BOE Maig 2008

 

Maig 2008

 
 

Divendres, 2 de maig de 2008 Núm 5.754

Conselleria d'Educació

ORDRE de 3 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià. [2008/5179]

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació per la qual es convoca i regula el funcionament dels programes d'atenció extraordinària i reforç durant el mes de juliol dirigits a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO amb dificultats en les matèries que s'especifiquen en els instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana. [2008/5396]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient OB 353/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/5093]

Dilluns, 5 de maig de 2008 Núm 5.755

Conselleria d'Educació

DECRET 59/2008, de 2 de maig, del Consell, pel qual nomena Ignacio Jiménez Raneda rector de la Universitat d'Alacant. [2008/5585]

ORDRE de 22 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 28 de març de 2008, referida a canvis en el catàleg d'unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2008/5495]

ORDRE de 22 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2008-2009, així com els Premis 2008 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa. [2008/5362]

Dimarts, 6 de maig de 2008 Núm 5.756

Conselleria d'Educació

ORDRE de 28 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la que es modifica l'autorització al centre docent britànic a Espanya British School of Vila-real, de Vila-real (Castelló). [2008/5218]

ORDRE de 7 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la que es concedix autorització d'obertura i funcionament a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2008/5219]

ORDRE de 9 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana, per canvi de titularitat. [2008/5221]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establixen els criteris i el procediment per a l'autorització del funcionament durant el curs acadèmic 2008-2009, del Programa d'Acollida al Sistema Educatiu (PASE) en centres docents sostinguts amb fons públics que impartisquen educació primària o educació secundària obligatòria. [2008/5659]

Concurs número 01/2008. Servici de neteja de centres docents públics de la Comunitat Valenciana. [2008/5486]

Concurs número 06/2008. Servici de revisions de les 146 instal·lacions de calefacció/ climatització i de 119 depòsits d'emmagatzemament de combustible en els centres públics d'ensenyança. [2008/5487]

Dimecres, 7 de maig de 2008 Núm 5.757

Conselleria d'Educació

ORDRE de 16 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Francisco Llopis Latorre de Llíria (València). [2008/5358]

ORDRE de 16 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil Passet a Passet de Benifaió. [2008/5372]

ORDRE de 17 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Valentia, a la Pobla de Vallbona. [2008/5373]

ORDRE de 22 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil Garabatos de València, per canvi de titularitat. [2008/5355]

ORDRE de 22 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil Les Enfants de Moncada, per canvi de titularitat. [2008/5493]

ORDRE de 17 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola d'Educació Infantil Municipal denominada La Glorieta, de Pedreguer (Alacant). [2008/5353]

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que es dicten instruccions per a l'ompliment de la fitxa individual de seguiment. [2008/5488]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Licitació de l'expedient OB 423/08. Redacció de projectes i execució d'obra de construcció d'actuacions industrialitzades. [2008/5505]

Adjudicació de l'expedient CAP 04/08. Subministrament instal·lacions educatives de caràcter provisional. [2008/5509]

Adjudicació de l'expedient OB 225/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/5564]

Conselleria d'Educació

Notificació a Francisca Rincón Aznar de Resolució de reintegrament d'havers. [2008/5360]

Dijous, 8 de maig de 2008 Núm 5.758

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica la Resolució de 21 de febrer de 2008 que fa pública la relació de llocs de treball vacants que s'han de proveir en el procediment de provisió de places i processos previs en el cos de mestres, convocat per la resolució de 18 d'octubre de 2007, de la Conselleria d'Educació. [2008/5622]

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2008, del director general de Personal de la Conselleria de Educació, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 25 de febrer de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2008/2009, que s'han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places vacants corresponent als cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d'Escola Oficial d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 18 d'octubre de 2007. [2008/5548]

ORDRE de 14 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d'intercanvis escolars entre alumnes dels centres mantinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2008/5764]

ORDRE de 24 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres d'Educació Infantil de primer cicle de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2008-2009. [2008/5760]

ORDRE de 24 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a centres privats autoritzats per a impartir Educació Infantil de segon cicle, que no estiguen concertats ni adscrits a un centre d'Educació Primària, per al curs escolar 2008-2009. [2008/5761]

