BOE Maig 2007

 

Maig 2007

 
   
  Dimecres, 2 de maig de 2007 Núm 5.503

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2007, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es procedix a la substitució de representants de la Mesa de Pares en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/5214]

ORDRE de 27 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària de la Comunitat Valenciana. [2007/5515]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs de l'expedient ATRD 248/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/5026]

Concurs de l'expedient ATCC 86/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/5028]

Concurs de l'expedient ATCC 87/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/5030]

Adjudicació de l'expedient ATCC 55/06. assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/5075]

Adjudicació de l'expedient ATCC 64/06. assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/5076]

Adjudicació de l'expedient ATCC 78/07. assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/5077]

Adjudicació de l'expedient ATCC 56/06. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/5078]

Adjudicació de l'expedient ATCC 60/06. assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/5080]

Adjudicació de l'expedient ATCC 57/06. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/5081]

Adjudicació de l'expedient ATCC 71/07. assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/5238]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 13 d'abril 2007, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià i Museus de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que s'incoa expedient per a l'actualització i adaptació parcial de la Secció Primera de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, en matèria de patrimoni arquitectònic i mediambiental, i s'obri període d'informació pública. [2007/5039]

Dijous, 3 de maig de 2007 Núm 5.504

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2007 del director territorial de Cultura, Educació i Esport de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2007/2008. [2007/5521]

Divendres, 4 de maig de 2007  Núm 5.505

Dilluns, 7 de maig de 2007 Núm 5.506

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2007, del director territorial de Cultura, Educació i Esport d'Alacant, per la qual s'estableix el calendari i el prodedimient per a l'admissió de l'alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2007-2008. [2007/5642]

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual s'establixen els criteris i el procediment per a l'autorització del funcionament durant el curs acadèmic 2007-2008, del Programa d'Acollida al Sistema Educatiu (PASE) en centres docents sostinguts amb fons públics, que impartisquen Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria. [2007/5330]

RESOLUCIÓ de 2 de maig del 2007, del director territorial de Cultura, Educació i Esport de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2007/2008. [2007/5633]

Dimarts, 8 de maig de 2007 Núm 5.507

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, per la que establix els criteris i el procediment per a l'autorització del funcionament durant el curs acadèmic 2007-2008, del Programa d'Acompanyament Escolar en Col·legis Públics d'Educació Primària i en Instituts d'Educació Secundària i del Programa de Suport i Reforç a Instituts d'Educació Secundària. [2007/5331]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient ATCC 46/06. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/5393] 

Dimecres, 9 de maig de 2007  Núm 5.508

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 20 d'abril de 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries, radicades en la Comunitat Valenciana, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2007. [2007/5624]

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedeixen Ajudes a les associacions d'editors i llibreters i empreses editorials de la Comunitat Valenciana, per a l'organització i participació en fires del llibre, congressos i activitats similars. [2007/5405]

ORDRE de 30 de març de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de la segona fase dels projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2006-2007. [2007/5616]

Adjudicació de l'expedient CNMY07/EN00D/36. Servici d'emmagatzemament, gestió d'expedicions i distribució amb entrega en destinació del material adquirit per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/5615]

Adjudicació número CNMY07/EN00D/37. Subministrament de les edicions de dissabte i diumenge del diari La Razón als centres públics d'ensenyança no universitària dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/5611]

Dijous, 10 de maig de 2007 Núm 5.509

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE conjunta de 5 d'abril de 2007, de les conselleries de Cultura, Educació i Esport, i d'Economia, Hisenda i Ocupació per la qual es convoquen les ajudes per al desentrollament de Programes de Garantia Social per al curs 2007-2008. [2007/5620]

Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ d'abril de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat de Govern de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació de l'annex al Conveni subscrit el 18 de juny de 1990 entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Comunitat Valenciana, per al desenrotllament del Programa d'Escoles Viatgeres a l'any 2006. [2007/5007]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 4 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització de diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana, per canvi de titularitat. [2007/5071]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient ATCC 35/06. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/5328]

Licitació de l'expedient OB 262/07. Redacció de projectes i execució d'obra de construcció d'actuacions industrialitzades [2007/5745]

