BOE Juny 2010

 

Juny 2010

 
  Dimarts, 1 de juny de 2010  Núm 6.279

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2010 de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials i de professors d'escoles oficials, professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2010/2011. [2010/6160]

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí en el cos de mestres per al curs 2010/2011. [2010/6161]

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació de Formació Bàsica de Persones Adultes, denominat Audiogil Adultos, a Castelló de la Plana. [2010/5780]

ORDRE 43/2010, de 24 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde 11/2010, de 24 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de Grau Elemental o Professional i per a les entitats sense ànim de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyances musicals de Grau Elemental o Professional durant l'exercici 2010, convocades per Orde de 19 de novembre de 2009. [2010/6185]

ORDRE 44/2010, de 24 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde 13/2010, de 24 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2010, convocades per Orde de 19 de novembre de 2009. [2010/6186]

ORDRE 45/2010, de 26 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'Orde 29/2010, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula a la Comunitat Valenciana la prova d'accés a estudis universitaris per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, establida en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. [2010/6187]

Dimecres, 2 de juny de 2010  Núm 6.280

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2010, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució d'un membre de la Mesa de Pares. [2010/5954]

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la relació dels plans d'activitats de formació del professorat proposats per les entitats col·laboradores per a l'any 2010. [2010/6231]

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2010, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment el calendari de realització de la prova de certificació de nivell Bàsic d'espanyol per a estrangers de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. [2010/6235] 

Dijous, 3 de juny de 2010  Núm 6.281

Presidència de la Generalitat

LLEI 6/2010, de 28 de maig, de la Generalitat, de modificació del Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell. [2010/6179]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per la Resolució de 27 d'abril de 2010, de la Conselleria d'Educació. [2010/6219]

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per la Resolució de 27 d'abril de 2010. [2010/6221]

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza la implantació de les ensenyances de Batxillerat Internacional a l'IES Pere Boïl de Manises a partir del curs 2010-2011. [2010/6249]

ORDRE 46/2010, de 28 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar als centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat. [2010/6254]

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2010, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa públic l'Acord de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià, sobre l'establiment de la prova de competència lingüística per a l'accés a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana dels estudiants de sistemes educatius a què és d'aplicació l'article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. [2010/6230] 

Divendres, 4 de juny de 2010  Núm 6.282

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda la revocació de l'autorització per incompliment dels requisits mínims del Centre Privat d'Educació Infantil Juntos, de València. [2010/6097]

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2010/2011. [2010/6293]

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat per al curs escolar 2010/2011. [2010/6294]

Dilluns, 7 de juny de 2010  Núm 6.283

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2010, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen els servicis essencials mínims amb ocasió de la vaga general plantejada en totes les activitats laborals, estatutàries i funcionarials exercides pels treballadors i empleats públics per al dia 8 de juny de 2010. [2010/6408]

Conselleria d'Educació

ORDRE 47/2010, de 28 de maig, de la Conselleria de Educación, per la qual es regula el servici de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat. [2010/6362]

ORDRE 48/2010, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el crèdit que ha de finançar les ajudes per a l'adquisició de llibres de text de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria i el programa per a la gratuïtat progressiva dels llibres de text de l'alumnat de l'Educació Primària, per mitjà del bonollibre, ambdós escolaritzats en un centre públic o en un centre privat concertat en la Comunitat Valenciana per al curs 2010/2011 regulats en l'Orde de 3 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació (DOCV núm. 6167, de 17 de desembre). [2010/6363]

ORDRE 49/2010, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional Inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals de Fabricació Mecànica i d'Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana. [2010/6365]

ORDRE 50/2010, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde de 28 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2010. [2010/6388]

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2010, de la Direcció General d'Innovació Tecnològica Educativa, per la qual s'adjudiquen 12 beques per a la realització de pràctiques professionals de personal tècnic en la Direcció General d'Innovació Tecnològica Educativa. [2010/6129] 

Dimarts, 8 de juny de 2010  Núm 6.284

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

DECRET LLEI 3/2010, de 4 de juny, del Consell, de mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic valencià. [2010/6492]

