BOE Juny 2008

 

Juny 2008

 
  Dilluns, 2 de juny de 2008 Núm 5.775

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de maig de 2008, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la que s'establix la composició de les comissions Avaluadores per a la realització de la prova de certificació del Nivell Bàsic i del Nivell Intermedi de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana. [2008/6773]

Dimarts, 3 de juny de 2008 Núm 5.776

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2008, la secretària autonòmica d'Educació, per la qual es concedixen beques per a la realització de treballs d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual 2008. [2008/6756]

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de formació de pares i mares d'alumnes, realitzades per les confederacions i federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes de la Comunitat Valenciana, convocades per l'Orde de 2 d'abril de 2008 (DOCV núm. 5.752 de 29 d'abril de 2008). [2008/6843]

Dimecres, 4 de juny de 2008  Núm 5.777

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número ATRD 313/07. Redacció de projecte bàsic i d'execució, redacció de projectes d'instal·lacions i estudi de seguretat i salut, direcció d'obra, direcció d'execució d'obra, direcció projectes d'instal·lacions i coordinació de seguretat i salut, certificació, liquidació i recepció, relatiu a centre docent. [2008/5963]

Adjudicació número ATRD 326/07 (U-07/V87). Redacció de projecte bàsic i d'execució, estudi de seguretat i salut, direcció d'obra, direcció d'execució d'obra, i coordinació de seguretat i salut, certificació, liquidació i recepció, relatiu a centre docent. [2008/5964]

Adjudicació número ATCC 91/07. Assistència tècnica control de qualitat per laboratori homologat, d'obra relativa a centre docent. [2008/5969] 

Dijous, 5 de juny de 2008 Núm 5.778

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2008, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la convocatòria 11/08, d'11 de febrer de 2008. [2008/6789]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número OB 351/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/6094]

Divendres, 6 de juny de 2008 Núm 5.779

Conselleria d'Educació

ORDRE de 12 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques a entitats sense ànim de lucre per a l'organització d'activitats de renovació pedagògica i de formació del professorat. [2008/6976]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Piles, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2008/6668]

Dilluns, 9 de juny de 2008 Núm 5.780

Conselleria d'Educació

ORDRE de 21 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres específics d'educació especial sostinguts amb fons públics. [2008/7011]

Dimarts, 10 de juny de 2008 Núm 5.781

Conselleria d'Educació

DECRET 84/2008, de 6 de juny , del Consell, pel qual s'executa la sentència de 20 de juny de 2005, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en els termes expressats per la providència de 22 de maig de 2008. [2008/7155]

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2008, del president de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, per la qual s'aprova la convocatòria, corresponent a l'any 2008, d'avaluació per a la contractació de professorat en les universitats valencianes, en les figures de professora o professor contractat doctor, professora o professor ajudant doctor i professora o professor d'universitat privada. [2008/7140]

ORDRE de 15 de maig de 2008 de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. [2008/7006]

ORDRE de 15 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial. [2008/7008]

ACORD de 3 de juny de 2008, del director general de Política Científica, pel qual es fan públiques les subvencions concedides per la Conselleria d'Educació, en el marc de les convocatòries d'ajudes aprovades per a l'exercici 2008. [2008/7095]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número OB 372/2007, A-95/117. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/6485]

Adjudicació número ATCC 113/2007. Assistència tècnica de control de qualitat al CP Bernat Artola de Castelló de la Plana, [2008/6497]

Adjudicació número ATCC 112/07. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat, d'obra relativa a CP Pau Lledo III en Castellón. [2008/6498]

Adjudicació número ATCC 111/07. Assistència tècnica control de qualitat per laboratori homologat, d'obra relativa a IES Enrique Tierno Galván a Moncada. [2008/6573]

Adjudicació número ATCC 116/08. Assistència tècnica control de qualitat per laboratori homologat, d'obra relativa a IES Nou a Turís. [2008/6574]

Dimecres, 11 de juny de 2008 Núm 5.782

Conselleria d'Educació

ORDRE de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els procediments d'admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009. [2008/7194]

ORDRE de 10 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen formes d'organització pedagògica per a impartir la matèria Educació per a la ciutadania i els drets humans en educació secundària obligatòria. [2008/7272]

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2008, del director general de personal de la Conselleria d'Educació, per la que, en virtut del compliment de sentència del Tribunal Suprem, es modifica la Resolució de 22 de desembre de 1994, per la que es fan públiques les llistes d'aspirants seleccionats en les proves selectives convocades per Orde de 24 de juny de 1994, i la resolució de 12 de maig de 1995, per la que es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el marc de l'esmentat procediment, en el sentit d'incloure en ambdós a D. Samuel Pérez Ortega. [2008/6916]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat que cursa quint i sext d'Educació Primària i d'Educació Secundària Obligatòria en centres finançats amb fons públics, per al curs 2008-2009. Fase A. [2008/7164]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 15 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial. [2008/7234]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número ATRD 317/07, A-07/006. Assistència tècnica redacció i direcció d'obra. [2008/6673]

