BOE Juny 2009

 

Juny 2009

 
  Dilluns, 1 de juny de 2009 Núm 6.025

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

ORDRE de 26 de maig de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es dicten normes per a facilitar el dret al vot en les eleccions de diputats al Parlament Europeu, que tindran lloc el dia 7 de juny de 2009, als treballadors per compte d'altri que en esta data no gaudisquen de descans setmanal. [2009/6165]

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 12 de mayo de 2009, de las direcciones generales de Ordenación y Centros Docentes, y de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional de la Conselleria de Educación por la que se autorizan Programas de Calificación Profesional Inicial en centros públicos para el curso 2009-2010. [2009/6253]

ORDRE de 4 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca una beca per a la realització de pràctiques professionals de formació en suport a la investigació, a exercir en la Secretaria de l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació. [2009/5944]

ORDRE de 7 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i es determinen els crèdits que han de finançar les ajudes als centres privats concertats i les dotacions econòmiques als centres públics que impartixen ensenyances de règim general d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa. [2009/5945]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament d'Anna per a la creació d'una Escola Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/5986]

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2009, del director general de Relacions amb Les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Rojales per a la creació d'una Escola Infantil de primer cicle, denominada Los Pasos, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/5987] Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Calp, per a la creació d'un centre docent públic de Formació Bàsica de Persones Adultes (cicles I i II), de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2009/6060] Conselleria d'Educació

ORDRE de 19 de maig 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió de l'alumnat en els centres docents de la Comunitat Valenciana, públics i privats amb ensenyances concertades, per a cursar ensenyances de Formació Professional de Grau Superior. [2009/6186]

Dimarts, 2 de juny de 2009  Núm 6.026

Conselleria d'Educació

ORDRE de 29 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el número d'identificació de l'alumnat de la Comunitat Valenciana (NIA). [2009/6204]

ORDRE de 20 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 21 d'abril de 2009, referida a canvis en el catàleg d'unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2009/6110]

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria del programa Educarte, per a la realització de projectes experimentals i d'innovació dirigits a la inserció educativa i social d'alumnat d'Educació Primària amb necessitats de compensació educativa a través de la formació artística en centres sostinguts amb fons públics per a l'any 2009. [2009/6255]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es convoquen proves extraordinàries per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià, que expedix la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. [2009/6259]

RESOLUCIÓ de 21 maig de 2009, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que s'establixen criteris i el procediment d'autorització del Programa experimental per a previndre i reduir l'absentisme i l'abandó escolar prematur de l'alumnat en centres educatius de secundària durant el curs 2009-10. [2009/6258]

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2009 de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la qual es convoca i regula el procés de selecció de projectes de centres públics que s'incorporaran al programa experimental i d'innovació educativa per a fomentar l'enriquiment curricular i atendre l'alumnat d'altes capacitats durant el curs 2009-2010. [2009/6256]

Dimecres, 3 de juny de 2009  Núm 6.027

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades a la Resolució de 12 de maig de 2009, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2009-2010. [2009/6335]

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre de 19 de maig 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió de l'alumnat en els centres docents de la Comunitat Valenciana, públics i privats amb ensenyances concertades, per a cursar ensenyances de Formació Professional de Grau Superior. [2009/6407]

Dijous, 4 de juny de 2009 Núm 6.028

Conselleria d'Educació

ORDRE de 21 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els procediments d'admissió a ensenyances universitàries a la Comunitat Valenciana per al curs 2009/2010. [2009/6331]

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica la Resolució de 2 d'abril de 2009 que fa pública la relació de llocs de treball vacants que s'han de proveir en el concurs de trasllats i processos previs en el cos de mestres, convocat per la resolució de 4 de decembre de 2008, de la Conselleria d'Educació. [2009/6339]

Licitació número CNMY09/IT00D/33 Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, del servici de manteniment d'aplicacions informàtiques en Power Builder i tecnologies WEB, i desenvolupaments de reenginyeria en entorns J2EE per a la Conselleria d'Educació. [2009/6390]

Licitació número CNMY09/IT00D/34 Contractació per mitja de procediment obert i tramitació ordinària del servici de manteniment i supervisió d'aplicatius actuals desenvolupats amb la ferramenta Fox Pro, Acces i Power Builder i la construcció de nous desenvolupaments en entorns J2EE per a la Conselleria d'Educació. [2009/6391]