Conselleria d'Educació - Conselleria de Benestar Social

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 1/2010, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació i de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'implanta el Full de Notificació de possible situació de desprotecció del menor detectada des de l'àmbit educatiu a la Comunitat Valenciana i s'estableix la coordinació interadministrativa per a la protecció integral de la infància. [2010/6453]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2010/6223]

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a diversos centres docents privats d'Educació Infantil de primer cicle, de la Comunitat Valenciana. [2010/6225]

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament a diversos centres docents privats d'Educació Infantil de Primer Cicle de la Comunitat Valenciana. [2010/6226]

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació de Formació Professional Específica, denominat Verge de Cortes.València, a València. [2010/6228]

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza, amb caràcter temporal, el centre docent britànic a Espanya de nova creació denominat Elian's British School, a Castelló de la Plana. [2010/6229]

ORDRE 41/2010, 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde 26/2010, de 8 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix una ajuda als estudiants que han obtingut Premi Extraordinari de Batxillerat corresponent al curs 2008-2009. [2010/6183]

ORDRE 42/2010, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, pel qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde 21/2010, de 22 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual. [2010/6184]

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2010, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual s'establixen els torns d'examen per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià, s'incrementa la quantitat de comissions examinadores i es nomenen els seus membres. [2010/6232]

Licitació número AM01/2010. Acord marc per a la contractació del servici de menjador escolar en els centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació a la província d'Alacant. [2010/6429]

Licitació número AM02/2010. Acord Marc per a la contractació del servici de menjador escolar en els centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació a la província de Castelló. [2010/6430]

Licitació número AM03/2010. Acord marc per a la contractació del servici de menjador escolar en els centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació a la província de València. [2010/6431]

Dimecres, 9 de juny de 2010  Núm 6.285

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2010, del director general de Personal, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per Resolució de 27 de abril de 2010, de la Conselleria d'Educació. [2010/6510]

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2010, del director general de Personal, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundaria, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Resolució de 27 de abril de 2010, de la Conselleria d'Educació. [2010/6511]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de maig de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es convoca procediment d'adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'ensenyança secundària i de professors d'ensenyança secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny per al curs 2010/2011. [2010/6520] 

Dijous, 10 de juny de 2010  Núm 6.286

Divendres, 11 de juny de 2010  Núm 6.287

Conselleria d'Educació

ORDRE 51/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els procediments d'admissió a ensenyaments universitaris en la Comunitat Valenciana per al curs 2010/2011. [2010/6502]

ORDRE 58/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la menció honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2009-2010. [2010/6548]

ORDRE 59/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la menció honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2009-2010. [2010/6554]

ORDRE 60/2010 de 5 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'Orde de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial a la Comunitat Valenciana i l'Orde de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria pels alumnes que no l'hagen obtingut al finalitzar l'etapa. [2010/6638]

ORDRE 52/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el programa Educarte, per a la realització de projectes experimentals i d'innovació dirigits a la inserció educativa i social d'alumnat d'Educació Primària amb necessitats de compensació educativa a través de la formació artística en centres sostinguts amb fons públics per al curs 2010-2011. [2010/6528]

ORDRE 53/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde 8/2010, de 17 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l'ús del valencià durant l'any 2010. [2010/6530]

ORDRE 54/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde 5/2010, de 15 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries, radicades a la Comunitat Valenciana, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2010. [2010/6532]

ORDRE 55/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde 25/2010, de 8 d'abril de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la promoció de l'ús del valencià en les produccions teatrals de la Comunitat Valenciana per a 2010. [2010/6545]

ORDRE 56/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde 6/2010, de 15 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l'edició d'obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes per a 2010. [2010/6546]

ORDRE 57/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es minora l'import global màxim previst en l'Orde 24/2010, de 7 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes econòmiques per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2010, convocades per Orde d'11 de desembre de 2009. [2010/6547]

Notificació de resolució de reintegrament d'havers. [2010/6353]