Divendres, 11 de maig de 2007 Núm 5.510

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 2 de maig de 2007 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2006-2007. [2007/5961]

ORDRE de 8 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que s'establix el procediment que han de seguir els centres docents de la Comunitat Valenciana per a sol¿licitar la modificació o incorporació al règim de concerts educatius en règim singular corresponent al primer curs de Batxillerat, i per la qual es modifiquen els models de sol¿licituds i documents administratius aprovats per l'Orde de 29 de desembre de 2004. [2007/5977]

Dilluns, 14 de maig de 2007 Núm 5.511

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Correcció d'errades de l'Orde de 24 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats. [2007/5856]

Correcció d'errades de l'Orde de 24 d'abril 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional. [2007/5857]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 2 de maig de 2007 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els Premis

Licitació de l'expediente número CNMY07/PL55S/58. Obres de restauració de la sagristia i sala capitular de l'Església Arxiprestal de Santiago, a Villena (Alacant). [2007/5851]

Licitació de l'expedient número CNMY07/PL55S/56. Obres de restauració de la coberta de la capella del Beat Gaspar Bono de l'Església Sant Miquel i Sant Sebastià, a València. [2007/5852]

Dimarts, 15 de maig de 2007 Núm 5.512

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2007, de la direcció general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica la Resolució de 6 de març de 2007 que fa pública la relació de llocs de treball vacants que s'han de proveir en el concurs de trasllats en el cos de Mestres, convocat per la Resolució de 23 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

Correcció d'errades de l'Orde de 22 de gener de 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat Izquierdo de Castelló de la Plana, per canvi de denominació específica. [2007/5855]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 28 de febrer de 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització a diversos centres docents privats, en els nivells educatius que s'especifiquen en l'annex. [2007/5854]

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'accepta la donació efectuada per Joan Genovés Candel a favor de la Generalitat. [2007/5073]

Licitació número 3/2007. Enrajolat passadissos i aules, fusteria interior en l'IES La Morería de Mislata. [2007/6033]

Licitació número CNMY07/AC50A/65. Obres d'aprofitament baix coberta i distribució d'aire condicionat en l'edifici Rialto, a València. [2007/6094]

Dimecres, 16 de maig de 2007 Núm 5.513

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 23 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es desplega el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana. [2007/6040]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 14 de març de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'article segon de l'Orde de 14 de juliol de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es crea el Patronat «Luis Guarner». [2007/5619]

Dijous, 17 de maig de 2007 Núm 5.514

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional Específica, convocats per Orde de 17 de gener del 2007 per als estudiants que han finalitzat els estudis en el curs 2005/2006.

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2007, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística, per la qual es convoquen proves extraordinàries per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià, que expedix la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. [2007/6208]

Licitació número 01/07-SE. Servici de vigilància de la Biblioteca Pública de Castelló. [2007/6245]]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient C-003/07. Subministrament per a l'Equipament de Centres docents. [2007/6196]

Adjudicació de l'expedient ATCC 62/06. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/6189]

Licitació de l'expedient C-002/07. Subministrament per a l'Equipament de Centres docents. [2007/6191]

Adjudicació de l'expedient ATCC 63/06. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/5981]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Ressenya de la resolució d'11 d'abril del 2007, del director general de Règim Econòmic de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'ordena l'immediat desallotjament d'aquelles altres persones que puguen acreditar interés en el procediment, que usurpen les vivendes de propietat de la Generalitat, en el carrer Beneficència, núm. 23 de València, baix dreta (esquerra eixint), i les vivendes amb número de porta 1, 3 i 4, de València, i es requerixen perquè, en el termini de cinc dies hàbils, procedisquen a verificar el desallotjament de béns de domini públic, indegudament usurpat. [2007/5626]

Divendres, 18 de maig de 2007 Núm 5.515

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 2 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica parcialment l'orde d'1 de març de 2007, referida a canvis en el catàleg d'unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'educació infantil, educació primària i educació especial, de titularitat de la Generalitat. [2007/6262]