Divendres, 5 de juny de 2009 Núm 6.029

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009, del director general de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la que es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a adquisició de noves especialitats, convocats per Orde de 6 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació i per la que es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers. [2009/6515]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 de maig de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica la Resolució de 2 d’abril de 2009 que fa pública la relació de llocs de treball vacants que s’han de proveir en el concurs de trasllats i processos previs en el cos de mestres, convocat per la resolució de 4 de desembre de 2008, de la Conselleria d’Educació. [2009/6567]

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2009-2010 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'educació secundària obligatòria. [2009/6497

ORDRE de 22 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per a la realització d'estades de formació en empreses del professorat de Formació Professional i d'Arts Plàstiques i Disseny. [2009/6464]

ORDRE de 26 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el crèdit que ha de finançar les ajudes per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat que cursa de primer a quart curs d'Educació Secundària Obligatòria, així com el bonollibre per a l'alumnat que cursa de primer a sext d'Educació Primària en centres finançats amb fons públics, per al curs 2009-2010, regulats en l'Orde de 9 de desembre de 2008. [2009/6496]

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifica la inscripció registral de l'Escola de Música Comarcal Alto Palancia, de Soneja. [2009/6438]

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2009/2010. [2009/6388]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 d'abril de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional (DOCV de 28 d'abril). [2009/6405]

Adjudicació número CNMY08/QE00D/127 Servici de realització del mòdul de formació en centres de treball (FCT) a Europa per a estudiants de Formació Professional, en 2009. [2009/6389]

Licitació número CNMY09/EC78A/26. Adequació / ampliació a 2 Uts. Infantil + 3 Uts. Primària + menjador (50, 2t) en el CEIP Ibáñez Martín. CRA La Costereta a Llanera de Ranes. [2009/6549]

Dilluns, 8 de juny de 2009 Núm 6.030

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2009, de la Direcció General de Personal, per la qual es fa pública l'adjudicació definitiva de destinacions convocades per la Resolució de 4 de desembre de 2008 (DOCV de 12.12.2008). [2009/6568]

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009, del director general de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la que es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde de 6 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, i per la que es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers. [2009/6517]

ORDRE de 27 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Ninonanos, a València. [2009/6466]

ORDRE de 27 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Els Xiquets, a Picassent. [2009/6469]

ORDRE de 27 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat La Cometa, a Carcaixent. [2009/6470]

ORDRE de 28 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Pinocho's, a Mislata. [2009/6465]

ORDRE de 28 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Burbujas, a València. [2009/6467]

ORDRE de 28 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Moby Dick, a Benicarló. [2009/6468]

Dimarts, 9 de juny de 2009 Núm 6.031

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de maig de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2009-2010 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'educació secundària obligatòria. [2009/6678] 

Dimecres, 10 de juny de 2009 Núm 6.032

Conselleria d'Educació

ORDRE de 12 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària y Secundària Cristo Rey (MM.Escolapias) de Gandia. [2009/6635]

ORDRE de 7 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Saint Thomas, a València. [2009/6631]

ORDRE de 8 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Kinder, a València. [2009/6634]

ORDRE de 8 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Saint Timothy, a València. [2009/6628]

ORDRE d'11 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat El Casalet, a Onda. [2009/6636]

ORDRE d'11 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat Garabatos 25, a València. [2009/6637]

ORDRE d'11 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle, denominat Princesa Mercedes, a Alacant. [2009/6639] Conselleria d'Educació

ORDRE d'11 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Teysa-Aragón, a València. [2009/6629]

ORDRE de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l'escola infantil denominada El Bressol, de la Nucia (Alacant), per ampliació del nombre d'unitats. [2009/6641]

ORDRE de 20 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats docents del centre d'Educació Infantil Amas de Casa, de Villanueva de Castellón. [2009/6625]

ORDRE de 4 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de dos beques per a la realització de pràctiques professionals d'explotació i anàlisi de dades estadístiques de els matèries competència de la Conselleria d'Educació. [2009/6623]

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2009, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual s'adjudiquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en documentació. [2009/6644]

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de Sucro a l'Institut d'Educació Secundària d'Albalat de la Ribera. [2009/6643]

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació de Beatriu Civera a l'Institut d'Educació Secundària Número 3 d'Aldaia. [2009/6642] 

Dijous, 11 de juny de 2009  Núm 6.033

Conselleria d'Educació

ORDRE de 27 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual cessa en les seues activitats el Col·legi Rural Agrupat Font Freda i es posen en funcionament els col·legis d'Educació Infantil i Primària d'Atzeneta d'Albaida, Benissoda i Bufali. [2009/6701]