Notificació de resolució de reintegrament d'havers. [2010/6354]

Dilluns, 14 de juny de 2010  Núm 6.288

Conselleria d'Educació

DECRET 96/2010, d'11 de juny, del Consell, pel qual nomena rector de la Universitat Jaume I de Castelló a Vicent Climent Jordà. [2010/6726]

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2010, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual se substitueixen membres de la Mesa de Pares. [2010/6297]

Dimarts, 15 de juny de 2010  Núm 6.289

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 13/10, de 26 de gener de 2010. [2010/6689]

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 28/10, de 2 de març de 2010. [2010/6690]

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 29/2010, de 2 de març de 2010. [2010/6691]

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 34/10, de 2 de març de 2010. [2010/6692]

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 35/10, de 2 de març de 2010. [2010/6693]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2010-2011 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'educació secundària obligatòria. [2010/6668]

RESOLUCIÓ de 7 de juny del 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la que es publica la modificació dels annexos X, XI i XII i l'addició de l'annex XVI a la resolució de 5 de juny de 2009 de la mateixa Direcció General, per la que es dicten instruccions relatives al final del curs 2008-2009 i per a l'organització i funcionament dels Programes de Qualificació Professional Inicial en totes les seues modalitats i tipus d'entitat o centre docent promotor, per al curs 2009-2010 (DOCV núm. 6035 de 15.06.2009). [2010/6667] 

Dimecres, 16 de juny de 2010 Núm 6.290

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'escola infantil denominada Santa Ana, de Gandia (València), per ampliació del nombre d'unitats. [2010/6389]

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix autorització d'obertura i funcionament a diversos centres docents privats d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana. [2010/6550]

Licitació número CNMY10/EC78A/46. Adequació/Ampliació a 6 uds. Educació Infantil + menjador en el CP Concepció Arenal de Vila-real(Castelló). [2010/6801] 

Dijous, 17 de juny de 2010  Núm 6.291

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2010, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2010/2011, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat inclosos en el programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana. [2010/6886]

ORDRE 61/2010, de 7 de juny, del conseller d'Educació, per la qual es disposa la publicació del nomenament de determinats membres del Consell Social de la Universitat Politècnica de València. [2010/6947]

RESOLUCIÓ de 9 de juny del 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual nomena nous membres dels òrgans de selecció en els procediments selectius per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per funcionaris del mateix cos. [2010/6887]

ORDRE 62/2010, de 9 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana. [2010/6904]

Licitació CNMY10/OC00D/42. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de l'expedient de Servei d'elaboració dels plans d'autoprotecció de les escoles d'educació infantil i dels centres d'educació especial. [2010/6669] 

Divendres, 18 de juny de 2010  Núm 6.292

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2010, del director general de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes, convocats per Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació [2010/6963]

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2010, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual s'adjudiquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en documentació. [2010/6500]

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2010-2011 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana. [2010/6962]

Dilluns, 21 de juny de 2010  Núm 6.293

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2010/6549]

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual es dicten les instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent per a l'alumnat de Batxillerat en règim ordinari diürn que sol·licite matricular-se a distància d'alguna matèria de modalitat per no oferir-se en el seu centre. [2010/6980]

Licitació CNMY10/EC78A/34. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, de l'expedient de Rafelbunyol.- C.E.I.P. Virgen del Milagro. Obres de substitució de coberta. [2010/7002]

Dimarts, 22 de juny de 2010  Núm 6.294

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de maig de 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2010/2011. [2010/6981]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de maig de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la que s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la Primera Fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2010-2011, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per l'Orde 14/2010, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació. [2010/6983]

Dimecres, 23 de juny de 2010  Núm 6.295

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de l'11 de maig del 2010, del conseller d'Educació, per la que es modifica l'autorització a l'Escola de Viticultura i Enologia Félix Jiménez, de Requena (València). [2010/6990]

RESOLUCIÓ del 24 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Chiquilandia, de València. [2010/6989]