ORDRE de 4 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix una ajuda als estudiants que han obtingut el Premi i l'Accèssit, de la fase autonòmica del VII Concurs Hispanoamericà d'Ortografia, corresponent a l'any 2006. [2007/6288]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2007/2008. [2007/6242]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2007, de la direcció general d'Ensenyament sobre el servici complementari de menjador dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2007/2008. [2007/6240]

Licitació de l'expedient CNMY07/AB15S/49. Subministrament de folis i diversa papereria impresa per als servicis centrals de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/5451]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Adjudicació de l'expedient ATCC 49/06. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/5747]

Licitació de l'expedient ATRD 257/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/5699]

Licitació de l'expedient C-008/07. Subministrament per a l'Equipament de Centres docents. [2007/6285]

Licitació de l'expedient ATCC 90/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/6275]

Licitació de l'expedient OB 265/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/6280]

Anul·lació de la licitació de l'expedient ATRD 248/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/6303]

Licitació de l'expedient OB 263/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/6308]

Dilluns, 21 de maig de 2007 Núm 5.516

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el concurs oposició per a l'accés al cos de professors d'Ensenyament Secundari, especialitat de Psicologia i Pedagogia, torn especial disposició transitòria 15 de la Llei Orgànica d'Educació i es nomenen els òrgans de selecció que han d'actuar en l'esmentat procediment. [2007/6352]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les beques de col·laboració de personal tècnic en el Catàleg del Patrimoni Bibliogràfic de la Comunitat Valenciana. [2007/6363]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedeix el premi a la labor dels llibreters de la Comunitat Valenciana en la difusió del llibre. [2007/6321]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient ATRD 257/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/5698]

Licitació de l'expedient OB 261/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/5710]

Licitació de l'expedient ATCC 88/07. Assistència Tècnica per a la realització dels treballs de Control de Qualitat per laboratori homologat d'obra relativa a centre docent. [2007/5715]

Licitació de l'expedient OB 260/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/5718]

Dimarts, 22 de maig de 2007 Núm 5.517

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 18 d'abril de 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es modifica l'autorització al Centre Professional de Música Instituto Musical Giner de València, per a poder impartir les ensenyances de grau elemental i mitjà de l'especialitat instrumental d'arpa. [2007/6035]

ORDRE de 18 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedix autorizació per a impartir les ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat al centre docent privat Torrenova, de Betxí (Castelló). [2007/6037]

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2007, de la direcció general d'Ensenyament, per la qual s'autoritza la impartició d'assignatures optatives en determinats conservatoris professionals de música.

ORDRE de 23 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els Premis 2007 de la Comunitat Valenciana a materials didàctics dirigits a l'atenció educativa de l'alumnat immigrant. [2007/5617]

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2007, de la direcció general d'Ensenyament, per la que es modifiquen els codis assignats als centres docents que es relacionen. [2007/6039]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedeixen premis als llibres millor editats a la Comunitat Valenciana. [2007/6096]

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2007, del conseller de Cultura, Educació i Esport, per la qual es reconeix el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) de València com a museu de la Comunitat Valenciana. [2007/6442]

Correcció d'errors de la Resolució de 28 de març de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es resolen les sol·licituds d'inscripció, en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, de les Escoles de Música, de Dansa, o de Música i Dansa que s'indiquen en l'annex. [2007/6098]

Licitació número CNMY07/RE78A/67. Consolidació de fonamentació i reparacions diverses en el centre d'educació infantil i primària Recaredo Garcia, a Culla (Castelló). [2007/6243]

Licitació número CNMY05/RE78A/123. Adequació / ampliació 6l + 12P + menjador + vivenda (Fase ll) en el centre d'educació infantil i primària l'Hereu, a Borriol (Castelló). [2007/6244]

Licitació número 04/2007. Contracte administratiu especial de col·laboració amb la Conselleria de Cultura, Educació i Esport en les actuacions relatives a la gestió del Programa de Gratuïtat de Llibres de Text per al curs escolar 2007/08. [2007/6443]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient C-006/07. Subministrament per a l'Equipament de Centres docents. [2007/6284]

Licitació de l'expedient OB 274/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/6307]

Licitació de l'expedient OB 268/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/6311]

