 KB)

Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-8068 - 85 págs. - 2207 KB)

Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-8069 - 63 págs. - 1508 KB)

Ayudas

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se autoriza la prolongación de estancias concedidas por Resolución de 30 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se adjudican ayudas para estancias de movilidad de profesores e investigadores séniors en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, excepcionalmente españoles, incluido el programa Salvador de Madariaga. PDF (BOE-A-2010-8091 - 2 págs. - 168 KB)

Planes de estudios

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se corrigen errores en la de 2 de febrero de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil (Rama Ciencias Sociales y Jurídicas). PDF (BOE-A-2010-8114 - 1 pág. - 152 KB)

Boletín Oficial del Estado: 21 de mayo de 2010, Núm. 124

Títulos académicos

Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-8119 - 60 págs. - 1383 KB)

Real Decreto 454/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Fabricación de Productos Cerámicos. PDF (BOE-A-2010-8120 - 70 págs. - 1535 KB)

Ayudas

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la acción sindical en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, convocadas por Resolución de 3 de marzo de 2010. PDF (BOE-A-2010-8156 - 2 págs. - 169 KB)

Orden EDU/1372/2010, de 20 de mayo, por la que se publica la convocatoria para la subvención de acciones con cargo al programa de Estudios y Análisis, destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario en el año 2010. PDF (BOE-A-2010-8539 - 11 págs. - 238 KB)

Boletín Oficial del Estado: 22 de mayo de 2010, Núm. 125

Boletín Oficial del Estado: 24 de mayo de 2010, Núm. 126

Medidas extraordinarias

Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. PDF (BOE-A-2010-8228 - 59 págs. - 1426 KB)

Boletín Oficial del Estado: 25 de mayo de 2010, Núm. 127

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas extraordinarias

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. PDF (BOE-A-2010-8318 - 1 pág. - 156 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Orden EDU/1355/2010, de 19 de mayo, por la que se convocan plazas de profesores en Secciones Bilingües de Español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-8366 - 7 págs. - 218 KB)

Boletín Oficial del Estado: 26 de mayo de 2010, Núm. 128

Medidas extraordinarias

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. PDF (BOE-A-2010-8385 - 1 pág. - 148 KB)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Empleados públicos. Nóminas

Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan con efectos de 1 de junio de 2010 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio. PDF (BOE-A-2010-8386 - 43 págs. - 708 KB)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 24 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales, entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales y entidades privadas sin fines de lucro para creación y mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor. PDF (BOE-A-2010-8413 - 12 págs. - 322 KB)

Premios

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan premios a materiales educativos en soporte electrónico, aptos para uso y difusión en Internet. PDF (BOE-A-2010-8414 - 13 págs. - 380 KB)

Boletín Oficial del Estado: 27 de mayo de 2010, Núm. 129

Ayudas

Orden EDU/1364/2010, de 21 de mayo, por la que se convocan ayudas para participar en el programa Campus científicos de verano con alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato. PDF (BOE-A-2010-8456 - 4 págs. - 178 KB)

Premios

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los "Premios IRENE: la paz empieza en casa" para 2010. PDF (BOE-A-2010-8457 - 9 págs. - 274 KB)

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Formación Profesional. Objeto: Servicio para la organización de la conferencia denominada "El Valor de las Competencias en la Formación Profesional", la reunión ordinaria de la red Euroguidance y la reunión de la Red Europea sobre Políticas de Orientación a lo Largo de la Vida (ELGPN). Expediente: 2010/00108. PDF (BOE-B-2010-18704 - 1 pág. - 161 KB)

Boletín Oficial del Estado: 28 de mayo de 2010, Núm. 130

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero destinadas a maestros y estudiantes de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de maestro. PDF (BOE-A-2010-8532 - 1 pág. - 153 KB)

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2010, destinados a jóvenes de entre 16 y 30 años. PDF (BOE-A-2010-8533 - 1 pág. - 152 KB)

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2010 para alumnado de estudios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores. PDF (BOE-A-2010-8534 - 1 pág. - 153 KB)

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2010 para alumnado de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas. PDF (BOE-A-2010-8535 - 1 pág. - 154 KB)

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2010. PDF (BOE-A-2010-8536 - 1 pág. - 151 KB)

Becas

Orden EDU/1371/2010, de 20 de mayo, por la que se convocan becas para el Aula de Verano "Ortega y Gasset" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. PDF (BOE-A-2010-8537 - 7 págs. - 695 KB)

Boletín Oficial del Estado: 29 de mayo de 2010, Núm. 131

Ceses y nombramientos

Orden EDU/1377/2010, de 14 de mayo, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las Organizaciones empresariales. PDF (BOE-A-2010-8567 - 1 pág. - 153 KB)

Becas

Resolución de 12 de mayo de 2010, de la Dirección General de Relaciones Internacionales, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados para las becas de investigación ofrecidas por la Embajada de Francia durante el año 2010. PDF (BOE-A-2010-8584 - 1 pág. - 153 KB)

Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan becas para la participación en la Escuela Blas Cabrera de Introducción a la Investigación, la Docencia y la Innovación Científica.PDF (BOE-A-2010-8585 - 4 págs. - 179 KB)

Boletín Oficial del Estado: 31 de mayo de 2010, Núm. 132

Ayudas

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico e informático, en los niveles obligatorios de la enseñanza, para el curso académico 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-8672 - 14 págs. - 396 KB)

Profesores en el extranjero

Orden EDU/1394/2010, de 25 de mayo, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en Institutos de Enseñanza Secundaria y Centros de Formación Profesional de la República Federal de Alemania, para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-8673 - 7 págs. - 249 KB)

Subvenciones

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones dirigidas a Fundaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales, para el desarrollo de actividades formativas dentro del campo de la educación de personas adultas, tendentes a elevar el nivel de formación que permita el desarrollo de la capacidad de participación política, para el año 2010. PDF (BOE-A-2010-8674 - 14 págs. - 1075 KB)