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2009, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la que es resol la convocatòria extraordinària d'assignació de recursos econòmics per al desenrotllament de programes de compensació educativa en centres privats concertats que impartixen ensenyances d'educació infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària obligatòria per al curs 2008-2009. [2009/6646]

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'amplien i completen per al segon i tercer quatrimestre del curso escolar 2008-2009 les ajudes als centres públics i privats concertats sostinguts amb fons públics que imparixen ensenyaments de règim general d'educació infantil (2º cicle), educació primària i educació secundària obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa. [2009/6645]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2009, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual s'adjudiquen dos beques d'especialització professional en promoció lingüística i traducció. [2009/6719]

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'adscriuen els centres i entitats que impartixen programes de qualificació professional inicial als corresponents instituts d'Educació Secundària. [2009/6647]

Adjudicació número 3/2009. Reparació de deficiències estructurals de l'edifici al centre Vicente Mortes de Paterna. [2009/6698]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Luisa Romance Navarro. [2009/6702]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Marcos Muñoz Valdelvira. [2009/6704]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Cristina Montaner Gómez. [2009/6705] 

Divendres, 12 de juny de 2009 Núm 6.034

Conselleria d'Educació

ORDRE de 28 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Bilingüe My School-Mi Cole, a València. [2009/6784]

ORDRE de 27 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l'escola infantil denominada El Albergue, de Benidoleig, per ampliació del nombre d'unitats. [2009/6787]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 14 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil, Primer Cicle, per al curs escolar 2009-2010. [2009/6786]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 27 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. [2009/6788]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Massanassa, per a la creació d'un centre docent públic de Formació Bàsica de Persones Adultes (cicles I i II) denominat Municipal de FPA núm. 3, de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2009/6777]

Conselleria d'Educació

ORDRE de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix l'organització, estructura i funcionament d'un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana. [2009/6789]

Resolució de 9 de juny de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual se cita els interessats en el procediment de referència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2009/6883]

Dilluns, 15 de juny de 2009 Núm 6.035

Conselleria d'Educació

ORDRE de 3 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova la modificació de fitxers amb dades de caràcter personal gestionats per la Conselleria. [2009/6878]

RESOLUCIÓ de 9 juny de 2009 del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar la prova prèvia de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i d'espanyol per a estrangers, convocada per les ordres de 6 de maig de 2009. [2009/6899]

ORDRE de 2 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats docents del col·legi públic de pàrvuls i primària Asociación Valenciana de la Caridad. [2009/6809]

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat en la Comunitat Valenciana per al curs 2009-2010. Fase A. [2009/6884]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Gandia per a la creació d'una Escola Infantil de Primer Cicle, de titularitat municipal, denominada Santa Ana, en la citada localitat. [2009/6776]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria del programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2009/2010. [2009/6888]

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es dicten instruccions relatives al final del curs 2008-2009 i per a l'organització i funcionament dels Programes de Qualificació Professional Inicial en totes les seues modalitats i tipus d'entitat o centre docent promotor, per al curs 2009-2010. [2009/6906]

Licitació número CNMY09/OC00D/58. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, del servici de neteja del Complex Educatiu de Cheste. [2009/6886]

Licitació número CNMY09/IT00D/50. Servei d'elaboració d'objectes digitals educatius. [2009/6901] 

Dimarts, 16 de juny de 2009 Núm 6.036

Conselleria d'Educació

ORDE de 28 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial. [2009/6993]

CORRECCIÓ d'errades a la Resolució de 29 d'abril de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la que s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la Primera Fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2009-2010, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per Orde de 27 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Educació. [2009/6981] 

Adjudicació número CNMY08/EN75S/121. Servei de fase B del programa de suport a l'ensenyança i aprenentatge de llengües estrangeres (PALE). [2009/6879] 

Adjudicació número CNMY08/O160A/108. Servei de planificació i difusió en diferents suports de la publicitat de promoció del sistema educatiu valencià i foment de l'estudi.[2009/6882]

Licitació número CNMY09/EC78A/68. Servici. Redacció y direcció d'obres per arquitecte y arquitecte tècnic en el CEIP Núm. 2 de Rafelbunyol. [2009/7001]

Dimecres, 17 de juny de 2009 Núm 6.037

Conselleria d'Educació

DECRET 82/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana. [2009/7067]