ORDRE de 24 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2008. [2008/5762]

ORDRE de 28 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca un concurs d'ajudes per a la realització d'estades de formació en empreses del professorat de Formació Professional i d'Arts Plàstiques i Disseny. [2008/5763]

RESOLUCIÓ conjunta de 16 d'abril de 2008, de la Direcció General de Personal i de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es concedixen recursos humans complementaris a determinats centres d'acció preferent en el marc del Previ. [2008/5615]

ORDRE de 22 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Premis 2008 de la Comunitat Valenciana a materials didàctics. [2008/5704]

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació per la qual es concedixen recursos humans complementaris en el marc d'un programa experimental per a la integració socioeducativa de l'alumnat d'ètnia gitana amb necessitats compensació educativa durant el curs 2008-2009 en els centres educatius que s'especifiquen. [2008/5616]

Divendres, 9 de maig de 2008 Núm 5.759

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2008, de la Direcció General de Personal, per la qual es fa pública l'adjudicació definitiva de destinacions convocades per la Resolució de 18 d'octubre de 2007 (DOCV de 26.10.2007). [2008/5682]

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 001/08, de 18 de gener de 2008. [2008/5735]

Dilluns, 12 de maig de 2008 Núm 5.760

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, sobre el servici complementari de menjador dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2008/2009. [2008/5866]

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2008/2009. [2008/5868]

Dimarts, 13 de maig de 2008 Núm 5.761 

Dimecres, 14 de maig de 2008 Núm 5.762

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2008, de la Direcció General d'Evaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que s'establix el calendari i el procediment per a la inscripció, l'admissió i la matriculació de l'alumnat en els cicles formatius de grau superior de Formació Professional, per al curs 2008/2009. [2008/5988]

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, mitjançant la qual es resol amb caràcter definitiu el procediment de provisió de places vacants per a funcionaris docents dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 18 d'octubre de 2007. [2008/5882]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 d'abril de 2008, de la Direcció General de Personal, per la qual es fa pública l'adjudicació definitiva de destinacions convocades per la Resolució de 18 d'octubre de 2007 (DOCV de 26.10.2007). [2008/5972]

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2008/2009. [2008/5973]

Dijous, 15 de maig de 2008 Núm 5.763

Conselleria d'Educació

ORDRE de 29 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'horari de l'educació secundària obligatòria. [2008/6066]

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2008, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servici, durant el curs 2008/2009, per a funcionaris del cos de mestres en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat. [2008/5889]

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2008, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servici, durant el curs 2008/2009, per a professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat. [2008/5890]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2008, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix la composició de les comissions Avaluadores per a la realització de la prova de certificació del Nivell Bàsic i del Nivell Intermedi de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana. [2008/6072]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 14 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Especial Centro de Día y Residencia para Personas Autistas d'Alacant, per canvi de denominació específica. [2008/6071]

ORDRE de 22 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics durant l'any 2008. [2008/6067]

ORDRE de 30 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a les organitzacions sindicals de personal docent no universitari que tenen implantació a la Comunitat Valenciana. [2008/6068]

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2008, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les seus de realització per al curs 2007-2008 de la prova de Certificació del nivell bàsic i del nivell intermedi així com de la prova única per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud del Cicle Superior de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana. [2008/5975]

Correcció d'errades del concurs número 01/2008. Servici de neteja de centres docents públics de la Comunitat Valenciana. [2008/6084]

Correcció d'errades de la notificació a Francisca Rincón Aznar de resolució d'inici de procediment de reintegrament d'havers. [2008/6075]

Divendres, 16 de maig de 2008  Núm 5.764

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de maig de 2008, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servici, durant el curs 2008/2009, per a funcionaris del cos de mestres en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat. [2008/6168]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de maig de 2008, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servici, durant el curs 2008/2009, per a professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat. [2008/6171]

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 75/07, de 27 de desembre de 2007. [2008/5586]

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de representants de la Mesa de Pares en la Conselleria d'Educació. [2008/5806]

ORDRE de 31 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil La Palmera de València, per canvi de titularitat. [2008/5771]

