BOE Maig 2009

 

Maig 2009

 
  Dilluns, 4 de maig de 2009 Núm 6.005

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

ORDRE de 27 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques a les organitzacions sindicals per a l'exercici de 2009. [2009/4617]

Conselleria d'Educació

ORDEN de 27 de abril de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se convocan ayudas para las organizaciones sindicales de personal docente no universitario que tienen implantación en la Comunitat Valenciana. [2009/4819]

ORDRE de 30 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar les activitats de formació de pares i mares d'alumnes realitzades per les confederacions i les federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana mantinguts amb fons públics. [2009/4820]

ORDRE de 30 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, mantinguts amb fons públics. [2009/4821] 

Dimarts, 5 de maig de 2009 Núm 6.006

Conselleria d'Educació

ORDRE d'1 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle Pitufos de la Vall d'Uixó. [2009/4707]

ORDRE d'1 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle Chiquitín-Campanar de València. [2009/4708]

ORDRE d'1 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle Jardín de Ayora de València.. [2009/4710]

ORDRE d'1 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Salamatatín, a Bonrepòs i Mirambell. [2009/4712]

ORDRE de 3 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Renacuajos, a Villena. [2009/4713]

ORDRE de 6 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil La Gacela de Paterna. [2009/4700] Conselleria d'Educació

ORDRE de 6 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Dálmatas de València. [2009/4702] Conselleria d'Educació

ORDRE de 6 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Nuestra Señora del Pilar de Bonrepòs i Mirambell. [2009/4703]

ORDRE de 6 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Chiquitín Ribera Baixa de Sueca. [2009/4704]

ORDRE de 7 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Montessori d'Alacant. [2009/4705] Conselleria d'Educació

ORDRE de 7 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Bressols, SL, d'Onda. [2009/4706] Conselleria d'Educació

ORDRE de 8 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat de Formació Professional Específica Hemeroscopea de Teulada. [2009/4540] 

Dimecres, 6 de maig de 2009 Núm 6.007

Dijous, 7 de maig de 2009 Núm 6.008

Conselleria d'Educació

ORDRE de 14 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle, per al curs escolar 2009-2010. [2009/4860]

ORDRE de 27 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. [2009/4909]

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la que s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la Primera Fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2009-2010, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per Orde de 27 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació. [2009/4932]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de març de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per Orde de 19 de febrer de 2009 per als estudiants que han finalitzat els seus estudis en el curs 2007/2008 (DOCV de 14 d'abril). [2009/4930]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 d'abril de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. [2009/4947] 

Divendres, 8 de maig de 2009 Núm 6.009

Conselleria d'Educació

Licitació número CNMY09/AS00Z/35. Contractació per lots del subministrament de folis i diversa papereria impresa per a ús general dels distints òrgans ubicats en la seu central de la Conselleria d'Educació. [2009/5018]

Dilluns, 11 de maig de 2009 Núm 6.010

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de març de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol el concurs públic per a atorgar beques de formació en assistència tècnica de gestió, tècniques biblioteconómicas, documentals i arxivístiques de fons documentals didàctics per a centres que impartixen el mòdul professional experimental de nivell III de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació en la Comunitat Valenciana. [2009/5097]

Licitació número CNMY09/AS00Z/40. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, del servici de vigilància en el Palau de Pineda de València. [2009/5101] 

Dimarts, 12 de maig de 2009 Núm 6.011

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat educativa i de la Formació Professional, per la que es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional. [2009/5162]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2009, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació per la qual s'establixen les seus de realització per al curs 2008-2009 de la prova de certificació del nivell bàsic, del nivell intermedi i del nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana. [2009/5102] 

Dimecres, 13 de maig de 2009 Núm 6.012 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la relació dels plans d'activitats de formació del professorat, proposades per les entitats col·laboradores per a l'any 2009. [2009/5031]

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual s'establixen els torns d'examen per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià, s'incrementa la quantitat de comissions examinadores i es nomenen els seus membres. [2009/5098] 

Dijous, 14 de maig de 2009 Núm 6.013 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2009/2010. [2009/5178]

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents sobre el servici complementari de menjador dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2009/2010. [2009/5179]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, per a la nova autorització de l'Escola Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat, per trasllat de les seues instal·lacions i ampliació d'unitats. [2009/5165]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Guardamar del Segura, per a la creació d'un centre docent públic de Formació Bàsica de Persones Adultes (cicles I i II), de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2009/5166]