ORDRE de 25 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Nuestra Señora de la Consolación de Nules. [2009/7077]

ORDRE de 25 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Alibombo, a Catarroja. [2009/7079]

ORDRE de 25 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat La Caseta de Colors, al Puig. [2009/7080]

CORRECCIÓ d'errades a la Resolució de 12 de maig de 2009, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2009-2010. [2009/6982]

ORDRE de 4 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'autorització i l'organització de les ensenyances de Cicles Formatius de Formació Professional Inicial en la modalitat semipresencial o a distància en centres privats de la Comunitat Valenciana. [2009/7075]

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2009, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors que modifica, per al curs 2009/2010, la Resolució de 10 de juny de 2003 (DOGV núm. 4532 de 27 de juny de 2003) per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i els requisits acadèmics exigits per a concórrer a les proves d'accés a les ensenyances superiors de Disseny de la nova ordenació del sistema educatiu i el procediment de realització de la mateixa a partir de l'any 2003/2004. [2009/6979]

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2009, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors que modifica, per al curs 2009/2010, la Resolució de 10 de juny de 2003 (DOGV núm. 4532 de 27 de juny de 2003) per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i els requisits acadèmics exigits per a concórrer a les proves d'accés a les ensenyances superiors de Ceràmica de la ordenació del sistema educatiu i el procediment de realització de la mateixa a partir de l'any 2003/2004. [2009/6980]

Dijous, 18 de juny de 2009  Núm 6.038 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 25 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil de primer cicle El Soroll de Montserrat, per canvi de titularitat. [2009/7078]

ORDRE de 25 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Jacky, a Torrent. [2009/7081]

ORDRE de 25 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Menta, a La Pobla de Vallbona. [2009/7082]

ORDRE de 28 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l'escola infantil de Benejúzar, per ampliació del nombre d'unitats. [2009/7076]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament d'Olocau per a la creació d'una Escola Infantil de Primer Cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2009/7061]

Dilluns, 22 de juny de 2009 Núm 6.040

Conselleria d'Educació

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Ana Belén Fernández Belmonte. [2009/7133]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic de Verónica Romero Sierra. [2009/7134]

Informació pública sobre expedició de duplicat de títol acadèmic d'Eva María Fernández Rivas. [2009/7135]

Dimarts, 23 de juny de 2009  Núm 6.041

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2009, del director general de Personal, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per Orde de 6 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació. [2009/7278]

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2009, del director general de Personal, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional. [2009/7279]

ORDE de 3 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen els Premis 2009 per al Desenrotllament de Recursos Educatius Digitals. [2009/7189]

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de Porçons a l'Institut d'Educació Secundària d'Aielo de Malferit. [2009/7186]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 d'abril de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resolen les sol·licituds d'inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, de les Escoles de Música, de Dansa, o de Música i Dansa que s'indiquen en l'annex. [2009/7231] 

Dimecres, 24 de juny de 2009  Núm 6.042

Conselleria d'Educació

ORDE de 10 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova la targeta d'identificació dels inspectors i de les inspectores d'Educació. [2009/7303]

ORDE de 12 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a la promoció de la investigació en els parcs científics de les universitats. [2009/7305]

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2009, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la que es concedixen ajudes a federacions d'associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde de 25 de març de 2009 (DOCV núm. 5992, de 14.04.2009). [2009/7262]

Correcció d'errades de la licitació número CNMY09/EC78A/68. Redacció del projecte i direcció de les obres, per arquitecte i arquitecte tècnic per a la construcció de 6I + 12P + J.P.V. + menjador (359, 2t) + vivenda en el CEIP núm. 2 a Rafelbunyol. [2009/7328]

Informació pública sobre l'expedició de duplicat de títol acadèmic de Luisa Romance Navarro. [2009/7273] 

Dijous, 25 de juny de 2009 Núm 6.043

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el Cos de Mestres per al curs 2009/2010. [2009/7451]

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s'autoritza un programa d'innovació i experimentació per a la posada en funcionament d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt durant el curs 2009/2010. [2009/7397]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el Conveni de creació de l'escola infantil denominada El Bressol, de la Nucia, per ampliació del nombre d'unitats. [2009/7390]

Licitació número CNMY09/EN42S/51. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del contracte de servei de manteniment integral del Complex Educatiu Monte Tossal d'Alacant. [2009/7395]