ORDRE de 17 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/o mitjà i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyances musicals de grau elemental i/o mitjà durant l'exercici 2008, convocades per Orde de 13 de desembre de 2007. [2008/5772]

ORDRE de 17 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2008, convocades per Orde de 13 de desembre de 2007. [2008/5773]

ORDRE de 17 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2008, convocades per Orde de 13 de desembre de 2007. [2008/5774]

ORDRE de 17 de abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2008, convocades per Orde de 19 de desembre de 2007. [2008/5776]

ORDRE de 29 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per al desenrotllament de recursos educatius digitals. [2008/5783]

ORDRE de 5 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, de gratuïtat de llibres de text per a l'alumnat de primer, segon, tercer i quart curs d'Educació Primària, en els centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009. [2008/6064]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2008, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual s'adjudiquen tres beques d'especialització professional en promoció lingüística i traducció. [2008/6130]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Castelló de Rugat per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, denominada Verge del Remei, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2008/6011]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient OB 412/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/5769]

Dilluns, 19 de maig de 2008 Núm 5.765

Conselleria d'Educació

DECRET 69/2008, de 16 de maig, del Consell, pel qual cessa Emilio Barberá Guillem com a secretari autonòmic d'Universitat i Ciència, de la Conselleria d'Educació. [2008/6217]

DECRET 70/2008, de 16 de maig, del Consell, pel qual nomena secretària autonòmica d'Universitat i Ciència, de la Conselleria d'Educació, María Amparo Camarero Olivas. [2008/6219]

ORDRE de 28 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat El Peixet de Peñíscola. [2008/6069]

ORDRE de 7 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de l'Escola d'Educació Infantil Municipal de Tous (València), per ampliació del nombre d'unitats. [2008/6070]

ORDRE de 6 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola d'Educació Infantil Municipal de Museros (València). [2008/6063]

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008, de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes, de la Conselleria de Educación, por la que se resuelven las solicitudes de inscripción en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana, de las Escuelas de Música, de Danza, o de Música y Danza que se indican en el anexo. [2008/6172]

Adjudicació del concurs número 1/2007. Gestió del servici públic de transport escolar en part de la província de València. [2008/6173]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient ATCC 110/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2008/5870]

Adjudicació de l'expedient ATRD 318/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/5967]

Adjudicació de l'expedient OB 266/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/5971]

Adjudicació de l'expedient ATCC 101/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2008/6096]

Dimarts, 20 de maig de 2008 Núm 5.766

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2008, del director general de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a adquisició de noves especialitats, convocats per Orde de 15 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, i per la qual es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers. [2008/6222]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2008, del director general de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde de 15 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, i per la qual es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers. [2008/6223]

Dimecres, 21 de maig de 2008 Núm 5.767

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2008, del director general de Política Científica, per la qual es concedix una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Tecnicoadministrativa de l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació [2008/6129]

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2008, del director general de Política Científica, per la qual es concedix una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Tecnicoadministrativa de l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació. [2008/6128]

Dijous, 22 de maig de 2008 Núm 5.768

Conselleria d'Educació

ORDRE de 5 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix autorització d'obertura i funcionament a diversos centres docents privats incomplets de la Comunitat Valenciana. [2008/6250]

ORDRE de 5 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix autorització d'obertura i funcionament a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2008/6251]

CORRECCIÓ d'errades del Decret 25/2008, de 14 de març, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances conduents al títol oficial de màster en les universitats de la Comunitat Valenciana. [2008/6395]

ORDRE de 12 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca un concurs d'ajudes a projectes de formació del professorat en centres docents privats concertats i de titularitat municipal de la Comunitat Valenciana. [2008/6405]

ORDRE de 9 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'Orde de 29 de gener de 2008, que convoca ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2008. [2008/6248]

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atorga la denominació específica d'El Puntal al Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Crevillent. [2008/6247]

Divendres, 23 de maig de 2008 Núm 5.769

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2008, per la qual es modifica la Resolució de 10 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual s'acorda la implantació de programes oficials de postgrau en les universitats de la Comunitat Valenciana. [2008/6355]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Museros, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2008/6383]