Conselleria d'Educació

Licitació número CNMY09/OC00D/25. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, del servici de transport del personal no docent del Complex Educatiu de Cheste. [2009/5160] 

Divendres, 15 de maig de 2009 Núm 6.014

Conselleria d'Educació

ORDRE de 6 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional. [2009/5301]

ORDRE de 6 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats. [2009/5300]

ORDRE de 22 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Premis 2009 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa. [2009/5341]

Dilluns, 18 de maig de 2009 Núm 6.015

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2009, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servici, durant el curs 2009/2010, per a professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat. [2009/5302]

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2009, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servici, durant el curs 2009/2010, per a funcionaris del cos de mestres en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat. [2009/5303]

ORDRE de 22 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2009-2010. [2009/5446]

ORDRE de 24 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques durant el curs acadèmic 2009-2010, així com els Premis 2009 de la Comunitat Valenciana Pare Jofré per a foment de la solidaritat en l'àmbit educatiu. [2009/5440]

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen quatre beques convocades per l'Orde de 13 de novembre de 2008 (DOCV núm. 5926, de 5 de gener de 2009). [2009/5474]

ORDRE de 24 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Premis 2009 de la Comunitat Valenciana a les iniciatives i bones pràctiques educatives sobre la convivència escolar. [2009/5442]

ORDRE de 24 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Premis 2009 de la Comunitat Valenciana a Materials Didàctics. [2009/5449] 

Dimarts, 19 de maig de 2009 Núm 6.016

Conselleria d'Educació

DECRET 65/2009, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'aproven les Normes d'Organització i Funcionament de la Universitat Internacional Valenciana. [2009/5536]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2009, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les comissions avaluadores per a la realització de la Prova de Certificació del Nivell Bàsic, del Nivell Intermedi i del Nivell Avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana. [2009/5480]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2009 de la direcció general de Personal de la Conselleria de Educació per la qual es modifiquen les plantilles de diversos centres de educació secundària, del cos de mestres al cos de professors d'Ensenyament Secundari. [2009/5479]

ORDRE de 23 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques durant el curs acadèmic 2009-2010, així com els Premis 2009 de la Comunitat Valenciana, per al foment i recuperació de tradicions de la Comunitat Valenciana en l'àmbit educatiu. [2009/5447]

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, sobre delegació de competències. [2009/5337]

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2009, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa públic l'acord de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció, per a l'establiment de la prova de competència lingüística en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana als alumnes procedents de sistemes educatius als quals és aplicable l'article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. [2009/5497]

Licitació número CNMY09/OC00D/31. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, del servici de manteniment i conservació de jardineria, zona verda i forestal del Complex Educatiu de Cheste. [2009/5507] 

Dimecres, 20 de maig de 2009 Núm 6.017

Conselleria d'Educació

ORDRE de 22 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques i els premis 2009 per als centres docents no universitaris que pertanyen a la Xarxa de Centres de Qualitat Educativa de la Comunitat Valenciana. [2009/5448]

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resolen les sol·licituds d'inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, de les Escoles de Música, de Dansa, o de Música i Dansa que s'indiquen en l'annex. [2009/5502] 

Dijous, 21 de maig de 2009 Núm 6.018 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 11/2009, de 6 de febrer de 2009. [2009/5514]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de maig de 2009 (DOCV núm. 6011/ 12.05.2009), del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació per la qual s'establixen les seus de realització per al curs 2008-2009 de la prova de certificació del nivell bàsic, del nivell intermedi i del nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana. [2009/5508] 

Divendres, 22 de maig de 2009 Núm 6.019

Dilluns, 25 de maig de 2009 Núm 6.020

Conselleria d'Educació

ORDRE de 15 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació per la qual es modifiquen els llocs de treball docents existents en diversos centres públics de Formació de Persones Adultes, del cos de mestres al cos de professors d'Ensenyança Secundària. [2009/5653]

ORDRE de 28 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Patufet de València. [2009/5710]

ORDRE de 5 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres específics d'Educació Especial o unitats específiques d'Educació Especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics. [2009/5652]

Licitació número CNMY09/EN42S/27. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del servei de manteniment d'aplicatius informàtics en Powerbuilder (ajuda, bonolibro, subvencions, PCPI i eleccions consell escolar) i nous desenrotllaments en entorns J2EE per a la Conselleria d'Educació. [2009/5752] 

Dimarts, 26 de maig de 2009 Núm 6.021 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2009, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2009/2010. [2009/5828]