Adjudicació número ATCC 74/07. Assistència tècnica de control de qualitat per laboratori homologat, d'obra relativa a centre docent. [2008/6675]

Dijous, 12 de juny de 2008 Núm 5.783

Conselleria d'Educació

ORDRE de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l'educació secundària obligatòria. [2008/7244]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número ATCC 114/07. Assistència tècnica control de qualitat per laboratori homologat, d'obra relativa a centre docent. [2008/6947]

Adjudicació número ATRD 316/07. Assistència tècnica redacció i direcció d'obra. [2008/6948]

Adjudicació número OB 382/08. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/6949]

Adjudicació de l'expedient OB 307/07. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/6950]

Divendres, 13 de juny de 2008 Núm 5.784

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2008, del director general de Personal, per la qual s'aproven les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per Orde de 15 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació. [2008/7224]

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2008, del director general de Personal, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés i accés als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats. [2008/7225]

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar la prova prèvia de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i d'espanyol per a estrangers, convocats per Ordes de 15 d'abril de 2008. [2008/7283]

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2008, de la Direcció General d'Innovació Tecnològica Educativa, per la qual s'adjudiquen cinc beques de formació de personal en tecnologies de la informació i la comunicació en servicis de la Conselleria d'Educació. [2008/7245]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 d'abril de 2008, de la Secretaria Autonòmica d'Educació per la qual es concedixen recursos humans complementaris en el marc d'un programa experimental per a la integració socioeducativa de l'alumnat d'ètnia gitana amb necessitats compensació educativa durant el curs 2008-2009 en els centres educatius que s'especifiquen. [2008/7334]

Dilluns, 16 de juny de 2008 Núm 5.785

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula i convoca el concurs d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2008-2009 dels funcionaris del cos de mestres a la Comunitat Valenciana sense destinació definitiva. [2008/7340]

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2008, del director general de Personal de la conselleria d'Educació, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de Mestres, convocat per orde de 15 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació. [2008/7397]

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2008, del director general de Personal de la conselleria d'Educació, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficiales d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per orde de 15 d'abril de 2008. [2008/7399]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número C-029/08. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2008/6818]

Adjudicació número C-028/08. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2008/6819]

Adjudicació número C-017/07. Subministrament per a l'equipament de centres docents. [2008/6820]

Dimarts, 17 de juny de 2008 Núm 5.786

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de juny de 2008, del director general de Personal, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés i accés als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats. [2008/7490]

ORDRE de 21 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització del centre docent privat d'Educació Infantil i Primària Camarena de Paterna, per canvi de titularitat. [2008/7242]

ORDRE de 29 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de dos beques per a la realització de pràctiques professionals d'explotació i anàlisi de dades estadístiques de les matèries competència de la Conselleria d'Educació. [2008/7243]

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Benissa, per a la creació d'un centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (cicles I i II), de titularitat municipal, en l'esmentada localitat. [2008/6955]

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Pego, per a la creació d'una escola d'Educació Infantil de primer cicle, denominada La Trilladora, de titularitat municipal, a la localitat esmentada. [2008/7381]

Conselleria d'Educació

Adjudicació número PL07/2008. Manteniment i adequació del programa de traducció Salt. [2008/7335]

Dimecres, 18 de juny de 2008 Núm 5.787

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de juny de 2008, del director general de Personal de la conselleria d'Educació, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficiales d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per orde de 15 d'abril de 2008. [2008/7560]

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça les persones interessades en el procediment administratiu de referència a comparèixer en la via jurisdiccional. [2008/7538]

ORDRE de 4 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de l'Escola Infantil municipal denominada El Castell Xicotet, de Marines (València). [2008/7493]

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 13 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats docents de diversos centres docents de la Comunitat Valenciana. [2008/7494]

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes a la traducció i l'edició d'obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes. [2008/7542]

Dijous, 19 de juny de 2008 Núm 5.788

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la que s'establix el document d'eleccció de les opcions per a impartir la matèria Educació per a la ciutadania i els drets humans. [2008/7618]

Divendres, 20 de juny de 2008 Núm 5.789

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs 2008-2009 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana. [2008/7671]

ORDRE de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el programa de diversificació curricular en l'educació secundària obligatòria. [2008/7629]

Dilluns, 23 de juny de 2008 Núm 5.790

Conselleria d'Educació

ORDRE de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial en la Comunitat Valenciana. [2008/7764] 

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2008, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la que es dicten instruccions per a l'autorització i l'accés als Programes de Qualificació Professional Inicial en centres públics, per al curs 2008/2009. [2008/7763]

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Adjudicació número OB 415/08, U-06/A30. Execució d'obra relativa a centre docent. [2008/7709] 