Dilluns, 26 de maig de 2008 Núm 5.770

Conselleria d'Educació

ORDRE de 7 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar Valencià. [2008/6394]

ORDRE de 9 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es revoquen diverses autoritzacions per a impartir ensenyances al centre privat d'ensenyança superior Centre Mediterrani d'Estudis Universitaris de Ciència i Tecnologia (MUST). [2008/6393]

Dimarts, 27 de maig de 2008 Núm 5.771

Conselleria d'Educació

ORDRE de 14 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució d'un membre del Consell Escolar Valencià. [2008/6549]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació de l'expedient CAP 05/08. Subministrament instal·lacions educatives de caràcter provisional. [2008/6095]

Adjudicació de l'expedient ATCC 103/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2008/6097]

Adjudicació de l'expedient ATRD 321/07, A-96/122. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2008/6291]

Adjudicació de l'expedient C-028/08. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2008/6434]

Adjudicació de l'expedient ATCC 115/08, A-99/002. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2008/6486]

Adjudicació de l'expedient ATCC 90/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2008/6487]

Dimecres, 28 de maig de 2008 Núm 5.772

Dijous, 29 de maig de 2008  Núm 5.773

Conselleria d'Educació

ORDRE de 5 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2008/6547]

ORDRE de 12 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions d'alumnes de centres docents públics de Formació de Persones Adultes (FPA) de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. [2008/6646]

Divendres, 30 de maig de 2008  Núm 5.774

Conselleria d'Educació

ORDRE de 13 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats docents de diversos centres docents de la Comunitat Valenciana. [2008/6648]

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2008, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual s'adjudiquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en documentació. [2008/6619]

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2008, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a la promoció de l'ús del valencià en les produccions teatrals a la Comunitat Valenciana. [2008/6618]

RESOLUCIÓ 12 de maig de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions sobre la convocatòria i realització de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de les Ensenyances Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2008/2009. [2008/6620]

   
 

BOE Maig 2008

 

BOE 107 de 3/5/2008 

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan becas y ayudas para la asistencia a las actividades académicas del curso 2008. 

Orden ECI/1261/2008, de 11 de abril, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2006/2007. 

BOE 109 de 5/5/2008 

Resolución de la Consellería de Educación por la que se hace pública la licitación del expediente 01/2008, servicio de limpieza de centros docentes públicos de la Comunidad Valenciana. 

BOE 110 de 6/5/2008 

Orden ECI/1281/2008, de 2 de abril, por la que se modifica la Orden ECI/765/2008, de 3 de marzo, por la que se convoca el programa de ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2008-2009.

BOE 114 de 10/5/2008

Real Decreto 759/2008, de 9 de mayo, por el que se nombra Director General de Formación Profesional a don Miguel Soler Gracia. 

BOE 116 de 13/5/2008 

Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2008-2009. 

Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico complementario, para el curso académico 2008-2009. 

Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan becas para los alumnos que vayan a iniciar estudios universitarios en el curso 2008-2009. 

BOE 119 de 16/5/2008

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la adjudi­cación del contrato administrativo especial de «Organización y coordinación del Programa de Integración Aulas de la Naturaleza para el año 2008». (Concurso 080001).

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la adjudicación de la subasta para la contratación del «Suministro y distribución de 929.650 impresos de solicitud de beca, folletos y sobres y 55.000 impresos de solicitud de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 2008/2009». (Subasta referencia 080013).

BOE 122 de 20/5/2008

Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan los XXV Premios «Francisco Giner de los Ríos» a la Mejora de la Calidad Educativa.

BOE n. 124 de 22/5/2008

LEY 2/2008, de 17 de abril, del Sistema Valenciano de Títulos y Acreditaciones de Educación Superior.

BOE 125 de 23/5/2008

ORDEN ESD/1413/2008, de 16 de mayo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

BOE 129 de 28/5/2008)

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a Maestros y estudiantes de último curso de las enseñanzas conducentes al título de Maestro.

BOE 131 de 30/5/2008

Orden ESD/1478/2008, de 22 de mayo, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 24 de abril 2007.

Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados para las becas de investigación para profesores españoles de francés, ofrecidas por la Embajada de Francia en España para el año 2008.