RESOLUCIÓ de 25 de maig del 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que s'adscriuen centres i entitats que impartixen Programes de Qualificació Professional Inicial als corresponents Instituts d'Educació Secundària. [2010/6735]

Notificació de Resolució de reintegrament d'havers. [2010/6724]

Dijous, 24 de juny de 2010  Núm 6.296

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, i de la Direcció General de Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial no finançats amb fons públics. [2010/7201]

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2010, de la Direcció General D'universitat I Estudis Superiors per la qual es dicten instruccions i convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors de grau [2010/7195]

RESOLUCIÓ de 14 de juny del 2010, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es resol el concurs públic per a la integració de centres docents de la Comunitat Valenciana en la Xarxa d'Escoles per a la Salut a Europa. [2010/7090]

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2010, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2010/7191]

Divendres, 25 de juny de 2010  Núm 6.297

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça als interessats en el procediment administratiu de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2010/7213]

RESOLUCIÓ del 21 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització d'uns quants centres docents privats de la Comunitat Valenciana, per canvi de titularitat. [2010/6991]

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix autorització d'obertura i funcionament a diversos centres docents privats d'Educació Infantil de Primer Cicle de la Comunitat Valenciana. [2010/6984]

RESOLUCIÓ del 25 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a diversos centres docents privats d'Educació Infantil de Primer Cicle, de la Comunitat Valenciana. [2010/6987]

ORDRE 63/2010, de 14 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen subvencions a empreses de la Comunitat Valenciana per a incentivar la celebració i el manteniment de contractes indefinits a temps parcial amb alumnes de Formació Professional Inicial. [2010/7196]

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Fase A de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat en la Comunitat Valenciana, per al curs 2010-2011. [2010/7192]

Dilluns, 28 de juny de 2010  Núm 6.298

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització a diversos centres docents privats de la Comunitat Valenciana. [2010/6988]

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola Infantil d'Albal (València), per canvi d'ús d'unitats autoritzades. [2010/7094]

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de Creació de l'Escola Infantil de Picassent (València), per canvi d'ús d'unitats autoritzades. [2010/7093]

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l'Escola Infanti denominada Setecientas Trece, de Burjassot (València), per ampliació del nombre d'unitats i canvi d'ús d'unitats autoritzades [2010/7095]

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l'Escola Infantil de Chiva (València), per canvi d'ús d'unitats autoritzades. [2010/7096]

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola Infantil de Picanya (València), per canvi d'ús d'unitats autoritzades. [2010/7097] 

Dimarts, 29 de juny de 2010  Núm 6.299

Conselleria d'Educació

ORDRE 64/2010, de 16 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria. [2010/7296]

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació. [2010/7390]

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de l'Escola Infantil denominada María Salvador, de Real (València), per canvi d'ús d'unitats autoritzades. [2010/7127]

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià en 2010. [2010/7214]

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen els Premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de fogueres i barraques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2010. [2010/7216]

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol el concurs públic per a atorgar beques de formació en assistència tècnica de gestió, tècniques biblioteconòmiques, documentals i arxivístiques de fons documentals per a centres que impartixen el mòdul professional experimental de nivell III de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació en la Comunitat Valenciana. [2010/7359]

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2010, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es dóna de baixa l'associació denominada «AMPA Orbapama» del cens de confederacions, federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents, no universitaris, de la Comunitat Valenciana, creat per l'Orde de 4 de novembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. [2010/7152] 

Dimecres, 30 de juny de 2010 Núm 6.300

Conselleria d'Educació

Adjudicació definitiva número CNMY09/EC78A/108. Obres de reforma en la coberta de l'IES Francisco Ribalta de Castelló de la Plana. [2010/7194]

Adjudicació definitiva número CNMY10/EN75S/8. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del Servei fase «B» del programa de suport a l'ensenyança i aprenentatge de llengües estrangeres (PALE) pel qual es convoquen cursos de formació permanent en anglés (720 places) dirigits al personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana. [2010/7369]

   
 

BOE Juny 2010

   
 