Licitació número CNMY09/EN42S/52. Contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del contracte de Servei de Vigilància del Complex Educatiu Monte Tossal d'Alacant. [2009/7396]

Adjudicació número CNMY08/AS00Z/120. Servici de manteniment de la distribució GNU/LINUX per a la Conselleria d'Educació. (Projecte Lliurex). [2009/7260]

Divendres, 26 de juny de 2009 Núm 6.044

Conselleria d'Educació

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat Chiquitin Cardenal Benlloch, a València. [2009/7440]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat Sambori, a Torrent. [2009/7432]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària La Milagrosa d'Agost . [2009/7434]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Piccolo de València. [2009/7438]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Caramelo de Moncada. [2009/7439]

ORDRE de 12 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats a la Comunitat Valenciana, per a la realització i desenrotllament de projectes d'acció professional. [2009/7389]

ORDRE de 15 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional Inicial del sistema educatiu corresponents a la família professional de Fabricació Mecànica en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana. [2009/7391]

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2009. [2009/7398]

ORDRE de 2 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'autorització dels Programes de Qualificació Professional Inicial que no estiguen finançats amb fons públics a la Comunitat Valenciana. [2009/7393]

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés de preinscripció i matriculació en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana. [2009/7394]

Licitació número CNMY09/EC78A/56. Servicis consistents en la Redacció de Projecte Bàsic i d'Execució amb desenvolupament d'instal·lacions, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a les obres d'Adequació/ampliació de l'IES JORGE JUAN d'Alacant. [2009/7426]

Licitació número CNMY09/EC78A/57.Servicis consistents en la Redacció de Projecte Bàsic i d'Execució amb desenvolupament d'instal·lacions, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a les obres d'Adequació/ampliació de l'IES ALVARO FALOMIR d'Almassora (Castelló). [2009/7428]

Dilluns, 29 de juny de 2009 Núm 6.045

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena els nous membres dels òrgans de selecció en els procediments selectius per a l'ingrés, accesos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional, que substituïxen els que han perdut la seua condició. [2009/7566]

CORRECCIÓ d'errades a la Resolució de 12 de maig de 2009, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics per al curs 2009-2010. [2009/7571]

Dimarts, 30 de juny de 2009 Núm 6.046

Conselleria d'Educació

ORDRE de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil Risitas de València. [2009/7429]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Babor, a València. [2009/7431]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del Centre privat d'Educació Infantil Cotó de València, per canvi de titularitat i de composició. [2009/7433]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària La Devesa de Carlet. [2009/7435]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre privat d'Educació Infantil Du-Du-A de València. [2009/7436]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat Bon Matí, a Sedaví. [2009/7442]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat Els Noguers, a Picanya. [2009/7444]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil Garabatos de Sant Vicent del Raspeig. [2009/7445]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat Gran Vía Parque Aventura, a Alacant. [2009/7446]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil denominat Kids Garden, a Alacant. [2009/7448]

ORDRE de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat de Preescolar Caperucita Roja de Vila-real, per canvi de titularitat i tipus d'ensenyança. [2009/7449]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de maig de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'amplien i completen per al segon i tercer quadrimestre del curs escolar 2008-2009 les ajudes als centres públics i privats concertats sostinguts amb fons públics que impartixen ensenyances de règim general d'educació infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa. [2009/7572]

ORDRE de 18 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació sobre les distintes famílies professionals en què s'estructura el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, la seua relació amb els sectors productius i la identificació de necessitats d'acreditació, formació i noves qualificacions en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2009/7628]

   
 

BOE Juny 2009

   
  BOE: 1 de junio de 2009, Núm. 132

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Educación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato del Servicio de realización del módulo de formación en centros de trabajo (FCT) en Europa para estudiantes de Formación Profesional, en 2009. 

BOE: 4 de junio de 2009, Núm. 135

Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. 

BOE: 5 de junio de 2009, Núm. 136 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ceses

Orden EDU/1456/2009, de 14 de abril, por la que se dispone el cese de Consejeros titular y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos.

Nombramientos

Orden EDU/1457/2009, de 14 de abril, por la que se dispone el nombramiento de Consejeros titular y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos.

Destinos

Orden EDU/1458/2009, de 29 de mayo, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden ESD/3460/2008, de 24 de noviembre.

Ayudas

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2009-2010.

Becas

Orden EDU/1464/2009, de 25 de mayo, por la que se convocan becas para el Aula de Verano Ortega y Gasset en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

BOE: 8 de junio de 2009, Núm. 138

Premios

Resolución de 28 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los "Premios IRENE: la paz empieza en casa", para 2009. 