RESOLUCIÓ 5 de maig de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions sobre la convocatòria i realització de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de les Ensenyances Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2009/2010. [2009/5753]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 d'abril de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional. [2009/5823]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Angeles Carrasco Alfaro. [2009/5772]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Alejandro Villaplana Pérez. [2009/5778]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Carlos Máximo Piqueras Muñoz. [2009/5779]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Jorge Ortuño Beltrán. [2009/5780]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de José Paris Carbonell. [2009/5781]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Alicia Lourdes Domingo Ruiz. [2009/5782]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Pedro Emilio Pareja Carrillo. [2009/5783]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de José Ignacio Albert Ferrer. [2009/5784]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Miguel Alberto Sancho Carles. [2009/5785]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Noelia Pilar Olmos Marti. [2009/5767]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Patricia Soriano Gandía. [2009/5768]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Cristina Montaner Gómez. [2009/5769]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Francisco José Medina Llora. [2009/5775]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Saturnino Diez Romero. [2009/5776]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Ana Isabel Briones Martínez. [2009/5777]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Sandra López Palomares. [2009/5766]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Juan Carlos Pinilla Moreno. [2009/5919] 

Dimecres, 27 de maig de 2009 Núm 6.022 

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 6 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la que es convoquen procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional. [2009/5970]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 6 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la que es convoca el procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats. [2009/5971]

Licitació número CNMY09/OC00D/59 Contractació mitjançant procediment obert i tramitació urgent, del contracte administratiu especial de col·laboració amb la Conselleria d'Educació en les actuacions relatives a la gestió del programa de gratuïtat de llibres de text per al curs escolar 2009/2010 [2009/5943] 

Dijous, 28 de maig de 2009 Núm 6.023 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es modifica parcialment la Resolució de 10 de març de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es determina el nombre de vacants que poden estar ocupades amb caràcter definitiu en el cos d'inspectors al servici de l'administració educativa i cos d'inspectors d'educació, convocat per Resolució de 4 de desembre de 2008. [2009/6021]

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2009 del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es modifica parcialment la Resolució de 6 març de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2009/2010, que s'han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places vacants corresponent als cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 4 de desembre de 2008. [2009/6022] 

Divendres, 29 de maig de 2009 Núm 6.024 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per mitjà de la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats convocat per Resolució de 4 de desembre de 2008, per a la provisió de places vacants en el cos d'inspectors al servici de l'administració educativa i cos d'inspectors d'educació. [2009/6121]

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, mitjançant la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats per a funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 4 de desembre de 2008. [2009/6123]

ORDRE de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix el procediment d'admissió de l'alumnat en els Programes de Qualificació Professional Inicial finançats amb fons públics. [2009/6135]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Marta Gómez Carreras. [2009/5909]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Cristina Lorente Saez [2009/5910]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Vicenta Maria Ortega Martínez. [2009/5911]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Remedios Carmen Perales Colomer. [2009/5913]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Ana María López Fernández. [2009/5914]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de José Vicente Castillo Arastey. [2009/5915]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Maria Teresa Moreno Garcia. [2009/5916]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Eva Smolka Cabezas. [2009/5917]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Rocío Martín Ruiz. [2009/5918]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Nuria Hernández Martínez. [2009/5902]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Josefa Escrig Tamarit. [2009/5903]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de María Mar González Rodríguez. [2009/5904]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Sonia Vázquez Vilches. [2009/5906]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Montserrat Díaz Sánchez. [2009/5907]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Raúl Sempere Calatayud. [2009/5908]

   
 

BOE Maig 2009

   
  BOE: 1 de mayo de 2009, Núm. 106

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Cuerpo de Maestros

Orden de 23 de abril de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros, así como para la adquisición de nuevas especialidades para funcionarios de carrera del mismo cuerpo y para la composición de las listas de interinidad para el curso 2009-2010. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Subvenciones

Orden ESD/1062/2009, de 25 de marzo, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2009-2010. 

Resolución de 27 de marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2008. 

BOE: 2 de mayo de 2009, Núm. 107

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpo de Maestros

Resolución de 28 de abril de 2009, de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se da publicidad a la convocatoria de procedimiento selectivo para ingreso al Cuerpo de Maestros. 

BOE: 6 de mayo de 2009, Núm. 110

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 20 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrige error en la de 2 de abril de 2009, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de 6º de Educación Primaria para el desarrollo de un Programa de inmersión lingüística durante el otoño de 2009.