Licitació de l'expedient OB 270/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/6314]

Licitació de l'expedient ATRD 263/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/6316]

Licitació de l'expedient OB 267/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/6274]

Licitació de l'expedient ATRD 266/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/6277]

Concurs de l'expedient ATRD 267/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/6278]

Licitació de l'expedient OB 264/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/6279]

Licitació de l'expedient OB 266/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2007/6281]

Licitació de l'expedient CAP 05/07. Subministrament Aules Prefabricades per a centre docent. [2007/6282]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Notificació a Amparo Vilata Durá. [2007/5329]

Dimecres, 23 de maig de 2007 Núm 5.518

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2007 del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 6 març de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2006/2007, que s'han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places vacants corresponent als cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 26 d'octubre de 2006. [2007/6575]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les beques de formació de personal tècnic de Formació Professional del mòdul III, de biblioteconomia, arxivística i documentació en centres i servicis de la Generalitat. [2007/6586]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les beques de formació de personal tècnic d'arxius en centres i servicis de la Generalitat. [2007/6589]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient OB 272/07. Redacció de projectes i execució d'obra de construcció d'actuacions industrialitzades. [2007/6472]

Dijous, 24 de maig de 2007 Núm 5.519

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2007, de la secretaria autonòmica d'Educació, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de formació de pares i mares d'alumnes, realitzades per les confederacions i federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes de la Comunitat Valenciana, convocades per l'Orde de 21 de febrer de 2007 (DOGV núm. 5.482 de 2 d'abril de 2007). [2007/6715]

ORDRE de 4 de maig de 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica el Conveni de creació de l'Escola d'Educació Infantil Municipal denominada "Llepolies" d'Alzira (València), per ampliació del nombre d'unitats. [2007/6299]

RESOLUCIÓ de 9 de maig del 2007, de la direcció general d'Ensenyament per la qual es modifica la Resolució de 10 de juny del 2003 (DOGV 27.06.2003) per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i els requisits acadèmics exigits per a concórrer a la prova d'accés a les ensenyances superiors de Ceràmica per al curs 2007/08. [2007/6713]

RESOLUCIÓ de 9 de maig del 2007, de la direcció general d'Ensenyament per la qual es modifica la Resolució de 10 de juny del 2003 (DOGV 04.07.2003) per la que es dicten instruccions sobre el calendari de convocatòria i realització de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i al grau superior de els ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2007/08. [2007/6714]

Divendres, 25 de maig de 2007 Núm 5.520

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2007, del director general de Personal Docent, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde de 24 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i per la qual es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers. [2007/6703]

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2007, del director general de Personal Docent, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés al cos d'inspectors, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i per la qual es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. [2007/6700]

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2007, del director general de Personal Docent, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i en el procediment per a adquisició de noves especialitats, convocats per Orde de 24 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i per la qual es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers. [2007/6701]

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2007, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es fa pública l'adjudicació definitiva de destinacions convocades per la Resolució de 23 d'octubre de 2006 (DOGV de 07.11.2006). [2007/6813]

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2007 de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es publiquen els criteris per a l'elaboració de plantilles de professorat de formació professional específica. [2007/6804]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2007, de la direcció general d'Ensenyament, per la qual es publica la relació de matèries optatives autoritzades i denegades a partir del curs 2007-2008 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria. [2007/6759]

Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2007, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria de Cultura, Educació i Esport) i l'Ajuntament de Daimús per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, denominada «La Milotxa», de titularitat municipal, en la citada localitat. [2007/6376]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Correcció d'errades a la licitació número 04/2007, contracte administratiu especial de col?laboració amb la Conselleria de Cultura, Educació i Esport en les actuacions relatives a la gestió del Programa de Gratuïtat de Llibres de Text per al curs escolar 2007/08. [2007/6764]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient C-103/06. Subministrament per a l'Equipament de Centres docents. [2007/6816]

Dilluns, 28 de maig de 2007 Núm 5.521

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 10 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes i subvencions per a la realització de pràctiques formatives (PF) per part dels alumnes i les alumnes que cursen estudis no universitaris de caràcter professionalitzador. [2007/6709]