Dimarts, 24 de juny de 2008 Núm 5.791

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

DECRET 88/2008, de 20 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris. [2008/7792] 

Dimecres, 25 de juny de 2008 Núm 5.792

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena els nous membres dels òrgans de selecció en el procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i adquisició de noves especialitats que substituïxen els que han perdut la seua condició. [2008/7890] 

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2008, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena els nous membres dels òrgans de selecció en els procediments selectius per a l'ingrés, accesos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, que substituïxen els que han perdut la seua condició. [2008/7891] 

ORDRE de 4 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat de Formació Professional Específicia Pax de València. [2008/7835] 

ORDRE de 5 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de l'Escola Infantil Municipal denominada «La Milotxa», de Daimús (València). [2008/7617] 

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'amplien i completen per al segon i tercer quadrimestre del curs escolar 2007-2008 les ajudes als centres públics i privats concertats sostinguts amb fons públics que impartixen ensenyances de règim general d'educació infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa. [2008/7836]

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2008/7857] 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEGSA)

Anul·lació de la licitació de l'expedient OB 368/07. Execució d'Obra relativa a centres docents. [2008/7642]

Dijous, 26 de juny de 2008  Núm 5.793

Presidència de la Generalitat

LLEI 8/2008, de 20 de juny, de la Generalitat, dels Drets de Salut de Xiquets i Adolescents. [2008/7766] 

Conselleria d'Educació

ORDRE de 2 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Roque de València. [2008/7833]

ORDRE de 4 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil, Primària i Secundària Escuelas Profesionales de Artesanos de València. [2008/7834]

ORDRE de 2 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre Privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Roque de València. [2008/7833]

ORDRE de 4 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil, Primària i Secundària Escuelas Profesionales de Artesanos de València. [2008/7834]

ACORD de 19 de juny de 2008, del director general de Política Científica pel qual es fan públiques les subvencions concedides per la Conselleria d'Educació, en el marc de les convocatòries d'ajudes aprovades per a l'exercici 2008. [2008/7892] 

   
 

BOE Juny 2008

   
  BOE 134 de 3/6/2008

Orden ESD/1539/2008, de 27 de mayo, por la que se convoca el premio «Marta Mata» a la calidad de los centros educativos para el año 2008. 

Orden ESD/1529/2008, de 22 de mayo, por la que se dispone el cese de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado.

Orden ESD/1530/2008, de 23 de mayo, por la que se dispone el nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado. 

BOE 136 de 5/6/2008

Orden ESD/1577/2008, de 26 de mayo, por la que se convoca el concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares para el año 2008.

BOE 142 de 12/6/2008

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se corrigen errores en la de 6 de mayo de 2008, por la que se convocan becas para los alumnos que vayan a iniciar estudios universitarios en el curso 2008-2009.

BOE 144 de 14/6/2008

Orden ESD/1670/2008, de 6 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de Asesores Técnicos en el exterior, convocado por Orden ECI/3566/2007, de 26 de noviembre. 

BOE n. 147 de 18/6/2008 

ORDEN ESD/1729/2008, de 11 de junio, por la que se regula la ordenación y se establece el currículo del bachillerato. 

Orden ESD/1735/2008, de 2 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de funcionarios docentes en el exterior, convocado por Orden ECI/3452/2007, de 23 de noviembre. 

Resolución de 30 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de mayo de 2008, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2008, del crédito para el Plan PROA, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. 

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos.— Orden ESD/1741/2008, de 5 de junio, por la que se fijan las cuotas por servicios y actividades de carácter complementario en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2008/2009. 

Resolución de 5 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convoca la fase nacional del IX Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2008. 

BOE n. 147 de 19/6/2008

Orden ESD/1742/2008, de 17 de junio, por la que se regulan las características y se establecen la estructura, el currículo y las pruebas correspondientes al nivel básico y al nivel intermedio de las enseñanzas de régimen especial de Inglés adaptadas a la modalidad de educación a distancia. 

Resolución de 5 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2007-2008. 

Resolución de 2 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2008-2009, para alumnado que curse estudios postobligatorios no universitarios. 

BOE n. 147 de 20/6/2008 

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan becas de estudio para mutualistas y becas de residencia para hijos y huérfanos de mutualistas, para el curso 2008/2009.

BOE n. 151 de 23/6/2008

Real Decreto 954/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Patronaje y Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas 

Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se publican los listados de los alumnos ganadores de premios, en las fases locales y nacional, en las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química y EUSO.  

BOE n. 152 de 24/6/2008 

Real Decreto 955/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico en Confección y Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Resolución de 2 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2008-2009, para alumnado universitario y de otros estudios superiores.

BOE 154 de 26/6/2008

Resolución de 17 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a maestros y estudiantes del último curso de las enseñanzas conducentes al título de maestro, convocadas por Resolución de 9 de mayo de 2008.

BOE 157 de 30/6/2008

Resolución de 13 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan becas-colaboración para el curso académico 2008-2009.