BOE: 9 de junio de 2009, Núm. 139

Personal docente interino

Orden EDU/1481/2009, de 4 de junio, por la que se regula la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros y programas de la acción educativa española en el exterior. 

Ayudas

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la relación de los alumnos beneficiarios de las ayudas de carácter especial denominadas Beca-Colaboración correspondientes al curso académico 2008-2009. 

Universitat Internacional Valenciana. Organización

Decreto 65/2009, de 15 de mayo, por el que se aprueban las normas de organización y funcionamiento de la Universitat Internacional Valenciana. 

BOE: 10 de junio de 2009, Núm. 140 

Ceses y nombramientos

Orden EDU/1505/2009, de 29 de mayo, por la que se dispone el nombramiento y cese de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado.

Destinos

Orden EDU/1506/2009, de 29 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ESD/3825/2008, de 10 de diciembre. 

BOE: 11 de junio de 2009, Núm. 141

Destinos

Orden EDU/1515/2009, de 5 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior por funcionarios docentes convocado por Orden ESD/3459/2008, de 24 de noviembre.

Premios

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Miguel Hernández 2009. 

BOE: 12 de junio de 2009, Núm. 142

Becas

Resolución de 27 de mayo de 2009, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan becas para la participación en la Escuela Blas Cabrera de introducción a la investigación, la docencia y la innovación científica en el curso 2009.

Subvenciones

Orden EDU/1547/2009, de 23 de abril, por la que se convocan subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria, para el curso 2009/2010.

BOE: 16 de junio de 2009, Núm. 145 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución de la Dirección General de Cooperación Territorial del Ministerio de Educación por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto para la contratación de la "Organización y coordinación del programa de integración Aulas de la 

BOE: 17 de junio de 2009, Núm. 146 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller

Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 29 de mayo de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden ayudas para la movilidad de profesores visitantes en másteres oficiales para el curso académico 2008-2009 y se corrigen errores de la de 19 de diciembre de

Resolución de 30 de mayo de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes en másteres oficiales para el curso académico 2008-2009 y se corrigen errores de la de 23 de diciembre de 2008.

Resolución de 3 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden las ayudas destinadas a fomentar la acción sindical en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos pú

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la que se convoca licitación para el servicio educativo a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística en lengua inglesa.

BOE: 20 de junio de 2009, Núm. 149 

Ayudas

Resolución de 3 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2009-2010, para alumnado que curse estudios pos 

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos

Orden EDU/1644/2009, de 3 de junio, por la que se fijan las cuotas por servicios y actividades de carácter complementario en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2009/2010.  

BOE: 22 de junio de 2009, Núm. 150 

Acción educativa en el exterior

Orden EDU/1651/2009, de 1 de junio, por la que se modifican las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas en Suiza.

BOE: 23 de junio de 2009, Núm. 151

Becas

Resolución de 4 de junio de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publican los beneficiarios de becas de carácter general y movilidad para el curso académico 2008-2009, para alumnado universitario y de otros

BOE: 25 de junio de 2009, Núm. 153

Ayudas

Resolución de 3 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes en estudios de doctorado con Mención de Calidad para el curso 2008-2009.

BOE: 29 de junio de 2009, Núm. 156

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Becas

Resolución de 5 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se concede el traslado temporal a un centro en el extranjero a personal investigador en formación, del programa nacional de formación de profesorado universitario.

Premios

Resolución de 15 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca la fase nacional del X Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2009.

Profesores en el extranjero 

Resolución de 17 de junio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la relación de candidatos seleccionados y de reservas para las plazas de profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos y Canadá, para el pró

BOE: 30 de junio de 2009, Núm. 157

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de Educación por la que se anuncia licitación del expediente de contratación CNMY09/EC78A/56, Servicios consistentes en la Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución con desarrollo de instalaciones, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para las obras de Adecuación/ampliación del IES Jorge Juan de Alicante.

PDF (BOE-B-2009-22339 - 2 págs. - 174 KB)  

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de Educación por la que se anuncia licitación del expediente de contratación CNMY09/EC78A/57, Servicios consistentes en la Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución con desarrollo de instalaciones, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para las obras de Adecuación/ampliación del IES Álvaro Falomir de Almassora (Castellón).

PDF (BOE-B-2009-22340 - 2 págs. - 175 KB)