RESOLUCIÓ de 9 de maig del 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es modifica la Resolució de 10 de juny del 2003 (DOGV 27.06.2003) per la que es dicten instruccions sobre el procediment i els requisits acadèmics exigits per a concórrer a les proves d'accés a les ensenyances superior de Disseny per al curs 2007/08. [2007/6761]

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2007, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es convoquen la fase de centre docent i la fase de la Comunitat Valenciana del VIII Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2007. [2007/6574]

Licitació número 01/2007. Gestió del servici públic de transport escolar en part de la província de València. [2007/6762]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Licitació de l'expedient OB 275/07. redacció de projectes i execució d'obra de construcció d'actuacions industrialitzades. [2007/6748] 

Dimarts, 29 de maig de 2007 Núm 5.522

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDRE de 14 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'admissió de l'alumnat en els centres docents de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, per a cursar ensenyances de Formació Professional de grau superior. [2007/6940]

ORDRE de 10 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització, en el nivell d'Educació Infantil de primer i segon cicle, al centre docent privat Turia, de València. [2007/6712]

ORDRE de 16 de maig del 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es concedix autorització d'obertura i funcionament a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2007/6945]

ORDRE de 21 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l'autorització de diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana, per canvi de titularitat. [2007/6943]

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les ajudes al mobiliari de biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana. [2007/6981]

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a la millora d'instal·lacions informàtiques de les biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana dins del Programa d'Informatització Comuna de les Biblioteques Valencianes i el programa Internet en les Biblioteques. [2007/6983]

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'adjudiquen les ajudes a les associacions de bibliotecaris de la Comunitat Valenciana. [2007/6984]

ORDRE de 7 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'assignació per despeses extraordinàries de funcionament i subvencions per a la realització d'estades formatives en empreses d'altres països d'Europa, per les alumnes i els alumnes de centres docents no universitaris, públics i privats concertats, de la Comunitat Valenciana. [2007/6711]

ORDRE de 8 de maig de 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els Premis 2007 de la Comunitat Valenciana al tractament transversal en el curriculum de l'educació en valors. [2007/6301]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2007, de la direcció general de Patrimoni Cultural Valencià i Museus, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'acorda la inscripció en la secció 2ª de l'Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià, de determinats béns de rellevància local sitis en el terme municipal de Sant Joan d'Alacant. [2007/6716]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2007, de la direcció general de Patrimoni Cultural Valencià i Museus, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'acorda la inscripció en la Secció 2a de l'Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià, de determinats béns de Rellevància local sitis en el terme municipal de Benifairó de la Valldigna. [2007/6717]

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2007, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual s'establixen els torns d'examen per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià, s'incrementa la quantitat de comissions examinadores i es nomenen els seus membres. [2007/6941]

Licitació número CNMY07/AI50S/11. Manteniment de l'antivirus de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2007/6937]

Licitació número CNMY07/TV00A/85. Obres de substitució de fusteria exterior, habilitació d'aules, substitució de cobertes del gimnàs i reparació de la coberta en l'edifici de l'Aulari en l'IES Rei D. Jaime d'Alzira (València). [2007/6936] 

Dimecres, 30 de maig de 2007 Núm 5.523

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Correcció d'errades de l'Ordre de 14 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'admissió de l'alumnat en els centres docents de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, per a cursar ensenyaments de Formació Professional de grau superior. [2007/7075]

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual adjudica les ajudes a la realització d'activitats culturals de foment de l'hàbit lector en les biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana. [2007/6982]

ORDRE de 2 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen els Premis 2007 de la Comunitat Valenciana a l'Educació Vial. [2007/6300]

Dijous, 31 de maig de 2007 Núm 5.524

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2007, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, mitjançant la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats per a funcionaris docents dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 26 d'octubre de 2006. [2007/7146]

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2007, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per mitjà de la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats convocat per Resolució de 26 d'octubre de 2006, per a la provisió de places vacants en la Inspecció d'Educació. [2007/7147]

Correcció d'errades de l'Orde de 27 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària de la Comunitat Valenciana. [2007/7121]