Boletín Oficial del Estado: 1 de junio de 2010, Núm. 133

Boletín Oficial del Estado: 2 de junio de 2010, Núm. 134

Boletín Oficial del Estado: 3 de junio de 2010, Núm. 135

Boletín Oficial del Estado: 4 de junio de 2010, Núm. 136

Ayudas

Orden EDU/1455/2010, de 24 de mayo, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. PDF (BOE-A-2010-8935 - 6 págs. - 223 KB)

Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo, por la que se convocan ayudas del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos de Investigación de 2010, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. PDF (BOE-A-2010-8936 - 39 págs. - 608 KB)

Boletín Oficial del Estado: 5 de junio de 2010, Núm. 137

Enseñanzas artísticas

Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-8954 - 13 págs. - 280 KB)

Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-8955 - 21 págs. - 384 KB)

Real Decreto 632/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Danza establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-8956 - 16 págs. - 303 KB)

Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-8957 - 17 págs. - 326 KB)

Real Decreto 634/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Artes Plásticas en las especialidades de Cerámica y Vidrio establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-8958 - 14 págs. - 285 KB)

Real Decreto 635/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-8959 - 17 págs. - 306 KB)

Ayudas

Orden EDU/1461/2010, de 20 de mayo, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-9019 - 11 págs. - 234 KB)

Boletín Oficial del Estado: 7 de junio de 2010, Núm. 138

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Calidad educativa

Orden EDU/1465/2010, de 4 de junio, por la que se crea el distintivo de calidad SELLO ESCUELA 2.0. PDF (BOE-A-2010-9026 - 4 págs. - 183 KB)

Boletín Oficial del Estado: 8 de junio de 2010, Núm. 139

Subvenciones

Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen errores en la de 16 de marzo de 2010, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de profesores visitantes en programas de doctorado con Mención de Calidad para el curso 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-9146 - 2 págs. - 162 KB)

Boletín Oficial del Estado: 9 de junio de 2010, Núm. 140

Títulos y estudios extranjeros

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 29 de abril de 2010, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la nota media que debe figurar en las credenciales de convalidación y homologación de estudios y títulos extranjeros con el bachiller español. PDF (BOE-A-2010-9157 - 1 pág. - 153 KB)

Boletín Oficial del Estado: 10 de junio de 2010, Núm. 141

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos

Orden EDU/1501/2010, de 25 de mayo, por la que se fijan las cuotas por servicios, enseñanzas y actividades de carácter complementario en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2010/2011. PDF (BOE-A-2010-9218 - 3 págs. - 172 KB)

Orden EDU/1502/2010, de 25 de mayo, por la que se fijan los precios públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2010/2011. PDF (BOE-A-2010-9219 - 4 págs. - 182 KB)

Boletín Oficial del Estado: 11 de junio de 2010, Núm. 142

Boletín Oficial del Estado: 12 de junio de 2010, Núm. 143

Boletín Oficial del Estado: 14 de junio de 2010, Núm. 144

Boletín Oficial del Estado: 15 de junio de 2010, Núm. 145

Destinos

Orden EDU/1562/2010, de 7 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden EDU/3284/2009, de 27 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-9430 - 9 págs. - 313 KB)

Ayudas

Orden EDU/1582/2010, de 14 de mayo, por la que se conceden las aportaciones complementarias para los beneficiarios, estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior que participen en el programa "Erasmus", a través de la acción movilidad para prácticas en el curso académico 2009/2010. PDF (BOE-A-2010-9497 - 5 págs. - 442 KB)

Becas

Orden EDU/1583/2010, de 12 de mayo, por la que se publica la relación de los alumnos que han resultado beneficiarios de las becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-9498 - 78 págs. - 935 KB)

Subvenciones

Resolución de 2 de junio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de abril de 2010, por el que se formalizan los compromisos financieros originados en el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, en su sesión del día 22 de febrero de 2010, sobre los criterios de distribución territorial, así como la distribución resultante, de las subvenciones correspondientes al ejercicio económico 2010, para el fomento de la integración de los profesores titulares de Escuelas Universitarias en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. PDF (BOE-A-2010-9499 - 2 págs. - 183 KB)