Becas

Resolución de 15 de abril de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publican los beneficiarios de becas y ayudas al estudio de carácter general para alumnado que curse estudios postobligatorios no universitarios en el curso 2008-2009. 

BOE: 7 de mayo de 2009, Núm. 111

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de la "Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en lengua inglesa, para Centros Educativos seleccionados por el Ministerio de Educación y distintas Comunidades Autónomas durante el otoño 2009" (Expediente 090015). 

BOE: 8 de mayo de 2009, Núm. 112 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 24 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se modifica la de 14 de noviembre de 2008, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para el curso 2008-2009.

BOE: 9 de mayo de 2009, Núm. 113

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Cuerpo de Maestros

Resolución de 4 de mayo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se da publicidad a la convocatoria de procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y procedimientos para adquisición de nuevas especialidades. 

BOE: 11 de mayo de 2009, Núm. 114

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Premios

Orden EDU/1150/2009, de 30 de abril, por la que se convoca concurso de ensayo juvenil con motivo de la celebración del 60 aniversario del Consejo de Europa. 

BOE: 13 de mayo de 2009, Núm. 116 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Premios

Resolución de 30 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares para el año 2009. 

BOE: 14 de mayo de 2009, Núm. 117

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Educación infantil

Resolución de 24 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueban los criterios de distribución del crédito, así como la distribución resultante, para la aplicación en el año 2009 del Plan de extensión e impulso del primer ciclo de Educación infantil Educa3, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.

Premios

Resolución de 30 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el Premio Marta Mata a la calidad de los centros educativos para el año 2009. 

BOE: 15 de mayo de 2009, Núm. 118

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 30 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a promover Agrupaciones de Centros Educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes.

BOE: 16 de mayo de 2009, Núm. 119

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Premios

Resolución de 21 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2007/2008. 

BOE: 19 de mayo de 2009, Núm. 121

Anuncio de adjudicación de: Secretaría General Técnica. Objeto: Servicio de alojamiento y de hostelería derivado del programa de "Profesores Visitantes de Estados Unidos y Canadá" para el año 2009. Expediente: 2008/22701EF. 

BOE: 21 de mayo de 2009, Núm. 123

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Títulos académicos

Resolución de 4 de mayo de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de abril de 2009, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Delegación de competencias

Orden EDU/1262/2009, de 14 de mayo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación.

BOE: 23 de mayo de 2009, Núm. 125

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 12 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrige error en la de 24 de febrero de 2009, por la que se convocan ayudas económicas individuales para la participación en actividades de formación del profesorado.

Premios 

Corrección de errores de la Orden EDU/1150/2009, de 30 de abril, por la que se convoca concurso de ensayo juvenil con motivo de la celebración del 60 aniversario del Consejo de Europa.

Subvenciones

Resolución de 11 de mayo de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se corrigen errores en la de 27 de marzo de 2009, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2008. 

BOE: 25 de mayo de 2009, Núm. 126

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 24 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2009, de las ayudas para bibliotecas escolares aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.

Premios

Resolución de 26 de marzo de 2009, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan los premios IMSERSO "Infanta Cristina" 2009. 

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana por la que se convoca licitación pública del servicio de mantenimiento de aplicativos informáticos en Powerbuilder (ayuda, bonolibro, subvenciones, PCPI y elecciones consejo escolar) y nuevos desarrollos en entornos J2EE para la Conselleria de Educación. 

BOE: 26 de mayo de 2009, Núm. 127

COMUNITAT VALENCIANA

Cuerpo de Maestros

Resolución de 15 de mayo de 2009, de la Dirección General de Personal de la Conselleria de Educación, por la que se da publicidad a la convocatoria de procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades.

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 15 de mayo de 2009, de la Dirección General de Personal de la Conselleria de Educación, por la que se da publicidad a la convocatoria de procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Premios

Orden EDU/1311/2009, de 29 de abril, por la que se convocan los premios de carácter estatal, para el año 2009, para los centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y para los centros que las dirigen a la compensación de desigualdades en educación.

Subvenciones

Resolución de 24 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de abril de 2009, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2009, del crédito de 49.650.000 euros para el plan PROA, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. 

BOE: 28 de mayo de 2009, Núm. 129

Integraciones

Orden EDU/1331/2009, de 11 de mayo, por la que, en cumplimiento de sentencia, se integra en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Psicología y Pedagogía, a funcionarios del Cuerpo de Maestros.