ORDRE de 15 de maig de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca un concurs d'ajudes per a la realització d'estades de formació en empreses del professorat de formació professional i d'arts plàstiques i disseny. [2007/7123]

Licitació de l'expedient número 02/2007, Servici de vigilància del Complex Educatiu Misericòrdia de València. [2007/7125]

Licitació de l'expedient número 03/2007. Servici de vigilància del Complex Educatiu de Cheste. [2007/7126]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, CIEGSA

Correcció d'errades de la licitació de l'expedient ATRD 257/07. Assistència Tècnica Redacció i Direcció d'Obra. [2007/6820]

Adjudicació de l'expedient ATCC 66/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/7047]

Adjudicació de l'expedient ATCC 80/07. Assistència tècnica de control de qualitat relativa a centre docent. [2007/7048]

   
 

BOE Maig 2007

   
  BOE 104 de 1/5/2007

Orden ECI/1168/2007, de 17 de abril, por la que se convocan plazas de profesores de Enseñanza Secundaria en Secciones Bilingües de Español en centros educativos de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia y China para el curso 2007-2008.

BOE 106 de 3/5/2007

Orden AEC/1178/2007, de 26 de abril, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

BOE 110 de 8/5/2007

Resolución de 11 de abril de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2007, sobre la distribución territorial, para el año 2007, del crédito para el Plan PROA, aprobada por la Conferencia Sectorial de Educación.

BOE n. 112 de 10/5/2007

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dictan instrucciones para el acceso a la Universidad española en el próximo curso 2007-2008, de los alumnos procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Resolución de 30 de abril de 2007, de la Dirección General de Personal Docente de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte, por la que se publica la convocatoria de procedimiento de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.

Resolución de 30 de abril de 2007, de la Dirección General de Personal Docente de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte, por la que se publica la convocatoria de procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades.

Resolución de 30 de abril de 2007, de la Dirección General de Personal Docente de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte, por la que se publica la convocatoria de procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Resolución de 11 de abril de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2007, sobre la distribución territorial, para el año 2007, de las ayudas para bibliotecas escolares aprobada por la Conferencia Sectorial de Educación.

BOE 113 de 11/5/2007

Resolución de 26 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas para la cooperación interuniversitaria con Brasil.

BOE n. 113 de 11/5/2007

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

BOE 115 de 14/5/2007

Orden ECI/1300/2007, de 8 de mayo, por la que se convocan cursos de verano para la formación permanente del profesorado no universitario, en colaboración con diversas entidades públicas, ejercicio 2007.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la «Impresión de cuestionarios y pruebas de rendimiento para el estudio de la evaluación de la Educación Primaria 2007» (Concurso 070005).

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la «Aplicación de cuestionarios y pruebas de rendimiento para el estudio de la evaluación de la Educación Primaria 2007» (Concurso 070006).

BOE 116 de 15/5/2007

Orden ECI/1326/2007, de 24 de abril, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional Específica de Grado Superior correspondientes al curso 2005/2006.

BOE 121 de 21/5/2007

Orden ECI/1386/2007, de 14 de mayo, por la que se convocan becas para los alumnos que vayan a iniciar estudios universitarios en el curso 2007-2008.

BOE 124 de 24/5/2007

Resolución de 10 de mayo de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reservas para las plazas de profesores visitantes en Centros Escolares de los Estados Unidos y Canadá, para el próximo curso 2007/2008.

BOE n. 125 de 25/5/2007

REAL DECRETO 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

Orden ECI/1437/2007, de 17 de abril, por la que se dispone el nombramiento de vocales del Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.

BOE 127 de 28/5/2007

Orden ECI/1466/2007, de 23 de mayo, por la que se convoca el Premio Marta Mata a la calidad de los centros educativos para el año 2007.

BOE 129 de 30/5/2007

Resolución de 16 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas del Programa José Castillejo, para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores pertenecientes al personal docente o investigador de universidades y de centros de investigación para el curso académico 2007-2008.

Resolución de 9 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica la convocatoria del Aula de Verano «Ortega y Gasset» en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

BOE 130 de 31/5/2007

Orden ECI/1519/2007, de 24 de mayo, por la que se establecen las condiciones y se convoca el premio Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2007.