Títulos académicos

Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-9269 - 65 págs. - 1558 KB)

Real Decreto 687/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Dirección de Cocina y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-9270 - 62 págs. - 1432 KB)

Real Decreto 688/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-9271 - 66 págs. - 1546 KB)

Real Decreto 689/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Diseño y Producción de Calzado y Complementos y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-9272 - 67 págs. - 1483 KB)

Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-9273 - 70 págs. - 1403 KB)

Boletín Oficial del Estado: 16 de junio de 2010, Núm. 146

Boletín Oficial del Estado: 17 de junio de 2010, Núm. 147

Reforma del mercado de trabajo. Medidas urgentes

Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. PDF (BOE-A-2010-9542 - 38 págs. - 574 KB)

Subvenciones

Orden EDU/1600/2010, de 15 de junio, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto en la Orden EDU/1372/2010, de 20 de mayo, por la que se publica la convocatoria para la subvención de acciones con cargo al programa de Estudios y Análisis, destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario en el año 2010. PDF (BOE-A-2010-9607 - 1 pág. - 154 KB)

Resolución de 2 de junio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de marzo de 2010, por el que se formalizan los compromisos financieros originados en el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, en su reunión del día 22 de febrero de 2010, sobre los criterios de distribución territorial, así como la distribución resultante, de las subvenciones correspondientes al ejercicio económico 2010 para la adaptación de las Instituciones Universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior. PDF (BOE-A-2010-9608 - 2 págs. - 194 KB) 

Boletín Oficial del Estado: 18 de junio de 2010, Núm. 148

Boletín Oficial del Estado: 19 de junio de 2010, Núm. 149

Consejos Escolares

Ley 6/2010, de 28 de mayo, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Consejos Escolares de la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 16 de enero de 1989, del Consell. PDF (BOE-A-2010-9720 - 5 págs. - 187 KB)

Subvenciones

Orden EDU/1624/2010, de 8 de junio, por la que se convoca una subvención para el fomento de la movilidad de estudiantes de universidades españolas mediante un programa de prácticas formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia (India, China, Japón, Singapur, Corea del Sur, entre otros) (programa FARO GLOBAL). PDF (BOE-A-2010-9763 - 7 págs. - 244 KB)

Boletín Oficial del Estado: 21 de junio de 2010, Núm. 150

Subvenciones

Orden EDU/1639/2010, de 8 de junio, por la que se convocan subvenciones para la cooperación interuniversitaria con Brasil. PDF (BOE-A-2010-9831 - 22 págs. - 358 KB)

Boletín Oficial del Estado: 22 de junio de 2010, Núm. 151

Destinos

Orden EDU/1651/2010, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden EDU/1562/2010, de 7 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden EDU/3284/2009, de 27 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-9898 - 2 págs. - 232 KB)

Ayudas

Corrección de errores de la Resolución de 4 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden ayudas para participar en el programa "Campus de profundización científica para estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria" en Jaca (Huesca). PDF (BOE-A-2010-9943 - 1 pág. - 151 KB)

Boletín Oficial del Estado: 23 de junio de 2010, Núm. 152

Títulos académicos

Corrección de erratas del Real Decreto 689/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Diseño y Producción de Calzado y Complementos y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-9962 - 3 págs. - 182 KB)

Destinos

Orden EDU/1671/2010, de 15 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden EDU/3283/2009, de 27 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-9968 - 3 págs. - 245 KB)

Boletín Oficial del Estado: 24 de junio de 2010, Núm. 153

Boletín Oficial del Estado: 25 de junio de 2010, Núm. 154

Profesores en el extranjero

Resolución de 14 de junio de 2010, de la Dirección General de Relaciones Internacionales, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reservas para las plazas de profesores visitantes en Centros Escolares de los Estados Unidos y Canadá, para el próximo curso 2010/2011. PDF (BOE-A-2010-10140 - 12 págs. - 254 KB)